Latest News

ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ತಾ: ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

Budkulo Media Network

Posted on : June 18, 2015 at 1:42 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್, ತಸ್ವೀರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ

Roy Castelino_Budkulo_T02ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ನಾಂವ್. ಉದ್ಯಮ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಧಾರಾಳ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನೆಮ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಥೇರ್ ತೊ ವೋಡ್ನ್ ಆಸಾ. ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಝೂಂ ಖಾಂದ್ಯಾರ್, ರಾಟಾವಳಿಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಮ್ಹಾತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್, ಫಕತ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೆಂ. ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಅನುದಾನ್ ದಿಲೊ. ಚಡ್ತಿಕ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ. ಶಿವಾಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಐವಜ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರ್, ಗಜಾಲಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾಂ.

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ವಿಶಿಂ

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಕೋಣ್, ಕಶೆಂ ಕಾರಣ್? ಜಾಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕಸಲೊ?

ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಡೊನಿ, ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ರುಪಾರ್ ಸಂಶೋಧನ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಕೆಲಾಂ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್, ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ, ಇತಿಹಾಸಾಚೆಂ, ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ದಾಖಲೀಕರಣ್ ವ್ಯವಸ್ತಿತ್ ರುಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜರ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಮುದ್ರೊ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ತೆ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾಂವ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಭೈರಪ್ಪ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾತಾನಾ, ಫಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್‍ಯೀ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ತೆಂ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

Roy Castelino_Budkulo Interview_Donald Pereira_01

ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾಲಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಶಾಸಕಾಂಕ್, ಮಂತ್ರಿಂಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಅಶೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ನಾಯಕ್, ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಖಾತ್ಯಾಚಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಆನಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸದಾನಂದ ಗೌಡಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಹಾಂತುಂ ಕಸಲೊ ಪಾತ್ರ್?

ರೊಯ್: ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ರಾಜ್ಯ್ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್, ದೊನೀ ಸರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಅನುದಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಸವೆಂ ಕೇಂದ್ರಾಕೀ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿನ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಯೆಯಾ, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಐವಜ್ ದಿಲಾ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಅನುದಾನ್ (ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್) ಆಮಿಂಯ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಳಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಣೆ?

ರೊಯ್: ಸಗ್ಳೊ ವಾವ್ರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ, ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ, ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ?

ರೊಯ್: ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಹಾಂತುಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆಸ್ಯೆತ್? ದಿಲ್ಯಾ? ತುಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾ?

ರೊಯ್: ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎನೌನ್ಸ್‍ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್, ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಪುಣ್ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

Roy Castelino_Budkulo Interview_Donald Pereira_02

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆ ಕೋಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಡ್ಬಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತೆ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್?

ರೊಯ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್, ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲಾ, ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಡೆಲ್ಲಿ ವಚೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚ್ಯಾಂತೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಹಕಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಚೆಂ ಝೂಂ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಂಚ್ ವ್ಹಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಸೊಂ. ಆತಾಂ, ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ‘ಸ್ಥಾಪಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹೈಲೈಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ‘ಹಿತೈಶಿ’ ಪಿಂರ್ಗತಾತ್ ನೆ!

ರೊಯ್: ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್. ತೊ ಸಬ್ದ್, ಟರ್ಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಯಾ ನಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತುನಾ. ತೆಂ ತಾಣಿಂಚ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಭಾರಿ ಮನಾನ್, ಧಿನ್ವಾಸುನ್ ತಶೆಂ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕ್ಲೇಯ್ಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಂಯ್.

Konkani Peetha_Inauguration
ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ತಾ. (ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ಕ.ಕೊಂ.ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಂವೆಂ ‘ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಸಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್?

ರೊಯ್: ವ್ಹಯ್. ಖಂಡಿತ್. ಪೀಠಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣಾಕ್ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಕ್ ಆಮಿಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಉನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿತಚ್ ಆಮಿ ವಿ.ಸಿ. ಪ್ರೊ. ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ, ‘ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತುಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾ ತೊ ಜಾಲೊ. ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ತುಮಿ ಹಾಡ್ಲಿ, ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚಿ. ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿ ಆಮ್ಚಿಚ್. ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತರ್, ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ?

ರೊಯ್: ಕಾಂಯ್ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಾಂಕಾಂ ತಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ?

ರೊಯ್: ವ್ಹಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರೊಪೊಸಲ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂಯ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲಿಂ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಧಿಕಾರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಕ್?

ರೊಯ್: ವ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿ.ಸಿ.ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್‍ಶಿಪ್…?

ರೊಯ್: ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗೊ ದಿಲಾ. ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಫಿಶಿಯೊ ಮೆಂಬರ್‍ಶಿಪ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ತಾಣಿಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.

Roy Castelino_Budkulo Interview_Donald Pereira_04

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ 16 ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಿಸನಾ, ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಣ್ ವಿ.ಸಿ.ನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತರ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠಾಂತ್ ನವಲಾಂ ಘಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಕಸಲೊ?

ರೊಯ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ 16 ಪೀಠಾಂಕ್ ಅಸಲಿ ಸಮಿತಿ ನಾ. ಎಕ್ಲೊ ಕೋಒರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆನಿ 13 ಜಣ್ ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಧಯ್ರ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಂತುಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕಸಲೊ, ಫಲಾಣೆಂ ವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲಾಂಗಿ? ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಯೆತ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್?

ರೊಯ್: ಪೋರ್‍ಚ್ ವಿ.ಸಿ.ನ್ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕøತಿವಿಶಿಂ ಸಂಸೊದ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ದಾಖಲೀಕರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳಾಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ದೋಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಂಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಡೊ. ಜಯವಂತ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಚೊ ಕೊಒರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಸಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮನಿಸ್, ವಿದ್ವಾಂಸ್, ವೃತ್ತಿಪರ್ ದಿಸನಾಂತ್. ಹಿ ಕಸಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್? ರಾಜಕೀಯ್ ನೇಮಕ್ಪಣಾಪರಿಂಚ್ ಹೆಂಯ್ ದಿಸ್ತಾ ಮೂ? ಕೊಣಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹೊ? ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ?

ರೊಯ್: ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರಾನ್‍ಂಚ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಕಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕೀ ನಾ, ವಿಚಾರುಂಕೀ ನಾ. ಉಗ್ತಾವಣಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಪಟ್ಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ತೆಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ನಾ.

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂವಿಶಿಂ

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ, ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ತುಮಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ, ದೂರ್‍ದೃಶ್ಟಿಚೆಂ ಯೋಜನ್. ಹಾಚಿ ಐಡಿಯಾ ಕಶಿ ಉದೆಲಿ?

ರೊಯ್: ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಒತ್ತು ದಿಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಶೆಂ ಹೆರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಆಸಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಸವೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಆಸಾ ಕರ್ಯೆತ್. ಶಿವಾಯ್ ತಾಚೆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡುಂಕ್‍ಯಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿಲಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ 20 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಂಕ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾತಾವರಣ್ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಶಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾನಾ ಹಿ ಆಲೋಚನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಸಲ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಚಲ್ತಾತ್?

ರೊಯ್: ಹೆಂ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವರಸ್. ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಚ್ ಚಲ್ತಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್, ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ತಶೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಎದೊಳ್ ವರ್ದಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಬರ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ, ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ?

ರೊಯ್: ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಸಾಂದೆಪಣ್ ಪುರ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಆಡಳ್ತೆಂ, ಪೋಷಕಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 50 ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ದ.ಕ. ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಹಾಚೆವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

Roy Castelino_Budkulo Interview_Donald Pereira_06

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಗಟ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಿಸಾಂವ್ ತುಮಿ ಭರಾನ್ ಜಾರಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಚೆವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‍ಗಿ?

ರೊಯ್: ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗರ್ಜ್. ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂಕೊ, ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಮಿಂ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ಸಾಹಿತಿ ನಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್, ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ, ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಪುಸ್ತಕ್ ಛಾಪುನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಛಾಪ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಆನಿ ಸಮಸ್ಸೊ. ಕಶೆಂಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರೀ, ತೊ ವಿಕುನ್ ವೆಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಆಮಿ ಕುಮಕ್, ಆಧಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಗಟುಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣ್ ತಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಗಟುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ 25 ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್.

Konkani Academy_Konkani Mela
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮ್ಮೆಳ್ (ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ಕ.ಕೊಂ.ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಕಸೊ ಆಸಾ? ಲೊಕಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ ಯೇಜಯ್?

ರೊಯ್: ಆಮಿ ಫಕತ್ ಛಾಪ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ವಿಕ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಬೂಕ್ ವಿಕುಂಕ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ಲೊಕಾನ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್, ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಂವೆಳಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವ್ಹರ್ನ್ ವೆತಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮೊಬೈಲ್ ಬಜಾರ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ಖರ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫಾಯ್ದೊ ಕಸಲೊ?

ರೊಯ್: ಲಾಭಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್‍ಚ್ ಆಮಿ ವಾವುರ್ತಾಂವ್. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ, ರೆಗ್ರ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಮಿತಿಂತ್ ಆಮಿಂ ಹೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್. ಲಾಭ್ ವಾ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಭಾಶೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಫಾಯ್ದೊಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವಟ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆಂ ತರ್ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್?

ರೊಯ್: ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಅಸಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾಂವ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಶೆಂಭರಾಂ ವಯ್ರ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆರ್ ಕಸಲಿಂಯ್ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್?

ರೊಯ್: ವ್ಹಯ್. 60 ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪೆನ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ದುಡು ದಿತಾ. ಹೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್‍ಯೀ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಜಮವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆಂ ಮಟ್ಟ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಶೆಂ ಮೆಜ್ತಾತ್? ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ ವಾ ಫಕತ್ ಬೂಕ್ ಪ್ರಗಟ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಸಾಂವ್?

ರೊಯ್: ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಮಿತಿ ಆಸಾ. ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಮಿತಿ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಧಾಡುನ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರಯ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಮೆಳ್ತಾ?

ರೊಯ್: ತೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಮಯಾಂ, ನಿಬಂಧನಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ದಿತಾಂವ್. ಪೈಶೆ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಕಸಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್?

ರೊಯ್: ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ವಾವ್ರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶೆತಾಚೆರ್ ಆಸಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಧ್ಯೇಯ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆಮಿ ರಾಯ್‍ಭಾರಿಂಕ್ ನೆಮ್ಲಾಂ. ತೆ ಫೀಲ್ಡ್‍ವರ್ಕ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ದಿ ದಿತಾತ್. ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲಾ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾವ್ನಾಂ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರು ಜಾತೆಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಆಸಾ. ಹೆ ತೀನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ?

ರೊಯ್: ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಕರಾವಳಿಂತ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮೈಸೂರ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾಂ, ಹುಬ್ಳಿ-ಧಾರ್ವಾಡ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎದೊಳ್ ಆಮಿ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂವ್. ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ 60% ಪ್ರದೇಶಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾಹೆತ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 41 ಪಂಗಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ವರ್ದಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಸಾರಸ್ವತ್, ಕುಡ್ಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಂಗಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಮೆತೆರ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲಾಂ, ಕರ್ಯೆತ್?

ರೊಯ್: ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ಲಾ. ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್ ಸಿದ್ಧಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೆಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗೇರುಸೊಪ್ಪಾ ತೆಣೆ ಎಕಡೆ ಮರಾಠಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸಾತ್. ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಮೇಸ್ತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಚೆಂ ಏಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಹಂತಾ ಹಂತಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಲಿಪಿ ಗೊಂದೊಳ್, ವಾದ್, ವಿವಾದ್, ಅನ್ನಾಡಿ ಆನಿ ಪೊಳ್ಕುರ್ಯಾಂವಿಶಿಂ

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ವ್ಡಡ್ಪಣ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ, ತಿ ಭಾಸ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಉಲಯ್ತಾತ್ ; ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಕಳಿ, ಸಮಸ್ಸೆ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಲಿಪಿಂಚೊ ವಾದ್, ಸಂಘರ್ಷ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಎಕ್‍ಚ್ ಲಿಪಿ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಾಂಟೆ-ಫಾಂಟೆ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಮನಸ್ತಾಪ್, ಗ್ರೂಪಿಸಂ ಆಸಾ….. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭಾಶೆಕ್‍ಚ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಭವಿಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಯೆತ್?

ರೊಯ್: ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್, ಉದರ್ಗತಿ ಪಾಸೊತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ. ಎಕ್‍ಚ್ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೋಣ್ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೆತಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚವ್ಣೆಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 60 ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ತಾತ್. 15 ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಕೊಣಾಕ್ ಎಕ್ವಟ್ ನಾಕಾ ತೆ ಗೊಂದೊಳ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್.

Roy Castelino_Budkulo Interview_Donald Pereira_07

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಏಕ್ ಉದ್ಯಮಿ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಕೆಲಾಯ್. ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ, ವೊಜೆಂ ಮಾತ್ಯಾರ್, ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವಾವಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ವಚಜೆ-ರಾವಜೆ-ನಾಚಜೆ, ಪಯ್ಣ್, ಭೆಟೊ… ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾಂ, ನಿಬಂಧನಾಂ ಪಾಳಿಜೆ. ತುಕಾ ಹೆಂ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಾಂಗಿ? ಉದ್ಯಮಾಚೆರ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗನಾಂಗಿ?

ರೊಯ್: ಫಕತ್ ಪೊಟಾ ಖಾತಿರ್, ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪಳೆ, ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಅಭಿರುಚ್, ಹವ್ಯಾಸ್ ಆಸಜೆ. ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್, ತೃಪ್ತಿ ಆಸಜೆ. ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚಿ ಸೆವಾ, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕಶೆಂಯ್ ತುಮಿ ಆಪವ್ಯೆತ್. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ, ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜೆರ್ ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಧೊಸ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಚರ್ಚಾ ಕರುಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಕೀಳ್ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಠಿಕಾ ಕರ್ಚೆಂ, ಕಾರಣಾವಿಣೆಂ, ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ, ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್, ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾರಣ್, ಇರಾದೊ ಆಸ್ಯೆತ್. ತುಜೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಹರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಸಲೊ? ತುಂ ಹಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ತೆಂ ಘೆತಾಯ್!?

ರೊಯ್: ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನಂಯ್. ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖಾರ್‍ಚ್ ವ್ಹೆಚೊ ಮನಿಸ್ ಹಾಂವ್. ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಯ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ನಾ. ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂನಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಪೂರಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಚನಾ, ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹರಿನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉದ್ಯಮ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ನೀತ್ ಆಸಾ. ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಧರಿಜೆ. ತವಳ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿವ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್, ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನಂಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ವೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತರ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಖುದ್ ಯೇವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ನಾ?

ರೊಯ್: ನಾ.

Roy Castelino_Budkulo Interview_Donald Pereira_03

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್ಯಾಖಾಲ್ ತುಂ ಚಲ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆರ್ ಏಕ್ ಆರೋಪ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಆರೋಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆತಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನೀ ಆಸಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್, ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಸಾ, ಸಾರಸ್ವತಾಂಚೊ, ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಲಾಗಿಂ ಯೇನಾಂತ್, ಶೀದಾ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ (ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೊ) ಕಿತೆಂಯ್ ಅನುದಾನ್, ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣ್. ಹೆಂ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಅಲೈನ್‍ಮೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸನಾಂಗಿ? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ರೊಯ್: ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತಾಂಚಿ ತಾಂಕ್, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೊ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಉಗ್ತೊ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಥೊಡೆ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಯೆತಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಮಿ 60% ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣ್ ದಿಲಾಂ. ಕಾಳ್ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಹಳ್ದುವೊ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆ ತಶೆಂ ಹೆಂ. ಎಕೇಕ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ತುಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊನಾಂಯ್ ಡೊನಿ, ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಏಕ್ ದೂರ್ ಗೆಲಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಿಎಸ್‍ಬಿಂಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ, ಜಿಎಸ್‍ಬಿ ಲೊಕಾ ಪಾಸೊತ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾವುರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಚ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸೂಚನ್ ದೀವ್ನ್, ಕೊಣೀ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತೀನ್ ಪಂಗಡ್/ಸಮುದಾಯಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಜೆ ವಾ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ/ಪಾತ್ರ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಡಿಶನ್ ಘಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣ್ ದಿತಾಂವ್. ಹೆಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ನವೊ. ತರೀ ಆಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿ, ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸನಾ ವಾ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ. ದುರ್ಸೊಂಚೆ ಸಬಾರ್, ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೀ ಫುಡೆಂ ಯೇನಾಂತ್. ಕಮಿಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಜೊಕುನ್ ಸೊಧಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನಂಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಬೊಳ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಯಾಯ್, ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಯಾಯ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ತುಂವೆಂ ಕೆಲ್ಯಾಂಯ್. ತರೀ, ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಅರ್ಹತಾ ನಾ… ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಥೊಡೆ ಅನ್ನಾಡಿ ವಿಳಾಪ್ ದಿತಾತ್!

ರೊಯ್: ತೆಂ ವ್ಹಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ‘ಸಾಹಿತಿಂ’ಕ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಮಸ್ತ್ ಖಂತ್ ಹುಸ್ಕೊ! ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಸಾಹಿತಿ ನಾಂತ್, ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿ, ಬರವ್ಪಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರೀ ಬೆಜಾರಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ! ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಸಂಘಟನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಆತಾಂ?! ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಖಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ. ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆತಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾ? ಇತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆತಾಂ ಕಾಲೆಂ ಜಾಲಾಂ ತಾಕಾ? ಜರ್ ಸಾಹಿತಿ/ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಖಂತ್, ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ ತರ್, ತಾಣಿಂ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಜೀವ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಜೆ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರಿಜೆ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕೀನ್ಪಣಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತ್ರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಹೆವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ‘ಸಾಹಿತಿ’ ಮೊನೆ? ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್, ಧಾಂಪುನ್ ದವರುಂಕ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಆಧಾರ್‍ರಹಿತ್ ಆರೋಪ್ ಥಾಪ್ತೆಲೆ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಸಾಂಗೊಂದಿತ್.

ಜರ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಏಕ್ ‘ಕೀಡ್’ ಎಕಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾ, ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾ, ಬಾಧಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ತರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಿ ಕೀಡ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡಿಜೆ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚಿ ಕೀಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹೆಂ ತುರಂತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್, ಬದ್ಧ್ ಆಸೊನ್ ಹೆಂ ಕರಿಜೆ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಮುರ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮೋಲ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ನಂಯ್, ಸಬಾರ್ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ರಾಟಾವಳಿ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾನ್, ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಕರ್ಯೆತ್ ನಂಯ್ಗಿ?

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವರ್ಗಾಕ್, ತಾಣಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್-ಸಂಸ್ಥೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಕಲ್ಪಿತ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖೊಟೆಂಪಣ್, ಆಪ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಧಾಂಪುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ರೊಯ್: ವ್ಹಯ್. ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಖ್ರೇಕ್ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸವಾಲ್. ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಜಾಯ್ತಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ತುಂವೆಂ ಕೆಲ್ಯಾಯ್. ಖಂಯ್ಸರೀ, ಕೊಣಾಕೀ ತರೀ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಜಾಯ್ – ಉದ್ಯಮ್ ವ್ಯವಹಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ತುಜಿ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಸೆವಾ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ತುಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ್ ಚತುರತಾ, ಅನುಭವ್, ಸೆವೆಚೊ ಮನೋಭಾವ್, ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಬದ್ಧತಾ ತುಜೆಥಂಯ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ. ತುಜೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್, ಫುಡಾರ್ಪಣಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ, ಟೀಮ್‍ವರ್ಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚೆಂ ಸಹಜ್. ತುಂವೆಂ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ನಜೊ? ಲೊಕಾ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ಚಿ ತಾಂಕ್, ಝುಜ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ತುಕಾ ಆಸಾ, ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ತುಕಾ ಆಸಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ರೋಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಾಯ್ತ್?

ರೊಯ್: ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಲೊ ಇರಾದೊ ನಾ. ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ನಂಯ್. ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಮಸ್ತು ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ತಸಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಯೆತಾನಾ ಪಳೆಜೆ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಪಳೆ. ತೊ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಣೆ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಯೇಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ. ಸಂದರ್ಬ್ ಯೆತಾನಾ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.

ಬಡ್ಕುಲೊ: ಸರ್, ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿಯ್. ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ರೊಯ್: ತುಕಾಯ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಡೊನಿ. ತುಕಾ ಆನಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಸಕ್ತಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಮಾಹೆತ್, ವಿವರ್ ತಾಂತುಂ ಜೊಡ್ಯೆತ್.

www.konkaniacademy.org

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

9 comments

 1. ಮಾಹೆತ್ ಅಟಾಪ್ಚೆಂ ಸಂದರ್ಶಣ್…ಲೇಖಕಾಕ್ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ..

 2. ನಿಮ್ಮ 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂದರ್ಶನ ಓದಿದೆ. ಬಹಳ ನಾಜೂಕಿನ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಕಡೆಯ ಕುಣಬಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಡೆಯ ಸಿದ್ದಿ, ಗೊವ್ಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇದೇತರಹ ಮರಾಠಿ ತರಹದ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಸಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

 3. Dear Mr.Donald,
  Many thanks for conducting the interview with Mr.Roy Castelino and publishing it in Budkulo. Mr. Roy is truly a humble, noble, honest and hardworking person. May the almighty Lord bless him abundantly and grant him wisdom so that he may fulfill his dreams in the near future.Wishing you both the very best.

 4. ಮಾನೇಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಹಾಂಚಾ ಸವೆಂ ಭಾವ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣಿ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚುನ್ ಬಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ದಯಾ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ನ್, ದೈರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್, ಆಮ್ಚಾಂ ಮತಿತ್’ಯೀ ಅಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಗುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಕರ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿ, ಪಿರೇರಾಮಾನ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಚತುರಾಯೆನ್ ಸವಾಲಾಂಚಿ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಪೊಟ್ಲಿಚ್ಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ… ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೇವಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಎಕ್ಸುರೆ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್, ಅದ್ಭುತ್ ಆನಿ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಸಾಧನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಂತ್ ಅಸಲೊಯ್ ಎಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನ, ಚಿಂತಿಯಾ ಅಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಾಗಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್…
  ಫಕತ್ತ್ ಫೊಟಾ ಖಾತಿರ್, ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್’ಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಂಯ್, ಇತರ್ ಹವ್ಯಾಸ್, ಅಭಿರುಚ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಲಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಅಮಿ ಸಕ್ಟಾಂನಿ ನಿಹಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್… ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸೇವಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್’ತಾಲ್ಯಾಂನಿ, ಎಕ್ ಘಡಿಭೊರ್ ಚಿಂತುಕ್ ಜಾಯ್….
  ಬರೆಂಚ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರುನ್, ಜಾಯಿತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಡ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಮಾಕ್, ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಅಮಿ ಶಹಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್…

 5. ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಬಾಬ್ ಡೊನಿಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣೆರಹಿತ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ರೋಯ್ ಬಾಬಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಶೀದಾ ಜಾಪಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ದಮ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಬಾಬ್ ರೋಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ದಿಶಾಚ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ತಸಲಿಂ ಮಹಾನ್ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲ್ ಕಾರ್ಯಯೋಜನಾ ಬಾಬ್ ರೋಯ್ ಬಾಬಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ ತಾಂತುಂ ಎಕ್ದಮ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಲಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಧೆಂ ಆಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರೋಯ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಕಸೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಗೀ ತಸೊಚ್ ಚಟುವಟಿಕೆಭರಿತ್ ರಿಜಿಸ್ತ್ರಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬಾಬ್ ರೋಯ್ ಬಾಬಾಚೊ ಹೊ ಕಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಬಾಂಗ್ರಾಳೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಯೆತ್. ಜಶೆಂ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ಪೊಸುನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿತಾ ತಶೆಂ ರೋಯ್ ಬಾಬಾನ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಿನತೆನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಕಡೆನ್ ಝುಜೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪೀಠ ಲಬವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಹೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚ್ಯಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಯೆತಾ ತರೀ ಹಾಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಸೊದ್ ಕಾರ್ಯವಳಿ ಚಲೊನ್ ಯೇಂವ್ದಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಚೊ ಲಾಭ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ.

 6. ಅನುವಾದಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (2014) ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಪಯ್ಲೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಭೆಟ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಶ್ರೀ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಎಕ್ಲೊ ಉಧ್ಯಮಿ. ಎಕ್ಲೊ Money bag. ವಶೀಲಾಯೆನ್ ತಾಣೆ ವಯ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಪ್ವಾದ್ ಆನಿ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಧರಿನಾತ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಏಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಪಿನಾತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ತೆಂ ಪೂರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಾಯ್ ವಿಕ್ತೊಲೊ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ದೇಶಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಕಸಲಿ ಹರ್ಕತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆ ಬರಿಂ ಅನುವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ (ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ನಾಟಕ್..) ಆನಿ ಅಸೆಂ ಪೂರಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂಚೊ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಪಯ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯ್ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಾ ಬಳಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕೀ, ತೊ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಯಾ ನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅರ್ಹತಾ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆ, ತೀನ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ತಾಚಾ ಅವ್ದೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅನಿಕೀ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾಂವ್ದಿತ್.

 7. Hats off to you Dony Pereira for your free,frank and fearless interview with Mr.Roy Castelino,who is an honest,sincere and a noble person. . Best wishes to Mr.Roy Castelino, Dr.Devadas Pai, all the members of Konkani Sahitya Academy, Vitori Karkal, Lawrence D’Souza and others for their unstinted service to Konkani language,literature and culture as well.

 8. First time I found your blog in my email box. Very informative, transparent and detailed discussion. Mr Roy, as always had been very candid and he has responded to his true ability. We wish him success in his remaining term, Also I am happy that we have a staunch Konkani Registrar Dr Devdas Pai, they both may be called as ‘Ram Laxman’ of Konkani Academy
  regards,

 9. ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೆಂ ಸಂದರ‍್ಶನ್ ಘೆವ್ನ್, ರೊಯ್ ಬಾಬಾಚೆ ಸುಢಾಳ್ ಆನಿ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾಪಿ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ‍ಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ರೊಯ್ ಬಾಬ್ ಏಕ್ ಝುಜಾರಿ, ಕಾರ‍್ಬಾರಿ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕತಾಂ. ತೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಸತ್ತಿ. ತಾಚೆಕಡೆ ಕಪಟ್‌ಪಣ್ ನಾ. ಜಾಂವ್ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ದೇಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಲೀಸ್ ನಾ ತಿತ್ಲೊ ಬರ‍್ಯಾನ್ ತೊ ವಾವುರ‍್ತಾ. ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಮಧಾನ್ ದೀನಾ, ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಚಿ ಸೆವಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೃಪ್ತ್ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ತೊ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಜಿಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಂತ್ ತೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಾರ‍್ಯ್‌ದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ದುಡು ತೊ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಖರ‍್ಚಿತಾಲೊ. ತಾಚೆ ತಸಲೊ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ಪೂನ್.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News