ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 17, 2015 at 1:28 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

(ಭಾಗ್ – 5; ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

Budkulo_VJP Saladanhas Novels_Review_Donald Pereiraವಾಚಪ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ತರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ ವರ್ತೆಂ ದೆಣೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಅಭಿರುಚಿ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ್ ಜಾಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಶಿಕಪ್, ಉದ್ಯೋಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ತರೀ, ಶೆವಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕೀ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂ ಬರಾಬರ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಅಭಿಮಾನ್, ಮೋಗ್. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್.

VJP Saldanhaಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಮಾತ್ರ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿಚ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಯ್ಸ್‍ಚ್ ಉರ್ಲೊಂ. ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಅಭಿರುಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯೊ. ಬರಂವ್ಕೀ ಧರ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಖುದ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್‍ಯೀ ಜಾಲೊಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ. ಪುಣ್, ಪರತ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್, ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂಚ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆದ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಹೊ, ಆತಾಂಯ್ ತಸೊಚ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಖುಶಿಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜೆರೀ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ. ತೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪರಿಣಾಮ್ – ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಕತ್ ನಾಲಾಯಕ್ ಗಜಾಲಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಬರಪ್ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ವಿಶಯ್, ವಸ್ತು ಆನಿ ಸಂಗ್ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಫಾಲ್ತೂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಚೆ ನಿರ್ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್’ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್‍ಚ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬುರ್ನಾಸ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೊಯ್ ದಳ್ದಿರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಕ್ಷಿ, ರುಜ್ವಾತಿ ಆನಿ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ, ಕಾಂಠಾಳೊಯೀ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ, ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್! ವೇಳ್-ಘಡಿ ತಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿಯೀ ತಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್‍ಯೀ ಸೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಓಹ್, ಕಿತ್ಲಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ, ಅಭಿಮಾನ್ ಉದೆಲೊ.

ಆನಿ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿಂ ಪಾತ್ಯೆಜೆಚ್.

Budkulo_VJP Saldanha_Devache Kurpen
‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ – ಹೊಲಿವುಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಅನುಭವ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ (271 ಪಾನಾಂ). ಪಯ್ಲೆಂ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಪತ್ರಾರ್ (1953), ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ (1961) ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ವ್ಹಯ್! ನಾಲಾಯಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಜ್, ಖರ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ದಾಸ್ತಾನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್‍ಚ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ವಿಶಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂಯೀ ಚಡಾವತ್ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ (ಔಜಿ ಟoತಿ oಡಿ ಟoತಿesಣ quಚಿಟiಣಥಿ & sಣಚಿಟಿಜಚಿಡಿಜ) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್. ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ತಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಖಡಾಪ್’ ಆದಾಳ್ಳೊ. ಖಡಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ – ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಹಾನ್ ಆನಿ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತಿ.

ವ್ಹಯ್. ಏಕ್ ದೀಸ್, ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಉರ್ಬಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಿ ಯೇಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಕಾರಣ್, ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ನಾ, ವಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್, ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಕವರ್ ಡಿಸೈನ್. (ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬೂಕ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸಾಚ್ಯಾ ರೇಗೋನ್ ಪುನರ್ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ. ತಾಚೆಂ ಕವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೋಣ್‍ಗೀ, ಪುಣ್ ಕರಯಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಅದ್ಭುತ್ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ! ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಿಂತುರ್ ಸೊಡಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ!). ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮಧೆಂ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಶೆಂಗೀ ತೊ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ತಾಚೆ ಫುಡ್ಲೆಂ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ವಾ ಆಖೇರಿಕ್, ಕಾಣಿ ಮುಂದರಿಲ್ಯಾ, ತಾಚಿ ಶಿಂಕಳ್‍ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಖ್ಲೆ ಗಾಂಚ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ. ತೆಂ ನಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ.

Budkulo_VJP Saldanha_Belthangadicho Baltazar
‘ಬೆಲ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಾಜಾರ್’ (127 ಪಾನಾಂ, 1965) ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಕ್, ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಸಾಹಸಿಕ್‍ಪಣಾಚಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ತ್ ಘಡ್ಚಿಂ ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಖುದ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅನುಭವ್ ದಿತಾತ್. ಹಿ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಗಟ್‍ಲ್ಲಿ. (ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್).

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವೀ ನಾಯಕ್, ಹೀರೊ. ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಗಾಂಚ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ನ್ಹಂಯ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಬಗಾರ್ ಖಡಾಪಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಾತ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹೆರ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿಯ್ ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಕಾದಂಬರಿ ಹಿ. ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ಕಿತೆಂ ನಾ!? ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ಮಜೆದಾರ್ ಗಜಾಲ್.

ಅಶೆಂ, ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ಆನಿ ತಿ ಕೃಷಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಚ್. 1950ವೆಂ ವರಸ್ ಹಾಕಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಚಾಲನ್ ದಿತಾ (ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾಚಿ ‘ಆಂಜೆಲ್’). ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಆನಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ರಚ್ಲ್ಯೊ, ನಿರಂತರ್. ತಾಂಚಿ ತೆಗಾಂಯ್ಚಿ ಕಾಲೆತ್, ಶೈಲಿ ವೆಗ್ಳಿ, ವಿಶಿಸ್ಟ್. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ನಶೀಬ್‍ಚ್ ಸಯ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ ತವಳ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಘರಾಂ ಘರಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಚಡಾವತ್ ಕಾಣಿ/ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೆ ರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ.

Budkulo_VJP Saldanha_Sardaranchi Sinol
‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ (251 ಪಾನಾಂ, 1966) ಕಾದಂಬರಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಕಿತ್ಲೊ ಬುದ್ವಂತ್, ಶಾಣೊ ಆನಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ರುಜು ಜಾತಾ. ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾನ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ನಾತ್ಲೊ ತರ್, ಹಿ ತಶೆಂಚ್ ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಫುಡ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊಚ್ ದುಭಾವಾಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾ. ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಗಟ್ಟ್ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ‘ರಾಕ್ಣೊ’ಚೊ ತೆಂಕೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. (ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್).
Budkulo_VJP Saldanha_Imfernachim Daram
‘ಇಂಫೆರ್ನಾಚಿಂ ದಾರಾಂ’ (288 ಪಾನಾಂ, 1970) ವಾಚ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್. ನಾಂವಾ ತೆಕಿತ್ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್ ಇಂಫೆರ್ನಾಚೊ ಉಜೊಚ್ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಅಪಾಯಾಚಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಘಡಿತಾಂ ಅಶಿಂ ವಿಣ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಗಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಚುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ವೇಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾಹಸ್ ಆನಿ ರೋಮಾಂಚಕ್‍ಭರಿತ್ ಕೃತಿ ಹಿ. (ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – ಚವ್ತೊ ಭಾಗ್).
Budkulo_VJP Saldanha_Sardarachem Sannidhan_1
‘ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಸನ್ನಿಧಾನ್’ (256 ಪಾನಾಂ, 1971), ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ದೋನ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ. (ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – ಪಾಂಚ್ವೊ ಭಾಗ್).

Budkulo_VJP Saldanha_Sardarachem Sannidhan_2

Budkulo_VJP Saldanha_Bandadent Balidan_Cover
‘ಬಂಧಡೆಂತ್ ಬಲಿದಾನ್’ (ಪ್ರತಿ ಮೆಳನಾ), ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿ 6ವಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹಿ ಕೃತಿ ಎದೊಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಬೋವ್‍ಶಾ ಹಿ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೆ ರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ತಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ. ಜರ್‍ತರ್ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಪತ್ರಾಚಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಫೈಲಾಂ ಜೊಗಾಸಣೆನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮೆಳ್ತಿತ್ ತರ್, ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳತ್. ಪುಣ್ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಫೈಲಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಗತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ? ಹಿ ಕೃತಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ದೆಕುನ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಜಾತೆಂ.

Budkulo_VJP Saldanha_Mogachi Mahima

‘ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾಂ’ (440 ಪಾನಾಂ, 1975, ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಕಾಣಿ. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕರಾಳ್, ಅದ್ಭುತ್ ಘಡಿತಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಹಿ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕೃತಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಗೊಂಯಾಂ ಪಾವ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಖರ್ಗಾವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್, ವಿವರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ಕಾಳಾಚೆರ್ ಕೃತಿಯೊ ರಚ್ಲ್ಯೊ. ‘ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ’ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ವಿಜೆಪಿಕ್ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಅಧ್ಯಾಯಾವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆರ್ ತೊ ಚಡ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಕ್ ಲಗ್ತಿಂ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮೊಗಾಚಿ ಮಹಿಮಾ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೊ ಸಂಪಯ್ತಾ ಆನಿ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ‘ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!’ ಶಿಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಲಿಖ್ತಾ. ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ, ಪ್ರಕಾಶಕಾಂಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾರ್ (ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಗಾಂಚ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ) ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಆತಾಂ ತರೀ ನಿವಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಹೊಚ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಚೊ ಶೆವಟ್.

ತಿ ಪರಂಪರಾ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲಿ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ತೇಗ್ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ತ್ ಆನಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜಾಲೆ. ಪುಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ರಮೇಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉತಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ತೆಂ ಚಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಉದೆಲೆಂ. ವಿಜೆಪಿ, ಜೊಸಾ ಆನಿ ಎಟ್ಯೆಲ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಕಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶಿಕ್ಪಾನ್, ತಾಲೆಂತಾನ್ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಅತಿ ವರ್ತೆಂ, ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚಡಾವತ್ ಉತಳ್‍ಚ್ (ವೃತ್ತಿಪರತಾ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಹಾಕಾ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್. ವಾಚುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಯ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್, ಮಾರೆಕಾರ್ ದುರಂತ್).

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾತಾ ಜಾತಾನಾ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್, ಕಠಿಣ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚಿ ತಿ, ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ವ್ಹಯ್. ತೆಂ ಸವಾಲಾ ರುಪಾರ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ತರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾ? ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಥೊಡೆ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ಸಳಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನೆಣಾರಿ? ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಪುಣ್ ಜಾಪಿ ಸಂಪಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರಯ್ತಾಂ.

Budkulo_VJP Saldanha_Bandhadechem Daiz
ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜೆಪಿಕ್ ತಾಚೆಂ ಆಕರ್ಶಣ್ ನಿವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ತಾಚಿ ‘ಬಂಧಡೆಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್’ (196 ಪಾನಾಂ, 1982, ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಹಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾಣಿ; ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಹಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಆಸಾ.
Budkulo_VJP Saldanha_Sovo Surngarun
‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ (132 ಪಾನಾಂ, 1983, ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ವಿಜೆಪಿಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಕೃತಿ. ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ, ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಅಗಾಧ್. ವಿಜಿಪಿಚಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಕಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಕೃತಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಪುರೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಣಿ ಹಿ. ಬಿದ್ನೂರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಹಾಂತು ದಿಲಾ. ಹಾಚೊ ಕಾಳ್, ಹೈದರಾಲಿನ್ ಮೈಸೂರ್ಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಸುರ್ವಿಲೆ ದೀಸ್. ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಳ್ವಾರಾಂಕ್ ಹೈದರಾಲಿ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಚೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಟಿಪ್ಪುನ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಝಳ್ಕೊಂಚೆ ವಿಚಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ತಿಳ್ತಾತ್. ಹಿಯೀ ಏಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿ.

ಆತಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಚಡಾವತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಜೆಪಿನ್ ಆನಿ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ (ಕಾದಂಬರಿವಿಶಿಂ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಕ್ತಿರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೊ. ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಚೆಂ ಹಾಣಿಂಚ್. ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂವಿಶಿಂ ತುಕ್ತಾನಾ, ಹೆರ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಯೆತಾತ್. ಕಾದಂಬರಿಚ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್. ಮುಖ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಜರೂರ್ ವಾಚಾ). ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಿಜೆಪಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ, ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಿಖ್ಲೆಂ. (ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಗುಸ್ಪಡ್ ಆಸಾ. ವಿಜೆಪಿನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಣಿಯೊ/ಕಾದಂಬರಿ ಶಿವಾಯ್ ಲೇಖನ್ ವಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರಂಥ್ ನಂಯ್. ಸಂಸಾರಾತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ, ಕರ್ತಾತ್. ಫಕತ್ ಥೊಡೆ ಉಣ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚೆ ಆನಿ ಖೊಟೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿರ್ಕಿಸ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್!).

Budkulo_VJP Saldanha_Saiba Bhogos
‘ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!’ (296 ಪಾನಾಂ, 1980, ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್). ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಂಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಿದರ್ಶನ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಕಾಳಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತೊ ರಚ್ತಾ. ಮಾ. ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಮಜತ್ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖಡಾಪ್ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಬರಯ್ತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ತೊ (ಒಟ್ಟುಕ್ 40 ವರ್ಸಾಂ) ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ 14 ಕಾದಂಬರಿಯೊ, ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಅಸಲೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್, ಬದ್ಧತಾ, ತಾಲೆಂತ್, ಸಾಧನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬೋವ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಆನಿ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ‘ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!’ ಶಿಂಕ್ಳೆಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ; ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನ್ – ಹಾಕಾ ರಾಕ್ಣೊಚಿ ಮಜತ್ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ್.
Budkulo_VJP Saldanha_Purvaz Pardeshant
‘ಪುರ್ವಜ್ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್’ (232 ಪಾನಾಂ, 1981, ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ‘ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!’ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿ ದುಸ್ರಿ ಕಾದಂಬರಿ.
Budkulo_VJP Saldanha_Vanjelache Vater
‘ವಾಂಜೆಲಾಚೇ ವಾಟೆರ್’ (256 ಪಾನಾಂ, 1982, ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ‘ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!’ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಾದಂಬರಿ.
Budkulo_VJP Saldanha_Jivo Va Mello
‘ಜಿವೊ ವ ಮೆಲ್ಲೊ’ (264 ಪಾನಾಂ, 1984, ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ‘ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!’ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿ ಚವ್ತಿ ಕಾದಂಬರಿ.
Budkulo_VJP Saldanha_Ya Tari Mangalapuri
‘ಯಾ ತರಿ ಮಂಗಳಾಪುರಿ’ (360 ಪಾನಾಂ, 1990, ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ‘ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!’ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿ ಪಾಂಚ್ವಿ, ನಿಮಾಣಿ ಕಾದಂಬರಿ. (ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್).

ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂದಡೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ‘ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿಯೊ, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಕ್ ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ವಿಜಿಪಿಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ತವಳ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ, ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆವ್ನ್, ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ತಾಣೆಂ ಕರುನ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚೆರ್ ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ’ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಚ್ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಮೊಡುಂಕ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ತವಳ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡೊನ್, ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತೊ ಮೊರ್ತಚ್ ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್‍ಚ್ ಅಧುರಿ ಉರ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಖಜಾನ್ ಆಸ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಆನಿ ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ಶೈಲಿ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್.

ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಸೆಮಿಫಿಕ್ಷನ್: ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ
ಭಾಗ್ 4: ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್, ನಾಕಾ ಗೊಂದೊಳ್
ಭಾಗ್ 3: ವಿಜೆಪಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ವೀರಾವೇಶಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಶೆವಟ್
ಭಾಗ್ 2: ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ
ಭಾಗ್ 1: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಹಕೀಗತ್
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ವಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಂ. 1 ಹೀರೊ
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *