Latest News

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 10: ಜೀವ್ ಬಚಾವ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : December 22, 2019 at 10:31 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 10
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ಧಾ: ಜೀವ್ ಬಚಾವ್

ನಿಮಾಣೆ ಘಡ್ಯೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ
ಕೊತ್ವಾಲಾಚೊ ದಾವ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿವ್ಲೊ
ಉರ್ತಚ್ ಚಲಿಯೆಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಮಾನ್
ದಿಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ಬಚಾವ್ – ತರೀ ದುಸ್ಮಾನ್

ವ್ಹಯ್. ಜೆಮೆದಾರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್, ಕಸಲ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ದಿ, ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಘಡಿಯೆ ಆದಿಂ ರೌದ್ರ್, ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕ್ಷಣಾಂ ಭಿತರ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ಲೆಪರಿಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಚಾಬ್ಕಾಚೊ ಹಾತ್ ತಸೊಚ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೊ ಆವಾಜ್, ಗೊವ್ಜಿ, ಗಲಾಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಘಡ್ಬಡೊನ್, ಕೊತ್ವಾಲ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್…

ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಕಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ನಿಸ್ರೊನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ನಾಜೂಕ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಸರ್ಪಾಚ್ಯೆ ಖೊಂಚಿಪರಿಂ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲಿ. ಕೊತ್ವಾಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಚಾಬೂಕ್ ಮುಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಸುಳೆಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾಂಡಾರ್‍ಯಾಪರಿಂ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಗೇಣ್‍ಭರ್ ಥೊರುಂ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲೆಂ.

ಆಕಾಂತ್ಲಲೊ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಘಡಿಭರ್ ಥಟಕ್ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಝುಜಾರಿ ತೊ ಜಾಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ತಾಣೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೋಶಿಯೆಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲೊ.

“ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಕಾ!”

ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಧೊಮೊಸ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಪ್ರಾ ವಯ್ರ್ ತೊಪೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ರಗ್ತಾಳೆಂ ಚಾಕ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ತುಜಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡಯ್… ತುಕಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ!”

ಲೋವ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರೀ, ತ್ಯಾ ಸ್ವರಾಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಭಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಸಮ್ಜಲಿ. ದುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾನ್‍ಂಚ್ ತಾಣೆಂ ತಾಲ್ವಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಉಡಯ್ಲಿ. ತರೀ ತಾಣೆಂ ಥೊಡೆಂ ಧೈರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ಆಟ್-ಧಾ ಸವಾರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ:

“ಹೊ… ಹೋಯ್! ಹೋಶ್ಯಾರ್!” ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ. “ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಜಲ್ದಿ ಯೆಯಾ!”

“ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತುಜೆ ಹುಕ್ಮೆನ್ ಜಲ್ದಿ ಯೆಂವ್ಚೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್…” ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಹಾಸ್ಲೊ, ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾಂತ್ ರಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. “ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಜಲ್ದಿ ವೆಚೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಸ್ತಿತ್… ತಾಂಚೆ ಪೈಕಿ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್.”

ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸವಾರ್ ಎಕ್ಲೆ-ದೋಗ್ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ, ಹೆರ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಾಯುಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

“ಕೊ… ಕೋಣ್ ತುಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯೇಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್. ತೊಚ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಯೆತ್.”

“ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್!” ಕೊತ್ವಾಲಾನ್ ತೋಂಡ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ. ತಾಚೆ ಸವಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊನ್ ಧರುಂಕ್, ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಪಾಣೇರ್ ಕಡ್ವಾ ಕಡೆನ್ ಗೆಲ್ಲೆ! ತೊ ಸಗ್ಳೊ ಘಾಮೆಲೊ, ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸಾಧೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್‍ದೀಗ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಬರೆಂ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಲಾಂಬ್ ಕೇಸ್‍ಯೀ ಘಟ್ ಪೇಟಾ ಭಿತರ್ ಫಿಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಖಾಡ್ ಮಿಶ್ಯೊ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಿ ಜಾತ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಝಳ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವೀರಾವೇಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮುಸಲ್ಮಾನಾಪರಿಂ ತೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತೊಚ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ ಆನಿ ಚಡ್ ಭಿಯೆಲೊ.

