Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 13, 2016 at 12:32 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 11; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ಉಲಯ್….. ಸಾಂಗ್…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಂಕುಳ್ನ್

ಹಾಂವೆಂ ಮೊನ್ಯಾ-ಕೆಪ್ಪ್ಯಾ-ಬೆರ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ ನಿರಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಲಂವ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ಸಾಯ್ಬಾನೊ…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್, “ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್….. ದಗಲ್ಬಾಜ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊ…..”

Nirmone_Title A“ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆ ಶೆಗುಣ್ ಆತ್ತಾಂ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾತ್….. ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಾಂಗೊಂದಿ….. ಆಮಿ ಆಯ್ಕತಾಂವ್…..” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾನಾ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆ, ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ನಂಜಿ ಹಾಸ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

ತಾಳೊ, ಉತ್ರಾಂ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲಿ ಒಪ್ವತಾ ದಿಸ್ತಾ….. ತಾಚೊ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ” ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್.

“ಸಾಯ್ಬಾನೊ…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್, “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಜೆ….. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಸಾಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ….. ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಂ….. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ನಳೆ ನಾಂತ್. ಘರ್ಚೆ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆತಾಂಯ್ ಶೆಣ್ ಕಾಡ್ಟಾಂವ್….. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ….. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಗಂವ್ಕ್ ನಾ….. ಘೊಳೊಂಕ್ ಆಳಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಯೆತಿತ್ ತರ್ ಮಾಡ್ ಭಿಯೆತಲೆ….. ಆಜ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಆಳ್‍ಭರ್ ವಾಡ್ತೆಲ್ಯೊ…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಮಿ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾಂನಿ ಒಕಲ್ ಉಟಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯಿ ತುವೆಂ….. ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿ….. ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ವಚನಾಂತ್‍ವೇ…..” ಕುರ್ಕಾಲ್ ಬಯ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶಿಲಾ ನದ್ರೆ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ….. ಮಾಡಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ…..” ರೆಮೆಜಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ತೆಂ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಮೆಂದು ಪುರ್ತೊ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್….. ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಗೂಂಡ್ ವೆತಾತ್. ಮಾಡಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಉತಳ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾತ್. ಪೊಣ್ಸಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಯೇನಾಂತ್….. ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂಕ್ ರುಕಾ-ಝಾಡಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಳಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಖೊಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಾಳಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿನಾಂತ್…..” ಮರಿಯಾಣ್ ಸುಬಾಗ್ಯಾಪರಿಂ ಮೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್” ಮದೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲಿಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಬಾದಕ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ. ದುಸ್ರೆಂ ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಾವ್ಜೆಚೆರ್ ಆನಿ ದುವ್ಡೆಚೆರ್ ವಾಂಕ್ಡಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ….. ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ವಿಶಯ್ ವಿಂಚ್‍ಯಾಂ….. ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ…..”

“ಸಾಯ್ಬಾನೊ…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್.

“ತುಜೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ….. ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್.

“ತುಮಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆ ಅನ್ಬೊಗ್‍ಗಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಂಕಡೆ.

“ಪಾಳಾಂ ಯೇನಾಂತ್…..”, “ಪಾಳಾಂ ಗೂಂಡ್ ವೆತಾತ್”, “ಪಾಳಾಂಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್….. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಳಾಂ ಸೊಡಯ್ತಾನಾ ಕಾಡ್ಯೆತ್”, “ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ತಿತ್ಲೆ ವಾಡನಾಂತ್” ಪಂಚೆತ್ಕೆಚ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್ಯಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ.

“ತರ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜಜೆ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ “ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಪಾಳಾಂ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಪಾಳಾಂ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರಾ. ಮರಿಯಾಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಲಾಂವ್ದಿ ವಾ ಅಣ್ಸಾಂಚಿಂ ಝಾಡಾಂ ಲಾಂವ್ದಿ, ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾ….. ತುಮಿ ತೊ ವಿಶಯ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾ….. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಹಕ್ ಆಸಾ. ಸಮ್ಜಲೆಂಮೂ?” ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್.

ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ತಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಪೊಣ್ಸಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಆತಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. “ತುಮಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾತ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾತ್….. ಆನಿ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಯ್ತಾನಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. ಮಾಟ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಒಕತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬೊಬಾಟ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ….. ಮಾಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಟ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಮ್ಚಿ ಪಿಶಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ….. ಮಾಟ್ ಕರುಂಕ್‍ಯಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಮಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂಚ್…..”

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯಿ ಬರ್ಫಾಪರಿ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

“ಆನಿ ಆತಾಂ ತಿಸ್ರೊ ವಿಶಯ್….. ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲಿನ್ ಭಾವ್ಜೆಚೆರ್ ಆನಿ ಧುವ್ಡೆಚೆರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಕರುಂಕ್…..” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ರೆಮೆಜ್ ಮದೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯ್ಬಾನೊ…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ, “ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ನ್ಹಯ್‍ಚ್….. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಾಡ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಭಾವ್ಜೆಚೆರ್, ಧುವ್ಡೆಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್….. ತುಮಿ…..” ರೆಮೆಜಾಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಪಾಲಂವ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ರೆಮೆಜಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊನೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಹಾ-ಹೂ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆ.

“ವಿತೊರಾಬ್ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಡ್ ವಾಟೆರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ” ಮಾವ್ನ್ ಮೋಡ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ತಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ರೆಮೆಜಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ರಾಗಾನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ. “ತುಂ ಬೆವಾರ್ಶ್ಯಾ….. ಕಾಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲಾಂ….. ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊಯ್…..” ರೆಮೆಜಾಕ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮದೆಂ ಪಡ್ಲೊ.

“ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಬಸ್ ಥಂಯ್…..” ಘರ್ಜಲೊ ವಿಗಾರ್, ತಾಚೆಂ ಗೊರ್ಶೆಂ ಮುಸ್ಕರ್ ರಾಗಾನ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆಂ. “ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರೊ ತೊ….. ತಾಕಾ ಮರ್‍ಯಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತುಕಾ….. ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್….. ಆನಿ ತುಕಾ…..” ವಿಗಾರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಬೋಟ್ ಚೊಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುವೆಂ ಉಲಯ್ನಾಯೆ” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ಆಡ್ ವಾಟೆರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಾಂಯ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾಯೆ?” ಅಮಾಸೆಬಯ್ಲಾಚೊ ಜೆಮ್ಮಾಭೊಟ್ ಉಟ್ಲೊ. ತೊ ಘನಾದಿಕ್ ಕುಳ್ವಾರ್.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಜಾಪ್ ದಿ’ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ….. ರು….. ಕಾ….. ಚಾ….. ಪ….. ಪ….. ಪಾಳಾಂ…..” ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್.

“ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ….. ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸ್ ಘೆತಾಯ್? ತಾಂಣಿ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಳ್ತಾವೆ….. ತುಂ ಆಡ್ ವಾಟೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್…..” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿಂ ಏಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಸಬ್ದ್ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ.

“ತೊ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕಡೆ ವಿಚಾರುಂಕ್‍ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ….. ಆಡ್ ವಾಟೆರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಾಪರ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಟೆರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬಾವ್ಜೆಚ್ ಪಡ್ಟಾ….. ಪುಣ್ ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್….. ಎಕಾವೆಳಾ ತೊ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ತರ್ ಘರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ ನಾ…..” ಶಿಲಾ ನದ್ರೆನ್ ಆಡ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ….. ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಅನಿತಾಕಡೆ ನಿದೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ…..” ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್‍ಯೆ ಆಪ್ಲೊ ತೀರ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಪಂಚೆತ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಮದೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗುಜ್ಗುಜೊ, ಹಾಸೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ಘುವೊಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆದಾರ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ಹಾಂವೆಂ. ಪುನ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ ನಾ.

“ರಾಗಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚುಕೊನ್ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಉಲಯ್ಲಾ ತರ್ ತೆಂಚ್ ಧರ್ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ನಾಕಾ….. ತೊ ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾಯೆ….. ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಯೆ….. ಆಪ್ಣೆಂ ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಒಳ್ಕೊಂದಿ….. ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊಂದಿ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಮ್ಮಾ ಭಟ್. ತೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಯಾ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ತೆಗಾಂ ಚೊವ್ಗಾಂನಿ ‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ತಾಣೆ ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ….. ತಾಣೆ ದಂಡ್ ಭರಿಜೆ” ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

“ಮರ್‍ಯಾದ್ ತುಜಿ ಕಶಿ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಚಿ….. ಮರ್‍ಯಾದ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಚಿ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜೆಮ್ಮಾ ಭಟನ್.

“ದಂಡ್ ಭರ್ಚೊ ನಾಕಾ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, “ಹಾಂಗಾ ಪಂಚೆತ್ಕಿ, ಸೊಡ್‍ದೊಡಿನ್ ಸುದಾರ್ಸುನ್, ನಾಸಮದಾನ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಲಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ….. ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲಿನ್ ಪೋರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗೊಂದಿ….. ಆನಿ ಕರ್ಚೊಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಉತರ್ ದಿಂವ್ದಿ”.

“ಹಾಂವೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಮ್ಮಾ ಭಟ್.

ಏಕ್ ಮಿನುಟ್‍ಭರ್ ಕೋಣ್‍ಯಿ ಉಲಯ್ಲೆ ನಾಂತ್.

“ತರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಕುವ್ಹೆಲೊ….. ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಅಸಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಚೊಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್” ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಹೊ ನ್ಯಾಯ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಕಳ್ವಳ್ಯಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ದಯೆಚಿ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಂವ್ ಆಡ್ ಧರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್‍ಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ವೇಳ್ ಕರಿನಾಕಾ….. ಮಾಫ್ ಮಾಗ್” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ” ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್.

“ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರಿನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಉಬೆ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಆಮ್ಚೆ ಹೆ ನ್ಯಾಯ್‍ನೀತ್ ಕರ್ಚೆ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆಂಚಿಂ ದೆಣಿಂ ವೊತುನ್ ದೋನ್ W್ಪರಾಣ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೊ ದ್ವೇಶ್, ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾಂ ದೆವಾ….. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್, ತುಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಕ್ಟರಾಚೆರ್ ಆನಿ ಭಾವಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತಾಕಾ ಸುದಾರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಣಾಚೆರ್ ತುಜೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್…..” ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತೀನ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಸಾಂಗವ್ನ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಆಕೇರ್ ಕೆಲಿ.

ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಮುಗ್ದಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಮುಗ್ದತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶೀಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ವಿಗಾರ್ ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರೆಮೆಜ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಘರ್ಚೆ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಾಟೆ ವಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಶೀದಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್‍ಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಬೆವಾರ್ಶಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್. ಹಲ್ಕಾಟ್, ಪಡ್ಪೊಶಿ, ದಗಲ್ಬಾಜಿ ತಾಚೆಂ ಸಂತಾನ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ದಿ….. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಪಡೊಂದಿ…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ ವಾಪರ್ನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ತೆಲಾಯ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂಯೇ….. ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯೊಚ್ ಮುನ್ನಾಯೊ ಮ್ಹಣ್. ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆ ಬರೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಘುಟ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾ ಆನಿ ತೆ ವ್ಹರ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಕರ್ತಾ…..” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತುಜಿ ಜೀಬ್ ಆತಾಂ ಹಾಲ್ತಾ….. ವೊಡೊಲ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಆರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ….. ಬೆಪ್ಪಾ ಪರಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್….. ತಾಂಣಿ ತುಜೆರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳೆಂನಾಂಯ್? ತುಂ ಏಕ್ ಘೊವ್ ಮ್ಹಾಕಾ….. ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ….. ತುಂ ಸಮಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್‍ಯಿ ಪಾಡ್ ಜಾತೆಂ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ತೆಂ ನಾ. ತುವೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕೆಲೆಂಯ್…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವೊಂಕುಕ್ ಧರ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊಂ, ಚುಕಿದಾರ್, ಅಪ್ರಾದಿ…..

ಸಗ್ಳೊ ಗೊಟಾಳೊ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊಚ್ ರೆಮೆಜಾನ್. ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ, ಅನಿತಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಬಲಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಯ್ರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಇತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಗೊಂದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾತೊ ನಾ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ರೆವ್ಮೆಜಾ ಕಡೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಲುಕಾಗಾಮಾನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ….. ಮರಿಯಾಣಾನ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ದುಡು ದೀವ್ನ್ ಆಡಾಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ….. ತೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ದುಡು ಆಸಾ….. ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಯ್ಕತಾತ್….. ಬಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬೊಳ್ಕೆಂ, ಉದಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೊಳ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ತಶೆಂ….. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಶೆಂ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಾಮುಳಾಕ್ ಪೊಣ್ಸಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಯೇನಾಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್….. ತಾಕಾಯಿ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಹೊ ಪುರಾ ದುಡ್ವಾಚೊ ಹಂಕಾರ್…..” ರೆಮೆಜ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್…..” ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಹಾಂವೆಂ.

“ತೊ ಹಲ್ಕಾಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂದಿ….. ತಾಚೆ ಹಾತ್‍ಪಾಯ್ ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ಸೊವುರ್ತಾಂಗಿ ನಾ ಪಳೆ….. ತಾಚೆಂ ಪೆಂಕಟ್ ಮುಸ್ಳಾಂತ್ ಧಾಡಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್…..” ರೆಮೆಜ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ನಾಗಿಣ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಪಂಚೆತ್ಕೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಉಟ್ಟಾಂ-ಬಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ-ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕಡೆ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ರೆಮೆಜ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಕಸಲೊಚ್ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಕಾಡ್ಲೊ ನಾ. ಪಂಚೆತ್ಕೆಂತ್ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರೆಮೆಜಾಚೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಣ್ಸುನ್ ಖೆಂಡುಂಕ್ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪ್ರೇಜನಾಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್‍ಯಿ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ದೋಗ್ರನ್ ನವಿಚ್ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲಿ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಅನಿತಾಕ್ ಸುನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್!

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಪಾರ್ಪೊಳ್ ಬುದಿಚೊ ಪೂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಲಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ವಿಲ್ಲಿ ಸಿಕೆರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ.

ಅನಿತಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ತ್.

ಚೊವ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಶಿಕೊನ್, ಗಾಂವಾರ್ ಮೊವಾಲಿ ಬರಿಂ ಭೊವೊಂಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಲಿನ್. ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್, ಕಾಂಬೊಳ್, ಬಯಾಲಾಟ ಮ್ಹಣ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ.

ಶಿವರಾತ್ರೆಚೆ ರಾತಿಂ ಗೊಲಿಮಾರ್ ನಾಕ್ಯಾರ್ ಸಿದ್ದು ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬೊಂಡೆ ಕಾಡುಂಕ್ ಮಾಡಾಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ರಾತಾರಾತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಧಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಥಂಯ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಮೆನೆಜರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತೀನ್‍ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಮೊವಾಲಿ ಬುದಿ ಸೊಡುನ್ ಚೆರ್ಕೊ ಬರೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ.

ವಿಲ್ಲಿ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಅನಿತಾ ಒಪ್ವೊಂಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್-ಮರಿಯಾಣ್ ಏಯ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಸ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಮಾಬಲಾಚಿ ಗತ್ ಜಾಲಿ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್ ನಂಜಿ ತಾಳ್ಯಾನ್.

“ಗತ್ ಕಿತೆಂ….. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಆತಾಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ. ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತೆಂ ಮಾರುಂಕ್ ವಿಲ್ಲಿ ಸಿಕೆರ್ ಆಸ್ತಾ…..” ದೋಗ್ರನ್‍ಯಿ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಟಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾವ್ಜೆಲೊಂ.

“ಆವಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್….. ಆನಿ ಧುವ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್” ರೆಮೆಜಾನ್ ಮರಿಯಾಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾವಿಶಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಉಸ್ತಿಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ?” ದೋಗ್ರನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News