Latest News

ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 14, 2019 at 10:23 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಹಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಶಿಕ್ಪಿ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಕುಸಡಾಯ್ ಕಸಲಿ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ಹೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಪುರೊ! ಶಿಕಪ್, ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಲಡಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಊಂಚ್ ಶಿಕಪ್, ಸಮ್ಜಣಿ, ನಾಗರಿಕತಾ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಯೀ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಕೀಳ್ ರಿತಿನ್ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ ಆಧಾರ್ತಾತ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಜಾಳ್ ವೊಂಕ್ತಾತ್. ವ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಲ್ತಾ!

Fr Mahesh DSouzaಶಿರ್ವಾಂತ್, ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನೊ ಯಾಜಕ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಫೊಟೊ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಮುಖಾಮುಖ್ ಭೆಟ್ ವಾ ಸಳಾವಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೊಗಾಯ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಅಶೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅಸ್ಥಿರ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆಲಿಂ ನಾಂತ್.

ಪುಣ್ ತೊ ಯಾಜಕ್, ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಅಂತರ್‌ಲ್ಲೊಚ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್, ಆಘಾತಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ವಾ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಅಸಲಿಂ ಮರ್ಣಾಂ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥರಾವಳ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಅಂತರ್ಲಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ನಾ ಜಾಲಾ, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ, ಆಪ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಘಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಾ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ.

ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ಸಬಾರ್ ‘ನಾಟಕ್’ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಆಮಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿರ್ವಾಂ ವೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ತಾಂಚೆಯೀ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆ.

ಥಂಯ್ ವೆತಾನಾ ಯಾಜಕಾಂಚಿಂ ದಫ್ತರಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತೆ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕಿತೆಂ, ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಪ್‍ಚ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ತೆ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ತಾಂಚೆಂಯೀ ಸಂದರ್ಶನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತೆಂ. (ಉಲಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾಂವ್).

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಘಾತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಬಾ. ಮಹೇಶಾಚಿ ಆವಯ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸುಟಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. (ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ತುಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್). ತಿಣೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ತ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ವಿವರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕುತೂಹಲಾಕ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಏಕ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್.

Anonymus Letter against Fr Mahesh DSouza
The Anonymous Letter circulated with allegations on, now late, Fr Mahesh DSouza, Principal of Don Bosco School, Shirva, Udupi Dist.

ವ್ಹಯ್. ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್, ನೀಚ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮಟ್ಟಿಬಾಯೆಕ್‍ಯೀ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಿಣೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಆತಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ, ತಿ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ, ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್, ಮಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ದಗ್ದುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಂಗೀ? ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಕೊಣಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರೋಧ್ ಅಶೆಂ, ದುರುದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ವಾಯ್ಟ್ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ತುಮಿಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ.

ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ, ತೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶೆವಟ್ ತಾಂತುಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾಂತ್ ‘ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ಪೋರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ?

ಪತ್ರಾಂತ್ಲೆ ಹೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಳೆಯಾ, ಕಿತ್ಲಿಂ ಕೀಳ್ ರಿತಿಚಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಇತ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಪತ್ರ್ ಏಕ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ? ತಿ ಏಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಪಿತೂರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸನಾಂಗೀ? ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಚೊ ಮೋಗ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್-ಶಿಬಂದಿ, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚೊ ದಬರಸ್ತ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಅಶೆಂ ಬರವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘುಟ್ಮಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾಗೀ ನಾ?

Who wrote Anonymous Letter against Fr Mahesh

ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವರವ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ ತರ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಲಿಖ್ಲಾಂ. ಬಾ. ಮಹೇಶಾಚೆರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮೊಸೊರ್ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ಹಗೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಹೆಂ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ಹೆಂ ಬರವ್ನ್ ವಾಂಟ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ? ತಾಣೆಂ ನಿರಂತರ್ ಅಕ್ಮಾನ್, ಧೊಶಿ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾಗೀ ನಾ? ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಸಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ? ತಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಸಮಾಧಾನ್, ಮೊಸೊರ್, ಹಗೆಂ ಕಾಡ್ಚೊ ಆನಿ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?

Like Budkulo YouTube Channel

ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಧಾಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಉಡುಪಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಭೋವ್ ಬರೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಳಿ, ತಾಕಾ ಸಕ್ಡಾಂಚೆರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಮೋಗ್, ಮಯ್ಪಾಸ್, ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕ್ರಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆಡಾಯ್ತೊ ಆನಿ ಗೊಂದೊಳ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ತಶೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್, ಜೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮೋಗ್, ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ, ನ್ಯಾಯ್-ನೀತ್, ದಯಾ, ಕಾಕುಳ್ತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಗೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತೆ, ಖಂಡಿತ್ ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಘುಟ್ಮಳ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಿಯೀ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚೆರ್ ಅಶೆಂ ಅಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ತನ್ಖಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಕ್ರಮ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ನ್ಹಯ್ಗೀ?

Like_Budkulo_FBPage

ಹಿ ಸಾಧಿ ಗಜಾಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಅಶೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‌ಹರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖುನಿಯೆಕ್ ಸಮಾನ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಆಜ್ ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿ ಉಲಂವ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಯೆತ್‍ಗೀ? ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಆನಿ ದುಖ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಕೊಣೆಂ ಪುಣೀ ಭುಜಯ್ಲಾಂಗೀ? ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಉಬೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್‍ಗೀ?

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೇಜೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಜೆಗೀ ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಣಿಂ ತೆಂ ಏಕ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ತನ್ಖಿ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ, ಆನಿಕೀ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ತೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್, ಖೊಟ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಕೊಣೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ವಾಂಟ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಂತುಂ ಕೊಣಾಚೊ ಹಾತ್, ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆಗೀ ನಾಕಾ? ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್‍ಚ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತೆಂಯೀ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಖಬ್ರೊ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರಿನಾಂತ್‍ಗೀ? ಹಾಂಕಾಂ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂಗೀ? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ?

ಹೆಂ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತನ್ಖಿ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

5 comments

  1. Big words like “nuncio” is not known to simple lay people. Whoever has done it should suffer severely with the prick of the conscience till the truth comes out of their mouth. May Fr. Mahesh’s blood cry out to the heavenly Father till justice prevails.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News