Belthangadycho Balthazar_Ad 4

ನಿಮಾಣೆ ಘಡ್ಯೆ, ಪ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ನಷ್ಟಾಂತ್ಲಿ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಕಣ್ ಭಡ್ವ್ಯಾಪರಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಯೀ ಪಳೆತಾಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ, ಜಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿಕಾ ವಿಸರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕುಡಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

“ಭಯ್ಣಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ಕಡೆನ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಿಚೆ ಖಾತಿರ್ ಚುರ್ಚುರೊನ್. “ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಆನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ದುಖ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್‍ಮೂ?”

“ನಾ, ತುಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾಂ” ಮಾತ್ಯಾಚೊ ಲೇಸ್ ತಿಣೆಂ ಸಾರ್ಕೊ ಕೆಲೊ. ಶಾಲ್ ತಿಣೆಂ ಭುಜಾಂಗೊಳ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೆಂ.

“ತರ್ ತುವೆಂ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಯೆತ್.”

“ಜಾಯ್ತ್. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ವಚನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ವ್ಹಯ್. ತುಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತಾಣಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ.”

ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಕಟ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡಯ್ಲೆ. ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಮೊಡ್ಲೆ. ಫಾವೊತಿ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಡ್ಲೆ.

“ಆತಾಂ, ತುಜಿ ಖಬರ್ ಘೆಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ತುವೆಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಬ್ಕಾಚಿ ರೂಚ್ ತುಕಾಚ್ ಥೊಡಿ ದಿವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಿನಾಂಯ್‍ಮೂ?” ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಯ್?”

“ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಾಂ. ಜಿವಾಕ್ ಜೀವ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ತಾಕಾ ದಾನ್ ದೀ.”

VJP Saldanha“ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತಿ. ಪುಣ್ ಆಸೊಂ, ಕಾಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊಯೀ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜೀವ್ ತೊ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಆಮಿ ಉರಯಾಂ.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್ ತುಕಾ ಫಾವೊ. ತರೀ ತುಜೊ ಜೀವ್ ಆಮಿ ಕಾಡಿನಾಂವ್… ಪುಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ತುಕಾ ಸೊಡುಂಕ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಕಬೂಲ್ ನಾಂವ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ-ಬಾಳಾಂಚೆರ್ ತುವೆಂ ಆನಿ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡಿ ಪುಣೀ ಶಿಕ್ಷಾ ತುಕಾ ಫಾವೊ.”

“ಹಾಂವೆಂ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ನಾ” ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ವೋಂಟ್ ಲೆಂವ್ಲೆ.

“ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ನಾ?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ. “ಹ್ಯಾಚ್ ಕಮ್ರಾಂತ್, ದೊಗಾಂ-ತೆಗಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಚಾಬುಕ್ ಚಾಲು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ?”

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುಣೀ ಜಾತೆಂ, ವಾ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಠಾಣ್ಯಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಪುಣೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್, ಆನಿ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್, ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುಣೀ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆ, ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊನ್ ತಿಕಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪಾವ್ನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ.

“ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ದೊಳೆ ಭಿಜವ್ನ್.

“ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂದಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಥೊಡಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ:

“ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಧೈರ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್, ದಾದ್ಲೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಭದ್ರತೆಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಮಿ ಆಸಜಾಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಧೈರ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡಿತ್ ನಷ್ಟಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್.

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಆಜ್ ತುವೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ಪಳೆ – ವೇಳ್ ಥೊಡೊ ಉತ್ರಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾತೊ. ಆಮ್ಕಾಂ, ಹೆ ಬಂದಡೆ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಅಪಾಯ್ ಭೋವ್ ಚಡ್. ತೆ ಆಮಿ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ಂಚ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್, ಧೈರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್ ಸೊಧುನ್ ಆಮಿ ವಚನಾಯೆ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಧೈರ್‌ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಪಡ್ಯೆತ್.”

ತಿ ಸಮ್ಜಲಿ. ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕವ್ನ್ ಆನಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ – ತಾಣಿಂಯೀ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ತಶೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ರಕ್ಷಣೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ಉಜ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ; ವಾ, ತಕ್ಲಿ ಘಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಟಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ.

“ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಡ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪುರ್ತೊ ವಳ್ಕೊನ್ ತಿ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಶೆಂ ತಿಣೆಂ, ಇಷ್ಟಿಣಿಚೆರ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಯೇನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಶೆಂಚ್, ತಿಣೆಂ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಂ ವಚನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್‍ಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂನಿ ಧೈರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಧೈರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್‍ಯೀ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ.

“ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್. “ಆಮಿ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

“ಮಾಗಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಸಮ್ಜಣೆನ್. “ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್, ದಾದ್ಲೆಯೀ ಚಡ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಿತ್.”

ತಶೆಂ, ತಿ, ವ್ಹಡ್ ಅನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ದಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸುಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ತ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ದೋಗ್ ಮಾನಾಯ್ ತಿಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚಿ ಖಬರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ – ತುಕಾ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ – ಅಬಲ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವೀರ್ ತುಂ. ಆತಾಂ ಉಲಯ್ – ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆತಾಂ ನಾ.”

ಕೊತ್ವಾಲ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಡ್ಡ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೀಬ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಭುತ್ ತಸೊಯೀ ತಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ರಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲೆಕುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಧೈರ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕರ್ಗೊನ್ ತ್ಯಾ ಲಾಂಬ್‍ದೀಗ್ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚಿವಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್?”

ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಆನಿಕೀ ಭಿಯೆಲೊ.

“ತುಂ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಕಾ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಮಾನಾಯ್ ಖುಶೆನ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲೆ.”

ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ತೊ ಉಲಯ್ನಾ – ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ!”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚಿ ವಾಂಕ್ಡಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡನಾ ಜಾಂವ್ಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಲ್ತಾಂ ದವರ್ಯಾಂ!”

“ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ಕಾತ್ ಕಿತ್ಲಿ ದಾಟ್ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾಂ!”

“ತೆಂ ನಾಕಾ – ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾಂ!”

“ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಶೆಂ…”

“ಆಸೊಂದಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಕೊತ್ವಾಲಾ ಕಡೆನ್. “ಆತಾಂ ತರೀ, ತುಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಯ್ಕಯಾಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾಂ…”

“ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುವೆಂ ಉಲವ್ಯೆತ್.”

“ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಸ್ರಾನಿಂಚ್ಯಾ… ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ಯೇನಾ.”

“ತೆಂ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್!” ತೆ ಹಾಸ್ಲೆ.

“ಮ್ಹಜೊ ತುಮಿ ಜೀವ್ ಉರಯ್ಲ್ಯಾರ್… ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ.”

“ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್?”

“ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ – ಜಮಲಾಬಾದಾಕ್.”

“ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತುವೆಂ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಕ್ ವಚೊನ್ ಯೇಜಾಯ್.”

“ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಕ್?”

“ವ್ಹಯ್… ತುಜೆ ಸವಾರ್ ಆನಿ ಕೈದ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತುಕಾ ರಾಕ್ತಾತ್. ತುಜೊ ಜೀವ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚ್ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್. ಹೊ ತುಕಾ ಆಮಿ ಕರ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್.”

“ಪುಣ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್…”

“ಕಾಂಯ್ ಬಾಧಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಹಿ ತುಕಾ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಆನಿ ತುಕಾ ಆಮಿ ದಾಕಂವ್ಚಿ ದಯಾಳಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿಕ್ ಪುಣೀ ಮಾಗೊನ್ ಖಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಮೊಡ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ.

“ಪುಣ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಚತ್ರಾಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ತಳ್ಳೆಕ್ ಯೇನಾಕಾ!”

“ಜರೂರ್! ತುಮ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್!” ತೊ ಕಸಲಿ ಭಾಸ್ ತರೀ ದೀವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

Like_Budkulo_FBPageತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ವ್ಹರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ. ತಸೊ ಅಹ್ಮದ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆ ಸವಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ – ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆರಾಂಚೊಯೀ ಜಾಲ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News