ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : March 12, 2018 at 11:49 AM

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 13; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಮಾಡಾಮುಳಾಂಕ್ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೆ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್? ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್… ಪಾಂಚ್ ಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಿತ್” ರೆಮೆಜ್ ಪುರ್ಪುರ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ದೋನ್ ಹಾತ್ ವಾಡೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ತಾಂಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಮಾಡಾಮುಳಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿಂ ಆಸ್ಚಿಂನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಹಿಂ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿಂಚ್ ಪಾಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ತೆಂ.

Nirmone_Title A“ತುಂ ಬೋಬ್ ಮಾರಿನಾಕಾ ಬಾಯಮ್ಮಾ… ಮಾಡಾಮುಳಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಕ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಳೆ ತೊ ರೂಕ್ ಮೊರ್ತಾ…” ಉಪಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ ದೋಗ್ರಾನ್.

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಬಾಂದಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಖೊಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡಿನಾ ತರ್…..” ರೆಮೆಜ್ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತುಂ ತಶೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ….. ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್….. ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ ಆಯ್ಕತಾ…..” ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ.

“ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಖಾಯ್ನಾ….. ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ” ರೆಮೆಜ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಪಿಂದುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

ಆಮಿ ಮಾಡಾಚಿಂ ಮುಳಾಂ ಸೊಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮಾಬಲಾನ್ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ನೆಮಾಂ ಖೊಂಡ್ಲಿಂ. ಮರಿಯಾಣ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ.

ಕುವೆಯ್ಟ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯಾಣ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಚೆಂ, ಖೊಂಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. “ಮರಿಯಾಣಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಾಂ ಖಂಯ್….. ತಾಕಾ ಭೊರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ ಖಂಯ್….. ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಯ್ಲ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಖಂಯ್” ಮ್ಹಣ್ ದೋಗ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮಾಬಲಾ ಆತಾಂ ಸದಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಗೆರ್ ವೆತಾಲೊ.

ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ.

ಕೊಳಕೆಮಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾತ್ ಪಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

Nirmonem_FB Title 2ಭಾತ್ ಲುವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯಾಂಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಪುರಾ ಝಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಝಾಡಾಂ ಮೊರೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.”

“ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲಾಯ್ತಲೊ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್….. ಅನ್ಯಾಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವನಾ….. ಆಮ್ಚೊ ಶಿರಾಪ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಲಾ….. ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಮೆಲ್ಯಾತ್” ರೆಮೆಜಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ, ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಚ್ತೆಂ!

ಝಾಡಾಂ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಪಾನ್ ವಾ ಅನ್ಯಾಯಾಚೊ ಫಳ್ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ವಾಳಯ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್, ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಝಾಡಾಂ ಮೊರ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಳ್ಕಲೊ ನಾ.

ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ಲ್ಹಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ಚಡ್ ದೀಸ್ ಗೆಲೆ ನಾಂತ್.

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಗೊಲಿಮಾರ್ ನಾಕ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್, “ಮರಿಯಾಣ್ ಪರ್ಬುಚ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಂಕ್ ತುವೆಂ ಹಿಂಗ್ ಬಾಂದ್ಲೊವೇ ಪರ್ಬೊ….. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ.

ಆನ್ಯೆಕ್ ಅನ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ?

“ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಜಾಲ್ ವಿಸ್ರಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ….. ತುಮಿ ಭಾಭಾವ್….. ರುಕಾಕ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದುನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ನಾ ಕಾಮ್ತಿನೊ….. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ತಾ? ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಮೇಟ್ ಸಯ್ತ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ….. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂವೇ…..” ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂಯ್ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ….. ವಿತೊರ್ ಪರ್ಬು ತಸಲೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ” ಕಾಮ್ತಿನ್ ವಾಳ್ನ್ ಘಾಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಂಕ್ ಇಂಗ್ ಲಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ದೀತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ರಾತಿಂ ಜೆವ್ತಾನಾ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಕಳಯ್ಲೊ.

“ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತ್ಯಾ ಬೆವಾರ್ಶಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿಂ ಕಾಮಾಂ….. ಆನಿತಾಕ್ ಸುನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಗಾಂಡ್ ಲೆಂವ್ತಾ ದಗಲ್ಬಾಜಿ….. ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆತಾತ್….. ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಪಳೆಯಾಂ….. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಗೆಚ್ ಬಸ್ಚಿಂ ನಾ….. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚಿಂ ನಾ….. ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ….. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾನ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಆಸಾ…..” ರೆಮೆಜ್ ರಾಗಾನ್ ಸಣ್ಸಣ್ಲೆಂ.

“ತುವೆಂ ಪೋರ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತಾ….. ನಾ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್” ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಚಿ ಚೂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಿ ತರ್‍ಯಿ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಮೊವಾಳಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ.

“ತುಜ್ಯಾ ತೀನ್ ಕಾಸಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಮೀಂಡ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂವೆ ತುಂವೆಂ….. ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತೆಲಿಂಚ್….. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಡಾಮುಳಾಂಕ್ ಪಾಳಾಂ ಯೆತಿತ್ ತರ್ ಇಂಗ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಬಾಂದ್ತೆಲಿಂಚ್….. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಪಳಯ್ತಾಂ…..” ರೆಮೆಜ್ ಮೀತ್ ಚುಕೊನ್ ಹುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲೊ ನಾ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ದೋಗ್ರಾಲಾಗಿಂಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.

“ಪೋಯ್ರ್ ಬಾಯಮ್ಮಾನ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್‍ವೇ?….. ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಂಣಿ ಮುಳಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಈಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಮಾಬಲಾನ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಪೊಸೊಭರ್ ಯುರಿಯಾ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ತರ್ನ್ಯಾ ರೊಂಪ್ಯೆಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ಯುರಿಯಾ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಉರ್ತಾತ್‍ವೇ…..” ದೋಗ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯೊ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಮೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆ ಸಂಗ್ತಿವಿಶಿಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ಆಟಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ತಿಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮರಿಯಾಣ್, ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್‍ಥರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಪಾದ್ರ್ ಸುರು ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ತೆ ಘುಟಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂನಿ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ. ಮರಿಯಾಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ದೀತ್ ತರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರೆಮೆಜ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಥಾಪ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆಪುಣ್ ಝುಜೊನ್‍ಚ್ ಸುದ್ದ್ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜ್ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಧಾ ಜಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾನಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ!

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರೆಮೆಜ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಗ್ಳೊ ಹಪ್ತೊ ವಚೊನ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಂಚೆತ್ಕೆಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕೊಡಿಮಾರ್‍ಚೊ ಆಲ್ಬೆಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೊ. ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಲ್ಬೆಟಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯ್ಲಿ.

ವಿಗಾರಾನ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾಖುಶಿ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ಆಲ್ಬೆಟಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯೊ ಹಿಕ್ಮತ್ಯೊ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತುಜೆರ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ….. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಚೆ ಧುವೆಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಚಲ್ತಾಲಿ ದೆಕುನ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಚಿ ಪಾಡ್ತಾ ಘೆವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಥಾಪ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಅಮಾಸೆ ಬೆಟಾಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾ ಭೊಟಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಖಂಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಆಲ್ಬೆಟಾನ್ ಕಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ತರ್‍ಯಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂಮೂ….. ತಿತ್ಲೆಂ ಪುರೊ” ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಆಮ್ಚ್ಯೊ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಮಾಡ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ ಮರಿಯಾಣ್. ತುಜ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕರಿತ್….. ಚತ್ರಾಯ್” ಆಲ್ಬೆಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್ ಮಾಜ್ವಲೊ. ಮರಿಯಾಣ್ ಮಾಡಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ಕಾಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ.

“ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂವಿಯಿ ಜೆಮ್ಮಾ ಭಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂವೇ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘಾಂಟಿಚೆ ತೊರಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಮರಿಯಾಣಾಬ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಕುಲಾಸ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ….. ಆಯ್ಕಲೆಂ” ಆಲ್ಬೆಟ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ….. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಪುಣ್‍ಯಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಮೊಡಿತ್” ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆಲ್ಬೆಟಾನ್.

“ನಾ….. ನಾ….. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ” ಹಾಂವೆಂ ಉತರ್ ದಿಲೆಂ.

ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾದಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಮುನ್ನಾಯೆವಿಶಿಂ, ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಮತ್ಲಬಾವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಚುಕಿದಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. ಗಜಾಲ್ ರೆಮೆಜಾಕ್‍ಯಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ. “ಕೊಡಿಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಲ್ಬೆಟಾನ್ ಘುಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ….. ಕೊಣಾಯ್‍ಕಡೆ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ” ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ಪರಾತುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ರೆಮೆಜಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ ನಾ. ತೆಂ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಲ್ಬೆಟಾನ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ. ದೀಸ್-ರಾತ್ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಚಿ ರಾಕ್ವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಂಗ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಭಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಮಾಡಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಇಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ದವರಿಜೆ. ನಾ ತರ್ ಬುರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಭರಿಜೆ….. ಮರಿಯಾಣ್ ಮಾಬಲಾ ಕರ್ನಾ ತಶೆಂ ಕರಯ್ತ್ ತರ್? ‘ಮಾಬಲಾಕಡೆ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಹಾಂವ್ ದಿಸಾಕ್ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಯ್ಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಚಿಂ ಮುಳಾಂ, ಮೊಡ್ಲಾಂ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಗೊಟಾಳೊ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿಚ್ ನಾ.

ದಿಸಾಕ್ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಯ್ಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಪುರ್ಪುರೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ವಿಶಯ್ ರೆಮೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

“ತುಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ವಣ್ ಕರ್ತಲೊಯ್….. ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚಿ ಶಿವ್ಡಿ ಬಾಂದ್‍ಯಾಂ” ಪರಿಹಾರ್ ದಾಕಯ್ಲೊ ರೆಮೆಜಾನ್. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚುರುಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

(ಶಿವ್ಡಿ ಬಾಂದ್ಚಿ: ತುಳು ಸಮಾಜಿಂತ್ ‘ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟುನು’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಭುತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮಾಡಾಚಿ ಶಿವ್ಡಿ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂನಿ ತೆ ಸುವಾತೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಚೊರ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭುತಾಚೊ ರಾಗ್ ಭೆಜ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶಾಸ್ತಿರಾಚೊ ಪ್ರಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಶಿವ್ಡಿ ಬಾಂದ್ತಾತ್.)

“ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಮತಿಕ್ ವಚೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ…..” ಮ್ಹಜೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ವಲೊಂ.

“ತುಜೆ ತಕ್ಲೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆಮೂ?” ದುರ್ಸಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಚಿ ತರ್ನಿ ಶಿವ್ಡಿ ಕಾಡ್ಲಿ. ಧಾ-ಬಾರಾ ಚುಡೆತೆಚ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಶಿವ್ಡ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್ನ್ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜಾನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ತಾಂಚೆರ್ ಶೆಣಯ್ಲೆಂ. ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಪಾಂಚ್ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ನಾ ತರ್ ನಾರ್ಲ್‍ಚ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಕೆಲಿ. (ನವೆಂ ಫಳ್ ಆಮ್ಚೆ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ.)

ಶಿವ್ಡಿ ಬಯ್ಲಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಚಾರ್‍ಯಿ ಕೊನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ಲಿ. ಶಿವ್ಡಿ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ನಿ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ತಲೊ!

ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಶಿವ್ಡಿ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ದೋಗ್ರಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ಮಾಬಲಾಕ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಗಡ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಸಾಂಗ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಶಿವ್ಡಿ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಚಿ ರಾಕ್ವಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ತೊ.

ಚಡುಣೆಂ ಧಾ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ.

ತಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಧಾಂವಾಧಾವಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. “ಪೆಜೆತ್ತಮಾರ್ ಗಾದ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್….. ತುಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಂವೇ…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಝಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

ಎಕಾಚ್ ಮೆಟಾನ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಜಯ್ತ್ ರೂಕ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್ ಹಗೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ” ಖಿಣಾನ್ ಝಳ್ಕಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ರುಕಾಚ್ಯಾ ಚಾರ್‍ಯಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಸರ್‍ಯಿ ರುಕಾಕ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಕ್ಕಾಂನಿ ಪಾಚಾರುನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಪಾಳಾಕ್ ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸೊದ್ಲೆಂ. ಇಂಗ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ನಿರಾಶೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ರುಕಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಗೋಡ್ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ರೂಕ್ ತೊ. ತಾಚೆ ಮಿಟಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಚಿಚೆ. ರುಕಾಚಿಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಾನಾಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟಿಂತ್ಲಿ ದೂಕ್ ಜೀವ್ ಜಾಲಿ…..

ಕಾರ್ತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ರೆಮೆಜಾಚೆ ದುವಾಳೆ ಭಾಗಂವ್ಕ್ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತೀನ್ ಹಪ್ತೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಪೆಜೆತ್ತಮಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಂಕ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್‍ಚ್ ನಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಗ್ಗು ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕ್ರಾಂತೆ ದೀಸ್ ಆದಿಂ ಕಾಂಟಿ ಕಾಂಟಿಂನಿ ಲೋಕ್ ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ವ್ಹಾವಯ್ತಾಲೊ. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಂಕಾರಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾನ್ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ! ಹಾಂವೆಂ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಕ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊಂ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲೊಂ.

ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲಿ ವೊಡ್ಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ವಿವರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೊಂ, ತೊ ರೂಕ್ ಆದಿಂ ಕಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆತಾಂಯಿ ತಸೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ತ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ತೊ ರೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಜತ್ತಮಾರ್ ಗಾದ್ಯಾಚೊ ಕುರೊವ್ ತೊ.

ಮರಿಯಾಣಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಸಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ. ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಹಗೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ರುಕಾಕ್ ವೀಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ?

“ಆಮ್ಕಾಂ ಮನಿಸ್‍ಯಿ ಪಾವನಾಂತ್….. ಸಾಂತ್‍ಯಿ ಪಾವನಾಂತ್” ದುರ್ಸಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಭೆಜ್‍ಲ್ಲಿ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸೊನ್ ರಡ್ಚೆಪರಿಂ ನಿರಾಶೆನ್ ರುಕಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದುಕಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಿಂ ನಾಂತ್.

ರೆಮೆಜಾನ್, “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಯಾಂ….. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ನಶ್ಟ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ದಿ” ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಅಸಲೊ ರೂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಳತ್? ಕಸಲೊ ನಶ್ಟ್ ಭರ್ಚೊ?” ನಿರಾಶೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆ ಕರ್ನಾ ಮಾಫ್ ಮಾಗಯ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ನ್ಯಾಯ್, ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನ್ಯಾಯ್‍ವೇ….. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಆಮಿ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ವಿಗಾರಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಡಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

“ಆಜ್‍ಚ್ ಯಾ….. ಪೊರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ” ರೆಮೆಜಾ ಥಂಯ್ ನವೊಚ್ ಹುರುಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 14: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *