Latest News

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಕಿಂಗಾಚೆ ಅನುಭವ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 6, 2015 at 9:39 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

(2014ವ್ಯಾ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ವಿನೋದ್)

ಆದಿಂ ಚಲ್ಪಟ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಮೊಡ್ಕೆ ತೆದೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದಿಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಜೊಗಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲೆಂ. ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬೊರಿಯೆಚಿಂ ಹಾಡಾಂ, ಹಾತಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿಂ. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ – ಕಡ್ಡಿ ಪೈಲ್ವಾನ್, ಚೊಲ್ಲೆ, ಬಲ್ಚಟ್, ನರಪೇತಲ, ಲಾಂಬೆಟೊ, ದೋಂಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆತಾಂ ಆಂಗಾರ್ ಚರಬ್ ಮಾತ್ರ್. ತಶೆಂ ಜೊಗಿಂಗಾಕ್ ವೆಚೊ ನಿಚೆವ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೊ ಆನಿ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನಿಚೆವ್ ಗಟ್ಟ್ ಮತಿಂತ್ ಆಟವ್ನ್ ಧರ್ಲೊ!

ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕುಟ್ಟುನ್, ದೊಂಕ್ಳುನ್ ಜೊಗಿಂಗಾಕ್ ವಚ್, ನಾಂ ತರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪುಣಿ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತುನ್, ಪುರ್ಪುರೊನ್, ಯೆಟುನ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ನ್, ಠಿಕಾ ಕರ್ನ್, ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಕ್ಷಣ್ ಉಟ್ತಾಲೊಂ. ಶೀದಾ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ವಚೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ನಿದ್ತಾಲೊಂ. ಕೊಣೆಂಗೀ ‘ಏಳಿ, ಎದ್ದೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮಲಗಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಳುಂಕ್!

Walking_2ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಈಶ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೆಂ ಹೆಂ ಞಂಞ್ ಞಂಞ್ ಉಲವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲಿ. ತಾಂಚೊ ಒಫಿಸರ್ ಭಾಣಾತೆದ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೊ ಖಂಯ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಮುತೊಂಕ್ ರಾವ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತೆಣೆಂಚ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕರ್ನ್, ಕುತ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ಅಧಿಕಾರಿನ್ ರಾಗಾನ್ ದೊಳೆ ಉರ್ಕುಟಾವ್ನ್ ಜೋರ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ‘ನಿಮ್ಮದು ಕಾಣುತ್ತದೆ’ ಮ್ಹಣಾಜೆಗಿ?! ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ವಾಂಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಭಿಯೆಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಮಾನಾಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್. ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ‘ನೀವಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಾ. ನಾನು ನೋಡದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯಿತು’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಂಯ್! ಆಸಾಗಿಂ ವಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ? ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ಖಂಯ್ ಪಡ್ತಾತ್ ತೆಂಯ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮುಖಾರ್ ಪೋಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿಸತ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್!!

ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ! ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಏಕ್‍ದಮ್ ಜಿವಾಳ್ಳಿಂ. ಆಕಾಂತಾನ್ ಲೋಂವ್ ನೀಟ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಕೆಲೆಂ. ಯಬ್ಬಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸವಯ್. ದಫ್ತರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆನ್ ಕೇಸ್ ಉಗಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಭಾಣಾತೆದೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಎಕ್‍ಚ್ ತುಜಿ ದಾಂತೊಣಿ ತೆಂಕ್ಡೆಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ದೀ, ನಾಂ ತರ್ ದೋನ್ ಮೀಟರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ದಾಂತೊಣಿ ಹಾಡುನ್ ದೀ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆಡಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಸ್ವಪಣ್‍ಯೀ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಆನಿಂ ಜಾಲೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಲಹಾ, ಸೂಚನಾಂ ದಿತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಂವ್ಚೊನಾಂಗಿ? ‘ಅಳೆಬಾ, ತುಂವೆಂ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಲ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಭಾರೀ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂಚ್. ಗತ್ತಾರ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಜಾಯ್ಗೀ ದೂಕ್? ಸವಯ್ ಜಾತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಾ, ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡ್ ಚಲ್ಚೆಂ ನಂಯ್, ಹಂತಾ ಹಂತಾರ್ ಚಡಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಪುಸುನ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಪಾಯಾಂನಿ ಫೊಡಾಫೊಡ್. ಪುಣ್ ಘಟ್ಟ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಮುಂದರಿಲೆಂ, ಆನಿ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಚಲೊಂಕ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸಂಸಾರ್‍ಚ್ ಬದಲ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ – ನಾಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾಯೆ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂಚ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ ಯೆತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಲ್ತಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದೇವ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ್ ರಚ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲೆಂ.

Walking_1ಸಕ್ಕಡ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಚಲ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲಜೆ, ಹಾಂವ್ ದಾವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತವಳ್ ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟ್ತಾನಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಉಡೊನ್ ಉಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚಲ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ತೊ ಚಲ್ತಾಗೀ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ಉಡ್ತಾಗೀ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಆಂಗಾರ್ ಜಾಕೆಟ್, ಹಾತಾಂಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಆನಿ ಮಾಂಡೊ ಸಗ್ಳೊ – ಮುಖಮಳ್ ಸೊಡ್ನ್ – ಬೈರಾಸಾನ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ತೊಪಿ. ತೊ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಚಲ್ಚೆಂ ಪಯ್ಸ್‍ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ, ತಿತ್ಲೊಯ್ ಆವಾಜ್. ವ್ಹಾಣೊ ಝರಂವ್ಚೊಚ್ ಇರಾದೊ ತಾಚೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್. ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ತಾಣೆ ರಿವರ್ಸ್ ಘುಂವ್ಚೆಂ, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಶಿಪಾಯಾನ್ ಪೀಚೇ ಮೂಡ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಜಟ್‍ಪಟ್.

ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮನೊರಂಜನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತೊಂಡಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಮಿಶ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನಾಪರಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ. ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಪಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಗೀ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಡಾಸ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಮಿಶ್ಯೊ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ, ಹೊಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಕಾಳಿಂ ಉಡೊನ್ ಉಡೊನ್ ಚಲ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಥಂಯ್ ತೊ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಉಡೊನ್ ಉಡೊನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಕೊಣೆ ಪುಣಿ ಹಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಸುಪಾರಿ ಘೆವ್ನ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಹಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಪಾರೊತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಮಂಗ ಜಾಯ್ಜೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ದಿಸಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಫರಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಹ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಚಿ ದಿಸ್ಲಿ. ತಿ ಆನಿಕೀ ಮಟ್ವಿ. ತೀಯ್ ತಶೆಂಚ್, ಕಾಪ್ಡಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಜಾಕೆಟ್, ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಫ್ಲರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಹಿ ತ್ಯಾ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್. ತಿಣೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಆನಿಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್. ತಿ ಉಡೊನ್ ಚಲಾನಾತ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಪಳೆತಾನಾ, ತಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಇತ್ಲೆ ಮಟ್ವೆಗೀ ತಿಣೆಂ ಬಾಕ್ಕಾರಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂಚ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿಂ. ಪೆಂಗ್ವಿನಾಪರಿಂ ಎದೆಶ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಯಾಂನ್ ತಿ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಹಾಂಚಿ ಜೊಡಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಆನ್ಯೇಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ರೂಕ್ ಹಾಲ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಎಕಾ ಹಸ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಂಡಿಲಾಂತ್ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ಮೊಡ್ಚೆಂ, ಖೊಲೆ ಬುಡ್ಡುಂಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾಂ! ತೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್. ಆನಿ ತೊ ರೂಕ್ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚೊ. ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಡಯಾಬೆಟಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚೆ ಖೊಲೆ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಫಾಂಟೊ ಬುಡ್ಡುನ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ಚಾಬ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಆಂಬಾಡ್ಯಾ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ತೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ತಾಣೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೊರ್ಚ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಕಾದ್ರ್ಯಾಚೊ ರೂಕ್ ಆಸೊನ್, ತಾಚೆ ಖೊಲೆ ಕೆಲ್ಲೆ ತರ್ ಕಳ್ತೆಂ ತಾಕಾ, ಪ್ರಕೃತೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಥರಾವೊಳ್ ರುಚಿಚೆ ರೂಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಅಶೆಂ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ದಿಸಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ಥರಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಥೊಡೆ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ, ಥೊಡೆ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಲೊನ್, ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡೆ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಚಲ್ಚೆಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್ ಪೆಟೊ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಭಾರಿಚ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಪೆಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ, ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಧನಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಬಾರೀಕ್ ಜಿವಾಚೊ, ತಾಕಾಯ್ ಪಿಡಾ. ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಯೆತಾಲೊ, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪೆಟೊ ಚಡ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೆಟೊ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಹುಂಗೊನ್ ಬರಿ ಸುವಾತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಯ್ ಉಕಲ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೊ ದಾಂತ್ ಘಾಸುನ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೆ ಶೂ ಲೇಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಗ್ವಲ್ಲೊಂ. ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿ ‘ಈರೆಗ್ ಶುಗರ್ ಉಂಡೆ? ಬಿಪಿ ಇತ್ತ್‍ಂಡಾ ಬಚ್ಚುಂಡ್‍ಯೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುನೆಕೆಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್, ಹೆರಾಂಕೀ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಕಿಂಗಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ವೇಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಕೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ದೋನ್ ಸೊಭಿತ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಧೊವೆಚ್ ಪೆಟೆ, ಆಂಗ್‍ಭರ್ನ್ ಲೋಂವ್. ತಾಂಕಾ ಸರ್ಪಳೆನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹೊ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಮಹಾಭಾರತಾಂತ್ ಭೀಷ್ಮನ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಥಚೆರ್ ಉಬೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್. ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಲಾಗಿಂ! ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಂಲಾಗಿಂ ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ನಾ? ಪುಣ್ ಹೊ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಹುಂಗಾನಾಂತ್. ಆನಿ ಹಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆ ತರೀ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ? ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಘರಾ ಪಯ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಹೊ ತೆಂ ಹೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಪಿಲಾಂ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಯ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಹಾಚೆಂ ದೂಖ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಆಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾತ್. ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ಸುತ್ತು ಘಾಲ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚೊ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಚಲೊನ್ ಮುಗ್ದಾನಾ. ಪಳೆತಾನಾ ತಿಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಖಬ್ರೊ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ನಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳನಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್! ಹಾಣಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಟಾಳಿರ್ ಬಸೊನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ?

ಅಶೆಂ ಸದಾಂಯ್ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಡಿಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೀಸ್, ಮಹಿನೆ ಉಬ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ? ಬಾಯ್ಲೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ‘ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜೊನ್ ಶೆಳ್, ತಾಪ್ ಯೇತ್. ತುಂ ಘರಾಚ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಶಿನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ’ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಆಂಗ್ಡಿ ವಚೊನ್ ಮಿಶಿನಾಂ ಪಳೆಯ್ಲಿಂ, ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ಪರತ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಕ್‍ಚ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸೂಚನ್ ವಾಜ್ಭಿ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಸಲಿಂ ಮಿಶಿನಾಂ ಹಾಡ್ಲೆಲೆ ಸುರ್ವೆರ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಭೆಶ್ಟೆಂ ಪೈಶೆ ವಿಬಾಡ್. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಮೆಳ್ತಾತ್, ತ್ಯೊಚ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಸತ್ರಿ ಧರ್ನ್ ಚಲ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಾಣೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊಚ್.

ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಎಂಜೊಯ್ ಕರಿನಾಕಾಯೆ ತರ್? ದೆಕುನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೋಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ನಿದ್ಲೊಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಸ್, ಭಿತರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್! ಹೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಸ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್‍ಚ್! ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಚುಕಯ್ಲೆಂ, ಬರಾಬರ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ. ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ನವ್ಯೊಚ್ ವ್ಹಾಣೊ ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಪಾವ್ಸ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಶೂ ಘಾಲ್ನ್‍ಂಚ್ ಚಲ್ತಾಂ. ನವ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಆಸಾ ತಶ್ಯೊಚ್ ಆಸಾತ್.

ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ನವೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಾಂದ್ತಾತ್ ಖಂಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಥಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ದಿತಾನಾ, ಹ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರೀ ಝರನಾಂತ್, ಮ್ಹೆಳನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಟ್ಟೆ ಸೊಡ್ಚೆಂ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್ತೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಖಬ್ರೊ ಜಾತೆಲ್ಯೊ. ಹ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯೊ, ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ, ತಾಂತುಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಯೆವ್ಯೆತ್, ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತೀ ಸುಶೆಗಾನ್ ಚಲ್ಯೆತ್, ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಂತ್‍ಯಿ ಚಲ್ಯೆತ್ ತಸಲ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ತ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಲೊ, ಪತ್ರಾಂನಿ, ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾತಲೊ. ಲೇಖನಾಂ, ವಿಮರ್ಸೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾಕೀ ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ. ಮಹತ್ವ್, ಮೋಲ್ ಚಡ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಣೊ ರಾಕೊಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಎನ್‍ಎಸ್‍ಜಿ ಕಮಾಂಡೊಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಚೆಂ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ತವಳ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗಾಜ್ತೆಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್‍ಯೀ.

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ, ಜನೆರ್ 1, 2015

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News