Latest News

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಕುಸಡಾಯ್ ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್: ಫಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್

Budkulo Media Network

Posted on : October 23, 2016 at 7:54 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್: “ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ, ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ, ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಝುಜ್ಚೆಂ, ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ರಗ್ಳೆ, ಧೊಶಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ, ಮೊಸೊರ್, ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ಚೆಂ, ಪಂಗಡ್ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ… ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಖ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಂತ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್, ರಾಕ್ಣೊಚ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕಾನ್.

ಸನ್ವಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 22, 2016ವೆರ್, ಬಜ್ಜೋಡಿಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ್‌ಚರಿತ್ರಾ ‘ಲೊಕಾಚೊ ಯಾಜಕ್ – ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಚರವ್ಪಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಥಾ’ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 80ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

budkulo_fr-mark-walder_autobiography-25

“ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಧನ್ ವಿಶೇಸ್ ನ್ಹಯ್. ಸುರ್ವೆರ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸುಧಾರಣ್, ನವೀಕರಣಾ ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್, ಆಚರಣಾಂತ್, ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮಧ್ಯಯುಗಾಂತ್, ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಸ್ತಳ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾತಿಕಾನ್ ಸಭೆನ್ ಝಾಡ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಜಿಕೀ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ, ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ, ಥೊಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂನಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ತೆಂ ಭರೊನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪೆಚಾಡ್ಲಾಂ. ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಜೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಧೋರಣಾಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ’ ಬಿರುದಾಂಕಿತ್ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಉಲವ್ನ್, “ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮನಸ್ತಾಪ್, ಝಗ್ಡ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಉಣೊ” ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವೆಂಸಾಂವಾಂ ಕರ್ನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ತಾಂಡೆಲಿ, ನಿವೃತ್ತ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್.

budkulo_fr-mark-walder_autobiography-15 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-16 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-17 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-18 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-10 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-13

budkulo_fr-mark-walder_autobiography-14

ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾವ್ನ್, ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್, “ಫಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಧಿನ್ವಾಶಿಲೆಂ. “ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್, ಜಾತ್ ಧರ್ಮ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಸಂಘಟಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಾ. ವಾಲ್ಡರಾನ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಲ್ ರಚನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಹಾತ್ ಆಸಾ, ವ್ಹಡ್ ವಾಂವ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಸಬಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್, ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಎಕ್ವಟಜೆ, ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾಯಿ ತಿಚ್. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ನ್.

ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತಾನಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಆಮಿ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್, ಹಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್, “ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ತುಮಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಜೆ. ತುಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಫುಡೆಂ ಸರಜೆ, ತಾಳೊ ಉಬಾರಿಜೆ, ಬರಯ್ಜೆ. ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಎಕ್ವಟೊಂಕ್ ಶಿಕಜೆ. ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಾವ್ರಿಜೆ” ಮ್ಹಳೆಂ.

budkulo_fr-mark-walder_autobiography-8 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-6 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-7 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-2 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-4 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-21 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-23 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-22 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-19 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-24 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-26

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಶಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನ್, ಸಾಧನಾಂಕ್ ವಿವರಿಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಅನುಭವ್ ವಿವರಿಲೊ. ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್, “ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ. ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲಾ” ಮ್ಹಣ್ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿ.

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್‍ಮಾನ್ ಸಾಧನಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಫಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್, ತಿಂಚ್ ಸವಾಲಾಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕರ್ನ್, “ಭಾರಿಚ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ, ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ತಶೆಂಚ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಧಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ? ಹಿಂ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂ ಫಾ. ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ, ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ತಿಂಚ್ ಸವಾಲಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರುನ್ ಆಸಾಂ” ಮ್ಹಳೆಂ.

“ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಧಮ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾ ವಿಶಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆ ಹಕ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಯೆಟ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಘಡ್ತಾ. ಎಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಯಾಜಕಾ ಲಾಗಿಂ ತಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗಿ?” ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿವರುನ್ ಆಘಾತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೊ.

“ನಿವೃತ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಂಚ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಂತ್? ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತಿ ಪಾಸತ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ವಾಂವ್ಟಿನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಎಕಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಕಸೊ ಬಲಿ ಜಾಲೊ? ತಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖಂಯ್ ವಿಬಾಡ್ ಜಾಲೆ? ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್? ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ದಫ್ತರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ಆಮಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಖಡಾಖಡ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಹಾಂಗಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ, ದುಖ್ತಾ. ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಗರೀಬಾಂಕ್, ಆವ್ರಾಂತ್ ಘರಾಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಯ್ಜೆ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚಿ, ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ವಳಕ್ ದಿಲಿ.

budkulo_fr-mark-walder_autobiography-3 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-1 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-5 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-9 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-12 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-11 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-20 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-29 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-27 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-28 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-32 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-33 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-31 budkulo_fr-mark-walder_autobiography-30

ಸಭೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ. ಜೊನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್, “ಫಾ. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್, “ಜಶೆಂ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಬುಕಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಮನಿಸ್ ಚುಕಿ ಕರ್ತಾಚ್. ತ್ಯೊ ತಿದ್ವುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ. ಕೊಣಾಚೆರ್ ಕೇಜಿ ಘಾಲ್ನ್, ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಕರ್ನ್ ಬರವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎಕಾ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಯೆವ್ಯಾಂ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾಂ, ತುಮ್ಚಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಆವ್ದಿ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಝಗಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮಾರ್ನ್ ಪಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡಿಜೆ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ವಾವುರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್‌ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಅಧ್ಯಾಯಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. “ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ, ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಪಾಟ್‍ಥಳ್, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ತಾಣೆ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಶಯ್ ತಾಂತುಂ ಆಸಾತ್. ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್‍ಚ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಲೊ. ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್, ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ವಿರೋಧಿಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ರಗ್ಳೆಯೀ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ನಿತಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ತೊ, ಕೊಣಾಯ್ ವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೈಶೆ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ದೆವಾಚೊ ಯಾಜಕ್, ಲೊಕಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ತೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್.

ಡೊಲ್ಫಿ ಲೊಬೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ.

ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಿ.

Send your feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. ಭೋವ್ ಸೊಭೀತ್ ಲೇಖನ್, ಬರೆಂಚ್ ರುಚ್ಲೆಂ!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News