ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಖಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ, ಜಾಣಾಂತ್‌ವೇ?

Budkulo Media Network

Posted on : November 19, 2015 at 1:15 PM

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಥರಾವಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಹಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಭಿನ್ನ್. ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಉಗ್ತೆ ತರ್, ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಲಿಪ್ತೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಚೆಂ ವ್ಹಕ್ತಿತ್ವ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಖರೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಜಾತಾಗಿ?

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ತರೀ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಥರಾವಳ್ ಆವ್ತಾರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಸವಯೊ ಆನಿ ಕೃತ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರುಜು ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ವ ಮಸಾಲಾ ದೋಸಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಖಾಣ್. ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡನಾತ್ಲೆ ಕೊಣೀ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಆಪ್ರೂಪ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಖಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್.

Masala Dosa 1 Masala Dosa 2 Masala Dosa 8

ಆತಾಂ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ಖಂಡಿತ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ತಜ್ಞ್.

ಆನಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಸಾ.

ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಣೆಂ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ (ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ) ಮಧೆಂಚ್ ಬುರಾಕ್ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಾತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನೀ ಪೊಂತಾಂ ಕುಶಿನ್ ಪಾವ್ತಾ. ಅಸಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಮಾತ್ರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ತಿತೆಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟತಾತ್ ಖಂಯ್. ಹೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್, ಮ್ಹಿನತ್ ಖರ್ಚುನ್ ಮುಗ್ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಶೋಧಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಥೊಡೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್, ಸೊಡವ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ತಸಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ಖಾತೆಲೆ ಆಪ್ಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಉಗ್ತೆಂ ದವರ್ಚೆ ತಸಲೆ, ಹೆರಾಂಕ್ ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ತೆ ಜಿಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಜ್ಞ್.

ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಪೊಳೊ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೊ ಮಸಾಲಾ (ಭಾಜಿ) ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪೊಳೊ ಮುಗ್ದತಾ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ಮಸಾಲಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾತ್. ಹೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್. ಅಸಲೆ ಚಡಾವತ್ ಎಕ್ಸುರೆ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸ್ಥಿರತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ಅಸಲೆ, ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಉಣೆ. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರಾಂನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಬೆಜಾರ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಖುಶ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಖಂಯ್. ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಚಡ್ ಭರ್ಸನಾಂತ್.

ಥೊಡೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕುಡ್ಕೊ ಹೆರಾಂಕ್ ಖಾವಯ್ತಾತ್. ಅಸಲೆ ಮೊಗಾಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ, ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ಚೆ ಮನಿಸ್. ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ, ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ತೆ ಮುಖಾರ್. ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಅಸಲೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಶೋಧಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ದೊನೀ ಪೊಂತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಪಾವ್ತಾತ್. ಅಸಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಹೆ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಶೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಘಡಿ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚಿ ವಾ ಚುಕೊನ್ ವೆಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ ಖಂಯ್.

Masala Dosa 7 Masala Dosa 5 Masala Dosa 6 Masala Dosa 3 Masala Dosa 4

ಆನಿ ಥೊಡೆ ಆಸ್ತಾತ್, ಹೆರಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಚೆ. ಅಸಲೆ ಚಡಾವತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಖಂಯ್. ಹೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಸ್ಥಿರತಾ ವಾ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್ಲೆಲೆ. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಚಡ್, ಸಂವಹನಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸನಾ ದೆಕುನ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ತಾತ್.

ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಹೆರಾಂಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲೆಚ್ ಖಾತಾತ್. ಅಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಚೆ. ಹೆರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂಕಾಂ ಪಸಂದ್ ನಾ. ಆಪ್ಲೆ ಘುಟ್ ತೆ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂತ್ ಖಂಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಜ್ಞ್.

ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್. ತರ್ ಆನಿ ತಡವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆಜ್‍ಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ವಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಚಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕಿಯಾ. ಪೊಳೆ ಖಾವ್ನ್ ಪೋಟ್ ಭರಾ ತಶೆಂಚ್ ಕೋಣ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾತಾಗಿ ಪಳೆಯಾ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *