Latest News

ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ನ್ಹಯ್: ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 26, 2016 at 9:10 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್
ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್, ಕಲಾಂಗಣ್

Eric Ozario_Budkuloಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ. ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಿಗೂಢ್ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ. ತೊ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆನಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತಾಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್. ಕಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್‍ಯಿ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಕಠಿಣ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಮಿಶ್ರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಮ್ಹಜೆ ಪರಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಕೊಣೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, ಕಿತೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಎರಿಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್. ಆನಿ ಜಶೆಂ ತೊ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾ, ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆರ್‍ಯೀ ಠಿಕಾ, ವಿರೋಧ್ಪಣ್, ಅಪ್ವಾದ್. ವಿವಾದ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಜಶೆಂ. ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಳಕ್ ಹಿ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಫುಡೆಂ ಆಸ್ಚೆ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ, ಬೆಜರಾಯೆಚಿ, ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಶೀದಾ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ವಾ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಬರಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಚೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಗೊಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಗೊಂಯಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೂಳ್ ಪೀಠ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಕ್ ಕಸಲೊಯ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾ – ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಇತರ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ. ಮನರಂಜನ್ ಶೆತಾಂತ್, ತಾಂತುಂಯ್ ಪದಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯಾಕ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸೈರಿಕ್, ಸಳಾವಳ್ ನಾ. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ, ಕಶೆಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂ, ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್, ತಾಂತುಂ ಬೆಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊಚ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್, ತೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಪಾನ್, ರುಪಾನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾ. ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್, ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಡಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕೆಲಿ, ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಲಿ ತರೀ, ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಜಗಯ್ಲಿ. ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ, ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರಾಂಚೆಂಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಲಾ ತಿತ್ಲೊ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಂಗಾ ಉರ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚಿ, ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್. ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಡ್ನ್ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಮಲಯಾಳಿ ತಶೆಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಸೊ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್, ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆಮಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಂ, ಜಿವಂತ್ ಉರಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ. ಚಾರ್ಶಿಂ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಲಿ, ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಬರ್ಪಾ ರುಪಾರೀ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಿ. ತಶೆಂ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ತರ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಥೊಡೊಚ್ ಆಸ್ತೊ.

ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ, ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್, ಶೋಶಣಾಕ್, ಧಗ್ಯಾಕ್, ಅನೀತೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಣ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಗಾನ್ ಕೆಲಾ, ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್. ಅಶೆಂ ಘಡನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಲಜ್ – ಆಮ್ಚೆಚ್ ಮನಿಸ್ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕರಿನಾಂತ್! ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಚೆ ಥೊಡೆ ದಲಾಲಿ, ಗುಲಾಮ್ ಜೆ ತಾಣಿಂ ಉಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂವ್ಡಾಂಕ್, ಹಾಡಾಂಕ್ ಲೆಂಬೆಂವ್ಚೆ, ಆಮ್ಚೆಚ್ ತೆ, ಆಮ್ಕಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಸುಪಾರಿ ಘೆತಾತ್.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್, ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಜ್ ಅರಾಜಕ್‍ಪಣ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ! ಹಾಂಗಾ ಮುಖೆಲಿ ನಾಂತ್, ಪೆದೆ ಆಸಾತ್; ಫುಡಾರಿ ನಾಂತ್, ಗುಲಾಮ್ ಆಸಾತ್; ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಡ್ತೆಲೆ ನಾಂತ್, ದೆಸ್ವಾಟ್, ಫುಟ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಆಸಾತ್; ಸಮಾಧಾನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್, ವಿನಾಶ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಚ್ ಚಡ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

ತಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್ಲಿಚ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರೆಂ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಕರುಂಕ್, ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಬೋವ್ ಉಣೆ. ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಬಿಲ್ಡರ್, ತೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ತಾ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ತಸಲೆ ಸಂಘಟಕ್, ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಾಕಟೆ ಕಾತರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ಲೆಂ! ಜೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಂಕಾರ್ತಾತ್, ಜಾಂಕುಳ್ತಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಪಾರ್ನ್ ದುಡು ಕಮಯ್ತಾತ್ ತೆ ಖರ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ವಿನಾಶಕ್! ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಕಶೆಂಯ್ ನಾ, ಚಾರ್ ಬೊಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಯೀ ನಾ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಂನಿ, ಖುನಿಗಾರಾಂನಿ ನಾಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಂಕೀ ಥೊಡೆ ಫಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರವ್ಪಿ, ಕಪಟಿ ಕವಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್!

ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಕಶೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಭಾಯ್ರ್, ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ತೇರ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕಶಿಯ್ ಆಸೊಂ (ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ತಕ್ರಾರ್ ಆಸಾತ್, ತೆಂ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರಯ್ತಾಂ), ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ವಿರೋಧ್, ಠಿಕಾ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಖಾಂದ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಸಹಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ. ತೊ ಆಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂಚ್ ಕರುನ್ ತೊ ಆಯ್ಲಾ, ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಂತ್ ದುಡು ಖರ್ಚುನ್. ಆಜ್, ತೊ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್ ಮೊಸ್ರಾನ್, ಹಗ್ಯಾನ್ ಜಾಳ್ ವೊಂಕ್ಚೆ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೆ ಪಾಂಯ್ ಆಪ್ಡೊಂಕೀ ಯೋಗ್ಯ್, ಅರ್ಹ್ ನ್ಹಯ್. ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಏಕ್ ಠಕ್ಕೊ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ದುರ್ಸತೆಲ್ಯಾ ದಗಲ್ಬಾಜಿಂಕ್ ನಾ! (ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಠಕ್ಕಿ ಕವಿ).

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈ-ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಮಾನ್ಯತಾ, ಹಕ್ಕಾಂ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಗರಿವಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ದಲಾಲಿ ಉಡ್ಕಣಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಂಗಡ್. ಆತಾಂ ಹಿ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ. ತೀರ್ಪ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್! ಎರಿಕ್‍ಯೀ ವೊಗೆ ಬಸೊಂಕ್ ನಾ. ತೊ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ, ಚಡ್ತಿಕ್ ಬಳ್, ಹಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಎರಿಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಪತ್ರಕರ್ತ್. ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆ ತರ್ಫೆನ್‍ಯೀ ಉಲಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ನಾ, ಪತ್ರ್‍ಗಾರಿಕಾಯ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾತಾ, ಕಶೆಂಯ್ ಚಲ್ತಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್’ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪತ್ರ್‍ಗಾರಿಕಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಬರೊಚ್ ದಿಸೊನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್, ಎರಿಕ್ ಎಝೆರಿಯೊಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ.

ಎರಿಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಪಣ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ’. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದುಡು ದೀವ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲಾ. ಸಂದರ್ಶನಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಹಾಚೆರ್‍ಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯಾ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ವಾಚಾ.

-ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

Budkulo_Interview_Eric Ozario_02

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬಜೆಟಿಂತ್ ಅಡೇಜ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಮಜ್ಭೂತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸಾ, ಮುಖ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕಸಲೆಂ?

ಎರಿಕ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಯೋಜನ್ 2013ಚ್ಯಾ ಜೂನಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಆಮಿ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ, ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಬಜೆಟಿಂತ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಬಜೆಟಿಂತ್ ಅನುಮೋದನ್ ಕೆಲಾಂ. ಎದೊಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ವಾಟ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಹೆಂ. ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮುಖಾರ್ಸಿಜೆ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ವ್ಹಡ್ ಐವಜ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಬಜೆಟಿಂತ್ ಅಡೇಜ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಅನುದಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ, ಕಾಮ್ ತಕ್ಷಣ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಬುನ್ಯಾದೆ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಕ್ ಆಪಯ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಹೆಂ?

ಎರಿಕ್: ಆಮಿ ಸುರ್ವೆರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಗಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ, ತಿ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಯೋಜನಾಕ್ ಗಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದುಡು ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಗಡ್ ಘಾಲಿನಾಂವ್. ಕಾಮ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್.

Budkulo_Interview_Eric Ozario_Title_01ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚಿ ಬಜೆಟ್ ತೀಸ್ ಕೊರೊಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ನೆ? ಹೊ ಐವಜ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಮಯ್ತಾತ್?

ಎರಿಕ್: ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್. ಹೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಆಮಿ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಡೇಜ್ ಕೊರೊಡ್ ದಿಲ್ಯಾತ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಾ. ಸವೆಂ, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್, ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಸರ್ಕಾರ್ ದುಡು ದಿತಾ. ಎದೊಳ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂವ್. ಜಾಯ್ ತಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಚಜೆ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾಗಿ?

ಎರಿಕ್: ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕೀ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅರ್ಜಿ ದೀಜೆ. ತಿ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಯುನೆಸ್ಕೊಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾಂವ್. ಯುನೆಸ್ಕೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ದಿತಾ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ರಾಂವ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಸುಫಳ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪರತ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಫಕತ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸರ್ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಇತ್ಲ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್‍ಗಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್? ಥೊಡೆ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾತ್ ಸಯ್ತ್!

ಎರಿಕ್: ವ್ಹಯ್! ಅಳೆ, ಕೊಣ್ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾತ್. ತೆಂ ಪುರಾ ಹಾಂವ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕಾಣ್ಗೆನಾ. ಪುಣ್, ಜೆ ಕೊಣ್ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಣಾ. ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಸತ್ ಆಸಾವೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಜೆ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ಏಕ್ ಮೀತ್ ಆಸ್ತಾ. ಚಡಾವತ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ತಾ. ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಲಾಂ? ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ಪಳೆಲಾಂ ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ಪಳೆಲಾಂ ವಾ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಳೆಲಾಂ ವಾ ಇಜಯ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀಸ್ ಕೊರೊಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ತೆಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

Budkulo_Konkani Museum_04ಪುಣ್ ಆಮಿ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವೊನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಲೆವೆಲಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಆನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಉರಜೆ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಜೆ, ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗಜೆ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ world class ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಧ್ಯೇಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಸಾತ್, ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಮಿ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತಾಚೆಂ ದಾಖಲೀಕರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಏಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಫಕತ್ ರಿಸರ್ಚ್ & ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನಾಕ್‍ಚ್ ರು. ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಕೊರೊಡ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಗೀ ಸಮುದಾಯ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ತಾಂಚ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಜಾಲಿ, ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಪೂರಾ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಬರ್ಪಾಂತ್, ಆಡಿಯೊ, ವೀಡಿಯೊ, ವಿಶುವಲ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಗುಜರಾತ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿರುವನಂತಪುರ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಅಸಲೆ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಕಾ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜಾಯ್, ಆಂಥ್ರೊಪೊಲೊಜಿಸ್ಟಾನ್ ಸುಪರ್‍ವೈಸ್ ಕರಿಜೆ, ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೆಶನಾಖಾಲ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಕಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ವಸ್ತ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಕಾಮ್ ಆಸಾ, ತಿ ಶೀದಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಕ್ ವಚನಾ. ಏಕ್ ರಾಸ್ ಕಾಮ್ ಆಸಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ (ಕಟ್ವೊಣ್) ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ರಾಟಾವಳ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಡೊ. ಎಸ್.ಆರ್. ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸಾ. ಶಿಲ್ಲೊಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸೆಟ್‍ಅಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಣೆ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹೆಂಯ್ ಏಕ್. ತೊ ಅನ್ಭೊಗಿ ಮನಿಸ್. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆತ್ಲಾಂ. ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಚೆರ್ ತೀನ್ ಪತ್ರಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಇತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. (ಸಕ್ಕಡ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸಂದರ್ಶಕಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್).

Budkulo_Konkani Museum_02 Budkulo_Konkani Museum_03 Budkulo_Konkani Museum_01

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್, ತೀಸ್ ಕೊರೊಡ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆತಾಂ ಬಜೆಟ್ ಚಡ್ತಾ. ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಶ್ಟೊಂಚೆಂ ನಾಕಾ. ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ, ಕೊಣ್ ಪಳೆ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೆ ಭಿಂಯೆನಾಂವ್, ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ? ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಚ್. ಬಾಂಧುನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಮ್ಚಿ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ರಡಜೆ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂತ್ ಕರಿಜೆ?

ಆನಿ ರಡಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೆ? ಉಬ್ಗಜೆ ಕೊಣೆ? ಪಿಂರ್ಗಜೆ ತರೀ ಕೊಣೆ? ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ನೆ? ದೀನಾತ್ಲೆ ಸಾಂಗೊಂದಿಂತ್, ಆಮಿ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್. ಕೋಣ್ ದಿತಾತ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭೊಂವಾರಿಂ. ಲಂಡನಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಮಿಸಾಂ ಸಯ್ತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ತೆಲಿ? ಉರ್ತಾ ಫಕತ್ ನೊಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ (ಉಡಾಸ್) ಮಾತ್ರ್.

ಆತಾಂ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹೊಜೆಂ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಆಜ್ ವ್ಹೊಜೆಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ. ವ್ಹೊಜೆಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಆದ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್, ನೊಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ. ಆದ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಕರ್ಚೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಟಕ್‍ಯೀ ಚಲ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆದ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಮೀ ತೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಆದಿಂ ಅಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಅಶೆಂ ಜಿಯೆತಾಲೆ, ತಾಂಚೆ ಕಶ್ಟ್, ತವಳ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಜೆ. ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕರ್ನ್ ದವರಿಜೆ. ಜರ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾ ತೊ ಖಂಯ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಕಾ ಡೈರೆಕ್ಶನ್ ನಾ. ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಜೆ ಆಮಿ. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ಹೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ.

ಆನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪರತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾಯೆ? ಆತಾಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ಯಾಂ, ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಯೆ? ಕರ್ತಾನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಯೋಜನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬರ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತೀಸ್ ಕೊರೊಡ್, ಪನ್ನಾಸ್ ಕೊರೊಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧೊಶಿನಾ.

Budkulo_Interview_Eric Ozario_01

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವ್ಹಯ್. ಇತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಠಿಕಾಕಾರಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತಾಂಕಾಂ ಖೊರೊಜ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಉದ್ದೇಶ್ (ತೆ ನಂಜ್ಯಾಳಿ). ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಧಾರಾಳ್ ಗಜಾಲಿ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ, ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಣ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಉರ್ಬಾ ನಾ. ಇತ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ? ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ?

ಎರಿಕ್: ವ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಶಿಕಪ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ತಾ? ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕಪ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಡಜೆ, ಮನಿಸ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕಪ್ ನಾ. ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆತಾಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ. ಹೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಇತಿಹಾಸ್, ಕಲಾ ಜಾಯ್ಗಿ? ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ನಾ! ಆಜ್ ವ್ಯಾಪಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕಪ್ ಜಾಲಾಂ. ತಸಲೆ ಕಡೆನ್ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಜಣ್ ಕೊಣ್ ಮೆಳ್ತಾ?! ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲಾ. ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಏಕ್ ಅಪವ್ಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಸಾಂಬಾಳ್, ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊಯ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತುಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಏಕ್‍ದಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಡೊ. ಎಸ್.ಆರ್. ಸರ್ಕಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಂಗಾಲಿ ಮನಿಸ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಹೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಜೊ ವಾವ್ರ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕರಿಜೆ, ತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ ತೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿ ಬರೆಂ. ಮೆಳ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಡೊನ್ ಬಸೊಂಕ್ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾಸ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್. ತಾಕಾ ಜಣಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಮೆಳ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಲಿಪಿಚೊ ಗೊಂದೊಳ್, ಕೊಡ್ತಿಂತ್ಲಿ ಕೇಜ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್
ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಬಾಧಕ್ ಕರ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂವಿಶಿಂ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ⇓
ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಚೆಂ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಪತ್ರ್: ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ
ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೋಸ್ತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖರಸ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ತಾ: ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ
ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ?
ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತಾಂನಿ ಖಡಾಖಡ್ ಆಸಜೆ; ನಾಂ ತರ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ
ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಆನಿ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಗ್ರಾಚಾರ್!
ವೇಳ್-ಘಡಿ: ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂಚಿ ಅದ್ಭುತ್ ಮಹಾಕಥಾ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್
ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿಯ್ ವ್ಹಯ್
ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News