ಉಡುಪಿಂತ್ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ

Media Release

Posted on : January 10, 2018 at 5:41 PM

ದುಬೈ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ನಿಗೂಡ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಾಹಿತಿ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಕ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಆಸೊನ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಉಡುಪಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದುಬೈಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆಂತ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ.

Ron Rocheರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ 1947 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ವೊಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಪಿಸಾಯಿ ಉಬ್ಜಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ 1973 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಸರಳಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್’ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿ ಸವೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಿ ಕಥಾ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರೂಪಾರ್ ‘ಕಾಣಿಕ್’ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1974 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಮಿತ್ರ್’ ಪತ್ರಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಆಮಿ ನೋವ್’ ಕಾದಂಬರಿ ದ್ವಾರಿಂ ತೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ನೋವ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಭೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ದೆಡ್ಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಾಳೆಂತ್ ತೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಲಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ಇನಾಮಾಂ-ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸೆವಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

ರಹಸ್ಯ್, ನಿಗೂಡ್ ಆನಿ ಕುತೂಹಲ್ ಭರಿತ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚಿ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಆನಿ ಹೊ ವರ್ಗ್ ತಾಣೆಂ ಆಪೆÇ್ಲ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕಾದಂಬರಿ: ತಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ, ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಂ, ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 13, ಹೊ ಹಾತ್ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಹಾತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ, ತಾಚೆ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆನಿ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್. ಸಬಾರ್ ತಾಲೆಂತಾಂಚ್ಯಾ ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಅಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. 65 ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಾಳೊ ಬಸೊವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ. ತಾಚಿ ಹೆರ್ ಕಲಾಕರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 75000/- ನಗದ್, ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಸವೆಂ ಫಾವೊ ಜಾತಲೊ. ಎಮಿರೆತಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper