ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 24: ಸತ್ ಸಲ್ವಲೆಂ

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : May 28, 2018 at 12:02 AM

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 24; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ನಿಮಾಣೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಪಿಡಾ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಯೊಲ್ಲೊ ತೊ ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರ್… ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚೊ ಎಸ್‍ಪಿ ಆನಿ ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿಯೀ ಆಯಿಲ್ಲೆ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ತುಕಾ ಜಕಮ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಜಾಣಾಂತ್…”

ಹಾಂವೆಂ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ದೇವ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ಕರಿತ್ ತರ್ ಹೆ ಸಂಕಟ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಮುಗ್ದತೆ… ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಸೊಡುನ್ ವೆತಾ?

“ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವಕೀಲಾಕ್ ಧರಿಜೆ… ವಕೀಲಾನ್ ತುಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಮಿನೆಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ರಗ್ತಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ದೊನ್ಪಾರ್ ಜಾತಾನಾ ರಗ್ತಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಚಡವ್ನ್ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಗತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ರಾತಿಂ ಉಂಡೊ ಆನಿ ದೂದ್ ದಿಲೆಂ.

ತೆಂ ಖಾತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾಂತ್… ಮ್ಹಜೆ ದೋಗ್ ಪೂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಖಬರ್ ದಿವ್ಯಾಂ… ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಆಯ್ಲೆ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್. ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ನೆವಾಳೆಂ… ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಹಾತ್ ಪಾಟ್ಯಾ ಸುತ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀ… ಹಾಂವ್ ತೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಹೆಂ ನೆವಾಳೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ. ಹೆಂ ತುಂ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್… ಘರಾ ವಚೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಂಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರ್. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದಿತಲಿ… ತಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾಕಾ… ನೆವಾಳೆಂ ವಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಪುತಾಂಕ್ ತಾರ್ ದೀ… ಉರ್’ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತುಕಾ ಆಸೊಂದಿ” ಹಾಂವೆಂ ಪರಾತಿಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಒಪ್ಪಲೊ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಟ್ಯಾ ಸುತ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ನೆವಾಳೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ದಿಲೆಂ.

ಎಕಾ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ವಿಕ್ರೋಲಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಡ್ಡಿ ಆನಿ ಜೆರಿಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಡಯ್ಲೊ. ಎಡ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫೆಡ್ಡಿಕ್ ಆನಿ ಜೆರಿಕ್ ತಾರ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಫೆಡ್ಡಿ, ಜೆರಿ ಯೆತಿತ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆತಿತ್ ಆನಿ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸುಟಯ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಆಶಾ ಉರ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದುಬಾವಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಶಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉರತ್? ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ಖಾಟಿರ್ ನಿದೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರಿನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ!

ತಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್ ಗೆಲೆ. ಫೆಡ್ಡಿ, ಜೆರಿ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಿ ನಾ.

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧ್ ಉಚಾರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧ್ರೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ತರ್’ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ತಾಬೆನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವ್ದಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಧಾ ದಿಸಾಂಕ್ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭರ್ತಿ ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂ ತಾಬೆಚೆ ಉರ್’ಲ್ಲೆ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್‍ಚ್ ಖರ್ಚುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಕಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಖ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ನಿರಾಶಾ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಕೊಸ್ತಾಮ್ ವಕೀಲಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಗುಸ್ತುನ್ ತಾಂಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಧರಿಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

“ವಕೀಲಾಕ್ ಧರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್, ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ವಾ ಮೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್” ಹಾಂವೆಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. “ತುಜೆಂ ನಶಿಬ್ ತೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕರಯ್ಲೊ.

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಬರ್ಯಾನ್ ಜತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂಚ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ವಕ್ತಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ. ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ಪುತಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ.

ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಜಿಪಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚಡುಣೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಜಯ್ಲ್ ವಾ ಸುಟ್ಕಾ.

* * * * *

ಆಕೇರ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್…..

ಸತ್ ಜಿಕ್ತಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಿತಿದಾರಾನ್ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಮೆಜ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಸುಟ್ಕೆಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್ಲಿ ನಾ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಪ್ ದಿಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್, ಆಯ್ದಾನಾಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ.

ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ. ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆಚೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಸುರು ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಸ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಕೇಜ್ ಆಪವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊಂ. ಸಾತಾಟ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಸುಟ್ಕೆಚಿ ಆಶಾ ಉಣಿ ಜಾಯಿತ್ ಆಯ್ಲಿ. ಜಯ್ಲಾಚಿ ಜೀಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಂಬಾಲಿ. ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲಿ.

ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ, ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಮೆಜಾಚೊ, ಕಷ್ಟಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತರ್ ತಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತಿಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಭಾವಾಕ್‍ಚ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಖುನಿಗಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಯ್ಜೆಚ್. ತಾಂಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಂ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಲಾಗಿಂ ಕರ್ತಿತ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಪೊರಾಜಿತ್ ಕರಿಜೆ!

ಹಾಂವ್ ನಿರಾಸ್ತಾಲೊಂ. ಖುನ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಸ ಮಯ್ನೆ ವಿಚಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಖೆಲೆಂ. ಸವ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ವಿಚಾರಣ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಸುಟ್ಕೆಚೆ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್! ಮ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಕೀಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಎಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಪುನೆಕೆಲ್ಲೊಯೀ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್‍ಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್, ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊವೀ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬರ್ಯಾನ್ ಕೇಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ಣೆ ವಿಶಿಂ ಲಾಂಬ್ ರೂಂದ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ.

ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬರಯ್ತಾಂ:

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್, ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್, ಅನಿತಾ, ಮಾಬಲಾ, ರೆಮೆಜ್ – ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಿ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸನಾಂ ಹಾಂವ್. ಸಾಕ್ಸೆ ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ತೆಂ ಪಿಸಾಂತುರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಯ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಬೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಉಕಲ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. ವಕೀಲಾನ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣಾ ಮಧ್ಲಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್, ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮರಿಯಾಣಾಚೆರ್ ಹಗೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ… ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾರುಂಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖೊರೆಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವಳಕ್ ದಿಲಿ. ಸಾಕ್ಶೆ ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್, ವ್ಹರೊಂಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ತಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ರೆಮೆಜ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್. ತಾಣೆಂ ಫಟಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಗುಂತುನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಿರ್ ಜಾಯ್ಸೊ ಕೆಲೊ. “ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ವೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟೆಂಡಾರ್ ಸದಾಂಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ದಿವೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಚೂಡ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ… ಗಾದ್ಯಾಚೆ ಮೆರೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಫುಟಿಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮೆರೆಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾಟಾ ಪಾಟ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಮಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬೆಟ್ರಿಚೊ ದಿವೊ ಜಳೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆಧಾರ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲಿ ಸಾರ್ಕೊ ದಿಸ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ… ಹಾಂವ್ ಚೂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲ್ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬೆಟ್ರಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಚೂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾವ್ಲೊಂ. ಧಾಂವ್ಚೊ ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಾಳಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ದೆಗೆಚೊ ಕಡ್ಸೊ ದೆಂವ್ತಾನಾ ನಿಸ್ರೊನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಮರಿಯಾಣಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ…” ತಾಣೆಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ವಕೀಲ್ ಕೊಸ್ತಾಮಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ಶೆಕ್ ಚಡ್ ಘಟಾಯ್ ದಿಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಬಳ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ವಕೀಲ್ ಹಾಂಗಾ ಪುರ್ತೊ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲೊ.

ಹಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಸುಟ್ಕೆಚಿ ಆಶಾ ಚಡುಣೆಂ ಪುರ್ತಿ ಸಾಂಡ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಂಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ತಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ನೆವಾಳೆಂ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ, ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ತಾರ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಸಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ರೆಮೆಜಾ ಕಡೆನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್ ತಿ ಆಶಾಯೀ ಸೊಡ್ಲಿ.

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉರ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯೆ ತಣಿರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್, ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರಾ ಮುಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಚಡ್ ಜಡಾಯೆನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ವಿವಶ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದೀನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತಾ?

ಹಾಂವೆಂ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ನಾವೇ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಕಾನಾರ್ ಘಾಲೆಂ ನಾ. ನಿತಿದಾರಾಂಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂಚ್ ನಾ. ತನ್ಕಿ ಕರ್ಚಿ, ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಹಿ ಕೇಜ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪರ್ನ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ವಕೀಲ್ ಕೊಸ್ತಾಮಾನ್ ಚಲಾಕೆನ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಕರ್ನಾಂಚ್ ಸಾಂಗಯ್ಲೆಂ. ಕೊಸ್ತಾಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಶಿ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿತಿದಾರಾ ಲಾಗಿಂ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ದಡ್ತಾ. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಆಧಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಶೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನಿತಿದಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ವಾಚ್ಲಿ! ನಾ ತರ್ ಫಾಶಿ ದಿತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಫಾಶಿ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೀರ್ಪ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಕಯ್ದ್ ಶಿಕ್ಷಾ ತರೀ ಖಂಯ್ಚೆ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್?

ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೊಂಡ್ಚೆಂ, ಕಾತರ್ಚೆಂ, ವ್ಹಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ದಿಲೆಂ. ದೀಸ್‍ಭರ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ರೆಮೆಜಾಚೊ, ಫೆಡ್ಡಿಚೊ, ಜೆರಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಜಯ್ಲಾಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಏಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಕೋಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಚೊಯೀ ಸಾಂಗಾತ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಸುರೊಂ ಉರ್ಲೊಂ – ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೂಡ್.

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಬುಡ್ತಾಲೊ. ತಿ ಜೀಣ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ.

ಮ್ಹಜೆ ಗಾದೆ, ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತೆ, ರೆಮೆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ತರ್’ಯೀ ಘರಾ ರಾವ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಮೈಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಯ್ಲ್ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಥಂಯ್ಚಿ ಧಗ್, ನಾಪಾಸ್ ಖಾಣ್, ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್… ಹಾಂವ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಮೊರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲೊಂ ನಾ.

ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಖೇರ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಜಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್‍ಚ್ ಮರೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸುಟ್ಕೆಚೆ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಕ್ ವೆಚಿ ಉರ್ಬಾ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತಾಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ರಾತಿಂ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವೊನ್ ವಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಖಡ್ಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಥಾಪುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುನಿಗಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ… ಮರಿಯಾಣಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಖುನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಖುನಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶೀಬಾಂತ್ ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆಶೆ ಕಯ್ದಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಖುನಿಗಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತರ್’ಯೀ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿಯೀ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊ. ನಶೀಬ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ಶಿತ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆ, ಪರಿಗತಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ… ಆನಿ ನೀಜ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಯ್ದಿಯೀ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್. ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆ ವಾ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ – ಖುನಿಗಾರ್‍ಚ್ಚ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಸುಮಾರ್ ಸ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ನಗ್ದೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮಜೂರಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಯ್ಲರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಮ್ಗೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ತೆಣೆಂ ವೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಧರ್ನ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಗೊಲಿಮಾರ್ ಗಾಂವ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಿಂಚೆ ಸಾತಾಟ್ ಗಾಂವ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ಥಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪುರ್ತೊ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುವಾತೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾರ್ ವಚೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ರೀಗ್ ಮೆಳತ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ದಾರ್ವಟ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ.

ರಾಕ್ವಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೋಗ್ರಾಚೊ ಪೂತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾರ್ವಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ತೊ, ಆತಾಂ ಘಟ್‍ಮೂಟ್ ತರ್ನಾಟೊ. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ.

ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ದೋಗ್ರ ಘರಾಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕೊಲಕೆಮಾರ್, ಪೆಜತ್ತಮಾರ್, ಪೊಯ್ಯ ಗಾದ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಮೆರೆರ್ ಭೊಂವೊನ್, ದೊಳೆಭರ್ ತ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶಾ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

‘ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಂತ್… ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮೆಶಿನಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಚೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತೆಣೆಂ ಗಾದ್ಯಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ… ಮಾಡಾ ಕಾವಾತೆ ಸೊಡ್, ಏಕ್ ಝಾಡ್ ಸಯ್ತ್ ತೆ ಸುವಾತೆರ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಾಣೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊಂ.

ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಘರಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ದೀವ್ನ್ ‘ನವೆಂ ಗೊಲಿಮಾರ್’ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ದೋಗ್ರ ಥಂಯ್ಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ಖುದ್ ವಚೊನ್ ರೆಮೆಜಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಕ್ ವಿಂಗಡ್‍ಚ್ ಬಸ್ಸ್ ಧರ್ಲೆಂ.

ಅವಸ್ವರ್‍ 25: ಹಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 23: “ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ!”

ಅವಸ್ವರ್‍ 22: ತುಂಚ್ ಖುನಿಗಾರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 21: ರಾಕ್ಕೊಸಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಂತ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 20: ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 19: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾತ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 18: ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *