Latest News

ತಾಕಾ ಚವ್ದಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸತ್ರಾ…

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Posted on : April 13, 2014 at 5:59 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Dario Foದಾರಿಯೊ ಫೋ (ಜಲ್ಮ್ 1926) ಎಕ್ಲೊ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಇತಾಲಿಯನ್ ನಾಟಕ್‍ಕಾರ್. ಸಾಹಿತಾಂತ್ 1997ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಪಿ. ರಾಜಕೀಯ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್, ಗರ್ಭ್‍ಪಾತ್, ಸಂಘಟಿತ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂ ವಯ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ತೊ ಬೋವ್ ಫಾಮಾದ್. Accidental Death of an Anarchist ತಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕ್. ‘My First Seven Years (Plus a Few More)’  ತಾಚೆ ಆತ್ಮ್‌ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಶಿ ಉಂಡಿ….

ಕುದ್ರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖೆಳ್ಚೆವರ್ನಿ ಚಡ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರಿ ಕಿತೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ? ಖಡ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡೊನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳೆಬರಿ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖಿಣಾಚಿ ಖುಶಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ವರ್ಣುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ.

ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ತ್ಯಾ ದೀಸ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದರ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಆಮ್ಚೆವರ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ಯಾ ಗುಂಗುರ್ ಕೆಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆ ನದ್ರೆಂತ್‍ಚ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಲೂಸಿ ಆನಿ ತಿಚಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜ್ಯೂಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಿಂ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಅಪಾಯಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ.

ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಲೂಸಿ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ದಿಕ್ಕ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸುಳಿ ಕಶಿ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

Dario Fo Book coverನಿಮಾಣೆಂ, ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಲೂಸಿ ಮ್ಹಜೆ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಬೋವ್‍ಶಾ ತೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಬೀಚಾಕ್ ಗೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ದರ್ಯಾ ತಡಿಚ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾಂ ಮದೆಂ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆವರ್ನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ಕೋಣ್‍ಗಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಲೂಸಿ. ಕೋಣ್‍ಗಿ ಚಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಬೋವ್ ಖುಶೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಚಿಕ್ಕೆ ಉಬಾರ್ ಖಡ್ಪಾರ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊಂ. ಲೂಸಿಚಿ ನದರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಬಿಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ ಕುದ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮದೆಗಾತ್ ದೋಣ್ ವೊಚ್ಚುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆವರ್ನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ಕೋಣ್‍ಗಿ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ದೋಣ್ ಲಾಗಿಂ ವ್ಹೆಲಿ. ಲೂಸಿ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಕಾಳೆ ಗುಂಗುರ್ ಕೇಸ್ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ರಾಸ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ದೆಕೊನ್ ತೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ.

“ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತುಕಾ ರಿಸ್ಕೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ?” ಹಾಂವೆಂ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ನಾಕಾ. ಜ್ಯೂಟ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ದಾಟ್ಟು ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೋಟರ್ ಬೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಧರ್ನ್ ಫಕತ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಲಿಂ ಮಾತ್!” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತುಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ಭೊಗಾನಾ ತರ್, ತಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ತಾಂ.” ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಕಾಂಯ್ಚ್ ಗರ್ಜ್‍ನಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್!” ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ.” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಾಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲೊ!

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಖಂಯ್ ಮೋಟರ್ ಬೋಟ್ ದಿಸ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಝಳಕ್ ನಾ. ಬದ್ಲಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕುದ್ರ್ಯಾಚೆ ತಡಿರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಳಿ ಸಾವ್ಳಿ ಮಾಂಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ದಿಸ್ಲಿ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಏಕ್ ವಾದಾಳ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸುಚನ್ ತೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ದೋಣ್, ಲೂಸಿ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ವೆಗಾನ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಲೂಸಿ ಥಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉದ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ಉರೊಂಕ್ ಉರ್ಡತಾಲೆಂ.

“ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೂನ್!” ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ತೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ.

“ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ.” ಹಾಂವೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ.

“ತಿ ಕಾಳಿ ಸಾವ್ಳಿ ಕಿತೆಂ ತಿ?” ಲೂಸಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾದಾಳಾಚೆಂ ಸುಚನ್. ತರೀ, ತುಂ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ.”

ಲೂಸಿಕ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ದೊಣ್ಯೆರ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಡ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ದೋಣ್ ಚಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊಂ. ವಾದಾಳಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊಣ್ಯೆಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೆಂಚ್. ದೊಣಿರ್ ಉದಕ್ ಭರೊನ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾಂವ್. “ಜ್ಯೂಟ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ದಾಟ್ಟು ಮೋಟರ್ ಬೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್, ಮ್ಹಜಿ ಗತ್ ಜಾತಿ! ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗಿ?” ಲೂಸಿ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ.

ಆಮಿ ತಡ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲೂಸಿ ಥರ್ಥರ್ಯಾಂ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ನೀಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೀ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತರೀ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಕಲ್ನ್‍ಚ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತಡ್ಯೆರ್ ಲೊಕಾ ಮದೆಂ ಅರಿಸ್ಟೈಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಲೂಸಿಕ್ ತಡ್ಯೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಡಂಗಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಲೂಸಿಕ್ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ನ್ಹಾಣಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಏಕ್ ದಾಟ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಪಾಂಗ್ರಾಯ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೂಸಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ದೆಗೆನ್ ಎಕಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ಕ್ ಚಿಂತುನ್ ತೆಂ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ತುಜೆವಿಶಿಂ ಪೆÇಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್, ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಖಬರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹಾಂವೆಂ ಕರಯ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ, ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್..?” ತೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ!” ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ.

“ವ್ಹಯ್‍ಗಿ ಕಿತೆಂ? ಪುಣ್ ಕಶೆಂ?”

“ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆವಿಶಿಂ ಥೊಡಿಂ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತುಕಾ ಕಳನಾಸ್ತಾಂಚ್ ತುಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ತುಜೆಂ ಘರ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಘರಾ, ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ತುಂ, ತುಜೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ತುಜೊ ಆಬ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತುಜಿ ಆವಯ್ ಮಿಲಾನ್‍ಚಿ ಆನಿ ಬಾಪುಯ್ ಹಂಗೇರಿಚೊ! ವೃತ್ತೆನ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್. ಕಶೆಂ?!” ತೆಂ ಸೊಭಿತ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಕುದ್ರೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪೆÇ್ಡನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ ದಾರ್ ಆನಿ ಜನೆಲಾಂ ಧಾಂಪ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಲೂಸಿ, ಅರಿಸ್ಟೈಡಾಚೆ ಮಜತಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಲೂಸಿಗೆರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅರಿಸ್ಟೈಡಾಥಾವ್ನ್ ಪೂರಾ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ಲೂಸಿಕ್ ಪೆÇಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೂಸಿಕ್ ಮಾಳ್ಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್‍ರುಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ತಾಚೆ ಆವಯ್ನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ಲೂಸಿಚೆ ಆವಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರುನ್, ಲೂಸಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯಿತ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾತ್, ವ್ಹಯ್ ಮೂ?”

ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಥಂಯ್ ಕಠೋರ್ ಮೌನ್ ರಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಲೂಸಿನ್‍ಚ್ ಮೌನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ:

“ವ್ಹಯ್ ಮಮ್ಮೀ..” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿ ತಾಂಬ್ಸಾಣ್ ಪಳೆ!” ಲೂಸಿಚಿ ಆವಯ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಹಾಸ್ಲಿ. ಮುಕಾರುನ್:

“ಹಾಂತುಂ ಲಜೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಪುತಾ? ಹೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ?” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಜೆವಣ್ ತಿರ್ಸಾತೆಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ’ಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂಕ್ ಧಾಡಿತ್ ಲೂಸಿಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ:

“ತುಮ್ಚಿ, ಆಜೂನ್ ಎಕಾಚ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ನಿದ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನೊ. ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ತುಜಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ಭೊಗ್ಸುಂಚಿ ನಾ.” ತಿಚೆ ಸಂಗಿಂ ಲೂಸಿಯ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ವಾರೆಂ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಸುಂಯ್ಪಿತಾಲೆಂ. ಘÀಡ್ಗಡ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಜನೆಲಾಂ ‘ರಪ್ಪ’ ಕರ್ನ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೆಂ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಜನೆಲಾಂ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಉಟ್ಲೊಂ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜನೆಲಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಮಾಂದ್ರೆ ಕುಶಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾರಾರ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲೂಸಿ ದಿಸ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್‍ಚ್ ನಿದೊಂಗಿ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಗಾಗೆಲೊಂ. ತೆಂ ಶೀದಾ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಉಲವ್ನ್, ಆಕ್ರೇಕ್ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂತವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ: “ತುಂ ಜ್ಯೂಟಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸಂಗಿಂ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂಯ್?” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೊ ಮೊಸೊರ್‍ಯೀ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೊ.

“ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್? ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲೆಂ…”

“ತೊ ತುಕಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖೆಳಯ್ತಾಲೊ… ತುಂ ಖುಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್..”

“ಪುರೊ.. ಪುರೊ..” ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪಯ್ಲೆಂ. “ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್, ಸುರು ಜಾಲೆ ನೆ ರಗ್ಳೆ. ಕಿತ್ಲೊ ಪೆÇಟಾ ಜಾಳ್!” ಲೂಸಿನ್ ತೊಂಡ್ ಫುಗಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

“ತುಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, ತುಜೆ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಣ್ ಆಸಾಚ್!” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಉದ್ಕಾಂತ್ ತುಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್. ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಯೇ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಥಾಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾ?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ, ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ತುವೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಜ್ಯೂಟಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್.” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ವಾರ್ಯಾಚೊ ಜೋರ್ ಚಲತ್ ಆಸ್ಲೊ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಚಡ್ತಾಲೊ. ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್‍ನಾಂವ್ ಹಾಚಿ ಪರ್ವಾಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ಎಕಾಮೆಕಾ ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್, ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜೊ ಹಾವ್‍ಭಾವ್, ಉಲಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ದೆಕೊನ್ ತೆಂ ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಶೇಲೆ, ಉಲಂವ್ಚಿ  ರೀತ್, ಚಲ್ಚಿ ರೀತ್ ಹಾಂವೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

ಆಮಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಮಕ್ಕರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೂಸಿ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾನ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳಾನ್ ಪೆÇಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ತಾಚೆ ಮೋವ್ ಪೆÇಲೆ ಮ್ಹಜಾ ಪೆÇಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಸ್ಟಿಲೆ. ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲೊಂ.

ಅಶೆಂಚ್ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೆÇಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಥಕೊನ್ ಜೆಮೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್‍ಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜನೆಲಾಂತೂನ್ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಭಿತರ್ ಘುಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದ್ನಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ದೊಗಾಂಯ್ ಮಾಸುಮ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಬರಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆರಾವ್ನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಕೀ ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ಮೋಗ್. ತೆದ್ನಾ ಲೂಸಿಕ್ ಚವ್ದಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸತ್ರಾ!

ಮೂಳ್: ದಾರಿಯೊ ಫೋ
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

(Originally published on June 06, 2014)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News