Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 2, 2018 at 12:00 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 16; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ, ಶಿವಾಯ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಪಾಂಚ್-ಧಾ ಮೆಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವೆಗಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖರಸ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

ಆಮಿ ಕುತ್ಕಾಪಾಡಿ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಬೆಣ್ಶಿಚ್ಯಾ ಕರ್ಮರಾಚ್ಯಾ ದಾಟ್ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆಚಿ ಅಶೀರ್ ಸುವಾತ್. ಕುತ್ಕಾಪಾಡ್ ಆತಾಂ ರಾನಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ.

Nirmone_Title A“ಮರ್‍ಯಾಣಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಸಾರ್ಕ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ….. ಆತಾಂ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್?”

“ಜೀವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾಯೆ….. ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ…..” ನಂಜ್ಯಾಳಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಥೊಡಿಂ ಮಿನುಟಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಉಲಯ್ಲೆನಾಂವ್.

ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಕಶಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚಿ ಸುಸ್ತಲೆಂ ನಾ.

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆತಾಂ ಸಾಂಗನಾ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.

“ಮರ್‍ಯಾಣಾ ತುಜೆಕಡೆ ಗರ್ಜೆಚಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ….. ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್….. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತುಕಾ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ…..” ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ.

“ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಾಂಗ್. ಎದೊಳ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಪಾವನಾಂವೇ? ಆನಿ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ?” ಪಡ್ಪಡ್ಲೊ ತೊ.

“ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊ ತ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಯ್ಯಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಬ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಫಾಂಟೆ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊಂ…..” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ದಾಂಬುನ್ ದವರ್ನ್ ಸುಡಾಳ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್ ‘ಹೂಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ.

Edward Nazareth“ರುಕಾರ್‍ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಚ್ಚಿಲಾಚೆಂ ನಾಗಾಬೋಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಬೊಣಾ ಭಿತರ್ ತುಜಿ ಧುವ್ ಅನಿತಾ ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಬಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ…..”

ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರಾವಯ್ಜೆ ತರ್ ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಏಕಾಚ್‍ಫರಾ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಘುವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್‍ಯಿ ರಾವ್ಲೊಂ.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊಯ್…..” ಮರ್‍ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾರ್ ರಾಗಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಬ್ತಾಲಿಂ. ತಾಚೆಥಂಯ್ ಇತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ದೊಳೆ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ಕರ್ನ್ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ಮಿರ್‍ಯೊ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, “ಸಾಂಗ್‍ರೇ….. ಕೊಣೆ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ?” ಗರ್ಜಾಲೊ ತೊ.

“ಮರ್‍ಯಾಣಾ….. ಬೋಬ್ ಮಾರಿನಾಕಾ….. ಹಾಂವೆಂ ಖುದ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ನಾ….. ತುಜೆಕಡೆನ್ ಘುಟಾನ್ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ….. ಅನಿತಾಕ್ ಮಾಬಲಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ” ಆವೇಶ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ವಿತೊರೇ…..” ಹಳ್ತಾಚಿ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. “ಕಹಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್, ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೋಪ್ ಆಸಾಮೂ ತುಕಾ….. ಅನಿತಾಕ್ ಮಾಬಲಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ? ತುಜೆ ದೊಳೆ ಸಾರ್ಕೆ ಆಸಾತ್‍ಮೂ?”

“ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ….. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಚಡುಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಚತ್ ತರ್….. ವೆಳಾರ್ ಅನಿತಾಕ್ ಬೂದ್…..”

“ಧಾಂಪ್ ತೋಂಡ್” ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

“ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಕಿತೆಂ ಹಂಕಾರ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್….. ಚೀರ್ನ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಟಿಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ತಾಂ…..” ಮರ್‍ಯಾಣ್ ರಾಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

“ಮರ್‍ಯಾಣಾ….. ತುಂ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಸರಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾಕಾ. ಅನಿತಾ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರ್ತಾ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಮಾರ್ನ್, ಬಡವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್….. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್….. ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್” ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಹುಂಕಾರ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಭರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

‘ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಅನಿತಾಕ್ ಮಾರ್ನ್, ಬಡವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಅನಾಹುತ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಮೂ….. ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ….. ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ಪರ್ವತ್‍ಗಾಯ್….. ಕಿತೆಂಯಿ ಕರ್ನ್ ಮೊರ್ತಿಂ…..’ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

“ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ?” ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

Nirmonem_FB Title New 1“ಬಿಬ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಮಾಡಾಂಕ್ ಸಾವೊಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾ ರುಕಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊಂ. ದೋವ್ ಝಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಫಾಂಟೆ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾಕ್ ಘುಸ್ ಲಾಗನಾ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗಿಂ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಬಿಬ್ಯಾ ರುಕಾರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ…..” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತುಂವೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಂವೇ?”

“ತಾಣಿಂ ಬೊವ್‍ಶ್ಯಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ರುಕಾರ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಬಿಬ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ದಾಟ್ ಪಾಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.”

“ತುವೆಂ ಕೊಣಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್.

“ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಲಾಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ…..”

“ರೆಮೆಜಾಚಿ ಜೀಬ್ ಭಾರಿ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾ….. ಕೊಗ್ಗ ಪುಜಾರಿಚೆ ಧುವೆನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನಿತಾ ಆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್…..” ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಅರ್ದ್ಯಾರ್‍ಚ್ ರಾವೊನ್ ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಪಾಟಿಂ ಘುವ್ಲೊಂ.

“ವಿತೊರೇ….. ಚತ್ರಾಯ್. ಹಿ ಖಬರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಜಿಬೆರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕನ್ ತರ್ ತುಜೆಂ ಪೆಂಕಟ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಲೊಂ…..” ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ ಜೊಕ್ಚೆಂ ಬೋಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ನಾ….. ಮರ್‍ಯಾಣಾ….. ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗನಾ. ಪುಣ್ ತುಂ ಜಾಗ್ರುತೆನ್ ಪಳೆ. ರಾಗಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್…..”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ….. ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್…..” ತಾಚೊ ರಾಗ್ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪೊಡ್ಕಳಾಂ ಪಾಡಿ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಚಡಿತ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಪೊಡ್ಕಳಾಂ ಪಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಗುರಿ ಗಾದ್ಯಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮರ್‍ಯಣಾಕಡೆ ರಾಗ್ ದಾಂಬುನ್ ದವರ್ನ್ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಧುವೆಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ವೊಜೆಂ ಹಾಳು ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಬೊಣಾಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್, ಮರ್‍ಯಾಣಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ತಾಲಿ.

ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಗಡ್ ಉತ್ರಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಭೊರಾರ್ ಅನಿತಾಕ್ ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್‍ಯಿ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ.

‘ದೆವಾ….. ತಹಲೆಂ ಅನಾಹುತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್….. ಸಾಂ ಪೊರಾಸ್ಕಾ” ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮರ್‍ಯಾಣ್ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಧುವೆಕ್ ವಾ ಅನ್ನಾಡಿ ಮಾಬಲಾಕ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ರಾಗಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ರಾಗಾನ್ ಅನಿತಾಕ್ ಮೊರಾಸರ್ ಮಾರಿತ್ ತರ್? ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಅನಿತಾಚೆ ವಾ ಮಾಬಲಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಸೊವುರ್ನ್ ಘಾಲಿತ್ ತರ್?

“ಕಿತೆಂ ಮೊಳಬ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಯ್….. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಪಳೆವ್ನ್.

“ನಾ….. ಹಾಬಾ….. ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಚುಕೊನ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ರೆಮೆಜ್ ತಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲೆಂ.

ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪೇಜ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ಅರ್ದಿ ಬೊಶಿ ಜೇವ್ನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ಧಾವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

“ವಿತೊರೇ…..” ಬೊಬಾಟ್ ಮರ್‍ಯಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊಂ. ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಬೊಶಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚೊವ್ಕೆಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮರ್‍ಯಾಣ್, ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್, ಅನಿತಾ ಆನಿ ಮಾಬಲಾ ಉಬಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ಆತಾಂ ಬೊಗೊಳ್‍ರೆ ಬೆವಾರ್ಶಾ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮರ್‍ಯಾಣ್. “ಪೋರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‍ರೆ…..”

“ಮರ್‍ಯಾಣಾ….. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್….. ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ….. ಆತಾಂ….. ಆತಾಂ…..” ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ದೆಲೊಂ.

“ಆತಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ರೆ ದಳ್ದಿರ್ಯಾ….. ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಊಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಲಯ್…..” ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಗರ್ಜಲೊ.

ಅನಿತಾ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಭಿಸುಡ್ಲೆಲೆ ಕೇಸ್, ಸುಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಾವೆಂ ಗಾಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್ ಚಾರ್ ಬರೆಚ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬಯ್ನಾಯೆ…..” ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದಡ್ದಡೆ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲೆ.

“ದಗಲ್ಬಾಜಿ….. ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ….. ಬೊಣಾಂತ್ ತುಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ತಿಚೊ ಮೀಂಡ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ….. ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಆನಿತಾ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಮಾಟ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ ತುಕಾ….. ತುಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಮೀಂಡ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ ತುಕಾ….. ತುಕಾ ಆನಿತಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾಬಲಾ ದಿಸ್ಲೊ….. ತುಜಿ ಜೀಬ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡಿನಾ ತರ್…..” ಮ್ಹಣತ್ ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಮುಕಾರ್ ಉಡ್ಲೊ. ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಮ್ಸಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ವೊಡ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಆಧಾರ್ ಚುಕೊನ್ ಮಾಲ್ವಲೊಂ.

ಮಾಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊರಾನ್ ಲೊಟ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ವೊಮ್ತೊಚ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್….. ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್ ಬಳಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟಿರ್ ಬೊರಿಯಾಂಚೆರ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಬೊರಿಯೊ ಭಾಲ್‍ಯೆಪರಿಂ ತೊಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

ವಾನಾಚೊ ಗಾಟ್ಣೊ ಪಾಟಿರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

ಪಿಕ್ಕಾಸಾಂತ್ ಪಾಟ್ ಖೊಂಡ್ತಾತ್‍ಶೆಂ ದೂಕ್ ಉಬ್ಜಲಿ.

ಹಾಂವ್ ದುಕಿನ್ ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ಉದಾರೆಂ ಪರ್ತತಾನಾ ಮಾಬಲಾನ್ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಬಳಾನ್ ಖೊಟಾಯ್ಲೆಂ.

ಮರ್‍ಯಾಣಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖೊಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

ಹಾಂವೆಂ ದುಕಿನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ಪ್ರಾಣ್ ಕುಡಿಂತ್ಲೊ ತುಟೊನ್ ವೆತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ….. ಸಂಸಾರ್ ಘುಂವ್ಲೊ.

ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬುಡ್ಲೊಂ.

*****

ರೆಮೆಜ್ ಅಶೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಬಿಬ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಕಾತರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ರುಕಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಮರ್‍ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ರೆಮೆಜ್ ಅರ್ದೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್.

ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಘುವ್ಲಿ….. ಹಾಂವ್ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾಲೊಂ.

“ರೆಮೆಜಾ…..” ಹಾಂವೆಂ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ…..

“ಕಾಲೆಂ ಜಾತಾ….. ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಪಾಲ್ ಪುಸ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ.

ಹಾಂವ್ ಸಪ್ಣೆತಾಲೊಂ….. ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಸಪ್ಣಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

*****

ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಎಕಾ ಹಾತಾಕ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ.

ರೆಮೆಜ್ ಖಾಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೂಲಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್, ಮಾಬಲಾನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಹಾಂವೆಂ.

“ಕಾಲೆಂ ಜಾತಾ….. ಮಸ್ತ್ ದುಕ್ತಾಯೇ…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

ಆಂಗ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ತಾಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ದುಕ್ತಾಲಿ.

ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ವೋಂಟ್ ಹಾಲನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

“ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ಮೊರ್ನಾಂತ್ಲೆಂ ರಾಕ್ಲೆಂ. ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿಂ ಮಯ್ಮಾಂ….. ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಸಮಾದಾನಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್.

ಹಾಂವೆಂ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಡ್‍ಯೆ ಘಡ್‍ಯೆ ಜಾಗ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಆಂಗ್‍ಪಾಂಗ್ ದುಕ್ತಾಲೆಂ. ನರ್ಸಾಂ ವೆಳಾ ವೆಳಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸುವ್‍ಯೊ ತೊಪ್ತಾಲಿಂ. ಏಕ್ ರಾತ್, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಸೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

“ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್ ತುಂ ಮೆಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಹೊಟೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪೆಜೆಚೊ ನೀಸ್ ದಿತಾನಾ.

“ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್….. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಕಶೆಂ ಹಾಡ್ಲೆಂಯ್?” ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಕಡೆ ಮೆಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ತಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಮರ್‍ಯಾಣ್, ಮಾಬಲಾ, ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಆನಿ ಆನಿತಾ ಒರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸ್ತಿನಾ….. ತೊ ಹರಾಮಿ….. ತುಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.”

ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ.

“ತುಜೆಂ ಮಾತೆಂ ಫೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ಆಂಗಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಪಿಂಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ….. ನಾಕಾ ತೊಂಡಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ….. ಆಕಾಂತಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ….. ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಧಾವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ದೋಗ್ರಾನ್ ಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತುಜೆಂ ಎಕ್ಕ್* ಮಾತ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕುಂಪಾದ್ರ್‍ಯಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

*ಎಕ್ಕ್: ನಿಮಾಣೊ ಶ್ವಾಸ್

“ಕುಂಪಾದ್ರ್….. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್?” ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿ….. ಮರ್‍ಯಾಣಾಚೊ ಮೋಸ್, ಘಾತ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳಾ. ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಚುರ್ಚುರ್ಲಾ. ತೊ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್, ಒಕ್ತಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿಕ್, ಪೊಲಿಸಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾತಾವೇ….. ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಲೊ….. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್‍ಯಿ ತಾಣೆಂ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ…..”

“ಪೊಲಿಸಾಂಕ್….. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಲಫ್ಡೆ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂವೇ…..” ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“ತುಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತುಂ ಪೊಲಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್. ಪೊಲಿಸ್ ಕಾಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್….. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕುಡಾಯ್ಲಾಂ…..”

“ಸಕ್ಡಾಂಕ್” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್, ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್, ಮಾಬಲಾಕ್ ಆನಿ ಆನಿತಾಕ್….. ತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ”

“ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್…..”

“ಸಕ್ಡಾಂಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್, “ಆತಾಂ ಸರಳಾಂ ಮೆಜ್ತಾತ್….. ತಾಂಕಾಂ ಧಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಜಯ್ಲ್ ಜಾತಲೆಂ…..”

ವಯ್ರ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಾಂಕ್ಯಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಿ ಹಿ ಘುಸ್ಪೊಡ್!

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಕೆಚ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಎಕೆಚ್ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್….. ಬಾಪ್ಪುಚೆ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ವಿಂಗಡ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಬ್ಜಲಿ ಹಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್?

ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯಾಂಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಮುಳಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ?

ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳವ್ನ್ ಮುಳಾಂತ್‍ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆ ಜಿಬೆಚೆ ಖೊರ್ಜೆನ್ ಅನ್ನಾಡಿ ಜಾಲೊಂ.

ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಜಾಲಿ….. ಮಾಫ್‍ಯಿ ಮಾಗ್ಲಿ!

ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಮಾಬಲಾನ್ ಆನಿ ಆನಿತಾನ್ ಅನ್ನಾಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಘುಟಾನ್ ಗಜಾಲ್ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ? ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಾಗಾಪರಿಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಉಡ್ಲೊ?

ರೆಮೆಜಾಕ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸತ್ ಆಸಾ?

ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ….. ಮ್ಹಾಕಾ ತಕ್ಲಿ ಘುವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಯ್ಲೆ.

“ಕಿತೆಂಯ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್. “ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ. ದೋನ್‍ಯಿ ಕುಶಿಚ್ಯೊ ಬೊರ್‍ಯೊ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾತ್….. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವಜೆ….. ಒಪರೇಶನ್ ನಾಕಾ…..” ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆಯ್ಲೆ.

ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News