Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 25: ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : April 8, 2019 at 12:38 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 25
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಹಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊನ್, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಹ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಮೋರ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್; ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಜೀವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುನ್ ತೆ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಅಸಲೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ತಿತ್ಲಿಯೀ ಚತ್ರಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಲ್ವಾರ್ ಝಡ್ಪಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ತಾಲ್ವಾರ್ ಧರುಂಕ್ ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನಹಿಂ. ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಬಾವ್ಳೊ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಧಾಡಾ ತಾಕಾ” ಟಿಪ್ಪುನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಎಕಾ ಜಿನ್ಸಾಚೊ ನಿರಾಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸ್ವಭಾವಾನ್ ತೊ ತಿತ್ಲೊ ಕ್ರೂರ್ ನಹಿಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಉಚಾರುಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹುದ್ದೊ ಚಲಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ತಶೆಂ ನಿರಪ್ರಾಧಿಂಕ್, ಮೀತ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳಾಯ್ತಾಲೆ. ಫುಡೆಂ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್.

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್?” ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ, ಮಧೆಂಚ್.

“ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆನ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲೊಂ.”

“ವ್ಹಯ್, ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್.”

“ಪುಣ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಕ್ ಕಳವ್ನ್, ತಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಕರಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಹೆರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಅಕ್ರಮಾಂತ್ ತೊ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮೋರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ಶೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್.”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಹೆರ್ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಹ್ಯೆ ರಾಟಾವಳಿಂತ್ ತುಂ ತುಜೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿ ಸಾಂಜ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪುರ್ಸತ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂ ಛತ್ರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚತ್.”

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಳೂ ಹಿಂವ್ ಚರ್ಲೆಂ.

“ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚತ್!”

ನವಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಖಿಳೊ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ರಿಗೊನ್ ರಾವ್ಲಿಂ.

“ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚತ್!”

ಕೊಣೆಂಯೀ, ಕೆದಾಳಾಯೀ ಉಚಾರ್ಯೆತ್ ತಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಂ. ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಸಲೊ ಪುಣೀ ನಿಗೂಢ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ತೆಕಿತ್, ಸರ್ವ್ ರಾಟಾವಳಿ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡುನ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನವ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೆಂ.

“ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚತ್!”

ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಘಾಂಟ್‍ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೃದಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಆನಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್‍ಶಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.

ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ತಾಕಾ ಬಂಧೆಂತ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಚೆರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಚಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಣೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೆ ಮಾಂಡಾವಳೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಚೆರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್’ಯೀ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆರ್ ಮೊಗಾಚಿ ಏಕ್ ನಿಮಾಣಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪುಣೀ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ರಾವಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ನವೆಂಚ್ ಅನ್ವಾರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಉಟಾ ಉಟಿಂ ಘಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಛತ್ರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆತುರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್’ಯೀ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಪರತ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ವ್ಹಳೂ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಸಳಾವಳೆನ್. “ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಬಡೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಚ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ – ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಅಂತರ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ವ್ಹಯ್ – ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ. ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಂತ್ ಜುಗಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಪಂಥಾಟ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.”

“ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ ಇಷ್ಟಾ, ಬರೊ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಪಂಥಾಟಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಅಗಣಿತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗಜಾಯ್.”

“ಹಾಂವ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊನ್. “ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ವಿಚಿತ್ರ್. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಆನಿ ತುಜಿ ತಿ ಬಂಟ್ವಳ್‍ಚಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಲಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸೊನ್, ಆಜ್ ತುಂಚ್ ಲಜೆಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಮೆಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಂ?”

“ತಿಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆನಿ ತುಮಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ಲಿ.”

“ಪುಣ್ ಆಮಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತುಂ ಬಂಧೆಂತ್ಲೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ.

“ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್. ದೆವಾಚಿ ದಯಾ, ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತುಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂಗತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ” ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್. “ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ತುಕಾ ಮೆಳಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಈಷ್ಟ್ ದೆಕುನ್, ವರ್ದಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ದಿಲ್ಯಾ.”

“ಕಸಲಿ ವರ್ದಿ?”

“ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್, ಸೋಮಯ್ಯ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪರಿವಾರಾಂತ್ಲೆ ಹೆರ್ ಜಣ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್, ಜಮಲಾಬಾದಾಕ್ ತೆ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ವಯ್ರ್ ತಾಣಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಸಕಯ್ಲ್ ಛತ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ತೆ ರಾಕ್ತಾತ್.”

“ಹಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್. “ಬರಿಚ್ ಖಬರ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ, ಆನಿ ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಆವರಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಾತಾಂ…”

“ಆನಿ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಯ್ ತಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತುವೆಂ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಯೆತ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ…” ಹಾಸ್ಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ. “ಆಜ್ ತುವೆಂ ತಿಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಸರ್ದಾರಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ನೀಜ್ ವೆಸಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ಫುಲೊನ್ ಆನಿ ಮೊರಾಪರಿಂ ಸುಂರ್ಗಾರೊನ್ ವಚಜಾಯ್.”

“ತಿತ್ಲ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹಾಂವೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಥೊಡಿ ಸಾಧಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.”

“ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ – ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ವಿಚಿತ್ರ್. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೀಣ್ ಧನ್ ಕರ್ನ್ ನೆಟೊನ್ ವೆತಾತ್. ಪುಣ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್, ತುಜೆಂ ನೀಜ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಆನಿ ದರ್ಬಾರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಆಂಕ್ರೆಲೊ – ಥಂಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ…”

“ಪುಣ್ ಯೂಸುಫ್, ಕೊಣಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಹಾಂವ್ ದಾವ್ ಉಡವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂಗೀ, ತಿ ಚಲಿ ಆತಾಂ ಮೊಜೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಖ್ಚಿ ಚಲಿ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಜುಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಲಜ್ ತಿಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯೆ ಜುಗಾರೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲಾಂ – ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ದಾವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಿ, ಫುಡೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ವಾರೆಸ್ದಾರಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ತೊ ಆಸಾಂ.”

“ಪುಣ್ ತಿಂ ಶರ್ತಾಂ ಆನಿ ತಿ ಜುಗಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಥಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್ ಎದೊಳ್‍ಯೀ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಆಜೂನ್ ಕಾಂಟಿಯೆರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ಛೆ, ತಿ ಖಬರ್ ತುವೆಂ ಇತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಗುಪಿತ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಜಶಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ತಶಿಚ್ ಮೊಗಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್‍ಯೀ ವಿಚಿತ್ರ್. ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜತ್. ಪುಣ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಥ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ನಾ ಇಷ್ಟಾ, ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ – ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚತ್.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಳ್ಮಟ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡ್ತಾ ಆಸ್ಯೆತ್? ಪಯ್ಲೆಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಆತಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ಧಡ್ದಡೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೆ ಆನಿ ತುರ್ತಾನ್ ತೊ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಜಿನ್ಸಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ…

“ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚತ್!”

ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯೀ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾತ್‍ಶಿಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲಿಂ… ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳಾಚೊ ಜಾಲೊಗೀ, ತೊ ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಥಂಡಾಯ್ ಜಾಂವ್, ವಾ ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಸೊಲ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾತಿಚೊ ಹುಲೊಪ್ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಗುಮಾನ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

“ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚತ್!”

“ಕಸೊ? ಹಾಯ್ ದೆವಾ – ಕಸೊ?” ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆರ್ – ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗೀಯ್ ದಿರ್ವ್ಯಾಚೆರ್ – ಕಸಲೆಂ ನವೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?

ವ್ಹಯ್! ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಜ್ ತಾಚೊ ಶಿಕ್ಷೆಚೊ ಆನಿ ಮೊರ್ಣಾಚೊ ದೀಸ್. ತೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್ – ಪೊಯ್ರ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಉಗ್ತೊ ಉಚಾರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ – ಆನಿ ನಿಮಾಣಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪುಣೀ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ – ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ! ತರ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಿ? ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತುರ್ತಾನ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಝುಜಾಂತ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಸಮವಸ್ತ್ರ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಖಾಡ್ ತಾಣೆಂ ತಾಸ್ಲೆ, ಆನಿ ಆದ್ಲೆಪರಿಂ ಮಿಶ್ಯೊ ಬಾರೀಕ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ಲಾಂಬ್ ತಾಚೆ ಮುದಿಯಾಳೆ ಕೇಸ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಉಗಯ್ಲೆ.

ಆಯ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಲಾಗಿಂ ಘೊಡೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ವಚೊನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ತುರ್ತಾನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ದೆವಾ, ಆಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪುಣೀ ಅಡ್ಕಳ್ ಆನಿ ವಿರಾರಾಯೆ ವಿಣೆಂ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರುನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಚಡುಣೆಂ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಘುಂವೊನ್ ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ದೋಗ್ ಸವಾರ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕುಕ್ಕುಟೊನ್ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಶೀದಾ ಆಯ್ಲೆ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಯೀ ಆಯ್ಲೊ, ಜೀನ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಧವ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ಲಗಾಮ್ ಧರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಸವಾರಿ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸವಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಮೆಟಾಂ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ, ಘೊಡ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ರಾವೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ತುರ್ತ್ ಜಾಲಿ.

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ ಹಾಂಚೆರ್ ಘಡಿಭರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಕೀರ್ಣ್ ಫಾಂಕ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆಂತ್ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂಚೆರ್ ಮುಡ್ಲಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಫಾಂಕ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

ಅಶ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಚ್, ತ್ಯಾ ಸವಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಗಡೊ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಚಾಲು ಸವಾರಾಂನಿ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಂಚ್ಯೆ ರಿತಿರ್ ತೊ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ತೊ. ತುಮಿ ಕೋಣ್ – ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್?” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ಸಮೇತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಪಾಟಿಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಕ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಸವಾರ್ ಚಡುಣೆಂ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುಂದರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್‍ಯೀ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ರಾಯ್ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಕುಂವರಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಆಮಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಡೆನ್ ಎಕಾ ಕಾಮಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಫುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ತೊ ಆತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವೊನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

“ಕಸಲೆಂ ಕಾಮ್?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಆಯ್ಲಿ ಜಾಪ್. “ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್?”

“ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚ್ತಚ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ.”

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ಸವಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಚ್ಯೆ ಕಮರ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಳಿ ರಶೀಮಾಚಿ ಪೊತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲಿ, ಜಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ಲಿ.

“ತುಮಿ ತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಾಚುನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳಾಂ.”

“ಕೋಣ್?”

“ವಾಚುನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪೊತಿ ನಹಿಂ. ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಕಾಗ್ದಾಚಿ ಸುರುಳಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ರಶೀಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಿ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತುವಾಲ್ಯಾಚೊ ರೆವೊಡ್ ಸೊಡಯ್ಲೊ. ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಗಂಧಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ.

“ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ – ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಸವಾರ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಉಡೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸವಾರಾನ್‍ಯೀ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಘಡಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಚಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಧಾಂವ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಪತ್ರ್ ಸೊಡಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ವಾಚುನ್ ತಾಕಾ ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಸಕಯ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಲಿ. ಆಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊ ಲಕ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 24: ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಬಲಿ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News