Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 18: ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 19, 2018 at 8:25 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 18; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ಕುಂಪಾದ್ರೆ ತುಂ….. ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲಾಂ….. ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊಧುನ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ…..” ಹಾಂವೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ದುಬಾವ್ ಯೇನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ….. ತಾಕಾ ಧುವೆಚೆ ಮರ್ಯಾದಿಚಿ ಖಂತ್ ಆಸಾಯೇ…..? ಬಾಯ್ಲೆಚಿಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ಧುವೆಚಿ ಕಿತೆಂ? ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾತಿಂ ಆಟಾಕ್ ಧಾಡ್ಟಾಯೇ….. ತೊ ದಿವ್ರಾಂಚೊ ಚವಿಸ್ ವೊರಾಂಯಿ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ….. ಸೊಣ್ಯಾಂತ್ ಕೊಲ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೆಟೊ ರಾಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ…..”

ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳಯ್ಲಿ ನಾ.

Nirmone_Title A“ಮರಿಯಾಣ್ ತುಜೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಸತೆವಂತಾಪರಿಂ ಕರ್ತಾ….. ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಪೊರ್ವಾಂ ಕೇಜ್ ಅಶಿ ಅಂರ್ದುನ್ ಪಡಜೆ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಖಾಯ್ಜೆ ತಾಣೆಂ…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಚೆರ್ ಇತ್ಲಿ ಜಾಳ್ಕಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ. ಮರಿಯಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಮುನ್ನಾಯೊ ಕೆಲ್ಲೊ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಫಾಶಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ!

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೊ ಸ್ವಬಾವ್‍ಚ್ ತೊ. ಕದ್ವಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕಿಜನಾಂ ಧರುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತೊ ಹುಶಾರ್.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಪುಲ್ಗತ್ರ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಉಣಿ ಜಾಯಿತ್ ಆಯ್ಲಿ. ಧಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕುಡಿರ್ ಬಾರ್ಪೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಸುಕ್ಲೆ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪಾಯಾಚೊ ಘಾಯ್ ಆನಿ ಬೊರಿಯಾಂನಿ ದೂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಚಡುಣೆಂ ಬರಿ ಜಾಲಿ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪಾಯಾಚೆಂ ಸದಾಂಯಿ ಬೇಂಡೆಜ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ರಾವಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜ್ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಪೇಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೆಂ. ರಾತಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಣ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವಕಿಲಾಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಕಿಲಾಚೊ ಕುಮ್ಕೆಚೊ (ಧಾಕ್ಟೊ) ವಕೀಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ವಿಚಾರ್ನ್ ವಿಷಯ್ ಬರವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಮಾಬಲಾ-ಅನಿತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

Nirmonem_FB Title New 1ಮರಿಯಾಣ್, ಮಾಬಲಾ, ಅನಿತಾ ಆನಿ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜ್‍ಯಿ ಖಂತ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕೇಜ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕೇಜ್ ಅಂರ್ದುಚೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಪುರ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕೆ ಸಲ್ವಣೆಕ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅಪ್ರಾದಿ ಕರ್ಚಿ ರೆಮೆಜಾಚಿ ಸವಯ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್.

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ಖಾಟಿರ್ ನಿದೊನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಬೊರಿಯಾಂನಿ ದೂಕ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡುಂಕ್, ಶಿಂಕೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಯ್ನೊಭರ್ ದೂಕ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬಯ್ಲಾಕ್‍ಯಿ ಗೆಲೊಂ ನಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾರ್‍ಭಾರ್ ರೆಮೆಜ್‍ಚ್ ಪಳಯ್ತಾಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತನ್ಖಿ ಚಾಲು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವಕೀಲಾಚೆಂ ಕಾರ್ಡ್‍ಯಿ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕೇಜ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ. ರೆಮೆಜ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಗೆಲಿಂ.

ಪಾಂಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಮೆಜಾನ್. ‘ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅಶೆಂಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಅಮಾಸೆ ಬೆಟಾಚೊ ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊನಾ.

ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟಾನ್ ಶೀದಾ ವಿಶಯ್ ವಿಂಚ್ಲೊ.

“ತುಂ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣ್ ಭಾಭಾವ್….. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆರ್‍ಚ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಆತಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಪಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ ತುಮಿ….. ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಜಾಲಿ….. ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಗೆಲಿ ನಾ. ಆತಾಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಸ-ಸಾತ್ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಚೆಂ ಜಯ್ಲ್ ಜಾಯ್ತ್. ತುಮಿ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲಾಂ….. ತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆ-ಧುವೆಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ರುಜು ಜಾಯ್ನಾ….. ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್? ಆಸೊಂದಿ ಕೇಜ್ ರುಜು ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಜಯ್ಲ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ….. ಕಿತೆಂ ಲಾಭ್ ಆಸಾ? ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಪ್ರೇಜನ್ ಆಸಾ….?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟಾನ್.

“ನಾಕಾ….. ನಾಕಾ ಭೊಟಾಮಾ” ರೆಮೆಜಾನ್ ಮಧೆಂಚ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಜಯ್ಲ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ಫಾಶಿ ಜಾಂವ್ದಿ….. ಆಮಿ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿನಾಂವ್”.

“ಭೊಟಾಮಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್….. ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂದಿ…..” ರೆಮೆಜಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ.

ಭೊಟಾಮಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

“ಕೇಜ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚಿ ನಾಕಾ….. ತುಜ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ಆನಿ ಉರ್‍ಲ್ಲೊ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾ-ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ತೊ ದಿತಲೊ….. ಆಮಿ ರಾಜಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ಪಳೆಯಾಂ…..” ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ…..” ರೆಮೆಜ್ ಕಳ್ವಳೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಮರ್ಯಾದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆ ಆಶೆಕ್ ಮಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ….. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್‍ಚ್ ಜಾಂವ್ದಿ” ರೆಮೆಜ್ ಹಟಾನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ರೆಮೆಜ್‍ಬಾಯೆ….. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರುಜು ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳತ್ ತರ್? ಮೊಡ್ತ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಾಕ್ಶಿ ಸಾರ್ಕೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸುಟೊನ್ ಯೆತಾತ್….. ವಿತೊರಾಬಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತುವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಯ್‍ವೇ? ನಾ….. ತುವೆಂ ಮರಿಯಾಣ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ವೆತಾನಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಯ್. ‘ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ತೊ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್? ವಿತೊರಾಬಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಶಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ನ್ಹಯ್….. ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಾಕ್ಶಿ ಜಾಯ್ಜೆ….. ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ಶೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿತಾತ್….. ಆತಾಂ ಗಜಾಲ್ ತಿ ನ್ಹಯ್” ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟಾನ್ ತಾಳೊ ಸದಿಳ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟ್ ಸತ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಳೊ ಹಾಲಯ್ಜೆ ತರ್ ರೆಮೆಜ್ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ.

“ವಿಗಾರಾನ್‍ಯಿ ಕೇಜ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಗಾರಾನ್‍ಂಚ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟ್. “ಜಾಮಿನೆರ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಚ್, ಮರಿಯಾಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಒಳ್ಕಲಾ. ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಖುಬಾಳೊನ್, ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಭೊರಾನ್ ತುಜೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ…..”

“ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ….. ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಹೊ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ಳೊ?” ರೆಮೆಜಾನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ…..” ಹಾಂವೆಂ ಫಟ್ ಮಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ಲಿ.

“ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟ್ ಮುಕಾರುನ್. “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಚೆಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ…..”

“ಆಮ್ಚೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ ತುಮಿ…..” ರೆಮೆಜಾಚೊ ತಾಳೊ ಗದ್ಗದಿತ್ ಜಾಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ರಡೊನ್‍ಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. “ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡುನ್ ತಾಚೆ ಕರ್ನಾ ಮಾಫಿ ಮಾಗಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಸಾಧೊ, ಬೊಳೊ. ಇಲ್ಲೊ ಭೆಂಕ್ರೊಚ್. ಪುಣ್ ಕುಯುಕ್ತ್ಯೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳೊ ನ್ಹಯ್….. ಶೀದಾ ಮನಿಸ್. ತೊ ಪಾಪಾಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಥಾಪುನ್ ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ….. ಮರೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಮೆಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೊ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪುನ್ಯಾನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೊ….. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ನ್ಹಯ್‍ವೇ? ಹಿ ನೀತ್‍ಗಿ ಭೊಟಾಮಾ” ರೆಮೆಜ್ ಪಾಲಂವ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಪಂಚೆತ್ಕೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ ರೆಮೆಜ್‍ಬಾಯೆ….. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವಿತೊರಾಬಾಚಿಚ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ್ ಅನ್ಯಾಯಾಚೆಂ ತಾಳ್ ಮೂಳ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ವಿತೊರಾಬ್ ಭಾವ್ಜೆಚೆರ್, ಧುವ್ಡೆಚೆರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಆಧಾರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ….. ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತೆಂ? ತರ್‍ಯಿ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂ…..”

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಜೆಮ್ಮಾಬಾ….. ತೆದಾಳಾ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಲೊ….. ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಚೊ ಮಾನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ರಾಜಿ ಜಾಯ್ಜೆಗೀ?” ರೆಮೆಜಾಕ್ ಜೆಮ್ಮಾ ಭಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ರಡನಾಕಾ ರೆಮೆಜ್ ಬಾಯೆ…..” ಸಮುಧಾನಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟ್.

Edward Nazareth“ತುಮ್ಕಾಂ ಖುಶಿ ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾ….. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ….. ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆನ್ ಆರ್ಬಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ದರಬಸ್ತ್ ದುಡು ಆಸಾ. ಖರ್ಚಿತಲೊ….. ತುಮಿಯೀ ಪಳೆಯಾ….. ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾ. ತೊ ವಿಕುನ್ ತಾಚೆಕಡೆನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರಿತ್ ರಾವಾ…..” ನಿರಾಶೆನ್ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಭೊಟಾಮ್.

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಭೊಟಾಮಾ….. ತುಂ ರಾಗಾನ್ ವ್ಹಚನಾಕಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ. ನೀತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಆಮಿ….. ತುಂ ಆತಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆನ್ ವ್ಹಚನಾಕಾ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತುನ್ ಪಳಯ್ತಾಂವ್. ವಕೀಲ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆಕಡೆನ್‍ಯಿ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂವ್….. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳಯ್ತಾಂವ್” ರೆಮೆಜಾನ್ ಚಲಾಕೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಹಾಂವೆಂಯಿ “ವ್ಹಯ್ ತೆಂಚ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾಚೆ ಜಾಪಿಕ್ ಒತ್ತು ದಿಲೊ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟಾನ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ಲಿ. ತೊ ಒಪೆÇ್ವಂಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ನಾಕಾ….. ತ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯೊ ಹಿಕ್ಮತ್ಯೊ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್. “ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಕೇಜ್ ಅಂರ್ದತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತೊ ರಾಜಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ನೀಬ್ ಸಾಂಗ್ತಾ….. ಆಮಿ ರಾಜಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ಒಪ್ವೊನ್ ಕೇಜ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಗ್ಗ್ಯೊ ಒಗೊಚ್ ಬಸ್ಚೊ ನಾ. ಫಟ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾನ್ ನಶ್ಟ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಉಲ್ಟೊ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ತಲೊ. ಕೇಜ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಅಂರ್ದತಲಿ….. ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಯೆ….. ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ಶಿತ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕ್ಚೆಂ ನಾ.”

“ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ನಾಯೆ…..” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಜಿ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ? ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್? ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ತುಕಾ ಮಾರ್ತೊವೇ?”

“ಹಾಂವೆಂಯಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತೆಂಚ್…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಖುಶೆನ್. “ರಾಜಿ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ನಾಕಾ….. ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್‍ಚ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಜಾಂವ್ದಿ….. ತುಂ ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟಾಕಡೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಜಿ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್…..”

ರಾಜಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಚುಕ್ಲೊ.

ರೆಮೆಜಾಚೆ ಒತ್ತಾಯೆ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ.

*****

ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಗೆಲೊಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚೆ ಕೆಜಿಚೊ ವಿಚಾರ್ ಚಲ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜ್ ಆಶೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ರಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇಜ್ ತೀನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಿ.

ರೆಮೆಜಾಕ್ ಕೆಜಿಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ ಹಳ್ತಾನ್ ಉಣಿ ಜಾಯಿತ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತೆಂ ಕೆಜಿ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕೇಜ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಣಾಚೆರ್ ತಿ ಅಂರ್ದತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆಜಿಚೆರ್ ವೊಡ್ನಿಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೆಜಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ವೆಳಾಚೊ ಆನಿ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ವಿಬಾಡ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಚೆಂ ಜಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಚ್ ವ್ಹಡ್. ಕೇಜ್ ರುಜು ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬೊರಿಯಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುರ್ತಿ ಗೆಲಿ ನಾ. ಖೊಂಡುಂಕ್, ವೊಜಿಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸದಾಂ ಬಯ್ಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಡಾಂ ಮುಳಾಂನಿ ಭೊಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ತಣ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಮೊಡ್ಲಾಂ ವೊಳ್ಚಿಂ, ಸಾರ್ಣಿಕ್ ಇರ್ ಕಾಡ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಕುಡಿಕ್ ಭೊರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕರ್ತಾಲೊಂ.

ಹಾಂವ್ ಬಯ್ಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮರಿಯಾಣ್‍ಯಿ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂನಿ ಭೊಂವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ. ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಲೆವ್ನ್, ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಚೊ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ರೂಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂಚ್ ಕಾತ್ರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮೋಪ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ರೂಕ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ಜೀವ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಲಿಪೆÇನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮಾಬಲಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಖೊಂಡ್ಚೆಂ, ಮುಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ-ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಚವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೇಜ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ. ಕೆಜಿಚೊ ದೀಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಕಿಲಾನ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಯೇಶೆಂ ಕಾಗದ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ.

ವಕಿಲಾಚೆಂ ಕಾಗದ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಜಿಚೆಂ ವಿಚ್ರಾಪ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚ್ರಾಪ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ವಕಿಲಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಶೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೇಜ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಭರಣಿ ಕಿರ್ತಿಕೆಚೊ. ಭರಣಿ ಕಿರ್ತಿಕೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನವ್ಯಾನ್ ಖಂಚೆಂಯಿ ಕಾಮ್ ವಾ ಕಸಲಿಯಿ ನವಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಬರಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಕೆಜಿಚೆಂ ವಿಚ್ರಾಪ್ ಭರಣಿ ಕಿರ್ತಿಕೆಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಕಿಲಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಶೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ವಕೀಲ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆಂ.

ಕೇಜ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ವಕಿಲಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಭರಣಿ ಕಿರ್ತಿಕೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ವಕೀಲಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಿ ಮತಿಕ್ ವ್ಹೆಲಿ ನಾ. ‘ಕೇಜ್ ನವ್ಯಾನ್ ಸುರು ಕರ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ ಆತಾಂ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ….. ಭರಣಿ ಕಿರ್ತಿಕೆ ಹಾಕಾ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ…..’ ಮ್ಹಣ್ ವಕೀಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ವಕೀಲಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ವಿಚಾರ್ನ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತಿ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲಿ, ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಟ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲ್ಲೊ….. ಅಶೆಂ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ಆಸಾ ತಶೆ ತಾಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆ.

ವಕೀಲಾನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಫಟ್ ಗಜಾಲಿಯಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್, “ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಮರಿಯಾಣಾ ಆನಿ ಮಾಬಲಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ಝಗಡ್ತಾಲೆ, ‘ತುಕಾ ಮಾತಿ ಖಾವಯ್ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊಂ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಮುಳಾಂಕ್ ಬೊಶಿಯೆ ಚೂರ್, ಗ್ಲಾಸಾಚ್ಯೊ ಖೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಕ್ ಇಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ….. ಅಸಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವಕಿಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಘಡನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಫಟ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಫಟಿ ಕೆದ್ನಾಂಯಿ ಎಕಾಚ್ ಥರಾನ್ ಕಶ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ? ವಕಿಲಾಂನಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಘುಸ್ಪಡೊನ್ ವಚನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ನರ್ಗಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆಪುಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ರೆಮೆಜಾಕ್, ದೋಗ್ರಾಕ್‍ಯಿ ಸಾಕ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ವಕೀಲ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ವಕೀಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಟೀಣ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್? ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಕಿಲಾನ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್….? ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾತಿಂ ನಿದೆಂತ್ ತಿಂಚ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ವಕೀಲ್, ನಿತಿದಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಕುಲ್ಪಾಂ ಕರ್ಚಿಂ, ಮರಿಯಾಣಾನ್‍ಂಚ್ ವಕಿಲಾಪರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಡ್ಪುಂಚೆಂ, ಆಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್’ಚ್ ನಿತಿದಾರಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಗ್ಡೊ ಕರ್ನ್ ಮಾರ್ಚೆಂ-ತಸಲಿಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಪ್ಣಾಂ ರಾಚಿಚಿ ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಸಪ್ಣಾಂ ಪಡೊನ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋಗ್ರಾನ್ ವಿಜ್ಮಿತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

“ಸುರೆ ಗುತ್ತಿಗೆಂತ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಸುರ್ ಪಿಯೆತಾಲೆ….. ಹಾಂವೆಂ ಆನ್ಯೆಕೆ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ…..”

ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಝಿಂಟ್ ಉಡ್ಲಿ.

ದುಬಾವ್ ಸತ್ ಜಾಲ್ಲೊ? ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ದೊಡೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ?

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಾನಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಧುವ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಆನಾಕ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾ….. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ…..” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 19: “ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ!”

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News