Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚೆಂ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ: ನಟ್ ಎಲ್ಟನ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : May 11, 2017 at 12:24 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

2016 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತೊಂಡಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ತಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ರಾಯ್ಸಲೊ. ಆತಾಂ ಪರತ್ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಎಲ್ಟನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಹೀರೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತಿ ಜರೂರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆತುರಾಯೆಚಿಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಎಲ್ಟನಾಲಾಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಚುಟುಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸೊತ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾಂ.

ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.budkulo.com

Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 05

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎಲ್ಟನ್, ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ತುಂ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊಯ್?

ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್: ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತೆಂಯೀ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚೆ ದೀಸ್ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶ್ಯಾಥಿಯೆಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆತ್ಮ್‍ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭರ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಕೊರಿಯಗ್ರಾಫರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ತಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‍ಗಿ?

ಎಲ್ಟನ್: ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ನಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಮಸ್ತ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲಿ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಂಕ್, ತಾಂತುನ್‍ಯೀ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖುಶಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾ, ‘ಟೀಮ್ ವೆಲೊಸಿಟಿ’, ಹಾಚೆ ಖಾಲ್ 20 ವಯ್ರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸಾತ್.

Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 03 Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 09 Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 06 Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 07 Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 02 Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 01 Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 04

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ನಟ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊಯ್?

ಎಲ್ಟನ್: ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫಿ ದೊನೀ ವೆಗ್ಳ್ಯೊ ವೃತ್ತಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿ-ರಗ್ತಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಜೊಡ್ತಾಲೊಂ. ನಟನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಜಶೆಂ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಶೆಂ ಸವಯ್ ಜಾತಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೊಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆರ್ ಸೊಡ್ಲಾ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಗುರು ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾಂ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ತಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಖಾರಿಂಕ್ ಚಡ್ ಬರೊ ನಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲೊಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ತುಂ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ತುಕಾ ದೊಗಾಂ ಹೀರೋಯಿನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ! ಕಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಅನುಭವ್?

ಎಲ್ಟನ್: ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್. ತಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಏಕ್‍ದಂ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನರ್ವಸ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ; ಹಾಂವೆಂ ದೊಗಾಂ ಹೀರೊಯಿನಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ! ತೆಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಆಕ್ಟಿಂಗಾಕ್ ನವೊಂಚ್ ತರೀ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ನಿರ್ದೇಶಕ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಧಾರ್ಸಿಲಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ರ್‍ಯೀ ಮೊವಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ವೊಂಬತಾಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಸಾಧೊ ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆನಿ ಮಿತ್ರ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ.

Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 12 Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 11 Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 10 Budkulo_Interview_Elton Mascarenhas 08

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆತಾಂ ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಹೀರೋಯಿನಿ ಸಂಗಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾ ಖಾಲ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂಯ್. ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಎಲ್ಟನ್: ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ಸಂಗಿಂ ಪರತ್, ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ವರ್ತೆಂ ಭಾಗ್ ದುಸ್ರೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಾಚೊ ಅನುಭವ್, ಶಿವಾಯ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಂಕ್ ತೊ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾ; ಸಂಪ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಅನುಭವ್. ತಾಚಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ನಿರ್ದೇಶನ್ ಸೂಪರ್ಬ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ತೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಂ.

ಎಸ್ತೆರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್‍ಯೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೆಂ ನಟನಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಹೊಂದ್ವೊಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್‍ಯೀ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಹಮತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸೊಫಿಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ಹೀರೊ!

ಎಲ್ಟನ್: ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತರ್‍ಯೀ ಜರ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ಬರಿ ಆಸಾ ಕಿತ್ಲೆ ಹೀರೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ ಹೀರೋಯಿನಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಫರಕ್ ಪಡನಾ. ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆರ್ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾತ್‍ಗಿ?

ಎಲ್ಟನ್: ವ್ಹಯ್. ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಟನ್ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ರಣ್‍ವೀರ್ ಸಿಂಗಾಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ! ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಪಕ್ಕಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಎಕ್ಸೈಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ತಾ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಕಶೆಂ ಜಾತಾ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತುಕಾ?

ಎಲ್ಟನ್: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಟನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಜರ್ ಆಮಿ ಚಡ್ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಭವ್ಯ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್, ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ?

ಎಲ್ಟನ್: ಸೊಫಿಯಾ ಏಕ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಲೋಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ – ಮನೋರಂಜನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಕೊಮೆಡಿ. ಸೊಫಿಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ, ನಟನಾಂತ್, ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಸಿನೆಮ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲಾಂವ್. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಸಬ್‍ಟೈಟಲ್ಸ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್, ಭಾಶೆಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಂಜೊಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಫಿಯಾ.

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

‘ಸೊಫಿಯಾ’ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್

ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News