ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 19: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾತ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 24, 2018 at 11:40 AM

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 19; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶ್ಟ್….. ತುಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಚೊನ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಯೇ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

“ತೊ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣ್ ಗುತ್ತಿಗೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುರ್ ಪಿಯೆತಾಲೆ ಖಂಯ್….. ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳನಾಮೂ…..” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

“ದೋಗ್ರಕ್ ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ….. ಎಕಾಚ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸುರ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂವೇ…. ಪೆÇೀರ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್‍ಚ್ ಬಸೊನ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಘುಟ್ಮೊಳ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂವೇ…..” ರೆಮೆಜಾಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೆರ್ ಬರಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊಂಚ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ.

ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ತಾಳ್ಣೆಂ ದವರ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸೊಧುನ್ ಯೇನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಕಾಲ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾಲೊ….. ಆತಾಂ ಸುಟ್ಲಾ….. ಹಾಂವ್…..” ಪಾದ್ದೆಲೊ ತೊ.

“ತುವೆಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹೆಚೆಪರಿಂ ನಾ…..” ಹಾಂವೆಂ ಖಡಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಮುಕಾರ್ ವಚ್….. ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಂ. ಸಕಾಳಿಂ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಸುವಿ ತೊಪವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ತಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ಳಾ ರುಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಮೆಳ್ತಾಂ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್. ತಾಕಾ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿ ಥಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ಉರ್ಬಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತೊ ಮರಿಯಾಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ನರ್ಗೊಣೆಂತ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಪಾದ್ದೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್….. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜಾಲಿ.

ರೆಮೆಜಾ ಕಡೆನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ನೀಬ್ ಸೊಧ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಲೆಂ ನಾ. ‘ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸುವಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ ತರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಯೇನಾಕಾಯೆ….. ಯೆತಲೊ. ತುಜಿ ಕೇಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಣೆಂ ಗಳ್ಬಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾಯೆ…..’ ಪಡ್ಪಡ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್.

ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ದೋಗ್ರ ಆಯ್ಲೊ.

ಮಾಬಲಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ಜಾಗ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾಬಲಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೋಗ್ರಚೊ ಆನ್ಯೆಕಾ ಮಾವ್ಶೆಚೊ ಪೂತ್ ಅಂಗರ ಮರಿಯಾಣಾಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದೋಗ್ರನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮಾಬಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೇಜ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಬರಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

ಅನಿತಾ ಆಮಿ ಮಾಬಲಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧಾಚೊ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಜೋಪ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಖುದ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

Nirmonem_FB Title 2‘ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂದ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಕರ್ನ್ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘುಟಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್‍ಯಿ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳಾ ಆಸ್ತಲೊ. ತಶೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಜಖಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಭೊಗ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ರಾಜಿ ಜಾವ್ಯೆತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವೊಡ್ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಳೊಭರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಸಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆ ಹಜಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದೇವ್ ಆಯ್ಕನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವಿಂಗಡ್.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮರಿಯಾಣಾಚೆ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರೆಮೆಜಾಕಡೆನ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

“ಇತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಇಂಗಡ್ ಯೆತಾಂ, ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ….. ಪೆÇೀರ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಕಿಲಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ….. ತೊ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ಖೆಳ್ತಾ…..” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತಿತ್ಲೊಯಿ ದುಬಾವ್? ತೊ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೊ ನಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕೋಡ್ತ್ ಚಲನಾಯೆ….. ತುಂ ಏಕ್ ಬೆಪ್ಪಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್” ರೆಮೆಜಾನ್ ನಕ್ಲಾಂ ಕೆಲಿಂ.

“ವಕಿಲಾಕಡೆ ವಚನಾಕಾಯೇ…..”

“ತುಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲಾಯ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ….. ತುಕಾ ವಾಟ್ ಕಳನಾಯೇ…..”

“ವಾಟೆಚೊಯಿ ಸಾರ್ಕೊ ಅಂದಾಜ್ ನಾ….. ವಾಟ್ ಇಚಾರ್ನ್ ವಚ್ಯೆತ್….. ವಕಿಲಾಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾಯೇ…..” ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಸ್ಸೊ ವಕಿಲಾಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಧಾ ಜಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆ ರಾಂವ್ಚೊ.

“ತುಂ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಪಿಂಪ್ಳಾ ಕಾಟ್ಯಾಸರ್ಶಿನ್ ರಾವ್….. ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ ನ್ಹಯ್‍ವೇ….. ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ರಿಕ್ಶಾ ಕರ್ನ್ ವಕಿಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹಚಾ” ರೆಮೆಜಾನ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ‘ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಧಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಂಪ್ಳಾ ರುಕಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಯಿತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಆಕಾಂತ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಯೇನಾ ತರ್ ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್.

Edward Nazarethವಕಿಲಾಚೆಂ ಆಫಿಸ್ ಎಕಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಕಿಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿತಾಂ ಆನಿ ಕಶಿ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಕಳಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ವಿಚ್ರಾಪ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಕಿಲಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊಂ ನಾ ತರ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಇಗರ್ಚಿ ಕಡೆ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಳೊ ಸುಟನಾ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್….? ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಕಾಂಪೆÇಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಮರಿಯಾಣಾ ವಿರೋದ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್’ಚ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸುಮಾರ್ ಸವಾಯ್ ಇಕ್ರಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕಿಲಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಫಾಯ್ಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ತಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊಂ.

“ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಫಿಸಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್‍ವೇ….. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್” ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಚಿ ಅಂದಾಜ್ ನಾ….. ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆಜೂನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ…..”

“ಆಜ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್ ಆಪಯ್ತಲೆ. ತುವೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗಜೆ….. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಕೇಜ್ ಆಪಯ್ತಾತ್….. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಂಯ್ ದೊನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ…..” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊ ಆಮ್ಸೊರೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಮ್ಹಜಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ವಕೀಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್, ತೊ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಕೊಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಬರ್ ಜಣ್-ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೊ ಉಬೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಭರ್ಸೊನ್ ಗೆಲೊಂ.

ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್‍ಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾತ್, ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ. ಅತ್ವ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಮರಿಯಣಾ ಮಧೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?

ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಮರಿಯಣಾ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಖಂಯ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ….? ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಂಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಅಂದಾಜೆನ್? ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾನ್? ಮರಿಯಾಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ಕರ್ಚೊಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್? ಆನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತಿ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್….? ವಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಆನಿತಾ-ಮಾಬಲಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಮರಿಯಾಣಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್? ಖಂಯ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲೆ.

ವಕೀಲಾನ್ ಸತ್ ಗಜಾಲಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೆಶಿಂ ಘಡ್ಪಾಂಯಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಕೇಜಿ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲ್ಯೊ. ಚಡುಣೆಂ ಎಕಾ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆದ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಆನಿ ಮಾಬಲಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್‍ಯಿ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಣ್ ಆನಿ ಮಾಬಲಾ ವಚೊನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಚೆ ದಲಿಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕಿಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಲಿಯೆ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತೇಗ್‍ಯಿ ಆಸಾತ್‍ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ಕರ್ತಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕಿಲಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್, “ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾತಲೆಂ. ತುಂ ಜೇವ್ನ್ ಯೇ…..” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ಘರಾ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಕೇಜ್‍ಯಿ ನಾಕಾ, ಕೇಜಿ ಪಾಟ್ಲಿ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್‍ಯಿ ನಾಕಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಚಿಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲಿಂಯಿ ಒಪ್ವಾಲಿಂನಾಂತ್. ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ರೆಮೆಜ್ ಹಟಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಟಾನ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲಿ. ಆತಾಂ ರೆಮೆಜ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ‘ಘರ್-ದಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗೊಬೊರ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಲಿತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪ್ರೇಜನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್.

ಕೇಜ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಚಡ್ ಉಮೆದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ದಗಲ್ಬಾಜಿ. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ ವಾ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಚುಕೊನ್ ಕಾಡ್ತೊ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೊ ತೊ ಆಜ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

Nirmone_Title Aಕೊಡ್ತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆಂಟಿನಾಂತ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೆವ್ಲೊಂ. ಜೆವ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀನಾ ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೇಜಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ವಕಿಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೇಜ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ. ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಘಟ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಎಕಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮುತೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲೊಂ.

ಮುತೊಂಕ್ ಬಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಎಕಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಬಿಡಿ ವೊಡ್ಚೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ!

ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಚುಕನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಜುದಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಮರಿಯಾಣಾಚೆ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್ ಸತ್. ತೊ ಮರಿಯಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುರ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಲೊ!

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮರಿಯಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಕಾ ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೊಕ್ (ಆಘಾತ್) ಜಾಲೊ ನಾ. ತರ್’ಯೀ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಟೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಇತ್ಲೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜುದಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಪುರ್ತೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್, ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಕದ್ವಳಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಕ್ ಪಳಂವ್ಚೊ ಅನ್ನಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊಂ. ಮರಿಯಾಣಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಾಟಕ್ ಕರ್ನ್, ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಕೇಜ್ ಕರ್ನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರೇಜನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಶಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಚಿಚ್ ಹಿಕ್ಮತ್ ನ್ಹಯ್‍ಮೂ?

ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆ ಕುಡಿಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ದೊನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ದಡ್ತಾಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೊ ಘಾತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಧಯ್ರ್‍ಯಿ ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊಂ ಸಲ್ವಲ್ಲೊಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಪಿಂಪ್ಳಾ ರುಕಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಮರ್‍ಯಾಣಾಚಿ ಗಾಂಡ್ ಲೆಂವೊನ್ ಜಾಲಿವೇ ಬೆವಾರ್ಶ್ಯಾ? ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್….. ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಜುದಾಸಾ” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಳೊ ಇಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್.

“ವಿತೊರಾಬಾ….. ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ ತುಕಾ….. ಕಾಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ನಿರಾಪ್ರಾದ್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

“ತುಂ ಇರ್ಬಾಯ್‍ದೆಕ್ಕಲೆ….. ದೋನ್ ತೊಂಡಾಂಚೊ ಇಚು ತುಂ….. ಮ್ಹಾಕಾ ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆನ್ ಲಡಾಯೆಕ್ ರಾವವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾಯ್. ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ಏಕ್ ಉಲವ್ನ್ ತೆಂಚ್ ವ್ಹಚೊನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿತಾಯ್….. ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಪಾಸ್ ಜುದಾಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್….. ತುಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಂಕಾರ್ನ್ ಉಡಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ…..” ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ. ಥಿಂಪಿ ಕಾಂಕಾರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ‘ಥೂ’ ಕರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಿ.

“ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆ ಲಡಾಯ್ ಮಾರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂವೇ ತುಕಾ? ಪಾಪ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾಯ್….. ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಳಿ ದಿತಾಯ್….. ಕಿತೆಂ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ದವರ್ಲಾಂಯ್‍ವೇ ತುವೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ತುಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾಗಾ? ಮೋರ್ನ್ ಮಾತಿ ಖಾವ್ನ್ ವಚ್ ತುಂ….. ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಕಿತೆಂ ವೆತಾ?” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್‍ಯಿ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ತುಕಾ ಹೆಂ ಬರ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್….. ತುಕಾ ದೇವ್ ಚಡ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಚೊ ನಾ….. ಮೋರ್ನ್ ಮಾತಿ ಖಾವ್ನ್ ವೆತಲೊಯ್ ತುಂ….. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರಿಯಾಣಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ದವರಿಜೆ ನ್ಹಯ್‍ವೇ ತುಕಾ….. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಭೊಗೆಲಾಂ ಪಳೆ….. ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಲೆಂ. ತುಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಹೊ ಗೊಟಾಳೊಚ್ ಜಾತೊ ನಾ…..” ಹಾಂವೆಂ ಕಡಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶೊಲ್ ಫಾಪುಡ್ನ್ ತೊ ಘುವ್ಲೊ ಆನಿ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ದಗಲ್ಬಾಜ್….. ಮರಿಯಾಣಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್. ಪಂಚೆತ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪಾಧಿ ಕರ್ನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪುಣ್‍ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ತಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ರೆಮೆಜಾನ್. ತೊ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಕುಸ್ಡೊ ಆಗ್ಗ್ಯೊ ತೊ….. ವಿಕಾಚೆ ಜಿವ್ದಾಳಿಕ್ ಘರಾ ಪೆÇಸಿನಾಯೆ, ದೂದ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಖೊಂಚ್ ಮಾರ್ಚೊ ಸರೊಪ್ ಹೊ…..

ಕೊಡ್ತಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಂದ್ಯಾಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಕೊಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ರುಕಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ತಾಚೊ ವಕೀಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿತಾಲೊ. ಮರಿಯಾಣ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಮಾಬಲಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಾಯಾಂ ಪಂದಾ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ವಿಶೇಸ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ತ್ರಾಣ್‍ಚ್ ನಾ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್, ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಕಿತೆಂ ತರ್’ಯಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ವಕಿಲಾಕ್ ಬರೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ದೊನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸಾತಾಟ್ ವಕೀಲ್ ಭಿತರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಧಾ ಬಾರಾ ಸಾಧೆ ಜಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದೊನ್ಪರಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

ಸುಮಾರ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್‍ಶೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್, ಮಾಬಲಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ವಕೀಲ್ ಆನಿ ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲಯ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಕೇಜ್ ಎಕಾ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಯಾ….. ಹಿಯರಿಂಗ್ ತ್ಯೆ ದೀಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಕೀಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ವೊಜೆಂ ದೆವಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾಲೊ.

ಕೊಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಮರಿಯಾಣಾಚೊ ವಕೀಲ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ವಕೀಲ್ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಉಲಯಿತ್ ತೆಣೆಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂ!

ಕೊಡ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆ ಎಕಾಚ್ ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಗೆಲೆ.

ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಹಾಂಗಾಯಿ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ!

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕಿಲಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಲೋಂಚ್ ದಿಲ್ಲೊ?!

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 20: “ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ!”

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 18: ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *