Latest News

ಕಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ರೆ ಆನಿ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ!

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : December 23, 2014 at 8:11 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Mhuje Udas_Mhujo Niyal_Titleಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೂದ್ ಕಳ್ತನಾ ಮ್ಹಜೆ ವ್ಹಡ್ ತೇಗ್‍ಯಿ ಭಾವ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ-ದೋಗ್ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಘರಾ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ.  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್. ತವಳ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಬೊಂಬಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್‍ಯಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಬಾಕ್ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತೆಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾಮಾಂಚೆರ್, ಚಟುವಟಿಕೆಂಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಘರಾಂತ್ ಆನಿ ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಪೊಕ್ರಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾಂ, ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಾ ತಾಂಚೆಕಡೆ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚೆರ್‌ಯೀ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಭೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಚೊವ್ತೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ವಿಲಿಯಮ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್.  ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಉರ್ಬಾ ಉಬ್ಜಲಿ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೆಕಡೆ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಸಲ್ಯೊಚ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.  ಬೊಕ್ರೆ, ಗೊವ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್,  ಬಾಳೊಕ್, ಸಾಂ ಜುಜೆ ಆನಿ ಮರಿಯೆಚ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತವಳ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ಟೋಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೊ ಸ್ಟೋಲ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ (ಜೊನಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಶೆಂ ಉಡಾಸ್) ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ್ಟೊಲಾಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ.  ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಚುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.

Christmas crib_Edward

ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಇಮಾಜೆಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ಕ್  ಮಸ್ಕಾ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.  ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಚೆಕಡೆ ತಶೆಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಣ್ ವಾ ಆರ್ಕಾಂಜ್ ಬೆಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ, ವಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಚರೊವಾಕ್ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಚೆಂ ಶೆಣ್ ಜಮವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ—ಅಶೆಂ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕ್ಲಾಶಿಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಯೆತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಮಾಂಯ್-ಬಾಬಾಕ್ ದಾಸ್ತಿಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮಾಂಯ್ ಭೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಬಾಬಾಕಡೆ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.  ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂನಿ ಬಾಬ್ ಮಾಂಯ್ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸೂಕ್ಷಿಮ್. ಕಟೀಣ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಕಶ್ಟ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್  ದುಡ್ವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜಿ ಕರಂದಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಟ್ ಆಣೆಗೀ ಬಾರಾ ಆಣೆಗಿ ದಿಲೆ ಆನಿ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹಪ್ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಜುಜೆ ಮರಿ ಆನಿ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ  ಅಶೆಂ ತೀನ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಹ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ವಾಪ್ರಿತಾಲೊಂ.

ಆವ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚೆ ಬೊಕ್ರೆ

ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಬರೊ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಡಿತ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಭುಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.  ಥೊಡೆ ಬೊಕ್ರೆ ತರ್‍ಯಿ ಹಡುಂಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪನ್ನಾಸ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ  ಪಾಂಚ್ ತರ್‍ಯಿ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ.  ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ  ಉರ್ಬಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್‌ಯೀ ಗೊಟ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಕ್ ತಿ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆವ್ಯಾ ಮಾತಿ ಹಾಡ್ನ್, ಬೊಕ್ರೆ ಆನಿ ಗಾಯ್  ಕಶೆ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಆಲೋಚೆನ್ ದಿಲಿ.  ದಸೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್, ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ನತಲಾಂಚಿ ರಜಾ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ರಜಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಂಚಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊನ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಚುಣೊ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.  ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ ವಚೊನ್ ಆವ್ಯಾಚಿ ಮಾತಿ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್‍ಚ್ ಆಟ್ಟಿಂಜ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಪಯ್ಸ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಆವ್ಯಾ ಮಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ. ಮಾತಿ ಹಾಡ್ನ್ ತಿ ಹಾತಾಂತ್ ಬರಿ ಕರ್ನ್ ಮುಡ್ಡುನ್, ಚಿಡ್ಡುನ್ ವ್ಹಯ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಡಿತ್ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸುಕ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ದವರ್ಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್, ಉದಕ್ ಪಾಜಾರುನ್ ವಚೊನ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಮೊಳ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಬೊಕ್ರೆ ಕೆಲೆ. ತ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಿವರಾಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಲ್ಹಾನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕೃತೆಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಉರುಟ್ ಮಾತೆಂ ಬಸೊವ್ನ್, ಮಾತ್ಯಾಚಿ ಮುಕ್ಲಿ ಕೂಸ್ ಬಾರೀಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಯ್  ಕಶೆ ಬಸೊಂವ್ಚೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೊಕ್ರೆ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಚ್. ತ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ರೂಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರ್‍ಯಿ  ಆವ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚೆ ಧಾ ಬಾರಾ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಕರ್ನ್, ತ್ಯೊ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ದವರ್ಲ್ಯೊ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ವೊತಾಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ರೆ ಬರೆ ಸುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚುಣೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ  ಚುಣೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ಚುಣೊ ಕರ್ತನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಗ್ರುತೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಚುಣ್ಯಾಚಿಂ ಕರ್ಲಾಂ ವಾಪ್ರುನ್, ಉದ್ಕಾಂತ್ ಚಾಳ್ನ್  ಪುಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ದಾಟ್ ಚುಣೊ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಚುಣೊ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ತೊ ಲಾಂವ್ಕ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸೊಣ್ಣಾಚೊ ಕಾತೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಆವ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚೆ ಬೊಕ್ರೆ ಆತಾಂ ಧೊವೆ ಧೊವೆ ಜಾಲೆ. ತೆ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವೊತಾಕ್ ದವರ್ಲೆ. ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಪಳೆತನಾ ಚುಣ್ಯಾಚೆ ಕಸಲೆಗಿ ಆಕೃತ್ಯೊ ತಶೆಂ  ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಸುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಳೆ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ಯೆತೆಂ.

ಆಮಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪಯ್ತನಾ ಭಾಯ್ರ್  ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಗೀ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಚಾರ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಉಕಲ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಚೆ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ವೊತಾಕ್  ಸುಕೊಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಖಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮ್ಹಣ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ.  ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪುರ್ತೆ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ರೆ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂಕ್ ದೊಳೆ, ನಾಕ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ನಿಮಾಣೆ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ತೆ ಇಮಾಜಿ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯೊಚ್ ನಾಂತ್.

ಪರ್ನ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಗೊಟೊ

ತರ್‍ಯಿ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್ಚೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಘರಾ ಏಕ್ ಪರ್ನೆಂ ಕದೆಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚಿ ವೊಣ್ಕೊಣ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಕದೆಲ್ ಕಾಡ್ನ್  ಬಾಬಾನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಬಾಕಡೆ ತ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್. ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸೊಮರಾ. ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲೊ. ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಡ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಇಂದಾಚೆಂ ಝಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಕಡ್ಶ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ತ್ಯಾ ಝಡಾಚಿಂ ಪಾಳೆತಾಂ (ಮೊಡ್ಲಾಂ) ಕಾತ್ರುನ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಗೊಟೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಸ್ತಾಳ್ ಪಡತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕದೆಲ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ದವರ್ನ್, ತ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕುಶಿನ್ ಜಿವ್ಯಾ ತೆಂಕ್ಡೆಚೆ ಚಿರ್‌ಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕಾಡ್ನ್ ಆಡ್ ಉಬಾರ್ ಭಾಂದ್ಲೆ. ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂದಾಚ್ಯಾ  ಪಾಳೆತಾಂನಿ ಪಾಕೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಕುಶಿಂನಿ ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಕಾಪಡ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಗೊಟ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆದಳಾಗೀ ಗಾಳಿಪಟ ಕರುಂಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಬಣಾಚಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.  ತಿಂ ಕಾತ್ರುನ್ ಪಿಂತಾಂ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಟ್ಯಾಕ್  ಸುಂರ್ಗರಾಯ್ಲಿಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೃಪ್ತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾತೆಂ ನಾ. ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಯ್‍ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಆಲೋಚೆನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ರಾಂದ್ಚ್ಯಾಕುರಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಲಿ.  ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಎಕೆಚ್‍ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಮ್ಣೆಚೊ ದಿವೊ ಭೊರಾನ್  ಝಳ್ಳೊ ಆನಿ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಬಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಜೊ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾಲ್ವಯ್ಲಿ. ಮೆಟಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಪುಸುಂಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಗೊಣಿ ಹಾಡ್ನ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಾಪಾಡ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಪುನ್ಯಾನ್ ಇಂದಾಚಿಂ ಪಾಳೆತಾಂ ಆನಿ ತೆಂಕ್ಡೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಜಿವೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಜೊ ಕದೆಲಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲೆ ತೆಂಕ್ಡೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ  ಆನಿ ಇಂದಾಚಿಂ ಪಾಳೆತಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಕದೆಲ್ ಆಸಾತಶೆಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಉಜೊ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಲ್ವಯಿಲ್ಲೊ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಜಾಂವ್ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಕಳ್ಳೊ ನಾ. ಮಾಂಯ್‍ಕಡೆಯಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ರೆ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಪರಿಂ  ದಿಸಾನಾಂತ್, ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಿತ್ ದೆಕುನ್ ಗೊಟೊ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ನೀಬ್  ದಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕೆಲೊ ನಾ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಹರ್ ವರ್ಸಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಸಕ್ಕಡ್   ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತೆಂತ್ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡುಂಕ್ ವಾಪ್ರಿಲೆ. ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಜು ಬಿಯೊ  ವಿಂಚುನ್  ತೆ ವಿಕುನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿಯಿ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊಕ್ರೆ, ಗೊವ್ಳಿ, ಆಂಜ್ ಭೊಡ್ವೊ, ತೇಗ್ ರಾಯ್ ಅಶೆಂ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಹಾಡ್ನ್  ಜಮೊ ಕೆಲೆ. ಭಾತ್ ಬಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಡೆಚ್ಯಾ ಪಂದಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾರುಕಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.   ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸಾ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಬರೊ  ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ.  ತೆಂಕ್ಡಿ ಬಾರಿಕ್ ಶಿಂದುನ್, ತಿಂ ಭಾಂದುನ್, ಬಣಾಚಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಚಿಡ್ಕೊವ್ನ್  ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಘರಾ ವೀಜ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೆಕೆತ್ರಾ ಭಿತರ್ ವಿಜೆಚೊ ಬಲ್ಬ್ ಘಾಲ್ನ್, ಲಾಂಬ್ ತೆಂಕ್ಡೆಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆಪರಿಂ ವಯ್ರ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಿಯುಸಿ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ಹೆಂ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲೆಂ.

ನತಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಯಾಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಜಾತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಪಣಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಮತ್ ಹಳು ಕರ್ತಾ.

ಭಾಗ್ 3:  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ
ಭಾಗ್ 2:  ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ
ಭಾಗ್ 1:  ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ
Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. Made pleasant reading. Most of us are emotionally connected to the crib. Our experiences are similar to that of Dr. Edward’s. The old steel trunk containing crib statues has long disappeared from our house. But I can still remember the smell of it and the excitement when the trunk was taken out few days before Christmas. Just as building the crib was exciting, dismantling it was a sad event and we would delay it as much as possible. Thanks Dr. Edward, you brought out some good memories.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News