ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 2, 2014 at 4:21 PM

mahatma-gandhiಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ – ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಉಜಳ್ತಾ. ತೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸರೊನ್ 67 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್, ಪುಣ್ ದೀಸ್, ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡೊನ್‍ಚ್ ಯೆತಾ. ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ. ಗಾಂಧಿ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಅಹಿಂಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಗಾಂಧಿಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಆಸಾತ್. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಥಾವ್ನ್, ಹಳ್ಳೆ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಧರ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ವೈಚಾರಿಕ್‍ಪಣಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಕೃಷೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಆಡಳ್ತೆಂ, ಬರಪ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕಾ ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್, ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತಾಣೆ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆನಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ್, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ. ಆತಾಂಚಿ ಸರ್ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ.

ವ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನ್ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.  (Indian Foreign Service) ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್. ತಾಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ Gandhi’s Outstanding Leadership ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ 17 ಭಾಶೆಂನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯ್ಲಾ. ‘ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‍ಪಣ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ತಾನಾಂಚ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ‘ಸರ್ವೋದಯ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ‘ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಹಾಂಚೆಂ. ಪ್ರಮುಖ್ ತರ್ಜಣ್‍ದಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊನ್ ಹಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕೃತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

Gandhi_Pascal Allen Nazareth_GW Carlo_Konkani_BGandhi_Pascal Allen Nazareth_GW Carlo_Konkani_Fಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ ರಾಶ್ಟ್ರಪತಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಆಲನ್ ನಜ್ರೆತ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆನಾಂ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ – ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿಕ್ ಬರಿಚ್ ಸಳಾವಳ್ ಆಸಾ. ಕೃತಿಕಾರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಅನ್ಸಾರಿನ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿನಾ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಚಡ್ ಮೆಳ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

Pascal Alan Nazarethತೆಂ ಆಸೊಂ. ಪುಣ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾವಿಶಿಂ ಬರೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಭಾರಿಚ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಖುಶಿ ಆನಿ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲಿ. ವಿನ್ಯಾಸ್, ಫೊರ್, ಮಾಂಡಾವಳ್, ಅಕ್ಷರಾಂ, ಚಿತ್ರಾಂ, ಕಾಗದ್ ಆನಿ ಛಾಪೊ – ಸಕ್ಕಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೇಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಕ್ standard ಪುಸ್ತಕ್ ಕಸೊ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಖಂಡಿತ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.

ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕುತೂಹಲ್ ಆನಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ದೊನೀ ಸಹಜ್. ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಚೆರ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪಾಂವ್ಡೆ, ತಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲೆಂ, ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಅಶೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಗಾಂಧಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾತ್. ಗಾಂಧಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲಾ, ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾರಿ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲಾಂ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ರೂಪ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ ಆನಿ ಕಲಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ವ್ಹಜನ್ ಚಡಯ್ತಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಫೊರಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿಂ ವಾಖ್ಮೂಲಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಗಾಂಧಿ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸುಸಂದರ್ಭ್.

Melwyn Rodriguesಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಜ್ ಗಾಂಧಿಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ದೀವ್ನ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಆಜ್ ನಿತಳಾಯೆಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವ್ಹಡ್‍ಪಣ್. ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಲೇಖನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ.

ಒಟ್ಟುಕ್ 242 (xiv + 228) ಪಾನಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮೊಲಿಕ್ ಕೃತಿ. ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ದವರ್ಲಾಂ (ಹಾರ್ಡ್ ಬೈಂಡ್ ರು. 200/-, ಸಾದೆಂ ಬೈಂಡ್ ರು. 150/-). ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಹಿ ಕೃತಿ ಶಾಮೀಲ್ ಕರಿಜೆ. ಗಾಂಧಿವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅನ್ಭೋಗ್. ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಿಶೇಸ್.

ಹಿ ಕೃತಿ ರಚ್ಲೆಲೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲನ್ ನಜ್ರೆತ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿನಂದನಾಕ್ ಫಾವೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆನ್ ಗರ್ವ್ ಪಾವಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧಕಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಣಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ವಚೊಂಕ್‍ಚ್ ವಚನಾ. ಉಟ್ತಾನಾ ಬಸ್ತಾನಾ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಾಯ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕೆದ್ನಾ ಸಮ್ಜತ್ ಕಳನಾ. ಯುವಜಣಾಂನಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಕೃತಿ ಪಾವಜೆ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಗಟ್ಣಾರಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ.

Gerald W Carlo_newಅಸಲಿ ಏಕ್ ಆಮೊಲಿಕ್ ಕೃತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಡ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಲೀಸ್ ನಂಯ್. ತಾಕಾ ಎಕೀನ್‍ಪಣ್, ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಗರ್ಜ್. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ನ್, ಹಿ ಮೌಲಿಕ್ ಕೃತಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಘೆವ್ನ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್. ತಾಚೆ ಭಿತರ್ಲೊ perfectionist ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್, ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೀನ್ಪಣಾನ್ ವಾವುರ್ನ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ನಿರಂತರ್ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಹಾಸನಾಂತ್ ತೊ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ, ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಣೀ ನೆಣಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸ್ಚೊನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿ ಹೊ ಮನಿಸ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಿ ಭಾಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ನಿರಂತರ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಏಕ್ದಮ್ ಊಂಚಿ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ತೊ ಸರ್ವ್ ರಿತಿನ್ ಅರ್ಹ್. ತಾಣೆ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಲೀಸ್. ತಾಕಾಯಿ ಉಲ್ಲಾಸ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

2 comments

  1. ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಚಿ/ತರ್ಜಣ್’ಕಾರಾಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾಯ್. ಹಿ ವ್ಹಳಕ್’ಚ್ಚ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ. ದಿನ್ವಾಸ್.

  2. ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಇತ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಡೊನಿ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *