ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : October 20, 2014 at 7:57 PM

Mhuje Udas_Mhujo Niyal_Titleಆತಾಂ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದಿತಾತ್, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್‍ಚ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದಸೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಶೆಂ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್, ತಶೆಂ ನವೆಂಬರ್ ಏಕ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊಸಾಲ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ (ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್ ಹಿಲರಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಸ್) ನಿಯಮ್‍ಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಡ್ಯಾಡಿ ಗಲ್ಪಾಂತ್ಲೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿವರ್ಸರಿ ದೀಸ್ ವಾ ಪೊದೊರ್ನ್ ಮೊದೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ ವಾ ಹೆರ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾನ್ ವರ್ಸಾ ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಚ್.  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಏಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್.

ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಬಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಘರಾಂತ್ ಸದಾಂಯ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್  ಉಭಿ ದೊತೊರ್ನೆಂತ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಬಾಯ್-ಪಾಠ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್. ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂಯಿ ಬಾಯ್‍ಪಾಠ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಭಾವಾಡ್ತ್, ಭರ್ವಾಸೊ, ಮೋಗ್ ಆನಿ ದುಕಿಚೆಂ ವಿಧಾನ್, ನಮಾನ್ ರಾಣಿಯೆ, ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ, ಪಾಂಚ್‍ಯಿ ಕಣ್ ತೇರ್ಸ್, ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಲದಿನ್ ಅಶೆಂ ಚಡುಣೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಯ್‍ಪಾಠ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಂ.

1958 June 29 - First Holy Communionಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಸರಾಕ್  ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿಂ ಉಂ ಪಾತ್ಕಾಂಯಿ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಬುಕಾಂತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಬಾಯ್‍ಪಾಠ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಗ್ಣಿ ಬುಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ‘ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ (ಮಾ. ಡೆನಿಸ್ ಸೊಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೋಪ್) ಜ್ಯೋರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಕುಮ್ಸಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜ್ಯೋರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಮ್ಸಾರಿಚ್ಯಾ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆನ್ನಾಕ್ ಕಳೊನ್, ತಾಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಾ-ಪಾತಕ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ.   ಹೊ ಪುನೆಕೆಲ್ಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಹೆರಾಂಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್  ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಫಟಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಬೆನ್ನಾಕ್  ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಉಂ-ಪಾತಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ! ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೈಸ್ಕುಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನೊವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ (ಆತಾಂ ಕೊಲ್ಕೊತ್ತಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾದರ್ ವಲೇರಿಯನ್) ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಗ್ಣಿ ಬುಕಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಯ್? ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್‍ಪಾಠ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್  ಆಸ್ತಾನಾ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಶಿವೊಂವ್ಕ್  ಮಾಂಯ್ನ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಶಿವಂವ್ಚಿಂ ಮಂಚಕಲ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕಡೆ. ಸಾಂಜೆರ್  ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೇಟಿಕಡೆ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ನ್  ಆದ್ಲ್ಯಾ  ದಿಸಾಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪರತ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ಲಾಶಿಕಡೆ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕಡೆ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬರಿ ಬಾಳ್ವಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕೊಮ್ಸಾಚೆಂ ಆನಿ ಇಜಾರಾಚೆಂ ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ‘ಹೆ ಭುರ್ಗೆ ತೆಂಕ್ಡೆಪರಿಂ ವಾಡ್ತಾತ್. ಲಾಂಬ್ ದವರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಬ್ಬಾಸಾನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಕಾಪ್ರಾಸ್ ದೊದೋನ್ ಲಾಂಬ್ ಜೋಕ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ವಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಗುರ್ತ್ ಕೆಲೊ.

little feetಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆಂ ಇಜಾರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಮ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ರಿಗ್ಯೆತೆಂ! ಇಜಾರಾಕ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ಚೆ ದೋನ್  ಪಟ್ಟೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಪೆಂಕ್ಟಾಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಪಟ್ಟೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಇಜಾರ್ ತರ್,  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾ ದೀಸ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಾತ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಹಾತ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೋನ್‍ಯಿ ಹಾತಾಂನಿ ಇಜಾರ್ ಪೆಂಕ್ಟಾಚೆರ್ ಧರಿಜೆ ಆಸ್ತೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಂವೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಡ್ಪಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದಿಸಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಘೆತನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ವಿಲ್ಲಿನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕ್ರೀಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಲಾವ್ನ್ ಶಿಂವೊನ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಲಿ ಆಟ್ವೆಂತ್ ಪಾವ್ತಾನಾಂಯಿ ತಾಕಾ ಇಜಾರ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಬಾಸಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕಡೆ ( ಬಾಪಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಟೇಯ್ಲರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ) ಸಾಂಗೊನ್ ತೆಂ ಇಜಾರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಂತ್ ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಟಾಕಡೆ ಮಟ್ವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಪಟ್ಟ್ಯೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ವಿಲ್ಲಿನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಂನಿ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆಂ ಆನಿ ಕ್ರೀಜ್ಮಾಚೆಂ ಕೊಮಿಸ್ ಆನಿ ಇಜಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹಾಣೊ ಮಂಚಕಲ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಗುಸ್ತಿನಾಬಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತವಳ್ ಮಂಚಕಲ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ವ್ಹಾಣಾಂಚೆಂ ದುಕಾನ್ ಗುಸ್ತಿನಾಬಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ‘ವ್ಹಾಣೊ ಗುಸ್ತಿ’ ಮ್ಹಣ್  ಲೋಕ್ ಒಳ್ಕತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಂಯ್ನ್ ಸೊಧುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್  ಏಕ್ ಇಂಚ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ (ರಬ್ಬರಾಚೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್) ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆ ವ್ಹಾಣೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆ ಸದಿಳ್ ಜಾತಾಲೆ, ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ತನಾ ಪಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಗುಸ್ತಿನಾಮಾನ್ ವ್ಹಾಣೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಲೇಕ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್. ಪಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ವ್ಹಾಣೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ನ್ಹಯೇ…

ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್, ಸುಕ್ಯಾ ಕರ್ಡಾಪರಿಂ ಆಸ್ಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಉಗಯಿಲ್ಲೆ. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ವಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಕೊಪೆಲ್ ಆನಿ ನವೆ ವ್ಹಾಣೊ ವಿಂಗಡ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಮಾತಿ ಉಸ್ಳೊನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಾಂಯ್ಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಜೊಕ್ತಿಚ್. ಹರ್ಶೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ನೆಸ್ಚಿ ಚಡ್ಡಿ ಆನಿ ಬುಶ್ಶರ್ಟ್ ನೆಸೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತೆ ದೀಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಫರ್ಲಾಂಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ  ನ್ಯಾರ್ಮಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕಡೆ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಆನಿ ಇಜಾರ್ ನೆಸಾಯ್ಲೆಂ. ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತಿ ಉಸ್ಳತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ಪಾವ್ತಾನಾ ಘಾಲುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆ.

ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಡೊನ್‍ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಟೀ-ಪಾರ್ಟಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.  ತ್ಯಾ ಟೀ-ಪಾರ್ಟಿಚ್ಯಾ ಖೆಟಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ಚೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್‍ಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಫೊಟೊ ಫಕತ್  ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆ.

ಕುಮ್ಗಾರ್  ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ,  ನ್ಯಾರ್ಮಾ  ಪಯ್ಲೆಂ ವೆತನಾ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಕಡೆ ಆಡೊಸಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್  ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ನೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಪರತ್ ನೆಸಯ್ಲೆಂ. ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂತ್ಲೆ ವ್ಹಾಣೊ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್  ವಾತ್ ಆನಿ ಕೊಪೆಲ್‍ಯಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.ವಾಟೆರ್ ಕಿಚಡ್ ಆಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಖಂಯ್ ಉಸ್ಳೊನ್  ವಸ್ತುರ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ದಾಸ್ತಿ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಘರಾ ವ್ಹಡ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಘರಾಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಿಲೊ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ತಲಕ್ (ತರ್ನೆಂ ಕುಂಕಡ್) ಮಾರ್ನ್ ಮಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚೊ ಖೊಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಂಡಾಸ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ರಾತಿಂ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮಾಂಯ್, ಮ್ಹಜೊ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ವಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಮ್ಹಜೆ ದೋಗ್ ಮಾವ್ಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತವಳ್  ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಇಂಚಾ ಪ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸಾಚೆ ದೋನ್ ತೀನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಮೆಳ್ಚೆಚ್ ಚಡ್! ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಮಾಂಡಾಸ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್.

ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಡ್ಪಿ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡಯ್ಲೊ. ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ವೆತನಾ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತನಾಂಯಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ವಿಂಗಡ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಾಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಪಿಗ್ಳತಾ ದೆಕುನ್, ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ನ್  ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯೊ. ತೆ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡ್ ತರ್‍ಯಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ಸಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಬೂಟ್ಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಣಿಂ ಬೂಟ್ಸ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ವ್ಹಾಣೊ ಸಡಿಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂ ಭಿತರ್ ರಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲೊಂಕ್‍ಚ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೆ ಘಾಲ್ನ್ ಖೆಳೊಂಕ್  ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ತವಳ್ ಆಮ್ಚಿ ಟೀಚೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಿರೇಡ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿ.  ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪಿರೇಡಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವ್ಹಾಣೊ  ಕಾಡ್ನ್ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಶಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುಟ್ಚೆಂ ಬೆಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಆನಿ ಭುತಿ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ವೆಚ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಯ್ದನಾಚೆರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್‍ಚ್ ನಾ. ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ ಖಂಯ್ ಗಾದ್ಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲಿ. ವ್ಹಾಣೊ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತಿಕಾಯಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಣೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಂಯ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಾಣೊ ಮಯ್ದನಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ನಾ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಯ್ದನಾರ್ ಆದ್ಲೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ವ್ಹಾಣೊ ಸೊಧುನ್  ಗೆಲೊಂ. ಥಂಯ್ ವ್ಹಾಣೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ‘ತುಕಾ ವ್ಹಾಣೊ ಘಡ್ಪನಾಂತ್… ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ತುಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್‍ಯಿ ಉಲಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಚುಕ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಸಂತೊಸ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಾಂಯ್ನ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಚ್ ನಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ಲೆ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ಕೊಣೆ ಒಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕಡೆ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ಶಿಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಣೊ ಜಾಯ್ ದೆಕುನ್  ಮಂಚಕಲ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚೊನ್,  ಹಾಂವೆಂಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೆ ವ್ಹಾಣೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆ ಪಿಯುಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೈಸೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್  ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊಂ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಇಂಟರ್‍ವಿವಾಕ್ ವೆತನಾ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಬೂಟ್ಸ್ ಘಾಲ್ಲೆ!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ಭಾಗ್ 2:  ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ

ಭಾಗ್ 1:  ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ

2 comments

  1. Dr. Edward bab amcha chadavoth thya kalacha burghanchi gath hich javn asalli. muji main maka ambil (nathnychi peez) karounk adle disa nathno jaln asthana dothorn shikaili. maka tumche burgepon vachun maka thya lanponak vorn pavoille. maka vondaneth kumgar mellelo ani thyach disa crizm mellello.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *