Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 23: “ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ!”

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : May 21, 2018 at 5:22 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 23; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ತುಂ ಘರಾ ವಚ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ರೆಮೆಜಾಕ್.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲಿನಾ.

ಘುವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್‍ಯೀ ಗೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ಹಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಗತಿ!

ಹಾಂವೆಂ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ತರ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೋಣ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ!

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಕಪಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪೊಲಿಸ್ – ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸರ್ಕಲ್‍ಗೀ, ಡಿವೈಎಸ್‍ಪಿಗೀ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

“ತುವೆಂ ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್‍ಯೀ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತುವೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ… ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ದಾಂಡೊ, ಖೊರೆಂ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯ್ಲಾಂಯ್?” ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸುಸ್ತಲೆಂ ನಾ.

“ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂಯ್? ತೊ ತುಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊವೇ..?” ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ (ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಲೆಕ್ಲೆಂ) ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಕಾರ್ಕೊಳ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾನೊ…” ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂಗಾ ಚಲನಾ ಕುವೆಲೊ… ಕಹಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್?” ಸರ್ಕಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವಿಕ್ಟರ್ ಕುವೆಲೊ…” ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲೆಂ.

“ವಿಕ್ಟರ್ ಕುವೆಲೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್. “ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊರೆಸಾಕ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ… ದೆವಾಕ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ… ತುಕಾಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ… ತುಜೊ ನಾಟಕ್ ಬಂದ್ ಕರ್… ಹಾಂಗಾ ದಸ್ಕತ್ ಕರ್” ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್” ಘೊರೊಜ್ ಮಾರ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಾನ್.

ಚುಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ.

ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಖೊಡೊ ಶಿರ್ಕವ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಜಿಪಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮುಕ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲೊ.

ತಾಂಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹೆಲೊ.

ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ.

ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಖುನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಮತಿಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಖುದ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ! ‘ಹಾಂವೆಂ ಖುನಿ ಕಶಿ ಕೆಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಕೆದಾಳಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪಾಟಿಂ ಲೊಕಪಾಂತ್ ಬಸವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಆನಿ ಪುಡ್ವೆಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ತೆಣೆಂ ಗುಸ್ಲೆ ನಾಂತ್.

ಹಳ್ತಾನ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾಯಿತ್ ಯೆತಾಲಿ.

ಲೊಕಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ಲಿ. ರೆಮೆಜಾನ್ ಕೊಸ್ತಮಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಮಿನೆಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್ ಕಿತೆಂ ತರ್’ಯೀ ಜಾತೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ? ಧಾ ದಿಸಾಂನಿ ತನ್ಕಿ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೊಂ ನಾ.

ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಜೆವಣ್ ದಿಲೆಂ ನಾ.

ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮಾಚೆ ತಾಲ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಲೊಕಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮೊರಿಯೆಂತ್ ಮುತೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಕಪಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಒಣ್ತಿಕ್ ಒಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ಆದ್ಲಿ ರಾತ್ ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಮತಿಚೆರ್ ಭೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಒಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಝೆಮ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನೆಣಾಂ.

ಘಡ್ಬಡ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಲೊಕಪಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಲೊಕಪಾ ಭಿತರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಝಳಕ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಮುಸ್ಕಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸನಾತ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ವಳಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತಿ. ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ.

ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀಟ್ ಕೆಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊರ್ಯಾಚೊ ವಾಸ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ.

“ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಪುತಾ…” ತೊ ಘರ್ಜಲೊ. “ತುವೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ಖೊರೆಂ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯ್ಲಾಂಯ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ…” ಹಾಂವ್ ಭಿಯಾನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

“ಬೆವಾರ್ಶಿ ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಪುತಾ…” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಜೊರಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. “ತುಜ್ಯೊ ಫಟಿ ಚಲನಾಂತ್… ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್… ನಾ ತರ್ ತುಕಾಯೀ ಖೊರ್ಯಾನ್ ತಾಸಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಸಯ್ತಾಂ…”

“ಹಾಂವೆಂ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾನೊ… ದಯಾ ಕರ್ನ್…” ಹಾಂವೆಂ ಪರಾತ್ತಿಲೆಂ. ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಲೊಕಪಾಚ್ಯೆ ಒಣ್ದಿಕ್ ಧಾಡಾಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ದುಕಿನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ.

“ಸರ್… ನಾಕಾ ಸರ್” ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಬೆವಾರ್ಶಿ… ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾಯ್… ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಹಲ್ಕಾಟ್ ಪುತಾ…” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ದಾವೊ ಪಾಯ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಂಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜೋಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲೊ.

ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಪರಿಂ ಹಾಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ಹರ್ದೆಂ ತಾಸಯಿಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್…

* * * * *

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ, ಮಂದ್ ದಿವೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆ, ತೆ ರುಕಾಪರಿಂ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

‘ರೆಮೆಜಾ’ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಲಾಗ್ಸರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಹಾಂವ್ ಲೊಕಪಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ.

ನಾಕಾಂತ್ ನಳಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಬಳಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ… ಹರ್ದೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದುಕ್ತಾಲೆಂ.

‘ಹಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಬಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ಒದ್ದಾಡ್ಲೊಂ.

ಎಕ್ಸುರ್ಯಾಕ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಕೂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲೆಂ ಕಯ್ದ್ಯಾಂಚೆಂ ವಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.

“ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೊಯ್… ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಕಸೊ ಆಸಾಯ್? ದೂಕ್ ಚಡ್ ಆಸಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾಕಾ… ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್… ತುಕಾ ವೆಗಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್…” ತಾಣೆಂ ಪರಾತ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಹೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಕಯ್ದ್ಯಾಂಚೆಂ ವಾರ್ಡ್… ತೀನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಯ್… ಪುನ್ಯಾನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೊಯ್. ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಶಿಂತಿದ್‍ಚ್ ಆಸನಾ… ಹಾಂವೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರತಿಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತಾಣೆಂ ತುಕಾ ಮಾರ್ಲೆಂ… ತುಕಾ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆಂ. ತುಂ ಫಟ್ ಮಾರ್ತಾಯ್ ದೆಕುನ್ ಮಾರ್ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ…”

ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ನರ್ಸಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಗ್ಲುಕೊಸಾಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಚಡಯ್ಲಿ.

ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಸುವ್ಯೊ ತೊಪ್ಲ್ಯೊ.

ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಳಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೂದ್ ವೊತ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ನಾಕಾಂತ್ಲಿ ನಳಿ ಕಾಡ್ಲಿ.

ಮುತಾಕ್‍ಯೀ ನಳಿ ಲಾಗಯಿಲ್ಲಿ.

ಪೊಟಾಚೆರ್ ಚೀರ್ನ್ ಒಪ್ರೇಶನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ವೆತಚ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾನ್ ಆನ್ಕಿಟಿ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ. ಒಪ್ರೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ಶಿವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆತಾನಾ ಪೊಟಾಂತ್ ದುಕ್ತಾಲೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ ಪೊಲಿಸ್ ವಾ ದಾಕ್ತೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ತಿತ್ ತರ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಕದೆಲ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಶೆಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಉರಶೆಂ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ‘ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

‘ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಶಿಂತಿದ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ಲೊ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕಾಂಯ್ ವೆಚೊ ನಾ. ಎಕಾ ವೆಳಾ ತಾಣೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀತ್ ತರ್ ಬರೆಂಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ತೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ನರ್ಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಭಾಯ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೊ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್‍ಭರ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ. ಕೊಳ್ಸೊಭರ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿ. ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಉದಾಕ್ ದೀನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ದೀಸ್‍ಭರ್ ಪಾಂಚ್ ಗ್ಲುಕೊಸಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಯೊ.

ರಾತಿಂ ನಿದೆಚೆಂ ಒಕತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಫಾಂತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನೀದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಕಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತುಕಾ ಮರೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ… ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕೀಸ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ವೆತಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಕಾಳಿಂ ಹುನ್ ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತಾನಾ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಯ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ?”

“ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ರಾನ್ವಟ್ ವಾಗಾಪರಿಂ ಜಾತಾ… ಮಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ… ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಾಳ್ವತಾ… ತುಕಾ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಪೊಟಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಖೊಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ತುಜಿ ಅನ್ಕಿಟಿ ಚುರಾನ್ ಚೂರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಾನ್ಸ್‍ಟೆಬಲಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಡಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಜಿ ಕಾಣಿ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್… ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ತಸಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣಜೆವೇ ಹಾಂವೆಂ..?”

“ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ನ್ಹಯ್… ತುವೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಯೀ ತನ್ಕಿ ಚಲ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಯ್ತ್… ತುಜೊ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಗಜಾಲ್ ವಿಂಗಡ್… ತನ್ಕೆಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾಕಾ… ತುಕಾ ವೆಗಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಮೀನ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಪಳೆ… ತುಜಿ ಕೇಜ್ ಉರ್ಚಿ ನಾ…” ತಾಣೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ.

“ಜಾಮೀನ್ ರಾವ್ತಾ ಕೋಣ್?” ಹಾಂವೆಂ ನಿರಾಶೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ತುಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್‍ಯೀ ತುಕಾ ಉಳ್ಟಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಕೊನ್ಸ್‍ಟೆಬಲ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಖಂಯ್. ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಡೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಪೂರ್ನ್ ಸೊಡಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಖಂಯ್… ತುಕಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂವೇ..?”

“ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ…” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್.

“ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್… ಅಸಲೆ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಚಾಯೆಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಘೊಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ವೊತುನ್.

ರೆಮೆಜಾ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಚಾನಕ್ ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಿವರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಖುನಿ ಕರ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಜಾ ಜಾತಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಪ್ರೇಜನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ – ಹಾಂವ್ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ. ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಪಾಸುನ್ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ರಗತ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ರಗತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ವೆಗಿಂ ಗೂಣ್ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಭರ್ವಸೊ ಉಚಾರ್ಲೊ.

“ರಗ್ತಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ಯಾಂ… ಹಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾಂ…” ಮ್ಹಣ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಬರಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ರಗತ್ ಮೆಳಶೆಂ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. “ತುಕಾ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಬೋವ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ. ತುವೆಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್‍ಚ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್… ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ರಾಕ್ಕೊಸಾಪರಿಂ ಕರ್ತಾ ತರ್’ಯೀ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬರೊ ಮನಿಸ್. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪರ್ಕಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಮತ್ಲಬ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಸುಮಾರ್ ಧಾ ವೊರಾಂಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಡಕ್ಕ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಸಾದ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಾನಾಯ್ ಆಯ್ಲೆ.

ತೆ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಧರ್ಲಿಂ.

ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ, ಮರಿಯಾಣಾನ್ (ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ) ಮ್ಹಜೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ, ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಲಾಂಬ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ‘ಹಾಂ’ ವಾ ‘ನಾ’ ಜಾಪ್‍ಚ್ ಪಾವ್ತಾಲಿ. “ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂಯ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್.

ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ತುಕಾ ತಾಚೆರ್ ರಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಮೂ?” ಸಾದ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಗಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್‍ಮೂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂಚ್ಯಾನ್. ತೊ ಪ್ರಾಯೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಮ್ಸಾಚೆರ್ ಚಡಿತ್ ಮೆಡ್ಲಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಾವಿಶಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಆತಾಂ ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾಮೂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. ಹೆರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಶೇಸ್ ನ್ಹಯ್!

ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್, “ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ವಾ ರಾತಿಂ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ರಾತಿಂ ಯೆತಾನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತುವೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖೊರೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ತೆಂ ಬೊಣ್ಗಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂಯ್‍ಮೂ… ತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ… ತೆಂ ಖೊರೆಂ ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್‍ಯೀ ಒಪ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ಲೊಕಪಾಂತ್ ತುಕಾ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ವಾ ತುಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಯ್?”

“ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ…”

“ಕಸೊ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಯ್? ತನ್ಕಿ ಕರ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ವಾ ಲೊಕಪಾಂತ್…”

“ತನ್ಕಿ ಕರ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಪಡ್ತಾನಾ ಪೊಟಾಕ್ ಕದೆಲ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.”

“ಜೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್‍ವೇ..?”

“ನಾ… ತೆಂ ಜೆವಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಂಬಲೆಂ ನಾ…” ಹಾಂವೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತರ್ ತುಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ…” ಸಾದ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ನಾ…” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ ತೊ ಬರವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ನಿ ದಸ್ಕತ್ ಕರ್ನ್, ತೆ ಗೆಲೆ.

ತೆ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತೊ ಜಡ್ಜ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಸ್.ಪಿ. ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತುಂ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ಪಲೊಯ್? ತಾಣೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಬರಿ ಜಡಾಯ್ ಆಸಾ.”

ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಸುಟ್ಕೆಚಿ ಆಶಾ ಗಾರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಗೆಲಿ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 24: ಸತ್ ಸಲ್ವಲೆಂ

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 22: ತುಂಚ್ ಖುನಿಗಾರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 21: ರಾಕ್ಕೊಸಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಂತ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 20: ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 19: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾತ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 18: ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News