ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖರಸ್

ಚಾ.ಫ್ರಾ. ಡಿಕೋಸ್ತಾ

Posted on : August 20, 2014 at 11:17 AM

ChaFra DCosta_T1ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೊ ಅಮರ್ ಸಾಹಿತಿ ಚಾಫ್ರಾ (ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ). ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಾಫ್ರಾಯೀ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್ (ಹೆರ್ ಚವ್ಗ್ – ಜೊಸಾ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಗಬ್ಬು). ತೊ ಆಜ್ ನಾ ತರೀ ತಾಣೆ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ – ಜಾಂವ್ ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ನಾಟಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ಜೆರಾಲ್ ಲಿಖಿತಾಂ – ಉತ್ರಾಂಚೆ ಗಿರೆಸ್ತ್‍ಕಾಯೆನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ, ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ರುಪಾಚೊ ವಿಷಾದ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದಿಷ್ಟಿಚೆಂ. ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆ ತಸಲಿಂ. ಹಾಕಾ ದಾಖ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾಯೆ ದಿಸಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಬರಪ್ 2005ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಫ್ರಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಜಮೊ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ‘ಪಣ್ತೆಚಿ ಪೆಲಿ’ (ಸಂಪಾದಕಿ: ಸ್ತೆಲ್ಲಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾ) ಬುಕಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

Panntechi Piliತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ರಾತ್-ದೀಸ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ತವಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆತಾಂ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳನಾತ್ಲೆ. ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ದುಡ್ವಾನ್ ದುಬ್ಳೆ, ಬೋವ್ ಥೊಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ನೆಂತ್ ಗಿರೇಸ್ತ್. ಚಾಫ್ರಾನ್ ಎಕೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಾರ್-ಚವ್ಗಾಂ ಮದೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಷ್ಟಾರ್ ಘಾಲುನ್ masterpieces ರಚ್ಲೆ. ತಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್, ಚಾಫ್ರಾ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧರುನ್, ವಯ್ರ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ಗ್ ಮ್ಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಂಚೆ ಪರಿಗತಿವಿಶಿಂ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಭರ್ಸುನ್ ದಿತಾ. ಲೇಖನಾಚೆ ಆಕೆರಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಾಫ್ರಾಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ವಿಶಯಾಚೆಂ ಶಿಖರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್.

ತವಳ್‍ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಲಿಪ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಿಪ್ಯೆವಾದಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್‍ಯೀ ಲೇಖನಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಸಾ. ಕಶೆಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆವಾಲೆ ಕಾನಡಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ನೆಣಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆಚ್  ಖಾಸ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಜಾಣಾರಿ ಚಾಫ್ರಾನ್.

ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ತುಮ್ಚೆ ಮತಿಕ್ ನಾಟ್ವತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಹೆಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚೆ ಮತಿಂತ್‍ಯಿ ವಿಚಾರಾಂಚಿ ಝರ್ ಫುಟತ್ ತರ್ ತಿ ಪಾಜಾರೊಂಕ್ ಸೊಡಾ ಆನಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂ’ತ್ ವ್ಹಾಳೊಂವ್ಕ್ ಧಾಡಾ.

* * * * *     * * * * *     * * * * *     * * * * *     * * * * *

1985 ಮೇ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಇಕ್ರಾ ಆನಿ ಬಾರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊಂಡ್ಯಾಂ ತಾಲೂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಮನಾಥಿ ದಿವ್ಳಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಚಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮಂತ್ರಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳ್ವಳೆಚ್ಯಾ ಖೊರ್ಜಿನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್‍ಯಿ ಅಶೆಚ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ಲೆ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್‍ಪಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾ ವೆಳಿಂ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲೊ.

ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ, ಹಾಲ್-ಹವಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಶ್ರೀ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್ ವಿನಂತಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ ಖಂಯ್, ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್. ಕಾರಣಾಂತರ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಪಾಡೊ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ಲೊ. ತಯಾರಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ಲಾಸಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮತಿಂತ್ಲಿ ಫುಮಾರಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ಶಿಂ ಬೊಡಾಂ ಫುಡೆಂ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ.

ಕೊಂಕಣಿ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಆಮಿ ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ಲಾಖ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬರ್ಪಿ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್. ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾನ್ಯ್ ಕರ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ನೋವ್ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಧರ್ಣಿರ್ ಇಕ್ರಾವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಕ್ಕಾನ್ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಿ ಹೆ ಅಕಾದಮಿಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಬಾಧ್ಯ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ನಾಂವಾಕ್ ಪುರ್ತೊ ಆಸ್ತಾ. ಬಾಕಿ ಪುರಾಯ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಗು ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಗೊಂಯಾಂ ಭಿತರ್ ಆರ್ಧ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿನ್ ಬರಯ್ತಾ. ಆಮಿ ಗೊಂಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ದೊಡ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್ ಬರಯ್ತಾಂವ್.

ಫೊಕಣಾಂ ಉಡಯ್ತಾತ್

ವರ್ಸಾವಾರ್ ಇನಾಮಾಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿಯ್ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ವಾಚ್ತೊಲೊಯ್ ನಾ. ಹೆ ತಮಾಶೆ ಕರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುರಸ್ಕಾರಾಂ ಯೆದೊಳ್ ಆಟ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಹಿಂದು ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ.

ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫುಡಾರಿಯಿ ಬೋವ್ ನಪುಂಸಕ್. ತೆ ತ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ವೇದಿಕಾಂನಿ ಪಾವ್ತಾತ್. ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಕಾರ್ತಾತ್. ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ವಾಪರ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ. ಬದ್ಲುಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ತೆಂ ಇಜಾರ್ ಯಾ ಪೇಂಟ್ ನ್ಹಯ್. ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ತೆಂಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಸ್ತಕಾಂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಛಾಪುನ್ ಪರ್ಗಟ್ಚಿಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಚಿಂ ದೋನ್ ಅಕ್ಷರಾಂ ಸಮಾ ವಾಚುಂಕ್ ಕಳಾನಾಂತ್. ತರೀ ತಿಂ ಚಲೊಂವ್ಚೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಸೈಂಭಿಕ್ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಾಪರ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಅಶಕ್ತ್ ಆಸಾತ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮಿನ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಶೆಕಡೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಆವ್ದೆಕ್ ಪುಣಿ ಮಾಂದಿಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್. ತರಿ ಕಮಿಟಿಂನಿ ಭರ್‍ಲ್ಲೆ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ನಾ.

ಗೊಂಯ್ಚಿಂ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ

ಗೆಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಖರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ತರೀ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಆಮ್ಚಿಯಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಫೊಣ್ಣಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂಯಿ ತೂಪ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಜ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿ ರುಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂಯಿ ರೂಪ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಶಿಕಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾಚ್ ಬುಕಾಂಚೆರ್ ಅವಲಂಬಿತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲಿಪಿಚೆಂ ಸಮಸ್ಯೆಂ ಸುಟಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಆಮಿ ನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿಂ, ಮ್ಹಾತ್ಭಾರ್ಯಾಂಚಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣಾಂ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಸುಂದರಾಯ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿ ಘನಾಯ್ ನಾಂಚ್ ನಾ.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೇಯ್ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಚೆ ನಾಮಾಂಕಿತ್ ಬರ್ಪಿ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್ ವೊಳ್ಕತಾತ್. ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಯ್ ಬುಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕೊಣಿ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ನೆಣಾಂ. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚಿ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೈತ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ನೆಣಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಘನಾಧಿಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಉಮೆದ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೆ ಪಿಸಾಯೆನ್ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಿಬೆರ್ ಘೊಳೊವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಶ್ರೀ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಡಿ’ಸೊಜ, ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಗಬ್ಬು ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊಂ.

ಗಬ್ಬುಕ್ ಆತಾಂ ಪನ್ನಾಸಾವಿ ಪಿರಾಯ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಲಾಕಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆಂ ಬರ್ಪಾಚೆ ಪಿಸಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ತಾಚಿ. ಸ್ವಕಲ್ಪಿತ್ ಕಾಣಿಯೊ, ನಾಟಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರಯಿತ್ ರಾವ್ತಾಲೊ.

ಶ್ರೀ ರಾಯ್ಮಂದ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ತಾಚೊ ‘ನಾಸ್ತಿಕ್’ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಕಥಾ ಯಾ ಬರಪ್ ಪತ್ರಾಗಾರಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಮಿರಾಂದಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಸಾಟ್ ರುಪಯ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಭಾವನ್. ತರೀ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ನವಲ್ ಕಥಾಂನಿ ಬೊಟಾಂಣಿ ಮೆಜ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ.

ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್ ಪತ್ರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹೆ ಪಿಸಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಜಿಣಿ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವೊಳ್ಕತಾ.

“ತರಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ತರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆಬರಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಶಯ್ ವರ್ಣುಂಚೊ ಲೇಖಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ. ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಚಡಿತ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್‍ಲ್ಲೆಚ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಚೆ ಶಿಕವ್ಣೆಚೆ ಬೂಕ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್” ಅಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾತ್ ವೆತಾನಾ… ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್.

“ತುಜೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ, ಹೆ ಪಿಸಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗಿ? ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ವಚೊಂಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ರೊಜಾಂಚೆಂ ವಾಹನ್ ಪುಣಿ ಆಸಾಗಿ? ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪಾವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬಾಳಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಪುಣೀ ಕಾಂಯ್ ಜಮಯ್ಲಾಂಯ್‍ಗಿ? ಆತಾಂ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರುಪಿಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮಿ ಇನಾಮ್ ನಾಂಚ್ ಜಾತಾನಾ ಬರ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಾನಾಂಗಿ?’

ಖಂಯ್ಗಿ ಶ್ರೀಗಬ್ಬುಕ್ ಗಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ತರಿ ಧರ್ತಾ. “ವ್ಹಯ್. ಪೈಶಾಂಚೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಹಾಂವ್ ಲುಕ್ಸಾಣಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ತರಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಬೂಕ್ ಆನಿಕೀ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ದೇಡ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಖರ್ಚುಂಚೆಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿತ್ ರಾವ್ತಾಂ.”

ಹೆ ತಾಚೆ ಗುಂಡಾಯೆಚೆ ಆಶೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಇಲ್ಲೋಯ್ ಬದ್ಧ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಜೆಂ ಕಾಮ್ ಮನಿಸ್ ಧಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡಿನಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್‍ಶೆಂ ಕರಿನಾ ತ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾ ವಚಾನಾ. ಕೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಿನತೆಕ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕೃಶ್ಣಾನ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಅರ್ಜುನಾಯಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆರ್ ಪಾತಿಯೆಲೊನಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಲಾಖಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊಯಿ ಹೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಪಾತಿಯೆನಾ. ಧಾ ಜಣ್ ಪಾತಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಕ್ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬರ್ಕತ್ ಆಸನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಆತಾಂ ಪಾತಿಯೆಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸೊ ಗುಸ್ಪಾತಾಂಗಾಯ್? ವ್ಹಯ್, ನ್ಹಯ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವರಿಶ್ಟ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಶ್ರೀ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿಂ ಚಾಳಿಸ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಛಾಪುನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಣೆಂ ಗುಂತುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಸಂಶೋಧಕಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಸಮಾಜ್‍ಭರ್ ಪಸರ್ಲಾಂ. ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ಕವಿತಾ, ಸಾಟ್ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಲೇಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಮಾಜಿಂತ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಮೊರ್ನಾಂಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಗಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್.

ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ವಳಕ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಪಿಸಾಯೆಂತ್ ತೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ನಾದಾನ್ ಮಾಗಿರ್ ಬರಪ್‍ಚ್ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ಕಸಬ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಆರ್ತಿಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಹಿ ಘೋರ್ ಸಲ್ವಣಿ ವ್ಹಯ್, ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಹೆಂ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಆತಾಂ ತೊ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಏಕ್ ಸಬ್ದಾಂ ಕೋಶ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಥೊಡಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಹೊ ಸಂತೊಸ್ ಹೆರ್ ಕಾಮಾನ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

“ಎಕ್‍ಚ್ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಆತಾಂ ಹೆರ್ ಬಸೊನ್ ಖಾತಾತ್.”

ಪಯ್ಣಾರಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್. ತೆಂ ತಾಕಾ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. “ಹಿ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಸಲ್ವಣ್ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಸಲ್ವಣ್. ತೆಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಚಡ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ. ತರೀ ಆತಾಂಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ.”

ಪೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾ ವೆಲ್‍ಫೇರ್ ಎಸೊಸಿಯೇಶನಾನ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೊ ಉಗ್ತೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರುಪಿಯಾಂಚಿ ಥೈಲಿ ದಿಲಿ. “ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭಾವನ್” ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

ಆರ್ಥಿಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಖರಸ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಥೊಡಿ ನಕ್ಕಾಮಿ ಠೀಕಾ ಥಾಪ್ಚಿಯೀ ತಾಕಾ ಬೊರಿ ಲಾಗನಾ. ತಾಣೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಶ್ಟ್ಯೊ ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ಉಟಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಚೊ ಆರೋಪ್.

ಜೊಕಿಮ್ ಸಂತಾನ್ ಅಲ್ವಾರಿಸಾಕ್ ಆತಾಂ ಸತ್ತರಾಂಚಿ ಪಿರಾಯ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾ. ಪೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಬೊಂಬಯ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೇಂತ್ ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಛಾಪ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಂಧ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಪತ್ರಾಂ, ‘ಮಿತ್ರ್’ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ‘ಝೆಲೊ’ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ, ತಾಣೆಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ. ಮಿತ್ರ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ತಾಣೆಂ ಚಾರ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಲಾಭ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಮಾಗಿರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಲಾಭ್‍ಚ್ ಕೆಲಾ ಶಿವಾಯ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

“ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ನಾಕಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರಿ, 44 ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪ್. ನೋವ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂತ್ಲೆ ಸಾತ್ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾತ್. “ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಿ ಮಾನಿನಾ. ವಾಚ್ಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಆತಾಂಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಬರ್ಪಿ ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ದೆಂವಯಿತ್ ಯೆತಾತ್ ತೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸೊಯ್ ಮಾನ್ ನಾ, ಆಮಿ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಭಾಶೆಕ್‍ಯಿ ಭವಿಶ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಆಜೂನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಯಾ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲೇಖಕಾಕ್ ತಾನ್ ದುಡ್ವಾಚಿಚ್ ಆಸನಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬೊರ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚಿಯೀ ಆಸ್ತಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಧರುನ್ ಹೆ ಪಾಂಚ್ ಬರ್ಪಿ 1950 ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಬೋವ್ ಥೊಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹೊರ್ ದಾಂಬ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂತುಂ ಫಾಮಾದ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಆಪೊಲ್ಲೊ ತೊಮಾಸ್ ಲೋಬೊ ಎಕ್ಲೊ. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬ್, ಎಟ್ಯೆಲ್ ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ ತಾಕಾ ವೊಳ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೊಡಿಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಮೆಳ್ಳೊಂ.

ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕೆ ಪಿಸಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ಉಟಾಉಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲಿ. ತಾಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಥಾ ‘ವೇಳ್ ಘಡಿ’ ಪಯ್ಣಾರಿರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. ಲೋಬೊನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೆ ಆಂಕ್ಡೆ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆ. ಕಾಗದ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆನಿ ಏಕ್ ರಬ್ಬರಾ ಕುಡ್ಕೊ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು.

ವೇಳ್ ಘಡಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಘಳಾಯ್ ಭೋವ್ ಚುರ್ಚುರ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಲಿ. ವೇಳ್ ಘಡಿ ನಂತರ್ 5 ಭಾಗಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಭುಲೊಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲಿ ಅತಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾದಂಬರಿ ತಿ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬಾಕ್ ತಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಭುರ್ಗೆಂ ಅಂತರ್ಲಿಂ. 34 ವರ್ಸಾಂ ರೈಲ್ವೇಂತ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಕಾಮ್ ಪೆನ್ಶನಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾನ್ ಮೋವ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಹೊ ಮನಿಸ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾತೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ತಾ.

“ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ವೊದ್ದುವರಾಂಟ್ ಕರ್ನ್ ಹೆಂ ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ರಿಗೊಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಹೆ ಥೊಡೆ ಮಜಾ ಮಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ತೆನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಸ್ತಾರ್ ಹೆ ಮಜಾ ಮಾರ್ತಾತ್.”

ತಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪಿರಾಯೆರ್ ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಸಾಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ದಿತಾತ್, ತೊಂಡಾರ್ ಯಾ ಪಾಟಿರ್. ಪುಣ್ ಆಜೂನ್ ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚೆಂ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾನ್ ವಿಶ್ಲೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಭೋವ್ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗದ್ಗದಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ನಾ. ಕೊಂಕಣಿಚೆ ದೀಸ್ ಆತಾಂ ಭರ್ಲೆ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲಿ ತರೀ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚೆ ಮ್ಹಿನತೆಚೊ ಫಳ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಗಾರಾಂನಿ ಉಟಯ್ಲೊ. ತುಂ ಹೊ ದಂಧೊ ಸೊಡ್. ಉಜೊ ಲಾಗುಂದಿ. ತುಂ ಹಾಂತು ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪುರೊ. ತುಜೆಂ ಪೊಟ್ ಭರುಂಕ್ ಕೊಂಬಿಯೊ ಪೊಸ್ತಾಯ್ಮೂ? ತೆಂಚ್ ಕರ್ ಹೆಂ ಸೊಡ್!”

ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ 53 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪಿರಾಯೆರ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಸೊಡುಂ? ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ, ತೊ ಖಂಯ್ ಪಡ್ಲಾ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಆತಾಂ ತೆರಾ ಲಾಂಬ್ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆ ದೋನ್ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಸೊಡುಂ? ಆಟ್ಶಿಂ ಛಾಪುನ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಛಾಪ್ಯಾಚೆಂ ಓರ್ಡರ್ 3500 ಪ್ರತಿಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ದೇವ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಘಾಯಾಚಿ ಮಾವ್ ಆನಿಕೀ ಸುಕೊಂಕ್ ನಾ. ಏಕ್ ಕಸಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ! ಹಾಂವೆಂಚ್ ನವೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್, ತುಂಚ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಭಿರೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ನ್ ನಂತರ್ ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂ ಯೆದೊಳ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಶಾ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ನಾದಾಂತ್ ಆನಿ ತೆ ಪಿಸಾಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಮೊಸೊರ್ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಪಾಟಿಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಸತ್ರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆ ದಳಿದ್ರ್ ಪಿಸಾಯೆಂತ್ಲೊಂ ಸುಟ್ಲೊಂ. ಸತ್ರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕಣೀ ಮೋಗಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕರಯ್ಲಾಗ್ಲೆ. ಕಾಸ್ಕರಾಚೆಂ ಸುಣೆಂ ಗೊಬ್ರಾಂತ್ ಲೊಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಲೊಳ್ಳೊಂ.

ಆತಾಂ ಸೊಡುಂ? ನಾ. ಆತಾಂ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡಿನಾ.

ಹೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಸಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ವೀದ್‍ವಾವ್ಳಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೆಚ್ ಪಿಸಾಯೆನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖತ್ಕತಿ ಆಶಾ ಆಂಗಾಪಾಂಗಾಂತ್ ಪೆಟ್ತಾ.

ಆತಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ:

“ಮಾಯೆ, ಹಿ ಜಿಣಿ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಝರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾತ್ ಉಕ್ಲುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗಾಡಿ-ಘೊಡೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ – ದಾನ್, ಭಿಕ್, ಪೇಜ್ ಯಾ ಲೊಣ್ಚಾ ಕಡಿ ನಾಕಾ. ತುಜೆ ಪೂತ್ ಆನಿ ಧುವೊ ಆದಿಂಯೀ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಕಾತರ್ತಾಲಿಂ, ತಿಂ ಸುಧಾರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ವೆಳಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಫುಡೆಂಯೀ ಯೆತೆಲಿ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ರಾಣ್ ದಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ವೊಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ದಗ್ದಿನಾಕಾ. ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಭಾಗೆಚಿ ಜೋಡ್ ದಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಟ್‍ಮೂಟ್ ಪಾಕೆಂ ಉಬಾರ್. ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾ ದಿವ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್. ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಕಾಯೆಂತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಭಾಳ್.

“ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಂದನ್ ಕರ್. ಆಮೆನ್.”

ಕುರ್ಪಾ: ‘ಪಣ್ತೆಚಿ ಪೆಲಿ’ ಪುಸ್ತಕ್. ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಫ್ರಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ತೆಲ್ಲಾ ಆನಿ ಧುವ್ ಸೋನಿಯಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

1 comment

  1. “ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಫುಡಾರಿಯಿ ಬೋವ್ ನಪುಂಸಕ್. ತೆ ತ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ವೇದಿಕಾಂನಿ ಪಾವ್ತಾತ್. ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಕಾರ್ತಾತ್. ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ವಾಪರ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ. ಬದ್ಲುಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ತೆಂ ಇಜಾರ್ ಯಾ ಪೇಂಟ್ ನ್ಹಯ್. ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ತೆಂಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಸ್ತಕಾಂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಛಾಪುನ್ ಪರ್ಗಟ್ಚಿಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಚಿಂ ದೋನ್ ಅಕ್ಷರಾಂ ಸಮಾ ವಾಚುಂಕ್ ಕಳಾನಾಂತ್. ತರೀ ತಿಂ ಚಲೊಂವ್ಚೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಸೈಂಭಿಕ್ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್”

    – ಚಾಫ್ರಾ ಬಾಬಾನ್ ತವಳ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಆತಾಂ ಪುರ‍್ತೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನ್ಹಯ್; ಪೂಣ್ ಹೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಆಜೂನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *