ತೆ ಭಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆ, ಹೆ ಪಾತ್ಯೆಲೆ; ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಗೆಲಿಚ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 11, 2016 at 5:28 PM

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ಹಿ ಏಕ್ ಭೋವ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂಚೊ ಏಕ್ ಬುರ್ನಾಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್, ನೆಣಾರ್ಪಣ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ದುರಂತ್ ದಾಕ್ಲೊ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಸನ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಸೊ ಲಜ್ಮಾಂಡ್ಯಾಂಪರಿಂ ಆಂಯ್ಡೆ ಘೊಟುನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಹಸನ್.

ಪುಣ್, ಏಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲಿ. ಏಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕಸೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತೀ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲೆಂ.

Wilfy Rebimbus_Singing_Budkuloವ್ಹಯ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್‍ಗೀ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಂತೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಶಾಣೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉದೆಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ, ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಉಲವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುಚ್ರ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಪ್ಣಾಂತೀ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಥ್ರಿಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಹಾಚೆ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಉಲವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚಿ. ಮಾಲ್ಗಡೆ ಆನಿ ತರ್ನಾಟೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ತವಳ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬರಾಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಕೊಣಾಕೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಇನಾಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಿಚ್. ತೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಪದಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬರವ್ಪಿ, ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕೆಟಗರಿ, ದೆಕುನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಬಂಡಲ್ ಜೊವ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಬರೊಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರಯ್ಲೊ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ನ್!). ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅಜ್ರ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯೊ.

ಆನಿ ಆಯ್ಲಿಂಚ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂ. ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಆಪುಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್, ಗದ್ದಳಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಓಸ್ಕರ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ವಾವ್ರಾಡಿ! ಆಸಕ್ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಿಟಿಯೊ ಮಾರ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಟಿ.ವಿ. ಚಾನೆಲ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸಾ, ಅದ್ಭುತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಂಗ್ಳುಚ್ರ್ಯಾ ಜಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತಾಯೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಅಶೆಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಆಳ್ಮೆಂ ಉದೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಬ್ಜೊನ್, ತೆಂಯ್ ದೊಳೆ ಸಾರ್ಕೆ ಉಗ್ತೆ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ನೆ ಮಾನಾಯ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹೆ ಕೋಣ್, ಹಾಂಕಾಂ ಕಸಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ನಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸನ್ಮಾನಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್, ಆಶಾ ಆನಿ ಆಬ್ಲೆಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೆಂ!

ಆನಿ ವೇಳ್-ಘಡಿ ಆಯ್ಲಿಚ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ! ಮಿಲಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಲೋಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆಂವ್ಚೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ಜಮ್ಲೆ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ.

ಆನಿ ಎಕಾ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಘಡ್ಯೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂಚ್! ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಸ್ಟೇಜಿಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಸಂಘಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಮಾರ್ ಬಸಯ್ಲೆಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ. ಪಾಡ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟ್, ಆಯೆಗ್ ಬೊಟ್ಟುಲೆ, ಬುಡ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಟ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ದಡ ಬಡ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್ಚೊ ಆವಾಜ್‍ಯೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ! ನಾಟಕ್ ಸ್ಟೇಜಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ!

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೆ ಜೊವ್ಳೆ, ಜೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಭಿಕಾರಿ, ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮನಿಸ್. ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆ ಉಬೆಂ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತಿ ತಯಾರಿ, ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ನ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಣಿಂ ಎದೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್‍ಗಿ? ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

ಫಕತ್ ಪೊಕ್ಳೆ ಉಲವ್ನ್, ಮೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ, ಧಗೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಲಬ್ದಾಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ತಾಣಿಂ ಬರ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್, ಚಾನೆಲಾಚೆ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸಂಘಟಕ್ ಫಟ್ಕಿರೆ, ಬದ್ಧತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ವ್ಯವಹಾರಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆ ಮಾರಾಮಾರಿಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಜಾಲೊ.

ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಶೆಂ ಭಂಗ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ ವೆದಿರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸನ್ಮಾನ್, ದುಡು ಆನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್, ಆಂಯ್ಡೆ ಗಳವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ! ತಾಂಕಾಂ ಹಾತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಉಂಡಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.

ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ತೀರ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದುರಂತ್ ಘಡೊನ್‍ಚ್ ಗೆಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಆಬ್ಲೆಸ್‍ಪಣ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಲಜ್ಮಾಂಡೆಪಣ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಶಾ, ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಪ್ರಚಾರಾಚಿ ಭುಕ್, ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಚಿ ಅಭಿಲಾಶಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾಡಾರಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಭರ್ಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ತಾಚೆ ವಯ್ಲೊ ಗೌರವ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತಾ.

ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್!

ವ್ಹಯ್. ತೊ ತವಳ್‍ಚ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಧಕ್. ಕಿತ್ಲೊ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಖಾಲ್ತೊ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲಿಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಸಕತ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಣೆ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಖಿಣಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್‍ಯೀ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ವಿಲ್ಫಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಡಾರಿಂಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್‍ಂಚ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಣ್‍ಗೀ, ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‍ಗೀ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹೆ ತರ್ನೆ ಪಿಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್‍ಚ್ ‘ತುಮಿ ಕೊಣ್, ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಅಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.

ತೀಸ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಅನುಭವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ! ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್, ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಥೊಡಿ ತರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ನಾಕಾರಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಚ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಎಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್, ಕಸಲ್ಯಾನಿಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿವ್ಯೆತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಶ್ರೇಶ್ಟ್.

ವ್ಹಯ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ನಾಕಾಗಿ?

ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾನಾ ತ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಸಂಘಟನಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಮೋಲ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ಅಪರಿಮಿತ್. ತಿತ್ಲೊ ಅನುಭವ್, ಪರಂಪರಾ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಆಸಾ. ಕಾಲ್ ಪೋರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಾನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೋಲ್, ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಖಂಯ್ ಸಮ್ಜತಾ? ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್, ಧನ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಾಂಚಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ತಾನ್ ಆನಿ ಭುಕ್. ಆನಿ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಿಕಾರಿ, ಚೋರ್ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಫಟ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ‘ಅಳೆಬಾ ತುಕಾ ಏಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೆಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟುನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಬೆಂ ಕರುಂಕೀ ತಯಾರ್. ತಸಲಿ ಗಂಗಾಗತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಆಸಾ – ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಿ.

ತಿಚ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎನ್‍ಕ್ಯಾಶ್ ಕರ್ನ್ ಹೆ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ ಹಾಂಗಾ ರಿಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್‍ಚ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್ಯೊ. ತಾಚಿ ಸರ್ವ್ ಅರ್ಹತಾ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಸಲಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಚಿಂತಪ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಭಿಕಾರ್ಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಶೆ ಮ್ಹಣನಾ ಹಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಫಟ್ವಲೆ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದುರುದ್ದೇಶಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತಾಂನಿ ಹೆಂ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳಜೆ, ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದಿತೆಲ್ಯಾಚಿ ಅರ್ಹತಾ, ಯೋಗ್ಯತಾ ತಾಂಕಾಂ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ದೊಗೀ ಮಾನಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ಅಸ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಣಿ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ದೊಗೀ ಝಗ್ಡೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಿ ಬೂದ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಂಚ್ ಕುಸಡ್ಪಣ್, ಪೊಕೊಳ್ಪಣ್, ಖೊಟೆಂಪಣ್, ದಗಲ್ಬಾಜಿಪಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ, “ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಹಕಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹಂಕಾರಾನ್ ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅರ್ಜಿ ಸಯ್ತ್ ಧಾಡ್ಲಿ ನಾ. ಹಂಕಾರಿ ತೊ. ಅಶೆಂಗಿ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾನ್ ತನ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಪಳೆ..!” ಮ್ಹಣ್ ರುದಾನ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.

ಜರ್ ಆಜ್ ತಾಣೆ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಣಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಪಡ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ಪಮಾಣೆ ಆನಿಕೀ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ. ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಟಿ.ವಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ‘ಡೈರೆಕ್ಟರ್’ ಜಾಲೊ! (ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿಚ್ ಬರವ್ಯೆತ್!). ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದುರ್ಗತೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಶೆವಟ್ ತಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಾಲಿಸಾಯೆ ಮಧೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಹಸನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾಬಿತ್ ಜಾಲಿ. ತಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್. ಅಪುಟ್ ನಿತಳ್, ಖತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ತಾಚೆಂ. ಕೊಣಾಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ತಾಚಿ ಸಕತ್‍ಯೀ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದೆಖಿಚಿ.

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಗೌರವ್. ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಾನ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಅರ್ಹತಾ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ?

ನ್ಹಯ್ಗಿ?

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್: ತೊ ಪ್ರಖರ್ ಸುರ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್, ದೆಕುನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಲೇಖನಾಂ ⇓

ದಿಸಾಚೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ: ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್
ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್: ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪಿ
ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ?

1 comment

  1. This is a true story. I know both of them very well. I have been told several people to not entertain with them. But nobody heared me. I already told the ” Bhavishyvani ” like a astrologer.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *