Latest News

ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್: ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ 400 ಖಚಿತ್ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ 25 ಸ್ಥಾನಾಂಕ್ ದೆಂವತ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : February 6, 2024 at 2:27 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ Budkulo.com

ಆನಿ ಚಡ್ ದೀಸ್ ನಾಂತ್. ಮೆಜೂನ್ 100 ದಿಸಾಂನಿ ಭಾರತಾಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾತಲೊ. ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್ ಸಂಪೊನ್ ಕೋಣ್ ಮುಖ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಥಿರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಖಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ತರ್ ಕೋಣ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೇತ್?

10 ವರ್ಸಾಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಲೋಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಲೊ? ವಾ ಪರತ್ ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಹಿಂದೂತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸುನಾಮಿಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಅಭೂತ್‍ಪೂರ್ವ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ತಲೊ? ವಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಜಯ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತೆಲೆಂ? ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಲೋಕ್ ಪರತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರಿತ್? ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಯ್ತ್?

ಊಹುಂ… ಇತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಮೀಕರಣಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಾಡಾವಳಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್, ಅಚರ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಬಿಜೆಪಿಚಿ ಜೀಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ ವರ್ವಿಂ ಅಸಾಧ್ಯ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಬಿಜೆಪಿಕ್ 350 ವಯ್ರ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಆನಿ ಎನ್‍ಡಿಎ 400 ಸ್ಥಾನಾಂಚಿ ಗಡ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಜ್ಯಾಪೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ.

ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಚಡ್ ವಿವರ್ ನಾಕಾ. ಫಕತ್ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಪಳೆಯಾಂ.

ಬಿಜೆಪಿ Vs ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ರಾಜ್ಯಾಂ

ಬಿಜೆಪಿಚೆಂ ಬಳ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲ್ಯಾತ್? ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್ ಎಕ್‍ಚ್ – ಕೊಂಗ್ರೆಸ್. ವ್ಹಯ್. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಕೊಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್‍ಂಚ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಳೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸಲೀಸಾನ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸ್ವತಃ ದೇಣ್ಗಿ ದಿತಾ. ಜರ್ ಆಜ್ ಬಿಜೆಪಿ ಇತ್ಲೆಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ರಾಜ್ಯಾಂ ಖಂಚಿಂ, ಜಂಯ್ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಥಳ್ ನಾ, ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ತಿಂ ಆಸಾತ್ ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಛತ್ತೀಸ್‍ಗಡ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಅಸ್ಸಾಮ್. ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 126 ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾಕಾ, ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಬಿಜೆಪಿಚ್ ಜಿಕ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ 110 ಸ್ಥಾನಾಂ ವಾ ಚಡ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕೋಣ್ ಸರ್?

ದುಸ್ರೆಂ, 80 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಚುನಾವಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಮ್ ಮಂದಿರಾಚಿ ಜಯ್ತ್, ಮೋದಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಯೋಗಿ ದಬಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ 60 ಥಾವ್ನ್ 70 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜರೂರ್ ಮೆಳ್ತಿತ್. ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಎಸ್.ಪಿ.ನ್ ಬರೆಂಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಎಸ್.ಪಿ. ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬಿಜೆಪಿನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಸರ್ವ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಪರತ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಸ್.ಪಿ.ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಿತ್. ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್‍ಚ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಉಣಿಂ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಿಹಾರ್, ಒಟ್ಟುಕ್ 40 ಸ್ಥಾನಾಂ. ಥಂಯ್ಸರೀ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್‍ಚ್ ಎಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪರತ್ ಎನ್‍ಡಿಎಂತ್ ರಿಗ್ಲಾ. ಲಾಲೂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಆರ್.ಜೆ.ಡಿ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಫಲಿತಾಂಶಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಉದೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ 25+ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ – ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ್

ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಎನ್‍ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ ಚಡ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಖಚಿತ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ನಾ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್‍ಚ್ ವಿಂಚ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಚಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ದಿಸನಾ. ಜಾರ್ಖಂಡಾಂತ್‍ಯೀ ಬಿಜೆಪಿಕ್‍ಚ್ ಎಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೊನೀ ಕುಶಿಂಕ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 336 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಭರ್ವಸೊಯೀ ನಾ, ಅವ್ಕಾಸ್‍ಯೀ ದಿಸನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಮೋದಿ, ಬಿಜೆಪಿಚಿ ಮೆಶಿನರಿ ಆನಿ ಹಿಂದೂತ್ವಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಅತೀ ಪ್ರಭಾವಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕನಿಷ್ಠ್ 250 ಸ್ಥಾನಾಂ ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಚಡ್ತಿಕ್ 25 ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಹುಮತಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ (272) ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲ್ – ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಬೋನಸ್

ವಯ್ಲಿಂ ರಾಜ್ಯಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲ್. ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ತಾಂಕ್ ಮುಳಾ ಸಮೇತ್ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿನ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಥಂಯ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಲಾಂ. ಬಿಜೆಪಿನ್ ತೊ ಜಾಗೊ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ. 2019 ಚುನಾವಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ 18 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನ್. ತೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 2021 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಾಂತ್‍ಯೀ ಬಿಜೆಪಿನ್ 80 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಥಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಜೋಶ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಝುಜ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಂಗಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಚಡ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸ್ಥಾನಾಂಕ್ 350ಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲೆಂ.

ಪಂಜಾಬ್, ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ 20 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಕುತೂಹಲಾಚೆಂ. ದೊನೀ ಕಡೆನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಎಡ್ರೆಸ್ ನಾ ಜಾಲಾ. ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಸರ್ವ್ 7 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ನಿರ್ಧರಿತ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತ್ ಯುಪಿಎಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಆಸ್ರೊ?

ಆಬ್ಳೆ ಆತಾಂ ಉರ್ಲಿಂ ಫಕತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚಿಂ ರಾಜ್ಯಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ವಾರೆಂ ಆತಾಂ ಬದಲ್ಲಾಂ. ಪಾಂಚ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಂ ಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾ ಮುಖಾರ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಾಂತ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಚಡ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್ಚೆ ಸಂಭವ್ ದಿಸನಾಂತ್. 5 ಥಾವ್ನ್ 10 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್.

ಪುಣ್ ತೆನ್ಕಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಕೇರಳಾಚಿಂ 20 ಸ್ಥಾನಾಂಯೀ ಯುಡಿಎಫ್ ಆನಿ ಎಲ್‍ಡಿಎಫ್ ಮಧೆಂ ವಾಂಟುನ್ ವೆತಾತ್. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ 19 ಸ್ಥಾನಾಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ವಯನಾಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪುರ್ತೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ವತಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಮಾರ್ಜಿನ್‍ಂಚ್, ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಿರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾ. ಯುಡಿಎಫ್ ಆನಿ ಎಲ್‍ಡಿಎಫ್ 10-10 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಪುರೊ.

ತೆಲಂಗಾಣಾಂತ್‍ಯೀ ಬಿಜೆಪಿ ಕಠಿಣ್ ಫೈಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೆ.ಸಿ.ಆರ್.ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಸ್‍ಚ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಏಕ್ ಭರ್ವಸೊ. ಪುಣ್ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಬರಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಿತ್ (ಒಟ್ಟುಕ್ 17 ಸ್ಥಾನಾಂ). ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ 25 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಸಾತ್, ಥಂಯ್ ಜಗನ್‍ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಥಂಯ್ ರಿವೈವ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಬಾವಾಚೆಂ.

ತಮಿಳ್‍ನಾಡು – ಯುಪಿಎಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಟೆಂ!

ನಿಮಾಣೆಂ ಉರ್ತಾ ಫಕತ್ ತಮಿಳ್‍ನಾಡು. ಯುಪಿಎಕ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭರ್ವಸೊ ಹಾಂಗಾ ಮಾತ್ರ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 40 (39 + 1 ಪುದುಚೇರಿ) ಸ್ಥಾನಾಂ ತಮಿಳ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಡಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಚೊಚ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸಾ. ಶಿವಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತ್ ಎ.ಡಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫಾಸಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಬಿಜೆಪಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಪುಣೀ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಮತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಜೀಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾ (ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಾಂತ್ 4 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿ ಸಾಬಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ). ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಡಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಚೆಂಚ್ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುಪಿಎಕ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಧಾರ್ ಹೆಂ ರಾಜ್ಯ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಚಡ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಥಂಯ್ ಮೆಳನಾಂತ್.

ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಜಮ್ಮು ಆನಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ತಶೆಂ ಈಶಾನ್ಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಯೀ ಬಿಜೆಪಿಕ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಣೆಂ ನಾಮಾವಶೇಷ್ ಜಾಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್‍ಚ್ ಎಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಲ್ಹಾನ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿಯೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಸವಾಲ್: ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಿತ್?

ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ (‘ರಚನಾ’ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್) ವಿಶೇಸ್ ಅಚರ್ಯೆಂ ವಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಶಿವಾಯ್, 100 ದೇವ್ ಆನಿ ದೇವಿ ಮೆಳ್ತಿತ್ ತರೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಹೊ ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಸಲೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ 350 ಸ್ಥಾನಾಂ ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಆನಿ 400 ಸ್ಥಾನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎನ್.ಡಿ.ಎ.ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಆತಾಂ ಉರ್ತಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಸವಾಲ್ – ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಿತ್ – ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ರ್.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಚುನಾವಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಅತೀ ಹೀನ್ ರಿತಿನ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್‍ಮಾನ್‍ಯೀ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಕಾಂತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ 40 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್ಚೆಂಯೀ ಅಸಂಭವ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ 10-12 ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಿತ್. ತೆಲಂಗಾಣಾಂತ್ 8-10 ಮ್ಹಣ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ 10 ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಿತ್‍ಗೀ? ದುಬಾವಾಚೆಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಉರ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಂಗಾ, ಸದ್ದ್ಯಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 10 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ ತರೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸಾಧನ್ 40 ಸಿಟಿಂಕ್ ಪಾವನಾ. ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಮಾರಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ 25 ಥಾವ್ನ್ 30 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್.

ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಕೊಣಾಕ್?

ಪ್ರಚಲಿತ್ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಕಶೆಂಯೀ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ, ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸ್ಥಾನಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯೀ ಜರೂರ್ ಕೊಸಳ್ತಲೊ. 42 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಂಗಾಲಾಂತ್ ಜರ್ ಟಿಎಂಸಿನ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಮತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವಾ ತಮಿಳ್‍ನಾಡುಂತ್ ಡಿಎಂಕೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟಾಲಿನಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್‍ಯೀ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಅತೀ ನಾಲಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸದ್ದ್ಯಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪಳೆತಾನಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಚಿತ್ರಣ್. ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪೂರಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ. ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ. ತೆಂಚ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್, ಲೊಕಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖರಿಮಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಲ್ವೊಣೆಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಹರ್ವಲಾಂ. ಸ್ಥಳೀಯ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಾಂತ್. ಪಾಡ್ತ್ ರಿವೈವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್, ಕಸಲೆಂಚ್ Miracle ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಏಕ್ ಕೇಕ್‍ವಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ದಿಸನಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

2 comments

  1. You are falling for the trap created by BJP. First they create TINA (there is no alternative) and massive propaganda of people attending Modi rally’s and with EVM they virtually pick and choose winners (see their own party man lose with lesser allegiance).

    There’s strong movement against EVM which has already created doubts, which is set to increase as election approaches, which by proxy will be a counter to BJP..

  2. I don’t agree with your logic. This time if voting done by paper balet. I.N
    D.I.A. will be the winner.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News