Latest News

ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ: ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲ್

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 5, 2020 at 6:16 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲ್

Cain and Abel

ಆಸಾತ್ ಸದಾಂಚ್
ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲ್
ಆದ್ಲೆ ವಾ ಆತಾಂಚೆ
ಸದಾಂಚ್ ಬದ್ಲನಾತ್‍ಲ್ಲೆ
ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲ್

ಕಾಯ್ನ್ ಧೊಸುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್
ಆಬೆಲ್ ಸೊಸುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್

ಕಾಯ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್
ಕುರೊವ್ ನ್ಹೆಸೊನ್
ತೊಪಿ ದವರ್ನ್
ದಗ್ಲೊ ವೆಂಗುನ್
ಸಮವಸ್ತ್ರ್ ಶಿರ್ಕವ್ನ್
ಲೋಬ್ ಘಾಲುನ್
ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್

ಆಬೆಲ್ ತಶೆಚ್
ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಜಾತಾತ್
ಕಾಯ್ನಾಕ್ ಬಲಿ

ಕಾಯ್ನ್ ತಶೆಚ್
ಸದಾಂಚ್ ಕರ್ತಾತ್
ಆಬೆಲಾಕ್ ಶೆಳಿ

ಸಂಸಾರ್ ವಾಡ್ಲೊ, ಚಡ್ಲೊ
ಆಬೆಲಾಂಚಿ ಸಂತತ್‍ಯೀ ವಾಡ್ಲಿ
ಕಾಯ್ನಾಂಚಿ ಕುಳಿಯೀ ಚಡ್ಲಿ

ಕಾಯ್ನಾಂಕ್ ಹರ್ಕತ್ ನಾ
ಆಬೆಲಾಂಕ್ ಬರ್ಕತ್ ನಾ
ಕಾಯ್ನ್ ಕಾಪ್ತಾತ್ ನಿರಂತರಿಂ
ಆಬೆಲ್ ರಡ್ತಾತ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂ

ಆಬ್ಳೆ
ಕಾಳ್ ಉದೆಲಾ ನವೊ
ಆಬೆಲಾನ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಚೊ
ಕಾಯ್ನಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೊ
ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ
ಆಬೆಲಾನ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Cain and Abel_1

ಕವಿತೆಚೆರ್ ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಜೀವಿ ಆನ್ಯೇಕಾ ಜೀವಿಕ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ತರ್ ಫಕತ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್. ವ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್. ವ್ಹಡ್ ಜೀವಿ ಲ್ಹಾನ್ ಜೀವಿಕ್ ವಾ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಜೀವಿ ದುರ್ಬಲ್ ಜೀವಿಕ್ ಗ್ರಾಸಿತಾ, ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾ ಆನಿ ಖಾತಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ನಿಯಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಖಾಯ್ನಾ. ತರೀ, ಮನಿಸ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಾ! ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಪರ್ಯಾಸ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜರ್ ಕೊಣೀ ಆನ್ಯೇಕ್ಲಾಚೊ ಜೀವ್ ಸಂಹಾರ್ ಕರ್ತಾ ತರ್, ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜೀವಿನ್ ಮಾತ್ರ್.

ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪುರಾತನ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಆಸಾ – ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲಾಚೆಂ. ಬೈಬಲಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಯ್ನ್ ಆಬೆಲಾಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆ ದೊಗೀ ಭಾಭಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವಿಶೇಸ್. ಬೈಬಲಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಹಾಂಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಖುನಿಯೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. ದೆವಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಪುರುಷ್ ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಏವೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪೂತ್ ಕಾಯ್ನ್ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಆಬೆಲ್. ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಕಾಯ್ನ್ ಆಬೆಲಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾ.

ಪುಣ್ ತಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಿ ನಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುನಿ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹಿ ಏಕ್ ಸಾಧಿ ಕವಿತಾ. ಪುಣ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಸಾಧೆಂಪಣ್ ನಾ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್. ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸರಳ್ ರಿತಿನ್ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲ್ ಏಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿತಾ. ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆ ದೋನ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲಾಚೆ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಯ್ನಾಪರಿಂ ಆನಿ ಆಬೆಲಾ ಜಶೆಂ ಆಸ್ಚೆ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಾಯ್ನಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಬೆಲಾಂಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಾಗಯ್ತಾ.

ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡ್ಲಾ. ಕಾಯ್ನಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಜಣ್ ಆಬೆಲಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಮಾರುನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಮಾರ್ಚೆಂ, ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ವಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ದೈಹಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ವಾ ಕೃತ್ಯೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಥರಾವಳ್ ವಿಧಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ತೆಂಚ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾ. ದೈಹಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚಿ ಕಲಾ ಫಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಪುರಾಣಾಂತ್ ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲ್ ಭಾಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲ್ ಭಾಭಾವಾಂ ರುಪಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮುಖ್ಯ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಯ್ನ್‌ಪಣ್ (ಕಾಯ್ನಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಪಾತ್ರ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಆನಿ ಆಬೆಲ್‍ಪಣ್ (ಆಬೆಲಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಪಾತ್ರ್ ಇತ್ಯಾದಿ). ಅಸಲೆಂ ಕಾಯ್ನ್‌ಪಣ್ (ಕಾಯ್ನ್-ಇಸಂ ಮ್ಹಣೊನೀ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್) ಆನಿ ಆಬೆಲ್‍ಪಣ್ (ಆಬೆಲ್-ಇಸಂ ಮ್ಹಣೊನೀ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್) ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಜಿವೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಾಯ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಬೆಲಾಂಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್.

Cain and Abel_2

ಆದಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಕುಟಮ್. ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ಕೊರೊಡ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ಸಮಾಜ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಸಂಸ್ಥೆಯೀ ಕುಟ್ಮಾಪರಿಂಚ್. ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕವಿತಾ. ಕೊಣೀ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಕಾಯ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಬೆಲ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಸತ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಚಾರ್ತಾ.

ಅಸಲೆ ಕಾಯ್ನ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಕಶೆ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ವಾ ಕಷ್ಟ್. ಕಾಯ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ, ಆಬೆಲ್ ಧಾಕ್ಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣೊನೀ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಲೊ ಖೊಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಬೆಲ್ ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಯ್ನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಭಾವಾಂ ಭಯ್ಣಿಂನಿಯೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಾಯ್ನ್-ಆಬೆಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಯೆತ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್‌ಚ್ ಕಾಯ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೆರಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲಾಂಚಿಂ ರುಪಾಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ. ಎಕಾ ದೇಶಾನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ದೇಶಾಕ್ ಕಾಯ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ (ರಾಯ್/ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವಾ ಪ್ರಜಾ ಸರ್ಕಾರ್) ಸಯ್ತ್ ಕಾಯ್ನಾಪರಿಂ ಚಲ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂತ್ಲಿ ನಿರಂತರತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಬೆಲಾನ್ ವಾ ಆಬೆಲಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಷ್ಟೊಂಚೆಂ, ಶೋಷಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಬಲಿದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಕಾಯ್ನ್ ಗ್ರಾಸುನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಮಾಸೂಮ್ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ತಲೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಾಯ್ನ್. ಹೆರಾಂಚೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಲೊಯೀ ಕಾಯ್ನ್‌ಪಣ್ ಆಧಾರ್ತಾ. ಫಟಯ್ತೆಲೆ, ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್‍ಪಣ್ ಆಧಾರ್ತೆಲೆ, ವಂಚಕ್, ನಾಗಯ್ತೆಲೆ, ಶೋಷಣ್ ಕರ್ತೆಲೆ… ಅಸಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಅಕ್ರಮಾಂ ಆಧಾರ್ತೆಲೆ ಕಾಯ್ನ್ಂಚ್ ಸಯ್…

ಕಾಯ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ಆಧಾರುಂಕ್‍ಯೀ ಥರಾವಳ್ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್. ಬೈಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ನಾನ್ ಆಬೆಲಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕರ್ನ್ ಶೀದಾ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಾಯ್ನಾಂಚೆಂ ರೂಪ್‍ಯೀ ಬದಲ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ವಾಪಾರ್ಚಿಂ ವಿಧಾನಾಂಯೀ ಬದ್ಲಲ್ಯಾಂತ್! ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಯ್ನಾಂನಿ ಆಬೆಲಾಂಚೊ ಜೀವ್‍ಚ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ; ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೀದಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಬಗಾರ್, ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್‍ಯೀ ಸಂಹಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಆದಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ (ವಾ ಪಂಗಡ್ ಬಾಂಧುನ್) ಶೀದಾ ಝುಜ್ತಾಲಿಂ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾ ಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೀತಲ್ ಸಮರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹೆಂಯೀ ಝುಜ್‍ಚ್, ತರೀ ತೆಂ ಪರೋಕ್ಷ್ ಝುಜ್. ತಾಕಾ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಖೆಳಾಂಗ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾ, ರಾಜಕೀಯಾಂತ್‍ಯೀ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್.

ಪುಣ್ ಕಾಯ್ನಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಇರಾದೊ – ಆಪ್ಣೆಂ ‘ಆಬೆಲ್’ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರುಪಾರ್, ಶೀದಾ ವಾ ಅನೈತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತರೀ, ವಾಟೆ ವಯ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ. ಹೆಂ ‘ಕಾಡ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಯೆತ್. ಕಾಯ್ನ್‌ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಬೆಲ್ ಕೊಣೀ ಜಾತಾ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಯ್ನ್‌ಪಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಬಲಿ, ಶೆಳಿ ಜಾಯ್. ಎಕ್ಲೊ ‘ಕಾಯ್ನ್’ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ‘ಆಬೆಲ್’ ಜಾತಾ ವಾ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಯೆತ್.

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಯ್ನಾಂಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮೊಸೊರ್ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ಅವ್ಗುಣಾಂಕ್ ಮೂಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಮೊಸ್ರಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಕಾಯ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾತಾತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೊಸ್ರಿ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೊಸ್ರಾಕ್ ವಕತ್ ನಾ’ ಪದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ವ್ಹಯ್. ಅಸಲೆ ಮೊಸ್ರಿ (ಕಾಯ್ನ್) ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಧೊಶಿ ದೀಂವ್ಕ್, ನಿವಾರುಂಕ್ ವಾ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ ವಾಟೊ ಧರ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್, ತಾಂಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ. ಮೊಸ್ರಾಚೆಂ ಹಗೆಂ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಶೀದಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಾ ಲಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕ್ ಆಸನಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ನಪುಂಸಕ್ ‘ಅನಾಮಿಕ್’ ಪತ್ರಾಂ ಲಿಖುನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ‘ಆಬೆಲ್’ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಳ್ ವೊಂಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ವೀಕ್ ವೊಂಪ್ತಾತ್.

ಭರ್ವಸ್ಯಾದಾಯಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಆನಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆಶಯ್

ಹಿ ಕವಿತಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ರಿತಿನ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ನೆಣಾಂ ಕೋಣ್? ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕವಿತೆಂತ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕವಿತಾ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್, ಆಖೇರಿಕ್, ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಆಸಾ; ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಹಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ಧರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಕಾಯ್ನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬದ್ಲನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಆಪುಟ್ ಸತ್. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್? ವ್ಹಯ್, ತಾಕಾ ಎಕ್‍ಚ್ ವಾಟ್ – ಆಬೆಲಾಂನಿ ಬದ್ಲೊಂಚಿ. ಕೆದ್ನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶೋಷಣಾಕ್, ಅನ್ಯಾಯಾಕ್, ಅನೀತೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮೊನೆ ಉರ್ತಾತ್, ದುರ್ಬಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸೊಸುನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಆಬೆಲ್’ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಶೆಳಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್ತಾತ್. ಆಬೆಲಾಂಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕರುಂಕ್, ಶೆಳಿಯೆಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾಯ್ನಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.

ದೆಕುನ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ, ‘ಆಬೆಲ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬದ್ಲಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆಡಾಯ್ಜೆ, ಅನೀತ್ ರಾವಯ್ಜೆ, ಚಲ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚುಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಡವ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಅನಾಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಜೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಬೆಲಾಂಕ್ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್‌ಗೀ ಆಬೆಲಾನ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ‘ಕಾಯ್ನ್’ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗನಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಇರಾದೊ ಇತ್ಲೊಚ್‍ಗೀ, ಆಬೆಲಾನ್ ಆಬೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಿತ್‍ಯೀ ನಾ, ಫುಡಾರ್‌ಯೀ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನ್ಯಾಯ್‍ಬದ್ಧ್ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ತಾ.

ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್: ಬೈಬಲಾಂತ್, ಕಾಯ್ನಾನ್ ಆಬೆಲಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಬೆಲಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ದೆವಾಕ್ ಆಯ್ಕತಾ. ದೇವ್ ಕಾಯ್ನಾಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾ, “ಆಬೆಲ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಕಾ ಕಾಯ್ನ್, “ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ರಾಕ್ವಲಿಗೀ?” ಮ್ಹಣ್ ‘ಪೆದಂಬು’ ಜಾಪ್ ದಿತಾ. ಹಿ ಜಾಪ್ ಕಾಯ್ನಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರಿನಾ, ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೊ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್‍ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್, ಧಾರುಣ್ ಆನಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕಾಯ್ನಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಆಬೆಲಾಂನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಳ್, ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ.

ಬೈಬಲಾಚೆರ್ ಇಂಟರ್‌ಪ್ರಿಟೇಶನ್: ಇಂಟರ್‌ಪ್ರಿಟೇಶನ್ ವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ಸೃಜನ್‍ಶೀಲತಾ. ತಶೆಂಚ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊಯೀ ವ್ಹಯ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕೋಣ್ ನಾ ಕೋಣ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಸಲಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂ ಚಲ್ತಾತ್ (ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾಂನಿಯೀ ಕರ್ತಾತ್). ಭಾರತಾಂತ್ ಮಹಾಭಾರತ ಆನಿ ರಾಮಾಯಣಾಚೆರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಕೃತಿಯೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್‌ಪ್ರಿಟೇಶನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿಯೀ ಅಶೆಂ ದರಬಸ್ತ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ರಾವಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ ತಸಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಜನಪ್ರಿಯ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಚಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಚಲ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಕ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವರ್ಗನಾ! ಜಾಂವ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಬೈಬಲ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಲೊಕಾನ್ (ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ಸಾಹಿತಿಂನಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ) ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ!? ಕಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ತಾಚೆರ್ ಖಿಣಾನ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ‘ಕಾಯ್ನ್‌ಪಣ್’ ಚಲಯ್ತಾತ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಮೋಲ್ ವಾ ಸ್ಥಾನ್ ನಾ!? ದೆಕುನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ‘ನೆರಾಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನೆರಾಂವ್ಚೆಂ’, ‘ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ’ ಕರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ, ತೆಂ ಫಕತ್ ‘ಎಕಾ’ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂಚೆಂ!? (ಜುದಾಸಾಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಾ, ಪುಣ್ ತೊ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಜರ್ ತೊಚ್ ನಾಟಕ್ ಎಕಾ ಲಾಯಿಕಾನ್ ವಾ ತ್ಯಾಚ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್? ತೆದ್ನಾಂ ಕಳ್ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚೆಂ ನೀಜ್ ಹಣೆಬರಪ್!).

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ‘ಕಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಬೆಲ್’ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ‘ಇಂಟರ್‌ಪ್ರಿಟೇಶನ್’ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ‘ಕಾಯ್ನ್’ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ತಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಯ್ತ್. ತಸಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್, ವಿದ್ರೂಪ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕತಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಡವ್ ದವರ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆಕ್ ರಾಕಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಹಕ್ಕ್. ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಕ್, ಹಕ್ಕಾಕ್ ಮಸ್ತುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಧಿಕಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಹಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಯ್ಚಿ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜ್. ತಸಲಿ ಅದ್ಭುತ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ.

-ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕಿ
Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News