Latest News

ಮಿಸ್ತೆರ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 12, 2016 at 3:13 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪ್, ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಾತಿಕ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಕಾಂತ್ ಜಾತೆಂ. ಆಮಾಸೆಕ್ ಚಡ್ ದೀಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಭೊಂವ್ತಿಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಅಶೀರ್ ಚಂದ್ರೆಮಾಚ್ಯಾ ಪಾತಳ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಫೊಂಡ್ಕುಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತೊ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ.

Budkulo_Story_Konkani_Mister_Donald Pereira_T2ರಸ್ತ್ಯಾಚೆ ದಿವೆ ಪೆಟನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಟಾರ್ಚ್ ಆಪಡ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪಾನ್. ಚಲ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಮತಿಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಭೊಂವ್ತಾತ್, ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಜೀವ್ ತಾಂಕಾಂ ಎದೊಳ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ತೊ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ, ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ ಸೊಧುನ್!

ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವೊನ್, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಕಾಂತಾನ್ ಭರೊನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ, ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಆಪ್ಣಾ ತೆವ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಿರಾಂತೆನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಘಶ್ಟೊನ್‍ಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಜೆ ತರ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಚಲೊನ್ ಘಾಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ನಾಡ್, ಮೆಲ್ಲೆಂ, ಭುತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭ್ಯೆಂ ಹಾಡಯ್ತ್. ತ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಮಧ್ಯಾನೆಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ತರೀ ಆಕಾಂತ್ ಪಾವತ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಹಸಿ ತರೀ, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಅಶೆಂ ಉಬ್ಜೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧಖೊ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ತಾಕಾ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಪ್ಣೆ ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಧಯ್ರ್ ಎಕ್ಟಾವ್ನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಕ್ ರಿಗ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪ್. ಭಿತರ್ ಮೇಟ್ ದವರಿಜೆ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕೋಣ್‍ಗಿ ಉಬೆಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಆತುರಾಯೆ ಸವೆಂ ಭಿರಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಭರ್ಲಿ. ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಲನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಫುಡೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಆಕೃತೆ ಥಾವ್ನ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಉಸಳ್ಳಿ. ತ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ಖೊಂಕ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, “ಕೋಣ್ ತುಂ?” ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕರ್ಕಶ್ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿಗೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿಜೆ ತರ್, ಪರತ್ ತಿಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲಯ್ಲಿ. “ಗಾಂವಾಕ್ ನವೊಚ್ ಆಯ್ಲಾಯ್‍ಗಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಹಾಂಗಾ ರಾತಿಕ್ ಕೊಣೀ ಮನಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾಂತ್!” ಸಾದ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರತ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್. ಹಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂತವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ “ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

“ಹ್ಹಹ್ಹಹ್ಹ!” ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಚ್, “ಯೇ, ಭಿತರ್ ಯೇ!” ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ತಾಳೊ ಮೋವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ ಪ್ರದೀಪಾನ್. ಥೊಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಲ್ತಚ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಮಾಧಿಚೆರ್ ಬಸ್ಲಿ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಜಾಂವ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಜಾಂವ್ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಸನಾತ್ಲಿ. ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಕಷ್ಟಲೊ ಪ್ರದೀಪ್.

Budkulo_Story_Konkani_Mister_pic

ಲಾಗಿಂ ಸರ್ತಚ್, “ಕೋಣ್ ತುಂ? ಹ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್? ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?” ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲಿಂ ಪ್ರದೀಪಾನ್.

“ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್… ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಸದಾಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಧಿಚೆರ್ ಬಸೊನ್. ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಕಠಿಣ್ ಧಗ್ ಪಳೆ, ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ತಾ! ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಕ್ ರಾತಿಕ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಂವ್. ಆತ್ತಾಂ ಪಳೆ ಜೊಗಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೊ, ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಸೆಜಾರಿ!”

ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಪ್ರದೀಪಾಕ್. “ತುಜೆಂ ಘರ್ ಖಂಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಕಳನಾಯೆ ತುಕಾ?” ಸಾಂಗೊನ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಡ್ಕಿಡೊನ್ ವಿಕಾರ್ ಆವಾಜಾನ್ ಹಾಸ್ಲಿ. ಹಾಸ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ತಚ್, “ಹಾಂವ್ ಮೊರೊನ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂಗಾ… ಹೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್! ಹಿ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಬಿಡಾರ್! ವೋ ಥಂಯ್ ದಿಸ್ತಾ ಪಳೆ ಫೊಂಡ್, ತೊ ತಾಚೊ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ! ಧಗ್ ನೆಂ, ಪಂದಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಶಿಜ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯೆ ತುಕಾ?! ದೆಕುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಹ್ಹಹ್ಹಹ್ಹ..!” ಪರತ್ ವಿಕಾರ್ ರಿತಿನ್ ಕಿಡ್ಕಿಡ್ತಚ್, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಬಿ ರಾವ್ಲಿ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ.

* * * * *

ಪ್ರಮುಖ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಪತ್ರಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪಾಕ್, ಎಕಾ ಖಬ್ರೆನ್ ಆತುರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ವರ್ದೆಗಾರ್ ತೊ. ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೊರ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ತೊ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಶ್ಹೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮರ್ಣಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂನಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ ಮೊಡಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಕೀ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವರ್ದೆಂತ್ ಪ್ರದೀಪಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮೊರ್ಣಾಂಕ್ ಭುತಾಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್’ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೊರ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉರ್ಬಾ ಉದೆಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಅನುಭವಾನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ವಾವ್ರುನ್ ತ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆರಾಯ್ತಚ್, ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗಡುಂಕ್ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವರಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಗಜಾಲ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಲೆಂ. ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರ್’ಯೀ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ, ರಗತ್ ವೊಂಕೊನ್ ತೆ ಮೆಲ್ಲೆ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 50 ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪೇಂಟ್. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಸಾಂಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪರ್ನೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡ್ಯೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘರಾಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ.

ತೆಣೆಂಚ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ರಸ್ತೊ ಘುಂವ್ತಾಲೊ. ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಕ್ ವೆಚೊ ರಸ್ತೊ ತೊಚ್. ಫೊಂಡ್ಕುಲ್ಯಾಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಕೆದಾಳಾಗಿ ಫುಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಹಾಂಗಾ ರಾತಿಕ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಭೊಂವ್ತಾ, ತಾಕಾ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣೀ ವಾಂಚನಾಂತ್, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣೀ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭಿಂಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಬ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಕ್ಡಾಂ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಚ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ. ಪಯ್ಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚಿಂಯ್ ಕಾಳೊಕ್ ದಾಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ. ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪೇಂಟ್ ಅನಾಥ್ ಜಾತಾಲಿ. ಪಯ್ಸ್ ವೆಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ, ಲೊರಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.

ಗರ್ಜೆಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಫೊಂಡ್ಕುಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ, ಘುಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಬಸ್ಸ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವೆತಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚಿ ಪೇಂಟ್ ಚಾಪ್ಪೆ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಅಪರಿಚಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಜೊಡಿ ದೊಳೆ ತಾಕಾ ಪಾರ್ಕಿಲಾಗ್ಲೆ. ಲೋಕ್ ಘರಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ವೊಡ್ತಚ್, ಭೊಂವ್ತಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಪ್ರದೀಪಾನ್. ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕೆಲ್ಯೊ ತಾಣೆಂ. ಹೊ ಕೋಣ್‍ಗಿ ತನ್ಖಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಖಾಣ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ತಾಣೆಂ ಖರ್ಚಿಲೊ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ದುಬಾವ್ ಚಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ತಚ್, ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚಿ ವಾಟ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊ. ಆಂಗ್ಡಿಂಕ್ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೈನ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವಚೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪಿಯೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರೀ ತಾಚೆರ್ ಥೊಡೆ ದೊಳೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಗಲ್ಲಾಂತ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಕೆರ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತೊ ಕೊಣಾಗೆರೀ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಖಬ್ರೆ ವಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಲಾಡ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಸ್‍ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ರಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಸುಣಿಂ, ಗೊರ್ವಾಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ಆಪ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

ಬಾಗಿಲ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಚೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ದೊಳೊ ದವರ್’ಲ್ಲೊ. ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತೊ ಥಂಯ್ಚ್ ಉರ್ಲೊ.

ಎಕ್ಲೊಯ್ ಜಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಜಳಾರಿ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಸಿಗ್ರೆಟ್ಯೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಗಡಿಯಾಳಾರ್ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಚ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ.

ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡ್ನ್, ಆಂಗ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಕೂಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ ತಾಣೆಂ. ದುಬಾವಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಝಳ್ಕಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾ… ತಾಣೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ, ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ತೆವ್ಶಿನ್.

ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೊ. ಭೊಂವ್ತಿಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವ್, ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತರೀ ಹಟ್ ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಲೊನ್ ಎಕಾ ಘುಂವ್ಡೆ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್!

ಖಂಚಿಗೀ ಮೊನ್ಜಾತ್ ವಿಕಾರ್ ರಿತಿನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಜೊರಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆಂವ್ಚೊ ಕರ್ಕಶ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಪ್ರದೀಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ಚಡ್ಲಿ. ಆವಾಜ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಆವಾಜ್ ಎಕಾಚ್ ಥರಾಚೊ, ಗರ್ರ್‍ರ್ರ್‍’ರ್ ಭರ್ರ್‍ರ್ರ್‍’ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಧಡ್ ಧಡಾಲ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಲೊಳ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್!

ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಗುಡೊ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ರಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮುಖಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಚಲ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕ್ರಮೇಣ್ ಆವಾಜ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಸಲೊ ತೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭ್ಯೆಂ ಪಾಚಾರ್ತಾಲೆಂ.

ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ದೃಢ್ ಮನಾನ್ ಸಂಪಂವ್ಚೆಂ ತಾಚಿ ಸವಯ್. ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹೊ ಪರ್ಕಿ ಜಾಗೊ. ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹಾಂಗಾ ತಾಚೆ ವಳ್ಕಿಚೆ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ಟೊರ್ಚ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಂಯ್ ಹಾತೆರಾಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ರಾನಾ ಮಧೆಂ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಆವಾಜ್, ಕಿಡಿಂಚಿ ಆರಾಬಾಯ್ ತಾಕಾ ಪಿಶೆಂ ಹಾಡಯ್ತಾಲಿಂ. ಮನ್ ದೃಢ್ ಕರ್ನ್, ಧಯ್ರ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ನ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಚಲ್ಲೊ.

ಫಾಲ್ಕೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಚ್ ವಿಶಾಲ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ಥಂಯ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವೋಂಯ್ ದಿಸ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ತಿಶಿನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವೊನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆ. ಕಸಲೆಂಚ್ ಚಲನ್ ವಾ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಚಾಚೆ ರೇಡಿಯಂ ಕಾಂಟೆ ಬಾರಾ ವೊರಾಂಕ್ ಸಾತ್ ಮಿನುಟಾಂ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಊಬ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೆಂಟೆಂತ್ ಪಿಯೆಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದೀಲಾಗ್ಲಿ.

ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಆಕಾಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪ್.

* * * * *

ಆಪ್ಣಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಆಕೃತಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ವಿಕಾರ್ ಹಾಸೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ಉಟ್ತಾನಾ ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಉಲೊಣೆಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂಚ್! ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ..? ತೊ ಮೊರೊನ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್…! ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ಧಗ್? ರಾತಿಕ್ ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚೆಂ?! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ಹೆಂ ಏಕ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ?!

ಪ್ರದೀಪಾಚೆಂ ಆಮಾಲ್ ಪಿರ್ವಲ್ಲೆಂ! ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೊಟಾಂತ್ ಏಕ್ ಥರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್, ಮತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ನಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಮೆಲ್ಲೆಂ? ಭುತ್? ತೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸತ್‍ಗಿ? ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್’ಚ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಪಾತ್ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾ! ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಆಯ್ಲಾಂ? ಛೆ! ಮೊರೊಂಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಯೇಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗಿ? ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲೊ ತೊ.

ವೊರಾಂ ಭರ್ತಿ ಬಾರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ!

ಆಂಗಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಬಳ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ಫಾಪುಡ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪಾನ್. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಅರ್ನಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹಾತಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಧರ್ಣಿ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆಂ, ದಾಂಬುನ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧ್ತಾಲೊ. ಖೊಟ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲಾಂ, ಜಿವಿತ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೆಂ… ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬ್ಲಿ, ಘುಂವೊನ್ ಘುಂವೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಲಿ.

* * * * *

ತಿ ಖಬರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸಂಚಲನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಸವೆಂ, ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ತಾಂಕಿ ವರ್ವಿಂ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ನಿಗೂಢ್ ತಶೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗಡ್‍ಲ್ಲೊ.

* * * * *

ಮೆಲ್ಲೆಂ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರದೀಪಾಕ್. ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಬೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್’ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆಂ, ಉಕಲ್ಲೆಲೆಂ ಆನಿ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಭುತ್ ವಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮನ್ಶಾಂನಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೈರನ್ ಫುಂಕುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಹೆಡ್‍ಲೈಟಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕಾಳೊಕ್ ಚಿರುನ್ ಫಾಸಳ್ತಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತಿಂ ವಾಹನಾಂ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರೆಕ್‍ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಪ್ರದೀಪ್ ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಟೊರ್ಚ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್’ಚ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಹಾತಾಂತ್ ತೊಣ್ಕೆ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಘಡಿ ಉದೆಲ್ಲಿ. ಅಪೇಕ್ಷಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಥಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಟೊರ್ಚ್ ಆನಿ ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ತೆ ಥರ್ಥರ್’ಲ್ಲೆ.

ಪ್ರದೀಪಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮನಿಸ್‍ಚ್ ಭುತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ವೇಳ್ ಉತರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಣಿ ತೊಂಡ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಹೆರ್ ಆಟ್ ಜಣ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿಂ ವಾಹನಾಂ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

* * * * *

ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಸೊಜ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ. ಹ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖೆಲಿ ತೊ. ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ವಾ ವಿರೋಧ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಿಂಯೆತಾಲೆ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ತಾಲೂಕಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲಲೊ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಡು ಆನಿ ಮನಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಲೂಕ್ ಬೋರ್ಡಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಸೊಭ್ತಾಲೊ. ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ ತಾಕಾ ನಾ ವಾ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಂತಿಮ್.

ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಅಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್‍ಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಗಾಂವ್ ರಾನಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ರೂಕ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲೊ ಗುಡೊ ಆನಿ ಬಯ್ಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾನಾಂತ್ಲೆ ರೂಕ್ ಕಾತರ್ನ್, ಚಿರುನ್ ವಿಕ್ಚೊ ತಾಚೊ ದಂಧೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಲೂಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಘರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಜಣ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೆ. ಹೆರಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರಾತಿಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಹೊಚ್, ರೂಕ್ ಚಿರ್ಚೊ. ಕೊರ್ವೊಂತ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವೆತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ. ಲೊರಿಯೆಕ್ ರುಕಟ್ ಘಾಲ್ಚೊ, ದೆವಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್‍ಯ್ ತಾಕಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಖಂದ್ಕಾಂತ್ ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ ತರೀ, ರಾತಿಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ.

ಗಿರೇಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಹಾಂಗಾ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗೊ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಮೈನಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕ್ರಮಾಂ ಫಾವುಸ್ತಿನಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಲೊಕಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇನಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಲಿಂ ಅಕ್ರಮಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ದೀಸ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚಿಂ ಅಕ್ರಮಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲಿಂ ನಾಂತ್. ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಭಿಂಯಾನ್ ವೊಗೊ ಜಾಲೊ ತರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೊಂಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೊನೆ ಜಾಲೆ. ತಾಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಬಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಮಾಂಕ್ ಧಾಂಪುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಕನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಮ್ ದಂಧ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ಆರಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫೊರೆಸ್ಟ್ ವಾಚರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡಾಂನಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಳ್ ವೆಗಾನ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾಲೊ. ಆಧುನಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಗಾಂವಾಕೀ ಆಯ್ಲಿ. ದಿಸಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಹಳ್ಳೆಂಕೀ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಫಾವುಸ್ತಿನಾಚೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ಆನಿ ಹಂಕಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ತರ್ನಾಟೆ ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ.

ಪುಣ್ ಫಾವುಸ್ತಿನಾಚೆ ಸೊಜೆರ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ. ವಾಟೆರ್ ಆಡ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಭಿರ್ಮತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಸ್ತಿಲೆಂ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಲಾಗಿಂ ತಾಂಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ರಾತಿಕ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಯೆತಾತ್, ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ಚಿಂವೊನ್ ಖುನಿ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಥರಾನ್ ಖಬರ್ ಕೆಲಿ. ನೆಣ್ತೊ ಲೋಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಲೋಕ್ ಘರಾ ರಿಗೊನ್ ಬಾಗಿಲಾಂ ಧಾಂಪ್ತಾಲೊ. ಭಾಯ್ಲೊ ಲೋಕ್‍ಯಿ ಹೆಣೆಂ ಯೇನಾತ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫಾವುಸ್ತಿನಾಚೊ ಅಕ್ರಮ್ ದಂಧೊ ಭಿರಾಂತಿವಿಣೆಂ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಅಸೊಚ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಪ್ರದೀಪಾಚೊ ವಳ್ಕಿಚೊ ಜೂನಿಯರ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಫಾವುಸ್ತಿನಾಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ತಿಯ್ ಏಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಖಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಪುಣ್ ಪ್ರದೀಪಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಭರಿತ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತೊ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಖುನ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ತಾಣೆಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲೊ. ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಭರಿತ್ ಖುನ್ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹೊ ಘುಟ್ ಫೊಡುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹಟ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಸಂಗಿಂ ಹಾತ್ ಮೆಳವ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರುನ್ ತೊ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ವೊರಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾಂಚ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾವುಸ್ತಿನಾಚ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಪ್ರದೀಪಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್’ಲ್ಲೊ. ಪರ್ಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾತಾಲೆ. ಶಿವಾಯ್, ತಾಣೆಂ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಚಿ ವಾಟ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲಿ ತೊ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂಚ್ ಬಲಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಭುತ್, ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪರಿಣಾಮ್, ವರ್ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಉರ್’ಲ್ಲೊ ನಿಗೂಢ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ (ಹಿ ಕಾಣಿ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೆರ್ 2016 ಫೆಬ್ರೆರ್ 5 ಆನಿ 12 ಆಂಕ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ).

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News