Latest News

ವಸ್ತುರಾ ಭಿತರ್ ಸಗ್ಳೆ ನಾಗ್ಡೆಚ್!

romanteesha@gmail.com

Posted on : April 13, 2014 at 6:33 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Romanteesha_Romanticity_Thumbಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ನಾಗ್ಡೆಚ್ ಜಲ್ಮಾತಾ.

ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇನ್‍ಸರ್ಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗಿಂ ತುಂವೆಂ?

ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಕವಿಂಪರಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮಾರ್ತಾಯ್?

ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ.

ಆದಿಂ ಮನಿಸ್ ಹೆರ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಪರಿಂಚ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಸಗ್ಳೆ ನಾಗ್ಡೆಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.

ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಮನಿಸ್ ಕೆದಾಳಾ ಶಿಕ್ಲೊ?

ಆದಿಂ ಮನ್ಶಾಚಿ ಕಾತ್ ದಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮೆಂದು ಪಾತಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಂದು ದಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾತ್ ಪಾತಳ್ ಜಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಆಂಗಾರ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂಗೀ ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಸ್ತುರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಕೀ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರಿನಾಂತ್.

ಸಾರ್ಕೆಂ. ಆತಾಂಚಾಂನಿ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ದೀಸ್ ಕಠೀಣಾಚೆ ಜಾತೆ!

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಆನಿ ಕಿತೆಂ? ಸಗ್ಳಿಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್, ಆಕರ್ಶಕ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾತಾವೆ?

ಮಾಗಿರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾತ್?

ತುಕಾ ಸಕ್ಕಡೀ explain ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಾಜೆ. ಸಾದ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಪರಿಂ ಕರ್ತಾಯ್.

ತುಂ ಬುದ್ವಂತ್ ನೆ. ತಿಕ್ಕೆ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?

ಖಂಚೆಂ ಸೊಡಯ್ಜೆ?

ಅಯ್ಯೋ. ತುಜೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸೊಡಯ್ನಾಕಾ ಆತಾಂ. ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿವರ್ಸಿ, ಪುರೊ.

ತುಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಪರಿಂ ಉಲ್ಟೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಯ್. ಇಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯೂಮರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ರೆ.

ಹ ಹ ಹ. ಹ್ಯೂಮರ್ ವಿದ್ ಸೀರಿಯಸ್‍ನೆಸ್! ಹೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ.

ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮನಿಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ತಾಣೆ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಇಂಪೊರ್ಟೆಂಟ್.

ಅಂದರ್ ಕೀ ಬಾತ್!

ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್.

ತರ್ ಹಾಂತುಂಯೀ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ?

ವ್ಹಯ್ ತೇಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಮರ್ಶಕಾಪರಿಂ.

ತೆಂ ಕಶೆಂ?

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಮರ್ಶಕ್’ ಕಶೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ತೋಂಡ್ ದಾಕವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ಕರ್ತುಬಾಂ ಆಧಾರ್ತಾತ್ ಪಳೆ. ತಶೆಂ.

ಹೋ. ಕಳ್ಳೆಂ. Double standards!!!

ತಾಂಚೆಂ ಡಬ್ಬಲ್ ನ್ಹಂಯ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ.

ಹೆರಾಂಚೆಂ ಕೊಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ದಾಕಯ್ತೆಲೆ… ಆಪುಣೀ…!?

ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನಾಂಚೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ತೆ ಅಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತೆಲೆ ವೆಗಿಂಚ್.

ವೀಕಿ ಲೀಕ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂಗಿ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೀಕ್ಸ್!

ಹ ಹ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಪರೇಶನ್ ಪುಣಿ ಕೆಲಾಂಗಿ?

ಸಕ್ಕಡೀ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್.

ತರ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಸಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್. ಝಗ್ಲಾಣೆಂ, ಗಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್ತಲೊ.

ಖಬ್ರಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್?

ಆವ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕೀ ಪುರೊ.

ಜಾಂವ್. ತಶೆಂ ಪುಣಿ ಮೊಸ್ರಾಚೊ ಉಜೊ, ಹಗ್ಯಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪಾಲ್ವೊಂದಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

ವ್ಹಯ್. ಜಾತೆಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್. ಆಮೆನ್.

ದೇವ್ ಪಳೆತಾ ಆನಿ ತೊಚ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾ.

ತೆಂ ಸಮಾ. ದೆವಾನ್‍ಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪಳೆ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಜಾಲಾ.

ವ್ಹಯ್. ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ತಾನಾ ವಸ್ತುರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಸ್ತುರಾ ಭಿತರ್ ಮನಿಸ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಪರಿಂ ಜಾಲಾ.

ಛೆ! ಹೆಂ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಭಾರಿಚ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ನೆ?

ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮನಿಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಭಾಗಿ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಕಸಲಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್.

ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ.

ತುಂವೆಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮ್ ‘ಉಪೇಂದ್ರ’ ಪಳೆಲಾಂಯೆರೆ?

ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂ ಹೀರೊಯಿನಾಂಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ನಾಚಯಿಲ್ಲೆಂ filmಗಿ?

ವ್ಹಯ್.

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ?

Romanticity_Column_Cartoon_Artತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ (ಪಾತ್ರಾಂಚೆಂ) ಅಸ್ಲಿ ರೂಪ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಉಡಾಸ್ ಕರ್. ತಾಂತುಂ ತಾಣೆಂ ಮನ್ಶಾಚೊ inner voice ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂ ವ್ಹಯ್. ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ, ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಕಿಕ್ ಕಸಲೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ.

ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಯ್. ಮತಿಂತ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್‍ಚ್.

ಸಗ್ಳೆ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ತಶೆಂ. ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಜ್ತಾ ತೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ದೆವಾನ್ ಬರೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕೊಣೀ ಕೊಣಾಕೀ ಪಾತ್ಯೆತೊಚ್ ನಾತ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್. Privacy ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಆಸ್ತಿ ನಾ. ಸಮಾಧಾನ್‍ಯಿ ಆಸ್ತೆಂ ನಾ.

ದೆವಾನ್ ಬರಿ ತಕ್ಲಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾ ತರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ತಾನಾ.

ಆತಾಂ ತಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ತಕ್ಲಿ ಮನಿಸ್ ಖರ್ಚಿತಾ.

ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಆತಾಂ ಮನ್ಶಾಕ್ privacy ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾಯೆ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್?

ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ?

ಹಿಯ್ ತಶಿಚ್ ಗಜಾಲ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂಪ್ಚೆಂ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ.

ಪರತ್ ಬ್ರಾ ಆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ಗಿ ಕಿತೆಂ?

ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಿಣಿಚ್ ತಶಿ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತೆಂಚ್.

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಸ್ತುರಾ ಭಿತರ್ ಸಗ್ಳೆ ನಾಗ್ಡೆಚ್?

ವ್ಹಯ್. ತಶೆಂಚ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಧುನಿಕ್ ಉಪಕರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್‍ಯಿ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ.

ತೆಂ ವೊಪ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲಾಂಕ್ ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್, ವಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಧರ್ತಾತ್ ನೆಂ. ಮೊಬೈಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸುಲಭ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ ಹಾಂವ್.

ಖಂಡಿತ್. ತುಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಏಕ್ದಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್. ಆದಿಂ ಕ್ರಿಮಿನಲಾಂಕ್, ಚುಕಿದಾರಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್, ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್  ಮಸ್ತ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಿಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ವಾಡ್ಲಾಂಗಿ, ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಂಪ್ಯಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್, ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.

ಪುಣ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರ್ಚೆ, ಚೊರಿ ಕರ್ಚೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಬುದ್ವಂತ್, ಚಾಲಾಕಿ ಆಸ್ತಾತೆ ನೆಂ.

ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬುದ್ವಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಿಕ್ಕೆ ಚಡ್‍ಚ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆಸ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ.

ವಿಕೃತ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಪರಿಂಗಿ?

ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾತಾವೆ? ತೆಯಿ ತಶೆಂಚ್. ಲೆಕಾ ವರ್ತಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆಣ್ವ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್, ವಾಯ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ಖರ್ಚಿತಾತ್. ಪುಣ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಬದ್ಧತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಮರ್ಶಕ್‍ಗಿ?

ತಾಂಕಾಂ ಬದ್ಧತಾ ನಾ. ಆಸ್ಚಿ ಮಲಬದ್ದತಾ ಮಾತ್ರ್!

ಹೊ!!! ದೆಕುನ್‍ಗಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ?

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಹೆರಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ನೆ, ಮೊಸ್ರಾನ್. ತಶೆಂ ಥೊಡೆ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್‍ಯಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆರಾಂನಿ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ, ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್, ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ… ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮೊಸ್ರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.

ದೆಕುನ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ರಿತಿನ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ಚೆಂ?

ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ.

ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ತಿತ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಕಶೆಂ stock ಜಾಂವ್ಚೆಂ?

ತೆಂ ದೆವಾಕೀ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ತಸ್ತಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಹೆರ್ ಪಿಡಾ, ಸವಯೊ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆರಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಅನುಸರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಗೂ, ಮೂತ್, ಶೆಣ್, ಕಿರ್ಮೆಂ, ಘಾಮ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹೆ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಗಿಳ್ತಾತ್. ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಭರೊನ್ ವಿಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತಾತ್.

ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ? ಹೆರಾಂಚೆಂ ಶೆಣ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್.

ತೆ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಬೂದ್‍ಬಾಳಿಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಂತ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದೀಂವ್ಕ್, ಸುಧಾರುಂಕ್, ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್‍ಚ್ ಕೊಯ್ತಿ ಬಿಜಾಯ್ತಾತ್.

ಹಿ ಎಕ್ದಮ್ ಬಾಳ್‍ಬೂದ್ ಜಾಲಿ ಮು?

ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ತೆ ಸುಧ್ರಾನಾಂತ್.

ತಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಚಾಬೊಂಕ್ ಆಸಾತ್.

ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್, ಸುಣೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಂಕ್ತಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ರಗ್ಳೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ಸುಣೆಂ ಚಾಬೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್?

ಪಿಶೆಂ ಸುಣೆಂ ತರ್ ಭಾರಿಚ್ ಡೇಂಜರ್.

ಯೆಸ್ ಯೆಸ್. ತೆದಾಳಾ ಕಳ್ತಾ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ.

ತಸಲೆ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?

ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್‍ಚ್. ಪುಣ್ ತಿಚ್ ಹಕೀಗತ್. ತಸಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಮುಖವಾಡ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ್.

ತೆಂ ಸಮಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಆಸ್ತಾ ಕೋಣ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಕಳ್ಚೆಂ ನೆ?

ವ್ಹಯ್. ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ರೂಪ್. ತಾಂಚೆಂ ನಾಗ್ಡೆಂಪಣ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ.

ತುಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಸ್ಲಿಪಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಾಜೆ.

ಕಳ್ತಾ ನೆ. ಆತಾಂಚಿಂ sophisticated ಸಾಧನಾಂ, ಉಪಕರಣಾಂ, ಅನುಭವ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್ಯಾಂಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಚಾಲ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ expose ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.

Lets praise the Scientists!

ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರೇ!

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ನಾಗ್ಡೆಂಪಣ್ ಮನ್ಶಾನ್‍ಚ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಜಾಲಾಂ.

ಭಾರಿಚ್ ಬರೆಂ ಹೆಂ.

ಖಂಡಿತ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್, ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ವಾಪಾರಿಜೆ. ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಂಕ್, ಖೊಟ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಚೆ ಸಂಭವ್ ಉದೆತಾತ್. ತೆದಾಳಾ ಕಸಲೆಂ ನಿತಳ್, ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ ನಾಗ್ಡೆಂಪಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ 100% ಸಾರ್ಕೆಂ. ತುಕಾ ಏಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ್.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ರೆ ತುಕಾಯಿ. ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ತುಜೆಪರಿಂ ಖುಶಾಲಿ ಮನ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಟಿ ಆಸಾನಾ.

ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಎಕೆಕ್ಲೊ ಎಕೇಕ್ ರೀತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂಚಿ ಸೃಷ್ಟಿಚ್ ತಶಿ ಆಸ್ತಾ.

ಸೃಷ್ಟಿ ಕಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಬೂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂಗೀ? ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಗಿರ್? ಖಂಚೆಂ ಬರೆಂ, ವಾಯ್ಟ್ ಖಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ. ಕಾಲ್ಚೆಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್, ಆಜ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಪೊರ್ವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ.

ಆಯ್ಚೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂಚ್ ಕಶ್ಟ್. ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ, ಪೊರ್ವಾಂಚೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಆಸಾ.

ವ್ಹಯ್‍ರೆ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಗೀ, ಪೊರ್ವಾಂಗೀ ಕೊಣೀ ಆಸಾನಾಂತ್, ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರವಾದ್ ಉಚಾರ್ಲಾಂ ಖಂಯ್.

ತೊ ಕೋಣೀ ಫಟ್ಕಿರೊ ಪ್ರವಾದಿಗಿ, ಬೊಲ್ಮೆಂ ಸಾಂಗ್ತಲೊಗಿ ಆಸ್ತಲೊ. ವಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪುಣಿ. ಪತ್ರಾಂಚೆಯಿ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆಯೀ ಸಂಸಾರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ನೀದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ತೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ತಾಕಾ ಪೂರಾ ಮಾಂಡೊ ಹುನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.

ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಯ್. ಕೋಣ್‍ಗೀ ನೀದ್ ಯೇನಾತ್ಲೊಚ್ ಖಂಯ್ ತೊ!

ನಿದಾನಾತ್ಲೊ ಸಯ್ತಾನ್?

ಸಯ್ತಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಿದಾನಾ!

(To be continued)

(Originally published on June 06, 2012)

ಭಾಗ್ 1: ಬ್ರಾ ಆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್

ಭಾಗ್ 2: ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚೊ?

ಭಾಗ್ 4: ಒರಿಜಿನಲ್ ಘಾಣ್ ಆನಿ ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮಳ್!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News