Mr. Prime Minister, Please Talk to the Nation

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : April 12, 2014 at 4:37 AM

ಡೊ| ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್!

1991ವ್ಯಾ ಚುನಾವಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ರಿಟೈರ್ಡ್ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವಾನ್ ರಿಜರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ| ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕೊನೊಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟಾಕ್ ನೆಮ್ತಾನಾ ದೇಶ್‍ಭರ್ ವ್ಹಡ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಚಾಣಕ್ಯಪರಿಂ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನರಸಿಂಹರಾವಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಡೊ| ಸಿಂಗಾನ್ ಖಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಸುಶೆಗಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲಿ.

Dr Manmohan Singh_012004 ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಪರತ್ ಡೆಲ್ಲಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರ್ತಾನಾ, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ನ್, ತಾಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಡೊ| ಸಿಂಗಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ ಅಸಲೆಂ ಭಾಗ್? ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಶೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ್ ತಾಕಾ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಪರಮ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ನಿತಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆ. ಎದೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ, ಸಕತ್ ಇತ್ಲಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾ ಪಕ್ಕಾ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಚ್ ಸಲ್ವತಾತ್. ಆನಿ ಹೊ ಏಕ್ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಾಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಚರಿಶ್ಮಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ತರೀ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್? ಯುಪಿಎಚಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಖರ್ಶೆವ್ನ್‌ಶೆಂ ಸಂಪಯ್ಲಿಂ. ಪರತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಣಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಕೋಮುವಾದಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಝಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಚ್ ಬೆಟರ್ & ಲಾಸ್ಟ್ ಒಪ್ಶನ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ತಾಕಾಚ್ ಒಪ್ಸಿಲೊ, ತಿಕ್ಕೆ ಚಡ್ ವೋಟ್ ದೀವ್ನ್.

ಛೆ! ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ಗಾರಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಯೆತೆಲಿ, ಸಮ್ಜಣಿ ಲಾಭ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚಿ ಬೂದ್ (ಪಿಡಾ?) ಪರತ್ ಖೊರ್ಪುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ಚಿಲ್ಲರ್ ಬೂದ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕೀ ಲೊಕಾನ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ನಿದಾಯ್ತಾನಾ, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಪರತ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಿಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಜೆಮ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಆನಿ ತೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭ್ರಮಿದ್ ಕಾಂತಯ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್. ಹಿಚ್ ಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚಿ.

ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾರ್ ದೋನ್ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರಾಂಚಿಂ 8 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಹೊ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಸೊ, ಆಮ್ಸಾಣೆಚೊಚ್, ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿ ಸರ್ವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜಾವ್ನ್, ಪರತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ (ಮಂತ್ರಿಂಕ್) ಮಾತ್ಸೊ ಹಂಕಾರ್, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ದೀಸ್ ಲೊಟ್ಚೆಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಘೊಟಾಳೊ, ಸಮಸ್ಸೆ, ಆರೋಪ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮುಕುಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೊ| ಸಿಂಗಾಚೆಂ ಮೊನೆಪಣ್ ಆನಿ ಪಲಾಯನ್‍ವಾದ್!

PV NARASIMHA RAO WITH MANMOHAN SINGH

ಖಂಚೊಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥೊ ವಾ ಪಂಗಡ್, ತಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್, ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ, ತಾಂಕಾಂ Lead ಕರ್ಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್. ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ, ಫುಡಾರಿ. ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಮುಖೆಲಿ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ (ರಾಜ್ಯ್ ವಾ ದೇಶ್). ದೇಶಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್. ತ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ, ವಿಶಿಶ್ಟತಾ ವಿಶೇಸ್. ಆಮ್ಚೊ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಭಾರತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ, ಗೌರವ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೊ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಶ್ಟ್. ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸರ್ವ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಸಂಕೇತ್.

ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್? ಬೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ| ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಾಕ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾನ್ ದೀತ್? ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ಶಾತಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಕಿತೆಂ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ದೇಶ್ ಭರ್ ಆವಾಜ್, ಗಲಾಟೊ ಚಲ್ತಾ ತರೀ ಪ್ರಧಾನಿ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾ ತರ್? ಲೊಕಾನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ?

Manmohan Singh Sonia Gandhi

Manmohan Singh_Sonia Gandhi

ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೊ| ಸಿಂಗಾಕ್ ಆಜ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಡೊ| ಸಿಂಗಾಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಆಧಾರ್ ಆಸಾ. ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂದಿ, ಆಜ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿ ಮುಖೆಲಿ. ಮರಣ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತೆಂಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ತಿಣೆಂ ಪರತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹೆರ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೊಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ ಥಂಚೆ ಥಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ತಿಚೆ ಮುಖಾರ್ ನೀಟ್ ಉಬೊ ರಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾ. ತಸಲ್ಯಾ ತಿಣೆ ಘಟ್ ರಾವೊನ್ ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾನಾ, ಸಿಂಗಾಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಭೊಗುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ನೀಜ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಗುಪಿತ್ ನ್ಹಯ್. ತರೀ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಡೊ| ಸಿಂಗಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೇವಲ್ ದೇಶಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹೆರಾಂಚಾಕೀ ಚಡ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೊ ಸೊಭವ್ಯೆತೊ, ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲವ್ಯೆತೆಂ. ಪರತ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ತೊ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಭ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಜ್ ಚಡ್ ಜೊಕ್ತೆಂ. ಎಕಾ ಫುಡಾರಿಕ್ ಆಸಾಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಂ ಪಯ್ಕಿ statesmanship ಪ್ರಮುಖ್. ಹೆಂ ತಾಕಾ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೇಶಾಂತ್ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರಾಚಿ. ಘೊಟಾಳ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಘೊಟಾಳೆ ಉಬ್ಜಲೆ, ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆ ಆನಿ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ತಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲಿ. ಚಳ್ವಳ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲಿ. ಕೊಮನ್‍ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಗಿಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊಟಾಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, 2ಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಗರಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಹಗರಣಾಂ ಎಕೆಕಾ ರುಪಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಮಂತ್ರಿ ಶಿರ್ಕೊನ್, ಜೈಲಾಕ್ ವೆತಾನಾಂಯ್ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೌನ್. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ಆಜ್ ಕಾಳ್ ಇತ್ಲೊ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ, ಸಂಪರ್ಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಇತ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಅಶೆಂ ಮೊನ್ಯಾಪರಿಂ ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಂದೇಶ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ. ತೆಂಯ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಆರೋಪ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ 2ಜಿ ಹಗರಣಾ ಬಾಬ್ತಿಂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಕಶೆಂ ವೊಗೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ? ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿ, ಆರೋಪಾವಿಶಿಂ ನೆಗಾರುನ್ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ತರೀ ನಾಕಾಗಿ? ತೋಂಡ್ ಸುಟನಾಂಗಿ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ, ತುಂ ಅಸೊಯೀ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್?

ಡೊ| ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಾಂತ್‍ಚ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂಕ್, ಒತ್ತಡಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್. ತರೀ, ಹರ್ಯೆಕಾಕ್ ಏಕ್ ಮೀತ್, ಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ ನೆ? ಆಜ್ ಸಬಾರ್ ಹಗರಣಾಂಚ್ಯೊ ಕೇಜಿ ವಿವಿಧ್ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಆಸಾತ್, ವಿಚಾರಣ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಮಂತ್ರಿ ಪದ್ವಿ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಿತ್ರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ (ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಪಿ) ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ನಿಸ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಗೃಹ್ ಮಂತ್ರಿ ಚಿದಂಬರಂ, ತಾಣೆ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, 2ಜಿ ಹಗರಣಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೊಡ್ಲಾಂ. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೆಂ ಮಾಂದುಂಕ್ ನಾ ತರೀ, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ತನ್ಖೆಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಚಿದಂಬರಂ ಆನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಂಗಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆದೇಶ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ ತರೀ ನೈತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಸಲ್ವಣಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಲೊಕಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಕವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಸವೆಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವೇದಿಂನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ನ್ಯಾಯಧೀಶ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ.ಕೆ. ಗಂಗೂಲಿನ್ 2ಜಿ ಹಗರಣಾಂತ್ ಎ. ರಾಜಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಯೇಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ದೇಶಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್, ಅವ್ಮಾನ್ ಕೊಣೆಂ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೊ? ತಾಚೊ ಕಳಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊಚ್.

ಆತಾಂ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಪಳೆಯಾ. ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್ ಜ| ವಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಕೇಜ್. ಎಕಾ ಸೊಜೆರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಅಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಿತ್. ತಾಣೆಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತೊ ತಕ್ರಾರ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ದೇಶಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಸವೆಂ ಸೈನಾಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಅಸಹಾಯಕ್, ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಖರೆಂಚ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ. ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಚುಕ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಮರ್ಯಾದ್, ಮೋಲ್ ವಾಡ್ತೆಂ.

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಚೆರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಂತ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರೋ ವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದುಬಾವಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ದುರ್ಭಾಗ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ (ದೇವಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸವೆಂ ಡೀಲ್ ಕರ್ತಾನಾ) ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾಧವನ್ ನಾಯರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತೇಗ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ತಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಳ್ಳಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚಾಕೀ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಹಗ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೆತಾ. ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾರ್ಕಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತೀ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಹರ್ಶೆಂಚಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಂಕ್ ಅಪಧಯ್ರ್ ಆನಿ ನಿರುತ್ತೇಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮಾಂದ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ರೋ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಾಪ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಅಂತಿಮ್ ಅಧಿಕಾರ್, ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿಚ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಚೂಕ್ ಘಡ್ತಾನಾ ವೊಗೆಚ್ ರಾವೊನ್ ಆತಾಂ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ನೀತ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಕೇವಲ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಆಡಳ್ತೆಂ, ಬಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋಧಿಂನಿ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಾತೆರ್.

ಅಶೆಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್, ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಸ್ಕತ್, ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್, ಅಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ ನಾಲಾಯಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರುಜು ಜಾತೇ ಆಸಾ (ವಿರೋಧಿಂಚೊ ಆರೋಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸಾ). ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಖಾರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಹೆ ಪರಿಂ ಹಗರಣಾಂಕ್, ತೆಂಯೀ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಸೊನೀ, ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ತೊ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸಾ, ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಆಪುಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್ ವಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್, ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್‍ಲ್ಲೆಂಪರಿಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ನೆ? ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ಮೆಳೊಂಕೀ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದ್ವೆಕ್, ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಕಳಂಕ್, ಬದ್ಲಾಮ್, ಆರೋಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮೋಲ್ ಉರ್‍ತೆಲೆಂ?

ಹಾಂತುಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬೋವ್ ಸತ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ಕಳಂಕ್‍ರಹಿತ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಭಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ನಿವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿ ಇಮೇಜ್ ಬಿರ್ಮತೆಚಿ ಜಾತಾ. ಎದೊಳ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಭುರ್ಶೆಂ ಜಾತಾ. ಪರಿಣಾಮ್? ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್, ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಹಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘೊಟಾಳ್ಯಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ ಫುಡಾರ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಆನಿ ಪುಣೀ ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಲಾಗಿಂ ನಿರಾಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್ಶಿಗೀ? ತಿತ್ಲಿ ಫುರ್ಸತ್ ಕರ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ತರೀ ತುಕಾ ನಾಂಗೀ ಘನಾದಿಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಜೀ ತುಕಾ? ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ತುಜೆ ಪಾಡ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ತರೀ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ ತುಂ ಡೊ| ಸಿಂಗ್‍, ಪ್ಲೀಸ್!

(Originally published on February 19, 2012)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *