Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 20: ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : May 1, 2018 at 3:37 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 20; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್‍ಯೀ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್. ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ದುಡು ಆಸಾ. ಪಯ್ಶೆ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಡೆಂಯೀ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕೀಲಾಚಿ ಕಿತೆಂ ವ್ಹಡ್ ಗಜಾಲ್?

ವಾ ಹೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೊಚ್ ಖೆಳ್? ಮರಿಯಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಘುಟಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಲೋಂಚ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ಯೆತ್? ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿ ತಸಲ್ಯಾ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಮೆಟಾಕ್‍ಯೀ ಪಾತ್ಯೆನಾಯೆ.

ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ದೊರ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಹಾಂವ್ ಕಳ್ವಳೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಚೊ ಕುಮ್ಕೆಚೊ (ಸಹಾಯಕ್) ವಕೀಲ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಲೊ. “ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ರಜಾ ಘಾಲ್ಯಾ… ಹಿಯರಿಂಗ್ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಪಾಟಿಂ ದವರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

Nirmone_Title Aಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ರೆಮೆಜಾ ಕಡೆನ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚಿಚ್ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಒಪ್ವತ್ ತರ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರ್ಚಿ. ಕೇಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆಂಚ್ ಕೇಜ್ ಮುಕಾರುಂಚಿ ಪೈಶೆ ವಿಬಾಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿನ್, ಆಮ್ಚೊ ವಕೀಲ್ ತಾಚೆ ಪಾಡ್ತಿನ್. ಕೇಜ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್ಲೊ ನಾ.

ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟೇಂಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ದುರ್ದಶಾ ಹಾಂಗಾಯೀ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಗೊಲಿಮಾರ್ ತೆಣೆಂ ವ್ಹೆಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಜೆಚಿಂ ದೋನ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಪ್ಟೊನ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವೊರಾಂನಿ ಏಕ್ ಬಸ್ಸ್‍ಯೀ ಗೊಲಿಮಾರ್ ತೆಣೆಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಆನಿ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್. ತೆಂ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಟ್ರಿಪ್‍ಚ್ಚ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾತ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಘರಾ ರೆಮೆಜ್ ಆಕಾಂತೊನ್ ನಿದ್ಚೆಂ ನಾ.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಕೆಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಟೆಕ್ಸೆಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ದಿಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಏಕ್ ಟೆಕ್ಸಿಯೀ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಉತ್ರೊನ್ ವ್ಹೆಚಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ನಶಿಬಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ದೊಗ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಬಸ್ಸಾರ್ ಲೋಕ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಬಸೊಂಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಉಬೆ ರಾವಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಬಸ್ಸಾನ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಬಸ್ಸ್ ಅರ್ಧ್ರ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್, ಮರಿಯಾಣ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ನಾಕ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಳೊಕ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮಾಸೆಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ರಾತ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಶೀದಾ ಘರ್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ರೆಮೆಜಾಚೆ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಭೆಟ್ರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ನಾ ತರ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತಿಂ ನಾಂತ್.

ಟೊರ್ಚಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಚಲತ್ತ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.

Nirmonem_FB Title 2ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಕೆಚ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆ ಭಾಭಾವ್ ಆಮಿ – ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣ್ – ಆಜ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ನ್ಯಾಯ್-ಅನ್ಯಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಎಕೆ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಗುಡ್ಯಾ ತೆದೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಪಾಳಾಂ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಘಾಲೊ.

ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಂತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಾರೆಂ ಘಾಲೆಂ. ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರ್ಲಿ. ಮಾಫ್ ಮಾಗಯ್ಲೆಂ. ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ಚ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ವೆತಿ.

ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರೆಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾವ್ಲ್ಯೊ, ಆಮ್ಚೆರ್ ಇಂಗ್ ಲಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಕ್ ಇಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ತೊ ಮೊರಶೆಂ ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಯೊ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯೊ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಚೊ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಬೊಣಾಂತ್ ಮಾಬಲಾ-ಅನಿತಾಕ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಇತ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಅನಿತಾ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ವ್ಹಚತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಘುಟಾನ್ ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ಶೀದಾ ವ್ಹಚೊನ್ ವಿಗಾರಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆಂ. ರೆಮೆಜಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಖಬರ್ ಜಾತಿ… ನಾಂವ್ ಘಾಣ್ತೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಮ್ಹಜಿಯೀ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ? ಮರೊಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಮಾರ್! ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಂಚ್ಲೊಂ.

ಮರಿಯಾಣಾನ್ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಭರಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್. ವ್ಯಾಜ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್‍ಯೀ ಆಯ್ಕಲಿಂನಾಂತ್. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊಚ್ ಮಧೆಂ ಪಡೊನ್ ಕೇಜ್ ಕರುಂಕ್ ವದ್ದಾಡ್ಲೊ. ವಕೀಲಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್‍ಯೀ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಪಡ್ಪೊಶಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಘುಟಾನ್ ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ಮುನ್ನಾಯೊ ಕರ್ತಾ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮಧೆಂ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣಾ ಮಧೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ವಾಡ್ತಿ ನಾ. ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಿ ನಾ. ಮರಿಯಾಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗಾನ್ ಭರ್ತೊ ನಾ. ಅನಿತಾಚೆ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತೊ.

ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ರೆಮೆಜ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ.

“ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೊ… ಕೇಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ರಾಕಯ್ಲೆಂ… ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಿ. ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚ್ರಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಆವ್ಕ್ ಮುಗ್ದತೆಲೆಂ. ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಜೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ…” ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚಿ… ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ನಾಯೆ ತುಕಾ? ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ? ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ” ರೆಮೆಜ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಚೊವ್ಕೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್. ತೊ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ಘುಟಾನ್ ಚಂಗಾಯ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ. ಆಗ್ಗ್ಯೊ ತೊ… ಕುಸ್ಡೊ. ತಾಕಾ ಸಮಾ ಚಾರ್ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ… ಬೆವಾರ್ಶಿ… ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಲೆಂ…”

“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ?” ರೆಮೆಜ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲೆಂ.

Edward Nazareth“ಉಲಂವ್ಚಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಕರ್ಮಾಂ… ಕಾಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಆಜ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾಂಯೆ? ತೊ ಮರಿಯಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲಾ. ಕೊಡ್ತಿಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಕಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ… ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಶೇಲೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ… ಸಮಾ ಚಾರ್ ದಿಲೆ. ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೊ ವಕೀಲ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ನಾಚವ್ನ್ ನಾಚವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾ ನಾಸ್ ಕರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕುಯುಕ್ತ್ಯೊ…”

“ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ…” ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. “ಮರಿಯಾಣಾಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಇಚಾರ್ಲೆಂಯ್‍ವೆ ತುವೆಂ… ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊಯ್? ತುಕಾ ಜಾಲಾಂ ಕಿತೆಂ? ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ನಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಿ ಕೇಜ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್? ತುಜೊ ಮೆಂದು ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ… ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ… ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊಯ್! ತುಂಗೀ…” ರೆಮೆಜ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಚಾಳ್ವಲೆಂ.

“ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸಾ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ… ಆಮ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪುರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಕರ್ತಾ… ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಪುಣಿಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾವೇ ತಾಣೆಂ..?” ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ… ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ…” ಕಳ್ವಳೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. “ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಾಜಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾ ಭಟಾನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ವಿಗಾರಾ ಕಡೆನ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ನೀಬ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಮ್ಮಾ ಭಟಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕಾಲ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸಮಾ ಧುಲೆಂ ಖಂಯ್. ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹಚನಾಯೆ, ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ಉಲಯ್ಜೆ, ರಾಗ್ ದವರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ತಶೆಂ ಕರಿನಾ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಗಾಯ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತುಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ಕರಪಲುಚ್ಯಾ ಕೊಮ್ಟಾ ತೆಣೆಂ ಪಾಂವ್ಚೊ ನಾಂಯ್, ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ… ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಾರ್ಥ್ ಕರಿನಾಕಾತ್… ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ವಕೀಲಾಕ್ ಇಂಗಡ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಮೆಳ್ತಾಂ… ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾ….. ತುವೆಂ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ರಾಗಾರ್ ಘಾಲೊಯ್…” ರೆಮೆಜ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್‍ಚ್ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ತರ್… ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾ ಕೊಣ್ಣಾ… ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಚ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊನ್ ಯೆತಾಂ… ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ…” ಹಾಂವ್ ದರ್ವಡ್ಲೊಂ.

“ತುಜಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್… ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಮರಿಯಾಣಾಚೆ ಧುವೆಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಪುತಾಕ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಬ್ಲೆಸಾನ್ ಮರಿಯಾಣಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್… ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊಯ್…” ರೆಮೆಜ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚುಕಿ ದಿಸ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯೊಚ್.

“ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಚ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಯೆತಾಂ…”

“ಆತಾಂ ರಾತಿಕ್ ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ವ್ಹಚ್. ರಾತ್ ಫಾಂತೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಒಕಾಲ್ ವ್ಹೆಚೊ ನಾ. ಭೆರ್ಯಾಂಪರಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತಾಪರಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ…” ಪುರ್ಪುರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“ವಕೀಲ್‍ಯೀ ಸಾರ್ಕೊ ನಾ… ಆಮ್ಚೊ ವಕೀಲ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಗೆಲೊ. ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ದೋಸ್ತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾತ್…” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ.

“ವಕೀಲ್ ತಶೆಚ್… ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಚಾಬೊನ್, ಝಗ್ಡೊನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್… ಭಾಯ್ರ್ ತೆ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್” ಅನ್ಭೋಗ್‍ದಾರ್ನಿಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“… ಕೇಜ್ ಮುಖಾರುಂಚಿ ನಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ…”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಹಾಂಕ್ರೆಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಕೇಜ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ… ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್… ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ…” ಬೊಳಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಭರಣಿ ಕಿರ್ತಿಕೆ ದೀಸ್ ಕೇಜ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯೀ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ಘಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ… ಆತಾಂ ಜಾಲೆಂಮೂ… ತುಕಾಚ್ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ…” ನಂಜಿ ಉಲಯ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಕೇಜ್ ಮುಕಾರುಂಚಿ ನಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರ್ತಲೊಂ. ಕುಂಪಾದ್ರಿ ಕಡೆನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಕೇಜ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಕೇರ್ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

“ತುಂ ಪಿರ್ಕಿಸಾಂಪರಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ… ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಒಗೆಚ್ ಬಸ್ಚೊ ನಾ. ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ನಾಂವೇ… ತೊ ಆಮ್ಚೆರ್ ಮಾನ್‍ನಷ್ಟ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ತಲೊ… ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡುನ್ ಕೇಜ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್‍ನಷ್ಟ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ…” ಹಾಂವ್ ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊಂ.

“ತುಂ ವಗೆಚ್ ರಾವ್ ಪಳೆಯಾಂ…” ಪಡ್ಪಡ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ… ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟಾಕ್ ರಾಜಿ ಕರುಂಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ… ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್…”

ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಮುಳಾಕ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊಂ.

‘… ಸನಿ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್…’ ದುರ್ಸಲೊಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್. ‘ಖಂಚೆಂಯೀ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ರಾಗ್ ಕೆಲೊ. ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಬುರ್ಶ್ಯೊ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊ… ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…’ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಖಂತ್ ಭೊಗ್ಲಿ.

ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಮಾನ್‍ನಷ್ಟ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಚೊ ನಾ. ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟಾ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಒಪ್ವತ್ ತರ್ ವಕೀಲಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ವಕೀಲಾಚೊ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೊ ರುಸುಮ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ… ಹಿ ಆಲೋಚನ್ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲಿ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ. ರಾಜಿ ಜಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ನಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ.

ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ… ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ವ್ಯಾಜ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ರೆಮೆಜ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಲಂವ್ದಿ.

ವೇಳ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಳೊ ನಾ. ರಾತಿಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳಿಂ.

ಪೇಜ್ ಆನಿ ಕುಳ್ಟಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

“ತುಂ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಜೆ, ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಹಟ್ ಕರಿನಾಕಾ… ತುಕಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ತರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಯೆತಾಂ… ಘರಾಕ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ್ತಾ ಕರುಂದಿ…” ರೆಮೆಜ್ ಬೊಳಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತುಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಜೆಮೂ…”

“ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ… ತಿ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಿರಾಂತ್ ಸೊಡುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಯೆತಾತ್… ತಶೆಂ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ವಕೀಲ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾತ್… ತುಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಾಸ್ತಿ ಕರಿನಾಕಾ… ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ. ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚಿ ನಾಕಾ…” ರೆಮೆಜ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ತಿತ್ಲಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚಿ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಪುರ್ಪುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರ್ಪುರೊಂದಿ… ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ಅಯ್ಯೋ… ಪಾರ್ ಬಲೆ… ಪಾರ್ ಬಲೆ…” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

ರೆಮೆಜ್‍ಯೀ ಜೆವ್ತಾಲೆಂ.

ದೊಗಾಂಯೀ ಉಸ್ಟೊ ಹಾತ್ ತಸೊಚ್ ಧರ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಬೋಬ್ ಖಂಚ್ಯೆ ದಿಶೆರ್ ಆಯ್ಲಿ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಭೊಂವ್ತಿಂ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪಾಟಿಂ ವ್ಹಚೊನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜೇವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಚುಡಿ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಮ್ಹಾರಾಂಚೆ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಸೊವ್ ಧರುಂಕ್ ಯೆತಾತ್. ತೆಚ್ ಆಸ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ರೆಮೆಜ್, “ಪುರೊ ಜಾಲಾಂಗೀ…” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕಪಾಲ್ ಪೊಶೆವ್ನ್.

“ನಾ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ…” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ವೋಡ್ನ್.

ಎಕಾಮೆಕಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರ್ನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂವ್…

* * * * *

ಭಾಯ್ರ್ ದಾರಾರ್ ಬಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಗೂಂಡ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಗ್ಯಾಸ್‍ಲೈಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಚೊವ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ತಿತ್ತುನ್ ಪಡ್ತಾಲೊ.

“ವಿಕ್ಟರ್ ಕುವೆಲೊ… ವಿಕ್ಟರ್ ಕುವೆಲೊ…” ಆಪಂವ್ಚೊ ತಾಳೊ ಒಳ್ಕಿಚೊ ನ್ಹಯ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರೆಮೆಜ್‍ಯೀ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪೆಂಕ್ಡಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಸಾರ್ಕೊ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚೊವ್ಕೆಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಾಬರ್ಲೊಂ!

ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತೇಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಉಬೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಮ್ಹಜಿ ಝಿಂಟ್ ಉಡ್ಲಿ.

“ದಾರ್ ಕಾಡ್…” ಪೊಲಿಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಘರ್ಜಲೊ. “ತುಂವೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಜೆ…”

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಆನ್ಯೇಕ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ?

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 21: ರಾಕ್ಕೊಸಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಂತ್

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 19: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾತ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 18: ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News