Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 32: ಕಾಮತ್ ಕೈದಿ

Posted on : May 30, 2019 at 7:46 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 32
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚೆ ಜಣ್ ಆತಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಮಾನಾಯ್ ಆಯ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಖೊನ್, ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ.

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ…” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ತುಕಾ ಅಮಿಲ್ದಾರ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ಕಶಿ ಆಸಾ?”

“ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆರ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಾಚೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಆಸಾ” ಕೆಂಕಾರ್ಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್. “ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹುಕುಮ್ ಆಸಾ.”

“ಬರಾಬರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆತಾನಾ ತುವೆಂ ತುಜಿ ಹುಕುಮ್ ಕಶಿ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ಕಾನೂನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮಾಂದ್ಲಾಂ! ಲುಟ್ಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಪುಣ್, ತುವೆಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲಾಂಯ್!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಯ್ಡೊ ಗಿಳ್ಳೊ. ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ ನಾ.

“ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಯಾಂ. ಆತಾಂ, ಪಯ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚೆ ಕಟ್ ಸೊಡಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್, ಹಿ ತಾಕಿದ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಧೈರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾ. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ತೊ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫುಡೆಂ ತೊ ಸರ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ ಕಟ್ ತಾಣೆಂ ಕಾತರ್ಲೆ.

“ಆನಾ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲಿ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಧುವೆಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ “ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಕಾಮ್ತಿನೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಹಾಂವ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಣೆಂ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕಯಿಲ್ಲೆ. ತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಕಶೆಂ ತೊ ಉಲಯ್ತಲೊ ಆನಿ ಕಶೆಂ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ತಲೊ?

“ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ಜಾತಾ, ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್. “ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಆಮಿ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್.”

“ಖಂಯ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್?”

“ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್.”

“ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚಿ ಚೂಕ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್.”

“ತಾಣೆಂ ಬಾದಶಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ವೈರಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಫಿತೂರಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್.

“ಕೊಣೆಂ ತಸಲೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ?”

“ಹಾಂವೆಂ!”

“ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ?”

“ಹಾಂವೆಂಚ್!”

“ವ್ಹಾ! ತುವೆಂಚ್! ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ – ತುಂ ಘಾತ್ಕಿ, ಫಟ್ಕಿರೊ ಆನಿ ಲಾಭಾಡಿ ಆನಿ…”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಶಿರ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್. “ತುಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊಯ್! ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಧೈರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ವೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ಯೀ ಕಸಲೊ! ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಕುದೊಳ್ ಘಾಲ್ಚೊ, ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಕಡೆನ್ ದರ್ಬಾರ್ ಆನಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ!”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್, ಫುಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್. “ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾನಾ, ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಡ್ಕಳ್ ಆನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್…”

“ಪಡ್ಪಶ್ಯಾ!” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ತುಜೊ ಘಾತ್ಕಿ ಆನಿ ಪೊಳ್ಕುರೊ ಜೀವ್ ಆಜ್, ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಬದ್ಲಾಕ್, ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್! ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ – ಆರೋಪ್ ಥಿರ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆಲಾಯ್. ಪುಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಆನಿ ಕರ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಫಟ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಉತಾರ್, ಖುದ್ದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್!”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಘಾಮೆಲೊ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಸತ್ ವಾ ಫಟ್ ರುಜು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ವ್ಹರಜಾಯ್ – ಸಬಾರ್ ಮಯ್ಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ತಿ.”

“ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ತುವೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾರ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

“ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹುಕುಮ್ ಆಸಾ. ತ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಅಮಿಲ್ದಾರಾಚಿ ದಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಮ್ಹೊರ್ ಆಸಾ.”

“ಪುಣ್ ತೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ನಹಿಂ – ತಾಕಾ ತುವೆಂ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾರ್?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಳಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, “ತುಕಾ ತಸಲಿ ತಾಕಿದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್, ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಅಮಿಲ್ದಾರಾಚಿ ವಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚಿ ದಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಮ್ಹೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಹುಕುಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್…”

“ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಜೆಂ ಉತಾರ್ ತುಕಾ ಪಾವನಾಂಗೀ?”

“ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತುಜೆಂ ಉತಾರ್ ಪಾವ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಡೆನ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಹುಕುಮ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್ ತೊ ಕಣ್ಣೊಜಿ ತೆಲ್ತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. “ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುಕುಮ್ ಆಸಾ, ತಿ ಹಾಂವೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಹುಕುಮ್ ರದ್ದ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ದೊನ್‍ಯೀ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಫಾಶೆಕ್ ವಚಜಾಯ್.”

“ತುಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಫಾಶೆಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂಚ್!”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!”

“ಆಜ್ ತುಂ, ಹ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರನಾಂಯ್. ತಾಂಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂವೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜೆ ಮಾನಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.”

“ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕೊಬ್ ಮಧೆಂಚ್. “ಹೆ ಅನ್ನಾಡಿ ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್‍ಯಾಂ!”

“ವ್ಹಯ್! ಬಡಯಾಂ ತಾಂಕಾಂ! ಖೊಟಾವ್ನ್ ಮಾರ್‍ಯಾಂ ತಾಂಕಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೆ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಆತಾಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ: “ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್! ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಬರ್‍ಯೆ ಭಾಷೆನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ತಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಳಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲಾಂ ವಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಡಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಪಾಟ್ಲಾಮ್ ಯೆತೆಲಿ, ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಭಸ್ಮ್ ಕರ್ನ್ ಉಡಯ್ತೆಲಿ. ದಾದ್ಲೆ, ಬಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾತರ್ನ್ ಮಾರ್ತೆಲಿ.”

ತಶೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಹೆರ್ ಕೈದ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಲ್ಯಾ. ತರ್, ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ಸೊಧ್ಚೊ ನಾಕಾ. ಖುದ್ದ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್‍ಯೀ ಬೂದ್ ಶಿಕವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ: “ತುಮಿ ಝಗಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ವೆತಾಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ.”

“ಕಾಮ್ತಿಂನೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ ದವರಿನಾಕಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಿ ಹುಕುಮ್ ರದ್ದ್ ಕರಯ್ಜಾಯ್. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯೊಶ್ಯೊ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಘಡೊನ್ ವೆತಾತ್, ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಪ್ರಚಲಿತ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಘಾತ್ಕಿ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಭಾಕ್ರೆಕ್ ಲೊಣಿ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತಾತ್.”

“ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ, ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. “ತುಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ದಿವೊ, ಆಜ್‍ಚ್ ಪಾಲ್ವತೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಹಾಂವ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಮಾಗನಾ. ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್…”

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕ್ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಧುವೆಕ್ ಮೊಗಾನ್ ತಾಣೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ ಮುಂದರ್ಸಿಲಿಂ: “ಹಾಂವ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡನಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತಿಚಿ ರಾಕ್ವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕ್ಲಾಂಕ್, ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಧೈರ್ ಆನಿ ಘಟಾಯ್ ಮೆಳೊಂದಿ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜು…”

“ತ್ಯಾ ವಿಷಯಿಂ ತುಮಿ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಕಾಮ್ತಿನೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ತಾಣೆಂ ಭೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ: ತಾಚಿ ಫುಡ್ಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್, “ತುಮಿ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ವಚಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಹಾಂವ್‍ಯೀ, ಎಕಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್, ಮ್ಹಜಿಂ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ತಿರ್ಸುನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವೆತಾಂ. ತುಮಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧುವ್-ಘರಾಚೆರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಿಘ್ನ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ…”

“ನಾಕಾ ಆನಾ!” ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ. ಖಂತಿ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಕಠಿಣಾಯ್ – ರಶೀಮಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಭಾಲಿಯೆಪರಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲಿ: “ನಾಕಾ ಆನಾ, ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೆ ನಾಕಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಪುರೊ…”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣನಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾ – ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಚ್ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಧಾಡ್ತಾ.”

“ಆನಾ, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಯೆತಾಂ – ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ – ಮೊರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮೊರ್ಯಾಂ ಆನಾ…”

ಬಾಪಾಯ್ಕ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ಸುಟನಾ ಜಾಲಿ. ಧುವೆಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ತಾಚಿಂ ದೋನ್ ದುಖಾಂ ಗಳೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

“ಹಾಂ, ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಖುಷೆನ್. “ತಿಣೆಂಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ – ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಧುವ್, ಆನಿ ಧುವೆಕ್ ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಧೈರ್ ದೀಂವ್ಕ್…”

“ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ತುಕಾ ಕಿತ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ಆಸಾ ತಿತ್ಲಿ ತುಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್, ಆನಿ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ವ್ಹರ್.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿ ಕಡೆನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಕಾಮ್ತಿನೊಂ, ಎಕೊಡೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅಪಾಯ್ ದೊಡೊ ಕರಿನಾಕಾತ್ – ವಾಟ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಆನಿ ದೀಸ್ ಅಪಾಯಾಚೆ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಯ್ಣ್‍ಯೀ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯೀ ವೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘರ್ ಖಾಲಿ ಜಾತೆಲೆಂ.”

“ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ” ಒಪ್ಲೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್. “ಹಾಂವ್ ವೆಗಿಂ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಉರಯ್ಜಾಯ್.”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಚಡ್ ಸುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ದುಖ್ ತಡ್ವನಾ ಜಾಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ, ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕನಾ ಜಾಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಘೆವ್ನ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಾ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ ಗಿಳಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಿ.

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥಾರಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತಾಕಾ ಫಾವೊತ್ಯೆ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಚಲಯ್ಜಾಯ್ – ಚೊರಾಂಪರಿಂ ವಾ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಪರಿಂ ಪಾಯ್ ವಾಟೆನ್ ತಾಕಾ ವ್ಹರನಾಯೆ, ಬಗಾರ್, ತಾಚ್ಯೆ ಗಾಡಿಯೆರ್, ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಧೈರಾಕ್ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿಲ್ಯಾ ಥೊಮಾಸಾನ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಡ್ ತಾಪ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ವೊರ್ವೆನ್ ಜಾಂವ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಿರ್ ರಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಮಾನಾಯ್ ಹಾತೆರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್, ಆನ್ಯೆಕ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಧೈರ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಮಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಆನಿ ದಿರ್ವೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ದೀಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ನಿಮಾಣೆಂ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಎಕಾ ಕೈದ್ಯಾಪರಿಂ ತೊ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಬಗಾರ್, ಗಾಡಿಯೆರ್ – ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ. ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಉರಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ದೋನ್ ವಾಯ್ಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉಣೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೈರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಮತಿ ಭಿತರ್’ಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಗೆಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಕಾಮ್ತಿಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಸೆವಕ್, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಜವಾನ್ ಥೊಮಾಸ್ ಗೆಲೆ.

ತೆ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲೊ. ಇತ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾತಾನಾ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಿಣೆಂಯೀ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕಯಿಲ್ಲೆ.

ಬಾಪಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿ ಫಿಚಾರ್ ರಾವ್ಲಿ.

ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಥಂಯ್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 31: ಅನಿಸ್ಕಳ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News