Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : April 26, 2018 at 9:11 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 7
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಪರ್ಬುನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ಲೆ ಜಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಥಟಕ್ ಜಾಲೆ. ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯೆ ತಾನ್-ಭುಕೆಚಿ ತಾಂಕಾಂ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಆಯ್ಕಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ತರ್ ಆತಾಂ, ಪರ್ಬುಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ತೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್!”

“ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪರೊಬ್. “ತಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಹಿಂದೂ ನಾಯರಾಪರಿಂ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ತೆನ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳೊನ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯೆ ಸೆವೆಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಆಪುಣ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ‘ಷೇಕ್’ ಆಯಾಝ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.”

“ಹೈದರ್ ಆಲಿಕ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ?”

“ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ, ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಲೆಖಿನಾ.”

“ತೆಂ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್… ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.”

VJP Saldanhaಹೆಂ – ‘ತಾಂಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ಮಾಟ್ವಾಂತ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್, ಘಡ್ಯೆನ್ ಬದಲ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ವೇಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಣಿಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲುನ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ‘ಪಾಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಪಾಂಚ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಆನಂದ್ ಬಾಪಾಕ್’ ರಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿಚ್ ಖಬರ್ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆ. “ತಾಣೆಂ ಝೊಮೊರಿನಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಷೇಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್, ತಾಣೆಂ ಬಣಾಂ ಬದಲ್ಲಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ – ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತಿ – ತಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತ್ ನಾಯರಾಂಕ್ ಆನಿ ತೆನ್ಕಾಚ್ಯೆ ಹೆರ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ತೆ ಭಾಜುನ್ ಖಾತೆಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪರೊಬ್.

“ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಸ್ತ್ರೀ ಲಂಪಟ್‍ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ, ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಶಿಯೀ ದಿಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್‍ವೇ?”

“ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತಾಚೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ಚಡ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಝೊಮೊರಿನಾ ಖಾಲ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ತೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ಆನಿ ಹೈದರ್ ಆಲಿಕ್, ನಾಯಾರಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕೆಲೆಂ, ತಿ ಕಾಣಿಯೀ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ – ಹೈದರ್ ಆಲಿಚಿಂ ಸೈನಾಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಝೊಮೊರಿನಾಕ್ ಕುಡಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರುನ್ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊಚ್. ‘ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಝೊಮೊರಿನಾನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಕರಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ತೊಚ್.

‘ಹೈದರ್ ಆಲಿಕ್ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ಆಯಾಝಾಕ್ ತೆನ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಂತಾಂಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಯಾಝಾನ್ ತೊ ಹುದ್ದೊ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಂಚ್ ಆಸಾಶಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಶಿಲೆ ಹುದ್ದೆ ನಾಕಾ, ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್‍ಂಚ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹೈದರ್ ಆಲಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.

“ತವಳ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ, ಆಪುಣ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಷೇಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಆತಾಂ ಬಿದ್ನೂರಾಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊ?”

“ಬಿದ್ನೂರ್, ತೆನ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪರೊಬ್. “ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಬಿದ್ನೂರ್ ಆಜೂನ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾಜಾ ಚೆನ್ನ ಬಸವ ನಾಯ್ಕ್‍ಚ್ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಣಿ ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸರ್ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಆನಿ ವೈಭವಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಆನಿ ಆಯ್ಚೊ ನೊವ್ರೊ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಅಬುಂದಿಯಸ್, ತಾಂಚ್ಯೆ ಖಾಲ್ ಘೌಜ್‍ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾ ಖಾತಿರ್ ರಜಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯೀ ವ್ಹಯ್!”

“ತರ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಸಲಿ?”

Sovo Surngarun_Advt 1

“ಗಜಾಲ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಮ್ಜನಾ. ಕಸಲಿ ಪುಣ್‍ಯೀ ಪಿತೂರಿ ಆಸಾ. ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಎಕ್ಲೊ ಬರೊ ಬುದ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಬರೊ ಝುಜಾರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ.”

“ಪಿತೂರಿ ಕಸಲಿಯೀ ಆಸೊಂದಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಪಾವ್ಲ್ ಭಟ್.

“ವಾ, ಕೋಣ್ ಝುಜಾರಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಫಿದಾಲ್ಗೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಗ್ ಲಾಂವ್ದಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಜ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್…”

“ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ ಸಬಾರ್ ತಾಳೆ.

“ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯೀ ತೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್.

“ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಉಟಾಉಟಿಂ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡಯ್ಜಾಯ್. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್‍ಯೀ ನಿಯೋಗ್ ಧಾಡುನ್, ಖಬರ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಪಳಯ್ಜಾಯ್. ವಿಗಾರಾಂಚಿ ಓಡ್ದ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಮ್ ತುರ್ತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರಯ್ಜಾಯ್.”

“ಕಾಮಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಘಳಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಜಾತಲಿಚ್… ದೀಸ್ ಸಬಾರ್ ಸರ್ತೆಲೆ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್…”

“ವ್ಹಯ್ – ಕಾಂಯ್ ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಖರೆಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್… ತಶೆ” ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚುರ್ಚುರೆ ಆನಿ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಜಿವೆ ಜಾಲೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್… ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಹೊಕ್ಲೆ-ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್… ದೇವ್ ಪಾವ್ತಲೊ. ರೊಜಾಯ್ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಭರ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಸ್ಕಾರಾಂನಿ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್, ಸುರ್ವೆಚೆ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಕಳ್ವಳೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸ್ವಾದಿಕ್‍ಪಣಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘುವೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ತಸಲಿ ಕಸಲಿಯೀ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಭೊಗೊಂಕ್ ನಾ. ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಧರುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ, ತೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಸತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ತೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್. ಆನಿ – ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ – ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ತೆ ವ್ಹರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತಿತ್ಲ್ಯೆ ಸುಲಭಾಯೆನ್, ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾ ಖಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ತಿ ಠೊಲಿ, ಪುರ್ತಿಯೀ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಶಿಪಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚೆ. ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್, ಚಿತ್ರ್‍ಕಲ್‍ಚ್ಯಾ ‘ರಾಂಯ್-ಕುಂವರಾಚ್ಯೆ’ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವಂಚನಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿಂ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ಲಿಂ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್, ತಾಣಿಂ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ತಾಂಚಿ ಘುಟ್ಮೊಳ್ ಆನಿ ಇರಾದೊ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್, ಆನ್ಯೇಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಏಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫಿತೂರೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಭರ್ಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರಾಜಕೀಯ್ ಉದ್ದೇಶಾಚಿ ಕಾತರ್ ಅಡ್ಚುಂಕ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ತಂತ್ರ್ ವಾ ಕುತಂತ್ರ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ; ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಯಾಝ್ ಜಿಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚೊ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್‍ಯೀ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಆಯಾಝಾನ್, ಆಪುಣ್ ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚೊ ‘ಗವರ್ನರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ರಾಜಕೀಯ್ ರಂಗಾಂತ್, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ – ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕರುನಾಡಾಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ – ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಘಡಿ, ಏಕ್ ವಿಷಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಹೆಂ ಏಕ್‍ಯೀ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಕತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್, ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ಅಸಲೆಂ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಅಪಶಕುನ್ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಅಪಶಕುನಾಕ್ ಬಹುಶ್ಯ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ‘ಉಣೆಂಪಣ್‍ಂಚ್’ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪೊಳ್ಕುರಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯೀ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ತರ್ಕ್, ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಖಾರ್ ಜಾಪಿಕ್ ಜಾಪ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಫರಾಲಾಗಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ‘ಸಳಾವಳಿಚ್ಯಾ’ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ವಾರೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗ್ತಾಲೆ. ತಾಕಾ ಕೈದಿ ಕರುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ತಿಚ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾ ಶಿಣ್ ಮತಿಂತ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಧರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಫಾವೊ ತೊ ವಿವರ್ ಫುಡೆಂ ತಿ ದಿತೆಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಮೊಗಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ದೃಢ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿ. ಫಕತ್ ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊಂಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾಯೀ ವೆಗಿಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಚಿ ಖಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ, ಕಸಲ್ಯೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಶಿರಿಗುಂಡ್ಯೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಚಾವೆಚಿ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಖಂತ್ ತಿಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಭಿರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ – ಕಾರಣ್, ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ, ನಿತಳ್ ಮನಾಚಿ, ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣೆಚಿ ಆನಿ ದೇವ್-ಭಿರಾಂತಿಚಿ ಆದರ್ಶ್ ಚಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಆಜ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಖಾಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರುಷಾ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಸ್ಕಳ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಧವೆಂ ಫುಲ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಳ್ಚೊ ಕಾಳ್, ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮೊಗಾಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾವ್ಪಾಚಿ ಘಡಿ ಸಹಿತ್ ತಾಂಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್, ರಗ್ತಾಚಿಂ ದುಃಖಾಂ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ…

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ತುರ್ತಾಚಿಂ ಆನಿ ಖರ್ಕಸ್ ಪಯ್ಣಾಚಿಂ ಪಂದ್ರಾ, ಸೊಳಾ ಮಯ್ಲಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ. ವಾಟೆರ್ ತ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಚೇ ಠೊಲಿಯೆಕ್ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ಕಸಲಿಯೀ ಧೊಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ‘ಹೈದರ್ ಆಲಿಚೆ ಶಿಪಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತವಳ್‍ಚ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ-ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ತುಂಡುರಾಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಧೆಂ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆ, ಗುರ್ಪುರ್ ನ್ಹಂಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲೆ. ಶಿಪಾಯಾಂನಿ, ಆಯಾಝಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ತೆಣೆಂಚ್ ಬೊಂಡೆ ಆನಿ ಕೆಳಿಂ ಜಮವ್ನ್ ಉಪಾಹಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆಯಾಝಾನ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಆಮಿ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಪಾಶಿಂ ಆಸಾಂವ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ತಾಕಾ…”

“ತಾಕಾ ಜಾಯ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಬೊಂಡೊ ಪಿಯೆ.”

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆನಾ. ಪಿಯೆಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಥೊಡೊ ಉಪಾಹಾರ್ ತುಮಿ ದೀಜಾಯ್.”

“ಕಿತೆಂ… ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಯ್ ಕಿತೆಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯಾಝ್. “ತೊ ಕೈದಿ, ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಆಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುವೆಂ ಫರ್ಮಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್!”

“ಹಾಂವ್ ಫರ್ಮಾಯ್ನಾಂ. ಪುಣ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿಪರಿಂಚ್, ತಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್‍ಯೀ ನ್ಯಾಯ್-ನೀತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಣಾರ್ ವ್ಹಯ್‍ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್. ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!”

“ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಕೈದಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್… ಆನಿ, ಮ್ಹಜಿ ವಿನತಿ ತುಮಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.”

“ಬರೆಂಚ್, ಬರೆಂಚ್. ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತರ್, ಆಮ್ಚಿ ಖುಷಿಯೀ ತುಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾಂಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾಂ… ಹೆರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾಶೆಂ ವಾ ಕಸಲಿಯೀ ಧೊಸ್ ದೀನಾಶೆಂ… ತುಮಿಂಚ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್?”

“ವ್ಹಯ್. ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತುವೆಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯಾಝ್, “ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.”

ಆಪುಣ್ ಉತಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಫಳ್ಹಾರ್ ದಿವಯ್ಲೊ. ಆನಿ, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಘೊಡೆ ದಿವ್ಪಾಚಿ ಭಾಸ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್, ತಿಣೆಂ ಅಂದಾಜಾನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್ ಫಳಾದಿಕ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಥೊಡಿ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಲಾಭ್ಲಿ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News