ಆಯ್ಕಯಾ, ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚೆಂ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ್

Courtesy: All India Radio, Mangaluru

Posted on : January 6, 2017 at 12:35 PM

‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಲ್ಡರ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ. ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೀಮಿತ್ ಉರನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲೊ ಪೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಿ ಸೆವಾ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ಚಳ್ವಳ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್, ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಪ್ರೇರಣ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮುಖಾರ್. ಆತಾಂ ತೊ 81ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ತರೀ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಶಾಥಿ, ಹುಮೆದ್ ತಾಚಿ.

fr-mark-walderಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರಾಚಿ ಆತ್ಮ್‍ಚರಿತ್ರಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಮೋಗ್, ಯಾಜಕೀ ಜಿಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಮಟ್ವೆಂ ದರ್ಶನ್ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಿಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿನ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲವ್ನ್ ತೆಂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ (2016) ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್‍ಚ್ ಪ್ರೇರಣ್, ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ತಾಚೊ ಶಿಸ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಂತ್ (ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊ) ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ಶಿಸ್, ವಳ್ಕಿಚೆ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಆಸಾತ್. ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಜೆಂ ಕೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ಪಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಲಾಗಿಂ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಶರ್ಥ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಆಮೊಲಿಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ ಆನಿ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ (ಮೊಬೈಲಾಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ) ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಆಭಾರಿ ಆಸಾಂವ್.

ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್, ಅದ್ಭುತ್ ಗಜಾಲಿ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ. ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚೆರ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಉದೆತಲೊ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್ ತಾಕಾ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಬಿರುದ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತೆಲೆಂ.

ತರ್ ಆತಾಂ ಆಯ್ಕಾ ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆನಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚೊ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ಗಜಾಲಿ.

ಸಕಯ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಯ್ಕಾ.

ಕುರ್ಪಾ: ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *