ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೊ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್’

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 13, 2017 at 5:15 PM

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 10, 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶೇಸ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವಿಶಿಶ್ಟತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್. ಆತಾಂ ಹೊ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೊ, ಸಂಸ್ಕøತಿಚೊ, ವಿಚಾರಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ತಲೊ.

Konkani Lokotsav 2017ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾಂ.

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್’.

ವ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಉತ್ಸವ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಎಕ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆನ್. ಜಾತ್ ಧರ್ಮ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ತರೀ ಹೊ ಲೋಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್’ ನಾಂವಾರ್ ಎಕ್ವಟ್ತಾ. ಆನಿ ಹೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ವಿಶಿಶ್ಟತಾ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಚಲ್ತಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ 2017.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ಫುಡಾರ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಹೊ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಚಲ್ತಲೊ.

ಕ್ರಿಯಾಳ್, ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್, ತಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಕ್ ಉಬೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರಿ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಸಮಿತಿ ರಚನ್ ಕರುನ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಂಟುನ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ತಯಾರಿ, ಸಾಧನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಚಲ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಪ್ರಚಾರ್ ವಾಹನ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂನ್ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಾ. ಜನವರಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಭೊಂವಾಡೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾಂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್‍ಧಾನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮೈಸೂರ್, ಕೊಡಗು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವೊನ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಕೊಡಿಯಾಲ್‍ಬೈಲ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹ್ಯಾ ಭೊಂವ್ಡೆಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಹೊಲಾ ಭಿತರ್ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೊಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ, ಸ್ಟೋಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಫೆಬ್ರೆರ್ 10ವೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಲೋಕೋತ್ಸವಾಚೆಂ ಭವ್ಯ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಹೊ ದೀಸ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯೊ ವಿಚಾರ್‍ಗೋಷ್ಠಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 11 ಸನ್ವಾರ್. ಹೊ ದೀಸ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಚಲ್ತಲೆ. ಸಾಂಜೆರ್ ವೈಭವಾಚೊ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಚಲ್ತಲೊ.

ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 12 ಆಯ್ತಾರ್. ಹೊ ದೀಸ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂಯೀ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಂಟಪ್ ಆನಿ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ.

ತಿನೀ ದಿಸಾಂನಿ ದೀಸ್ ಭರ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪ್ರಧಾನ್ ವೇದಿರ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೆಮಿನಾರಾಂ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಲೋಕೋತ್ಸವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?

ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವಾಂತ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ 41 ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚೊ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಹೊ. ಸಿದ್ದಿ, ಕುಡ್ಮಿ, ಹುಲುಸ್ವಾರ, ಖಾರ್ವಿ ಆನಿ ಇತರ್ ಅನುಸೂಚಿತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾನಪದ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಆನಿ ಸ್ವಾದಿಶ್ಟ್ ಖಾಣಾ ಪಕ್ವಾನಾಂಚೆಂ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್’ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ವ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂಚೊ ನಾಚ್, ಪದಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಕಲಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್, ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಆಸ್ತಲೊ.

ಸಂಗಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆಚೆರ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ವಿಚಾರ್‍ಗೋಷ್ಠಿ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ತೆಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್, ರೀತ್ ರಿವಾಜ್ಯೊ, ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸವೆಂ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿಂ ದುಖಾನಾಂ, ವ್ಯಾಪಾರ್‍ಯೀ ಆಸ್ತಲೊ.

ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ದೇಣ್ಗಿ, ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತ್ಬಾರ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ ವೆದಿರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಲೊ. ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ, ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಹರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರಿಜೆ.

ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ – ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಫುಡಾರಿ

ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಾವ್‍ರ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್, ಕಾಮ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್ ಕೆಲಾಂ. ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜೊಕ್ತಿ ಆನಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ರುಜು ಕೆಲಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜರ್ ಆಜ್ ಇತ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೊ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ದೇಣ್ಗಿ ಕಾರಣ್.

Budkulo_Roy Castelino_Academy

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಏಕ್ ಗಡ್ದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯೆವ್ಜುಂಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್, ಫುಡಾರ್ಯಾಂನಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲಾಂ, ಅರ್ಪಿಲಾಂ. ಏಕ್ ಯೋಗ್ಯ್, ಸಾಮರ್ಥೆವಂತ್ ಆನಿ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಫುಡಾರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲಿಂ ನವಾಲಾಂ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಏಕ್ ದೃಶ್ಟಾಂತ್. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ತಾಣೆ ತಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್, ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆಚೆಂ, ಸಹಕಾರಾಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಗತೆಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಕ.ಕೊಂ.ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾಂದೆ, ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ. ದೇವ್‍ದಾಸ್ ಪೈ, ಸಿಬಂದಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಸುಗಮ್ ರಿತಿನ್ ಚಲೊಂಕ್, ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನೊಂ ತಯಾರ್ ರಾವಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಮಹಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್, ವಿಶಿಶ್ಟತಾ ಆನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಪಳೆಯಾ, ಚಾಕಾ ಅನಿ ಆಚರಣ್ ಕರಾ.

ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಕೊಂಕಣಿ.

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ – ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *