ಆವ್ರ್

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕೂನ್ಹಾ

Posted on : October 29, 2014 at 2:32 PM

ಆವ್ರ್ ಚಡುನ್ ಅಸಾ
ಸವ್ಕಾಸ್…..
ಬುಡವ್ನ್ ಆಸಾ

Gateway into Germany: The Maas in Flood near the Berg Bridge 1944 by Anthony Gross 1905-1984ಎಕೇಕ್ ರೂಕ್
ಏಕೇಕ್ ವ್ಹಾಳ್
ಏಕೇಕ್ ಗಾದೊ
ಏಕೇಕ್ ಗುಡೊ
ಏಕೇಕ್ ಘಾಸ್
ಆವ್ರ್ ಸವ್ಕಾಸ್
ಗಿಳುನ್ ಅಸಾ

ಹೆಂ ಆವ್ರ್ ಧಾರುಣ್
ವೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ದೆಂವೊನ್
ಬುಡಂವ್ಚೆಂನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್
ಪುಣ್ ರಡಯ್ತಲೆಂ ಧಣ್ಸುನ್
ಭುಕೆನ್ ವಳ್ವಳುನ್
ಖಿಣಾನ್ ಖಿಣಾನ್ ಸವ್ಕಾಸ್

ಉತ್ರುಂಕ್ ನಾ ವೇಳ್
ಪ್ರಿತುಮೆಚಾ ಮೌನಾಕ್
ಘಾಸ್ ಪಡ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ತುರ್ತಾನ್ ಕರ್ ಮನ್
ಅಡಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಆವ್ರ್
ಮನ್ಶ್ಯಾ ಅಬ್ಲೆಸಾಚೆಂ
ಕೊಂಕ್ರಿಟಿಚೆಂ!