ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : April 5, 2018 at 8:14 AM

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 4
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಮಾಂವಾನ್, ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಭಾಷೆನ್ ತಶೆಂ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಿ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮಾಂವಾನ್, ತಸಲ್ಯೆ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡಿಯೆ ತೆಂ ಉತಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಕಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಪುಣ್‍ಯೀ –

ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಗವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?

ತಾಣೆಂ ತೆಂ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಗೀ, ವಾ, ತಿಕಾ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ? ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ – ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ತರುಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ತೆಂ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್… ಚಿಂತ್ಚೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್.

“ಆ… ಮಾಂವಾಂನೊ!” ಆಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ತಿ, ಲಜೆನ್ ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡೊನ್. ಚಡಿತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆನಿ ವಿವರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ಸವಾರಾಂ ಮಧೆಂ ತರಾತುರಿತ್ ಚಲನ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚಕಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಆತುರಾಯೆನ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲಿ.

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಜರೂರ್ ಹುಕ್ಮೆಚಿ ಏಕ್ ಬೊಬಾಟ್ ದಿಲಿ.

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್, ಶಿಪಾಯ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ವೊಡುನ್ ಘೊಡ್ಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ತ್ಯೆ ಗಡ್ಬಡೆಂತ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಮಾಂವಾಕಡೆಂ ದುಸ್ರೊ ಕಾಂಯ್ ಸಬ್ದ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ಶಿವಾಯ್ ತಿಕಾಯೀ ತುರ್ತಾನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ.

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲುನ್ ಬಾಂಧ್ಲೊ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆಲಿ. “ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

Sovo Surngarun_Advt 1

“ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಚಡಿತ್ ಘೊಡೆಯೀ ನಾಂತ್. ದುಸ್ರೊ ಘೊಡೊ ಸೊಧುಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್‍ಯೀ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. “ಖುಶೆನ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಯೇ. ಆರಾಮಾರ್ ತುಕಾ ಆಮಿ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್.” ತಾಣೆಂ ಆಪುಣ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಚಡೊಂಕ್ ತಿಕಾ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಪುಣ್ ತಿ ಕಾವ್ಜೆಲಿ. ತಾಣೆಂ ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂಕ್ ಹಾತ್-ಭಾಸ್ ಕರುನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ತಾಣಿಂ ತಿಕಾ ಉಕ್ಲುನ್ ಆಯಾಝಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸಯ್ಲಿ…

“ಹೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ತುಜೆಂ, ಮಾನಾಚೆಂ, ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೇ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯಾಝ್, “ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ…”

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ವಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ, ಆನಿ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಲೆಂ. ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ತೊ ಕಡ್ಕಡ್ಲೊ, ಲಜೆನ್ ತೊ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆಂ, ತಾಚೆ ಕಾನ್ ಹುನ್ ಜಾಲೆ, ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಘಾಮ್ಶೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೊರಾಂ ಆದಿಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನವ್ಯೆ ವ್ಹೊಕ್ಲೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಸ್ವಪ್ಣೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕದ್ವಳ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಧ್ವಿಕ್‍ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ತಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಥಿರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ… ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತಿಣೆಂ ಝಗ್ಡಾಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಹಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದುಸ್ರಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಅಸಲೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಿಯಾಳುನ್ ತಿ ಭ್ರಾಂತಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಯ್ರ್ ಚುಕೊನ್ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ನ್ಹಯ್ ತಿಚೆಂ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂದಿ – ತೊ ತಿಚೊ ಖರೊಚ್ ನೊವ್ರೊ ಆನಿ ತಿ ತಾಚಿ ಖರಿಚ್ ವ್ಹೊಕಾಲ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆನಿ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ರೊಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ…

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯಾನ್ ಕೈದಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್, ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ತಿಕಾಯೀ ವ್ಹರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವೆರ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಶಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುಷೆನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಚಡ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ-ಬಾಳಾಂಚೊ ಚಡಿತ್ ಗೋಳ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾರ್‍ಲ್ಲೊ.

VJP Saldanhaಶಿವಾಯ್, ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಿಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಚೊ ಜೀವ್ ಭೋವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ – ದುಃಖಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಕಸಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ವಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ತಿ ರಾವ್ತಲಿ, ಕಸಲಿಂ ತಂತ್ರಾಂ-ಕುತಂತ್ರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಕರುನ್ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಲಿ, ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ತಲಿ, ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಪ್ರಾಣ್ ತರ್‍ಯೀ ದಿತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ…

ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ, ತಿಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಚಲ್ತಾಲೊ, ತಿಚೆಂ ತನ್‍ಮನ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ…

ಪಾಟಿಂ, ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಥೊಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ – ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ – ತರ್ಕ್ ಕರ್ಚಿ ತಿಕಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಚಿಂತುನ್‍ಯೀ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ – ಶಿಪಾಯ್ ಸಗ್ಳೆ, ಸರ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ್ ರೊಸ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್, ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಖಾಲಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆ. ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಬರೆಪಣ್‍ಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ನ್ಹಯ್ ತರ್, ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾಡಿಂನಿ ಜಾತಾಲೆಂ ತಶೆಂ – ಪೊಟ್ ಭರ್ಚೆಂ ಭರುನ್, ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಜಾತಾಲೊ, ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆಂ – ಜಾಂವ್ ವೊರ್ವಿ, ಜಾಂವ್ ದುಡು ಭಾಂಗಾರ್, ಜಾಂವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತುಂಚೊ – ಅಪಹಾರ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಂ ಸವೆಂ, ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಘರಾಂ ದಾರಾಂ ಆನಿ ವಠಾರಾಂ ಉಜ್ಯಾನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾತಾಲಿಂ… ದೆವಾಚ್ಯೆ ದಯೆನ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜೀವ್‍ಯೀ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್… ಫಕತ್, ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ವ್ಹೊಕ್ಲೆ-ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್!

ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆರಂಭ್! ಆನಿ ತಾಂತುಂ, ನೊವ್ರೊ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್, ತಿಚಿ – ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಮರಿಯ ಸುಜಾನ್ನಾಚಿ – ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಾಣಿ…

ಫೌಜ್‍ದಾರ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿ ಪಾಟ್ಲಾಮ್, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲಿ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಮತಿಂತ್ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಭಿರಾಂತ್ ಭೊಗನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಕ್ರಿಯಾದಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ತೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತೆ ತಾಕಾ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಚಿನಾ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚಿ, ತಾಚಿಚ್ ಫವ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಿತ್ರ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ದೆಕುನ್, ವಾಟೆರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಪಾವಾಸರ್ ಸರ್ವ್ ಸೊಸುನ್ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾತಾಲಿ, ಫಕತ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್, ತಾಚ್ಯೆ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಚಿಂತುನ್. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್, ಗೊಮ್ಟಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ, ಆನಿ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಪ್ಲಿ.

ತಾಣೆಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಘೊಡ್ಯಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕದಮಾಂ ಉಡವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ… ದೊನ್‍ಯೀ ಪಾಯ್ ಎಕ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ತಿಚೆಂ ದಾವೆಂ ಭುಜ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ, ಆನಿ ಆಯಾಝಾನ್ ತಿಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ – ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಮತಿಂತ್ ವೊಂಕಾರೊ ಆಯ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಆನಿ ತಳ್ಮಳೆ ಚಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಚಿಡಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ… ಆನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಯೀ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ!

ತಿ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲಿ, ವಾ, ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ವ್ಹಯ್. ತಿಚೊ ಇರಾದೊ ದುಸ್ರೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ – ತಾಕಾ ಥೊಡೆಂ ಧೈರ್ ಆನಿ ಭುಜಾವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿ ಭಾಸ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ.

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಹಿಂವಾಳ್ತಾಲೆಂ. ತರ್‍ಯೀ ತೆಂ ಸೊಸುನ್ ತಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಯಾಝಾ ಕಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲಿ.

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಭೊಂವ್ತಾಲಿಂ. ತಶಿಂಚ್ ತಿಂ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಸಾಮ್ರಾಟಾ ಸಾರ್ಕೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಅತ್ಯಾಶೆಚೆಂ ವೈದಪಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಸಲಿ ಅತ್ಯಾಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಕಸಲೆಂ ವಂಚನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಕರುಂಕ್, ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಗೊಮ್ಟ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಮೊಡುಂಕ್ ವಾ ಕಿತ್ಲೆ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ತೊ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ತಶೆಂ ತೊ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಇರಾದೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಇತ್ಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಫಿಂರ್ಗಿ-ನಸ್ರಾನಿ ಸ್ತ್ರೀ… ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಹಿಂವಾಳ್ತಾಲೆಂ, ಶಿರ್ಶಿರ್ತಾಲೆಂ, ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲೊ.

“ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾ ಕಿತೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ತೊ ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ. ಸಮ್ಜತಚ್, ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ:

“ವ್ಹಯ್. ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೀಸ್…”

“ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಘೆವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತುಜಿ ಕಸಲಿ ಖುಷಿಯೀ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಷಿ. ತುವೆಂ ಆಡ್ಕಳ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್.”

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ, ತರ್‍ಯೀ ಅಶಿ ತಿಣೆಂ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ: “ಬಹಾದುರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಖುಷಿ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಯ್ತ್?” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ತಿಣೆಂ ಥೊಡೇ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೆಂ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಜೆಂಚ್, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊ ಆನಿ ಪೀಂತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಳ್ವಳೆ ಭೊಗ್ತಾಲೆ.

ಪುಣ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾ ಕಡೆಂ ಉಲವ್ನ್, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಖಬರ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಆನಿ ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್‍ಯೀ, ತಿಕಾ ಆನಿ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಥೊಡಿ ಪುಣ್‍ಯೀ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಮೆಳಶಿ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಶೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ –

“ಆಮಿ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ – ಬಹಾದುರಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್…”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್..?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಆಯಾಝಾನ್, ಮತಿ ಭಿತರ್ ತಸೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಫುಲೊನ್.

“ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾಯೆ… ಉಪಾದ್ರ್ ದೀನಾಯೆ.”

“ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. ತಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹಿ ಯುವತಿ, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಮೋವ್ ಪಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಲೊಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಭಾಷೆನ್ ತಿತ್ಲಿ ಸುಡಾಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಿ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಆನಿ, ತುವೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. “ದುಸ್ರ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ತಚ್, ತುಮಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೆನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಆಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ತಾಂವ್.”

“ತುಮ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್.”

“ತುಕಾ ಹೆರ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಲೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ವೆಗಿಂ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್. ತರ್, ಆತಾಂಚ್ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರೂಂ?”

“ಖುಷೇನ್.”

“ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಥೊಡಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.”

“ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್.”

ತಶೆಂ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ – ತಿಣೆಂ ಮತಿಂತ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ.

(ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಆವಸ್ವರಾಂತ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *