ಎಫ್‍ಕೆಸಿಎ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್

Media Release

Posted on : April 13, 2022 at 12:09 PM

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಘಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಎಫ್‍ಕೆಸಿಎ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ (ಕನ್ನಡ ಆನಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್) ಹೊ ಕ್ವಿಜ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಮೇ 1, 2022ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 20 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್, ರು. 100 ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಕರಿಜೆ. ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಉಗ್ತೊ ಆಸೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ www.fkcaglobal.com ವೆಬ್‍ಸೈಟಿಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್. ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಇಮೈಲ್ ವಿಳಾಸ್ – fkcabiblequiz@gmail.com

ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತೀನ್ ಇರಾದೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಎಫ್‍ಕೆಸಿಎಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಗುಂಡಾಯೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಹ ಸಂಘಟನಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ರು. 1,00,000, ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ರು. 50,000, ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ರು. 25,000 ಆನಿ ಧಾ ಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಾವ್ನ್ ರು. 1,000 ಫಾವೊ ಜಾತಾತ್.

ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಫೊನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅನಿತಾ ಗೋಮ್ಸ್ +919448364918, ಮೆಲಿಶಾ ನೊರೊನ್ಹಾ +919886701145, ರಾಯನ್ ಮಿರಾಂದಾ +91 8050356013 ಆನಿ ವಿನೋದ್ ಪ್ರೇಮ್ ಲೋಬೊ +919886701148 ಹಾಂಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse