ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : March 26, 2018 at 12:01 AM

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 15; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ದೆವಾ ಹೊ ಸಂಸಾರ್’ಗೀ…..” ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ.

ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾಯಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಚರಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್! ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ಪುಣ್‍ಯಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ರುಕಾರ್‍ಥಾವ್ನ್ ದೆವೊನ್ ವಚೊನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಲುಂವೊನ್ ಸೊಡ್ತೊಂ….. ತಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಅನಿತಾ ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ನ್ಹಯ್!

ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಾಪಾಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಂಕಾರಿ ಚೆಡುಂ. ಆತಾಂ ಘುಟಾನ್ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಅನ್ನಾಡಿ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾಲೆಂ!

Nirmone_Title Aಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್? ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಆನಿ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್, ಆತಾಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್, ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮರ್‍ಯಾದಿನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ. ರೆಮೆಜಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಚೆರ್ ಜಾಳ್ಕಾಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಚೆ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲಿವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ ತರ್‍ಯಿ, ಹೆ ಪರಿಂ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಅನ್ನಾಡಿ ತೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಹಂಕಾರ್, ಗರ್ವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ವಾಯ್ಟ್ ನ್ಹಯ್. ಸದಾಂ ತೇರ್ಸ್, ರಜಾರ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿಯಿ ಅಸಲಿಂ ಅನ್ನಾಡಿ ಬುದಿಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?

ತರ್ನ್ಯಾ ಕುಡಿಂಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್‍ಪುರ್ತೊ ವೇಳ್ ಘೆತ್ಲೊ ಮಾಬಲಾ-ಅನಿತಾನ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ಉಡಾಉಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ ತರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಪೊಜ್ಡಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉದೆಲಿಂನಾಂತ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ವಿರಾರಾಯ್ ಉಬ್ಜಲಿ. ಕುಡಿಂಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ನಿವ್ತಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಬಲಾ ಉಟೊನ್ ಬೊಣಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರೊ ಸರ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರಿತ್ ಅನಿತಾಯಿ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ತಿಂ ತ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲಿಂ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊ ನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಬ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಧರ್ಲೆ.

ತೀನ್ ಚಾರ್ ಫಾಂಟೆ ಖಾತರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ-ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?

ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಚೊ ಫಳ್ ಭೊಗುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸೊಂ?

Edward Nazarethಮರ್‍ಯಾಣಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್‍ಯಿ ಉಲಯ್ತಲೊ. ಲೊಕಾನ್ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಚೊರ್‍ಯಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾವಿಶಿಂ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ವೆಳಾರ್ ಜಾಗಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಶಿತ್ ವಚೊನ್ ಪೇಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಕಳಂವ್ಚೆಂ?

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೆಂಚೊ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಹಗೆಂ ಚಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಅಸಲೆ ಗತಿಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬೊಣಾಂತ್ ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಪಾತ್ಯೆತ್? ಮೊಸ್ರಾನ್ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದುಬಾವೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ಚೊ ನಾ.

ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್‍ಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ? ಕೊಣಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜಾತಲಿ. ಖಬರ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಜಾತಲಿ.

ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಮರ್‍ಯಾಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವೊಂಕ್‍ಯಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮಾಬಲಾ ಖೊರೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಖೊಂಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಬೊಣಾಂತ್ ತಾಚಿಂ ಕರ್ಮಾಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜೋಪ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ರುಕಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಖಾತರ್ತಾನಾಯಿ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ.

ಕಾತರ್‍ಲ್ಲೆ ಫಾಂಟೆ ಸೊವುರ್ನ್, ಸೊಪ್, ಸೊಂಟೆ, ಆಡಾರಾಂ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ಧಾ ಉತ್ರಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಘರ್ಚೆಂ ಎಕೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ರೆಮೆಜ್ ತಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ಮಾತ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಚಿಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕರ್ಡಾಕ್ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಪರಿಂ ಖಿಣಾನ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಖಬರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ರೆಮೆಜ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸೊಂಟೆ ಬಾಂಧುನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೆ ಆನಿ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ. ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿ. ಸೊಂಟೆ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೇಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ದೋನ್ ಘಾಸ್ ತೊಂಡಾಕ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪೆಟೊ ಘೊಂಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೆಜೆಚಿ ಬೊಶಿ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಯ್ತಚ್ ತೊ ನರ್ಗಲೊ. ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಸ್ಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖೊಟಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಜೆ.

“ಕುಂಪಾದ್ರ್….. ಭಾರೀ ಅಪ್ರೂಪ್….. ಕಿತೆಂ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿವೇ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತೆ ಘಡ್‍ಯೆ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೊ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಕರ್ನ್ಯಾಂಚೊ ಹಾಂವೆಂ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡ್ಲೊ ನಾ.

“ಕುಮಾದ್ರ್ ಘರಾ ನಾಂವೇ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್.

“ಬಯ್ಲಾಂತ್ ತಣ್ ಕಾಡ್ತಾ….. ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್….. ಭಿತರ್ ಯೇ” ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

“ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಯಿ ನಾ….. ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಾಂ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲೊಂ….. ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಜಾಲೊ ನಾ…..” ಮ್ಹಣತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ.

“ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಜೇವ್ನ್ ಯೆತಾಂ…..” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್‍ಚ್ ಜೆವ್ಲೊಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಬೀಡಿ ವೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಪಂಚೆತ್ಕೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ….. ಹಾಂವೆಂ ಮರ್‍ಯಾಣಾಚೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಲಜ್ ಸೊಡುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್….. ಆದ್ಲೆಂ ಪುರಾ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್….. ತುಮ್ಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲಿ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

Nirmonem_FB Title 2“ಸಯ್ರಿಕ್ ತುಟ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್….. ತ್ಯಾ ಹಲ್ಕಾಟ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್. ಪೋರ್ ಗುಂಡು ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಮಾಬಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾತಿಂ ಬಯಲಾಟಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ….. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಘೊವಾಕ್ ಧರ್ನ್ ರಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ತುಂ….. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಭಾರಿ ಚರಬ್ ಆಸಾ….. ಹಾಂವೆಂ ಬರ್ಯಾನ್ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಲ್ಕುನ್‍ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಹಾಚಿ ಧುವ್ ನಾ ತರ್ ಗಾಂವಾರ್ ಕಿತೆಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ದುಕೊಳ್ ಪಡ್ಲಾವೇ…..?” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಬಿಡಿಯೆಚೊ ನಿಮಾಣೊ ದಮ್ಮ್ ಮಾರ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮುಳ್ಕಾಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

“….. ಹಾಂವೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಕೊಗ್ಗ ಪೂಜಾರಿಚಿ ಧುವ್ ಅನಿತಾಚೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸಾ. ಆಟ ತಾಣೆಂ ಆಂಗವ್ಣೆಚೊ ಕರಂವ್ಚೊ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಅನಿತಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ….. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಮಾಬಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ….. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ….. ಹಾಂವೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗ್ ತಾಕಾ….. ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ ಹಾಂವ್….. ಆದಿಂ ಆಟಾಕ್, ಕೋಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೆ….. ಆತಾಂ ಚೂಕ್ ನಾ ಖಂಯ್…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಾಪ್ ಸಮ್ಜಲೊ. ಮರ್‍ಯಾಣಾಕಡೆ ಬರೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ದುಸ್ಮಾನಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಬರೊ ಈಶ್ಟ್ ಖಂಯ್ ತಶೆಂ…..

“ಆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್….. ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾತಿಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್….. ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊಡಿತ್….. ಹೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಿರಯ್ತ್ ತರ್….. ತಸಲ್ಯಾ ಬೆವಾರ್ಶಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಉರತ್ ಮ್ಹಣ್…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ರಾಜಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ‘ಅನಿತಾ ತಸಲಿ ಸುನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್‍ಚ್’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಬೊಣಾಂತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮತಿಕ್ ಹಾಡ್ನ್.

ಮರ್‍ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕಡೆ ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಸಯ್ರಿಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೊವಾಚೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಿಂಡಾಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ರೆಮೆಜ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಾಗಿಣಿಪರಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ತಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಮೊಡಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ದಗಲ್ಬಾಜಿ ತೊ…..” ತೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಪಡ್ಪಡ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ತಚ್, ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ.

“ತೊ ತಾಂಚೊ ನಾಟಕ್….. ತುಜೆಕಡೆ ಗೋಡ್ ಗೋಡ್ ಉಲವ್ನ್ ಘುಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಮತ್ಲಬಿ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ….. ತುವೆಂ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್….. ತಾಕಾ ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ತುಜೆ ವಿರೋದ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ದೂರ್ ದಿತಲೊ….. ಅನ್ನಾಡಿ ಹಡ್ಬೊ ತೊ…..”

ರೆಮೆಜ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ವಿರೋದ್ ಮುನ್ನಾಯೊ ಕೆಲ್ಲೊ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮನಿಸ್ ತೊ…..

“ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ಮರ್‍ಯಾಣಾಚಿ ಧುವ್ ಆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗಜಾಲಿಂತ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಅನಿತಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಯಿ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ, ಹೂಂಯಿ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ….. ಮರ್‍ಯಾಣಾಕಡೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ…..” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತಾಂಕಾಂ ಚಾರ್ ಶೆರ್ ಮೀಟ್….. ಮೋರ್ನ್ ಮಾತ್ತಿ ಖಾವ್ನ್ ವಚೊಂದಿತ್” ಶಿರಾಪ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಲಚ್ಚಿಲಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಅನಿತಾ ಆನಿ ಮಾಬಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾಪಾಸ್ ಕಾಮ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಬಯಲಾಟಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ದೋಗ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಟಾಚ್ಯಾ ಮದೆಗಾತ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯಿ ಸತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಕುಡಿಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಘುಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತೆಲಿಂಚ್. ತವಳ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಘಾಣ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಚೆಡುಂ ಕಿತೆಂಯಿ ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಬಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ವಚತ್ ತರ್? ಗುರ್ವಾದಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಬಲಾಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚತ್ ತರ್? ತಾಣಿಂ ತಸೊ ಕರ್ಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್. ಅನ್ಯಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸನಾಯೆ, ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಮರ್ಯಾದ್ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಧರ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಯಿ ಮರ್ಯಾದ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ವೆಳಾರ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ವಾಟ್ ಝಳ್ಕಲಿ ನಾ. ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಕಶೆಂ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಧಯ್ರ್ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಖಬರ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್?

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಪಾತ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಘುಟ್ಮೊಳ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕಡೆಯಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕಡೆ ವಿಗಾರಾಂಕಡೆ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲ್ಯಾರ್? ತೊ ಪಡ್ಪೊಶಿ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಮಾಬಲಾ-ಅನಿತಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಮ್, ಅನಯ್ತಿಕ್ ವೆವ್ಹಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಮರ್‍ಯಾಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಕಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯಾಚ್ ಜಾಲಿ. ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಪರಿಹಾರ್ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾ.

ದುಸ್ರೆ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಪಾವಜೆ ತರ್ ಮಾಬಲಾ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ತಾಲೊ.

ಪೆಜೆತ್ತಮಾರಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಮರ್‍ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯಾಂನಿ ನವಿ ಆಂಕ್ರಿ ದಿಸ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ. ಆಮಿ ಇಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯಾಂಕ್ ನವಿ ಆಂಕ್ರಿ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ!

ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿಚ್ ಜಾಲಿ.

‘ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯಿ ವಾಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ತರ್‍ಯಿ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಕಳ್ತಲೆಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಜೀವ್ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ ಮಾಬ್ಲಾ…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್.

ತೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ.

ಪೆಜೆತ್ತಮಾರ್ ಗಾದ್ಯಾಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾರ್ ಪಾನಾಂ ಪುರ್ತಿಂ ಝಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ರೂಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಆಂಕ್ರಿ ಫುಟ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮಾಡಾಮುಳಾಂಚ್ಯಾ ದಂಡ್ಯಾರ್ ಕಾರಾಣೊ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ನಾರ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ವಾಟ್ಲ್ಯಾರ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಕಾರಾಣೊ ವಿಂಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಮೂಟ್‍ಭರ್ ಕಾರಾಣೊ ವಿಂಚುನ್ ಜಾತಾನಾ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಮಾಬಲಾ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ತರ್ ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಮರ್‍ಯಾಣ್ ಜಡಾಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾತಾ, ಶೀದಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಮರ್‍ಯಾಣಾಕಡೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಕಶೆಂ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚಿ?

ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತೊ ಕಿತೆಂಯಿ ಉಲ್ಟೆಂ ಉಲಯ್ತ್ ತರ್?

ರಾಗ್ ಚಡೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರಿತ್ ಆನಿ ರೆಮೆಜಾಕ್ ತೆಂ ಕಳತ್ ತರ್! ಮ್ಹಜಿ ಗೊಮ್ಟಿ ದವರ್ಚೆಂ ನಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡಿಜೆ ತರ್, ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಬಲಾ ಸಾರೆಂ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ತಸಲಿ ನಾಪಾಸ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹೊ ವೇಳ್ ಜೊಕ್ತೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘುವ್ಲೊಂ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವಚೊನ್ ತೊರಿದಾಳ್, ಕನ್ಪಿರ್, ಜಿರೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೊ ಪೂಡ್ ಸಾಮಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ಉತ್ರಲ್ಲಿಂ.

ಇಗರ್ಜೆ ಕುಶಿಚಿ ಪಾಡ್ ಉತ್ರೊನ್, ಕುರಿಮಾರ್ ಬಯ್ಲಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚೊ ಮರ್‍ಯಾಣ್ ದಿಸ್ಲೊ.

ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಯಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಳ್ತಾನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾಲೊ.

ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಚಲ್ಚೊ ವೇಗ್ ಚಡಯ್ಲೊ.

ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ವೆಗಾನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರಸ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತರ್‍ಯಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭರಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಕುರಿಮಾರ್ ಬಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್, ಕುತ್ಕಾಪಾಡಿಚೆ ವಾಟೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಮರ್‍ಯಾಣಾ ಮದ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಗಾನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

“ಮರ್‍ಯಾಣ್, ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ನ್.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *