Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : March 19, 2018 at 1:43 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 14; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಇಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ವಿಗಾರಾಂಲಾಗಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆದ್ಲೆ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ, ತೊ ಪುರ್ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ರಾವೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮರಿಯಾಣಾ ವಿರೋದ್ ಜಯ್ತ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. “ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಪುರ್ತೆ ಸ ಮಯ್‍ನೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಆಮಿ ವಚೊನ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಿತ್? ಆಮಿ ಝಗ್ಡೊನ್‍ಂಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಕರಿತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ…..” ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜಿ ನಾಖುಶಿ ಉಚಾರ್ಲಿ.

Nirmone_Title A“ತುಂ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್…..” ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. “ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್‍ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ತಾಕಾಯಿ ಶಿಕಯ್ಜೆ” ರೆಮೆಜ್ ಹಟಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ದೊನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರೆಮೆಜ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್?” ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್.

“ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್…..” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ತಿತ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿವೇ ತುಮ್ಕಾಂ….. ಆತ್ತಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್…..” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲ್ನಾ.

“ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಕ್ ನಾ….. ಆಮಿಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಫಾದರ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತುಮಿ ಭಾಭಾವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೂಕ್‍ಝಾಡಾಂಚೆ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಝಗಡ್ತಾತ್? ಹೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣ್‍ವೇ? ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಶೆರ್ಮಾಂವಾರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಂವ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜನಾ….? ಎಕಾಮೆಕಾಥಂಯ್ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತುಮ್ಕಾಂ….. ರುಕಾ ಝಾಡಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೀಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್?” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಗರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಆಮಿ ಖಂಚೆ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ದೂರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್‍ಗಿ, ತಿ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ಕರ್ನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಪಾಟಿಂ ನಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಅಸಹಾಯಕ್‍ಪಣಿ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

“ಫಾದರ್….. ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯಿ ವೀಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ….. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಈಟ್ ಯುರಿಯಾ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿಂ ಝಾಡಾಂ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವಾರ್ ಉಲಯ್ತಾತ್….. ತೊ ಆಮ್ಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲ್ತಾ” ರೆಮೆಜ್ ಶಾಣೆಪಣಿ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ….. ಮರಿಯಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತುಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂಕ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್….. ಆನಿ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸಾರೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್….. ಕೊಣೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸಾರೆಂ?”

Nirmonem_FB Title 2“ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮಾಬಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ….. ತಾಣೆಂಚ್ ಝಾಡಾಂ ಲಾಯಿಲ್ಲಿಂ. ಝಾಡಾಂಚೊ ಪೋಸ್‍ಯಿ ತೊಚ್ ಕರ್ತಾ. ಸಾರೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂಯಿ ತಾಣೆಂಚ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾವಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂಕ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಾ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

“ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಖಡಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ….. ಮನ್ಶಾಂ ಮದ್ಲೊ ನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ ಆನಿ ರುಕಾ ಝಾಡಾಂಚೊ ನ್ಯಾಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೇಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ…..” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಡ್ ಖೊರ್ಪುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಆಮ್ಚೊ ಪರ್ನೊ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಏಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ….. ತಾಕಾ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕರ್ನಾಂ ಇಂಗ್ ಲಾಯ್ಲಾ….. ರೂಕ್ ಬಾವೊನ್ ಆಯ್ಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. ಹಾಂವ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ.

“ಕಹಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತುಮಿ….. ತಾಣೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಆನಿ ತುಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್….. ಹೆಂ ಬೇಸ್ ಜಾಲೆಂ…..” ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. “ಅಳೆ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಕಾತ್….. ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ರೂಕ್ ಮೊರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ….. ತುಮಿ ಬಾಂದುನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂವೇ….. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಧೊಶಿ” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಗಾಂವಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ರುಕಾಂಕ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಮೊರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಪ್ ಆಸಾ….. ಆಮಿ ಬಾಂದುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ…..” ರೆಮೆಜ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಘರಾ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪುರ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

“ಗಾಂವಾರ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ದುಬಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾವೆ….. ರೂಕ್-ಝಾಡಾಂ ಮರೊಂಕ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್‍ವೇ….. ಮನಿಸ್ ಮೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ರೂಕ್-ಝಾಡಾಂಕ್‍ಯೀ ಮೋರ್ನ್ ಆಸ್ತಾ….. ಗಾಂವಾರ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂಧ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ….. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಇಂಗ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂವೆ ತುಮ್ಕಾಂ…..” ವಿಗಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಳಾಕ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಪಾವ್ತಾ…..” ರೆಮೆಜ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್‍ಯಿ ಹೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ….. ವಾ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ….. ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್. ತುಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾವಯಾ. ನಾ ತರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ. ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ…..” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ವಚಾ….. ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವಚೊನ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಲಾಗಿಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾಗಾ….. ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕರಿನಾಕಾತ್…..” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾಂಚ್ ನಮಾನ್ ಮರಿ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದೂರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಲ್ಬೆಟಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾಚೊ ಆಯ್ಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ವಿಗಾರ್ ಚಡ್ ಹುನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾದಾನಾನ್ ತಾಣೆಂ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಇಂಗ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಗಜಾಲ್ ವಿಂಗಡ್‍ಚ್ ಜಾತಿ….. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ…..” ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ….. ರೂಕ್ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂನಿಯಿ ಮೊರ್ತಾತ್….. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ….. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವಾಳಯ್ ಖಾವ್ನ್ ಮೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ….. ಇಂಗ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಂಗ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?” ಹಾಂವ್ ರಾಜಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ.

“ತುಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ರಾಗಾನ್. “ತುಂ ಏಕ್ ಭಾಸೊ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್….. ರೂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಪರಿ ಮ್ಹಾತಾರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರ್ತಾತ್‍ವೇ….. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆ ರೂಕ್ ಆಸಾತ್, ಕಿತ್ಲೆ ಮೆಲ್ಯಾತ್? ತೊ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಪೋರ್ ಪೋರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ….. ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ತೊ….. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾಬಲಾ ಕರ್ನಾ ಖಂಚ್ಯಾ ತರ್‍ಯಿ ಮುಳಾಂತ್ ಇಂಗ್ ಲಾಯ್ಲಾಂ…..”

ರೆಮೆಜ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾದ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇಜನಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಚಡಿತ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ತೀನ್-ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಪುರ್ತಿಂ ತಾಂಬ್ಶೆಲಿಂ. ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೋಗ್ರನ್‍ಯಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದೋಗ್ರನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

“ಕಾರ್ಕೊಳ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಶಿವ್ಡಿ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ. ತೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆತಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಪಾನಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಲೊ. ಆಂಕ್ರಿ ಸಮೇತ್ ಬಾವೊನ್ ಝಡೊನ್ ಗೆಲಿ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಶಿರಾಪ್ಚೆಂ ಚಡಯ್ಲೆಂ.

ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್, ಮಾಬಲಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ಚೆಂ, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ‘ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಪಳೆತಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡತ್ ಗೆಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತೆಂ ಕಾನಾಕ್ ವ್ಹರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಪುರ್ತೊ ಮರೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಪಗ್ಗು ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ, ನಾ ತರ್ ಖಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ರೆಮೆಜಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಏಕ್ ಮಯ್‍ನೊ ಚಡಿತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ತೆ ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೋಗ್ರನ್ ನಾಪಸಂದೆಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. “ಅನಿತಾ ಆನಿ ಮಾಬಲಾ ದೊಗಾಂಯಿ ರಾತಿಂ ಆಟಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ….. ಗುಂಡು ಪಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಕೊಗ್ಗ ಪುಜಾರಿಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಕ್ಯಾರಾಂತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾ ಮೆಳಾಚೊ ಆಂಗವ್ಣೆಚೊ ಬಯಲಾಟ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೊಗಾಂಯಿ ರಾತಿಂ ಆಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ಮದ್ಯಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್‍ಯಿ ದೊಗಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ…..” ದೋಗ್ರನ್ ಖುದ್ದ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಪಾತ್ಯೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಆವಯ್‍ಪರಿಂ ಧುವ್….. ಕಾದ್ರ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಖಾಜುರ್ ಪಿಕ್ತಾತ್‍ವೇ….. ರಾತಿಂ ಮಿರಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ….. ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವೊನ್ ಸೊಬಾಯ್ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲಿಂ ಆತಾಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ…..” ರೆಮೆಜಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ನಾಚೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ತುಕಾ ಕೊಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ದೋಗ್ರ” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಆಟಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯಿ ಅರ್ದ್ಯಾ ಆಟಾರ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಬಲಾಚೊ ಮಾವ್ಶೆ ಭಾವ್ ಅಂಗರ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಫಾಂತೆಂ ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ….. ಆಟಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖರ್ಯಾಮಸ್ತೆಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ವೆಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್….. ಪುಣ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಪರ್ಬುಚಿ ಧುವ್ ಅಶೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ….. ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತಿಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ತರ್‍ಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಕಾಯೆ…..” ದೋಗ್ರನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

“ಅನಿತಾ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್….. ವಾಯ್ಟ್ ಬೂದ್ ತಾಕಾ ನಾ….. ರಾತಿಂ ಆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣ್‍ಯಿ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ತಲೆಂಚ್….. ಮದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಕ್ ಮಾಬಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ತಿತ್ಲಿಯ್ ಚತ್ರಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿವೇ? ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲೊಕಾಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ನ್ಹಯ್….. ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್…..” ಹಾಂವೆಂ ದೋಗ್ರಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಹೊ….. ಹೊ….. ತೆಂ ಬರೆಂ ಶೆಲ್ತಾ ತುಕಾ….. ಧಾ ಜಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಧುವೆಕ್ ಧರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಅಪ್ರಾದಿ ಕರ್ತಾನಾ ತುಜಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ….. ದೋಗ್ರ ಕಿತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾವೇ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ….. ರಾತಿಂ ಆಟಕ್ ವಚೊನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ….. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂಚ್. ತೆದಾಳಾ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಖಂಯ್ ಉರ್ತಾ ಪಳೆಯಾಂ….. ಮಾಬಲಾ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ವಚನಾ….. ರಾತಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ತಾ ತರ್ ಧರ್ಮಾಕ್‍ವೇ….. ಘುಟಾನ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಲ್ತಾ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ವೊಂಕುಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ.

ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ನಾಯೆ ರೆಮೆಜಾ….. ಅನಿತಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಏಕ್ ಧುವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್….. ಲೋಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ-ಚೆಡ್ವಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾ….. ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಯಿ ಕುಟ್ಮಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾಂನಿಯಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಯಾದಿಚಿ ಗಜಾಲ್….. ದೋಗ್ರ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್‍ಕಡೆ ಸಾಂಗನಾಕಾ…..” ಹಾಂವೆಂ ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ಜಡಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಕಹಲೆಂ ಕುಟಮ್….. ಕಹಲಿ ಮರ್‍ಯಾದ್?” ಖೆಂವ್ಚಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. “ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ಭಾವ್ಜೆಚೆರ್-ಧುವ್ಡೆಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ಲೆ? ತೆದಾಳಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿವೇ? ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ….. ತುಕಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಧುವೆಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ಪಳೆ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗಯ್ಲೆಂ….. ತೆದಾಳಾ ಖಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆತಾಂಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್? ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಸಾಂಗನಾಂವ್….. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೊ. ತುಂ ದೊಳೆ ಆಸೊನ್ ಕುಡ್ಡೊ, ಕಾನ್ ಆಸೊನ್ ಕೆಪ್ಪೊ ಆನಿ ಮೆಂದು ಆಸೊನ್ ಭೆರೊ….. ತಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜನಾ ತುಕಾ? ತಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಆಸ್ಚಿ….. ಆಮ್ಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಆಡವ್ ಘಾಲ್ಯಾವೇ” ರೆಮೆಜ್ ಸಣ್ಸಣೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ. ರೆಮೆಜಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್. ಮರ್‍ಯಾದ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್‍ಚ್.

“ತುಮಿ ಉಲವ್ನ್ ಪಡನಾಕಾತ್….. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್‍ಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೋಗ್ರ ರೆಮೆಜ್ ಹುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್.

ರೆಮೆಜ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಕರಿತ್ ತರ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ. ಮರಿಯಾಣಾಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್‍ಚ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೆಮೆಜಾಚೆ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮರಿಯಾಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ.

ಬಸೊನ್ ಖಬ್ರೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಚಡ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಖಬ್ರೊ ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚ್ಯೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್. ಆದ್ಲೆ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಗರ್ಜ್ ವಾ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರೆ ಕೋಣ್‍ಯಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಬ್ರೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಂಚ್.

ಖಬ್ರೊ ವಿಸ್ತಾರೊಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ. ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ನೇಜ್ ಕಾಡ್ನ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ, ಭಾತ್ ಲುಂವ್ತಾನಾ, ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲೊ ನಾಲಿಯೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಸುಕ್ಯೊ ಖೊಲಿಯೊ ಆರಾಯ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಖಬ್ರೊ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ರೆಮೆಜ್, ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾ ಬಯಲಾಟಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆತಾಂ ತಸಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಬೊಂತಿಂಗೊಳ್-ಜಾರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸುಗ್ಗಿ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್. ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಕಾಮಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಖೊಲಿ ಆರಾಂವ್ಕ್‍ಯಿ ದೀಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಮ್ಹಾಕಾ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ತಾಕೀದ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಮೆಜಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಉಸ್ತಿಲಿ ನಾ. ತಾಣೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಖುದ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆರಾಂಕಡೆ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೊ ಸ್ವಬಾವ್ ತಾಚೊ ನ್ಹಯ್.

ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ದೋಗ್ರನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಗಜಾಲಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲೊ ನಾ. ಅನಿತಾಕ್ ರಾತಿಕ್ ಮಾಬಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಮರಿಯಾಣ್ ಸಳ್ಗಿ ದೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಂ ನಾ. ಅನಿತಾಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಕಡೆ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿನಾಂತ್‍ವೇ? ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪುಣ್ ದುರಾದೃಶ್ಟ್ ಸೊಡುನ್ ವೆತಾವೇ?

ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಡಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪೊಯ್ಯ ಗಾದ್ಯಾಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಬಿಬ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಥೊಡೆ ಫಾಂಟೆ ವಾಡೊನ್ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಯೆತಾತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ತೆ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್, ತೆ ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ದೋವ್ ಝಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಫಾಂಟೆ ಖಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾಕ್ ಘುಸ್ ಲಾಗನಾ. ನಾ ತರ್ ಆಂಗ್ ಖೊರ್ಜತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್.

ಹಾಂವ್ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಹಳ್ತಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಿಬ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ದಾಟ್ ಪಾನಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ರುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಸನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾಚೆಂ ಲಚ್ಚಿಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಲಚ್ಚಿಲಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಬೋಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ನಾಗಚೆ ಫಾತೊರ್ ಆಸೊನ್, ಬಿದ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಶೇರಿಗಾರಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮೂಲಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ದೂದ್ ವೊತುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ತೊ.

ಭೊಂವ್ತಿ ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂ ಆಸೊನ್, ಸರೊಪ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿ ಸುವಾತ್ – ಬೋಣ್. ಬೊಣಾಚೆ ರೂಕ್ ಖಾತರ್ನಾಂತ್. ಬೊಣಾಸರ್ಶಿನ್ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ವಚನಾಂತ್.

ಬೊಣಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಬಿಬ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೊಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವೀಜ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಬೊಣಾ ಭಿತರ್ ಅನಿತಾ ಆನಿ ಮಾಬಲಾ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂ.

ಹಾಂವ್ ರುಕಾರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಬೊಣಾ ಭಿತರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಘಡ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಫಟ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

ಅನಿತಾ ಅರ್ದೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾತಾನಾ ಮಾಬಲಾ ಪುರ್ತೊ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಿಂ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News