ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’; ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಸಮಾ ಆಸಾತ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : November 11, 2017 at 8:47 PM

ಅಕ್ತೋಬರ್ 29ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕೆಲೊ. ಬಾರ್ಕೂರ್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’ ನಾಟಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸಕ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 74ವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತರ್ನ್ಯಾ ತಶೆಂ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲೊ.

Koni Sama Nanth_Drama T

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವತಃ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆನಿ ‘ಚಿಂತ್ಪಿ’ ತವಳ್ ತವಳ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ನವೆ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ, ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಗ್‍ಯೀ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊಯೀ ಆಸಾ.

ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಹಿ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲ್. ತಿ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಪುಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂತುಂ ‘ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಒಳಗೆ ಗೋಳಿಸೊಪ್ಪು’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂಯೀ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆ ನಾಟಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗಂಭೀರ್‍ಪಣಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಜಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ. ಪುಣ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್‍ಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಟಿಕೆಟಿಕ್, ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಕ್ ಸಾಲ್‍ಭರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ.

ಪುಣ್ ಸವಾಲ್, ಅಶೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ವ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂತಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ಲೋಕ್ ಯೇನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಟಿವಿ ಆಸಾ, ಸಿನೆಮಾಂ ಆಸಾತ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುರ್ಸೊನ್, ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ಭಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ನಾಟಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್‍ಚ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿಜೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಬುರ್ಶೆ, ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆ ನಾಟಕ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜೆ.

Alwyn Andradeಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಪೊರ್ಚೊ ‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’ ನಾಟಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಎಕಾ ಅಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ. ನಿರಾಸ್ಪಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಶಿ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಚುಕಿಚಿ, ಅವಾಸ್ತವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾನ್ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕೆಲಾಂ. ರಾಂದುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ರಾಂದ್ತೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಲೋಕ್ ಭುಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫರಕ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಚಿಂತಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಂತುಂ ಲೇಖಕ್, ‘ಆಪ್ಲೆ ವಾಚ್ಪಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಿಕ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉತಾರ್ ಹೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ತೆಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಚಡ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ (ಥೊಡೆ) ಏಕ್ ವಾದ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾತ್ – ‘ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿ/ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಸಾದೆ ಮನಿಸ್, ತಾಂಕಾಂ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಲಿಪವ್ನ್, ವಾಚ್ಪಿ/ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚೆ, ಹೆಡ್ಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೂಕ್, ಪಿಶೆಂಪಣ್.

ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆಚೊ ‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’ ನಾಟಕ್ ಕಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸವಾಯ್ ದೋನ್ ವರಾಂ ತೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾ. ಖರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಜೋವಿಯಲ್ ಕೊಮೆಡಿ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕನ್ನಡಾಚೆಂ ‘ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ’. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್, ಪುಣ್ ಖುಷಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ‘ಕೊ.ಸ.ನಾ.’ (ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್) ನಾಟಕಾನ್ ಮಾತ್ರ್.

ಹಾಂ, ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರಿಜೆ. ಹೊ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರಧಾನ್ ನಾಟಕ್. ತಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಫಕತ್ ಮನರಂಜನಾಚೊ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಪೋಟ್‍ಭರ್ ಹಾಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಪ್ರಾಕಾರಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಮನರಂಜನ್ ದೀನಾಂತ್, ಹಾಸಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಹರ್ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಗಂಭೀರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್‍ಯೀ ಹಾಸ್ಯ್ ಉಸಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ (ತಿ ತಾಂಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಆಸಜೆ). ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ನಾಟಕ್ ಹಾಸ್ಯ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಹರ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಹಾಸಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’.

ಆತಾಂ, ಹಾಸ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಸಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸಾ?

ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್!

ವ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಂನಿ, ವೆದಿಂನಿ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ‘ಹಾಸ್ಯ್’ ಆಸಾ ಪಳೆ, ತೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್‍ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್! ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಹಾಸಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಜಣಾಂಚೆಂ! ತೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಶಿವಾಯ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಳ್ಸಾಯ್, ಆತುರಾಯ್ ನಾ ಆಸ್ಚಿ, ಶಿಕ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ನಾ, ಸಮ್ಜೊಂಕ್, ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚೆ ಹಾಸ್ಯ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಕಲಾಕಾರ್/ಬರವ್ಪಿ ಭಾತೆಲ್ಯಾತ್, ಶೆಳೆಲ್ಯಾತ್, ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಫುಂರ್ಗಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಹಕೀಗತ್‍ಚ್ ತಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಏಕ್ ಆಂಬೊ ತರ್ನೊ ವಾ ಪಿಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆಂಬೊಚ್ ಪಿಕೊ ಆಂಬೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್? ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಆಂಬೊ ದವರ್ಚೊ ವಾ ಖಾವ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ. ಸಮಸ್ಸೊ ಪರಿಹಾರ್! ಪಿಕೊ ಆಂಬೊ ದೆಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಕೊ ಆಂಬೊ ಕಸೊ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ, ತಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್‍ಯೀ ಸುಟಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾಚಿ.

Ella Sama Ath‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’ ನಾಟಕ್ ಏಕ್ ಪಿಕೊ ಆಂಬೊ. ಗೋಡ್, ರುಚಿಕ್, ಸ್ವಾದಿಕ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತುಂ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ (ಥೊಡೆ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್, ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಹೆಂ ಉತಾರ್ ನ್ಹಯ್). ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ನಾಟಕ್. ಕ್ರೈಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಣ್‍ಲ್ಲೊ, ಆತುರಾಯ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಾಟಕ್. ತೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಎಂಜೊಯ್‍ಮೆಂಟ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಕೊ.ಸ.ನಾ.’ ನಾಟಕಾನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಚ್ ದೋನ್ ವರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಇತ್ಲೊ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲೊಗಿ, ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಶೀದಾ ವೆದಿರ್‍ಚ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಅನುಭವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳತ್? ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ. ತಾಣೆಂ ಹೊ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಬರಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾಚ್ ನಾಟಕಾಚೊ ಪರತ್ ಶೋ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲೋಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ತರ್ ಆತಾಂ ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಫಕತ್ ಧುಂಪವ್ಣಿಗಿ? ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಈಷ್ಟ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಫುಗಾರ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ಬರೆ ನಾಟಕ್‍ಯೀ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಹೆತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಹೊಲಿವುಡ್ ಧರ್ನ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲಿಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಷೆಚಿಂ, ಕಾಲೆತಿಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ, ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಪುಸ್ತಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಜರ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್, ವಾಚ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸ್ವತಃ ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂಗಿ?

ಹಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತೆ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್! ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆಂ ಚಡಾವತ್ ಜಂಕ್, ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಪುಣ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ತಸಲೊ ನ್ಹಯ್. ತೊ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಚೊ. ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಧ್ಯಾನ್. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತನ್, ಮನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಲಾಕಾರ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೊ ವಾವ್ರಾಡಿ. ವ್ರತ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಚ್. ಹಿ ಬದ್ಧತಾ, ಸಮರ್ಪಣ್ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕೊಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ, ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಚ್ವತಾ.

ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನರಂಜನ್ ದಿಲಾಂ, ಹಾಸಯ್ಲಾಂ, ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕಾಡವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಯೀ ಲಾಯ್ಲಾಂ. ಕುಂದಾಪುರ/ಬಾರ್ಕೂರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್ 7 ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ನಟನ್‍ಯೀ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ‘ದುಬಾಯ್ ಹುಡುಗಿ’ ನಾಟಕಾಚಿಂ 178 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ, ‘ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾ ಆತ್ತ್’ (‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’ ಕನ್ನಡ ವರ್ಶನ್) ನಾಟಕಾಚಿಂ 117 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ನಾಟಕಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿಚ್ ರುಜ್ವಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸಾ, ಮಧೆಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಬ್ರೇಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿಯೀ ಆಸಾ (ಉದ್ಯಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್).

‘ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾ ಆತ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಆಲ್ವಿನಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಪಳೆಲಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹೊಚ್ ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಲ್ವಿನಾಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತೊ ನಾಟಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್. 11 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಚ್ ನಾಟಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ 117 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ.

ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ನಾಟಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದೋನ್ ಹಾಫ್ತೆ ಜಾತಾತ್ ತರೀ ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಫ್ರೆಶ್‍ನೆಸ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉರ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಆಲ್ವಿನಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಾರಣ್.

ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಸಾ. ವಿಶೇಸ್ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣಾಂ, ಜೊಕ್ತೆ ವಿಷಯ್, ಲೊಕಾಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಾಪಾರುನ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಆಲ್ವಿನಾನ್ ಲಿಖ್ಲಾ. ಆಪ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ, ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಹೊ. ದೆಕುನ್ ಅಸಲಿ ಯಶಸ್ವಿ, ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲೆಂ ನಾಟಕಾನ್.

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಜ್ಡಿಂ, ದೊಡ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚಿಂ ಸಂಭಾಷಣಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಬಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಫುಂರ್ಗೆಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೋಕ್ ಹಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ.

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ (ಥೊಡೆ) ಕುರ್ವೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಪ್‍ಡೇಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ. ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ಕಶೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ, ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಂಚಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಔಟ್‍ಡೇಟೆಡ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಉರ್ತಾ.

ಪುಣ್ ಹೊ ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಬರವ್ಪಿ ಪಳೆಯಾ, ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಗೃತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಚೊ, ಪ್ರಚಲಿತ್ ಗಜಾಲಿ ಸಮ್ಜೊನ್, ಶಿಕೊನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಗಾಳ್ನ್, ಪೀಳ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೊ, ಜಾಗ್ವಣೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಚತುರ್ ಬರವ್ಪಿ ಹೊ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ, ಉತ್ರಾಂನಿ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ, ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಜಿವೆಂ ಜಿವೆಂ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾಡ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’ ನಾಟಕ್ ಜಿಕ್ತಾ.

Koni Sama Nanth_Dramaಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೊ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್‍ಯೀ ತಿದ್ವಿನಾಸ್ತಾನಾ, ವಾ ಬದ್ಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ಬರಿ ಕೃತಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ. ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್, 50 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ತೊ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ನಾಟಕ್. ‘ಕೊ.ಸ.ನಾ.’ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಲ್ವಿನಾನ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸೂಕ್ಷಿಮ್ ರಿತಿನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ಯಾಕೀ ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಚಡ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಚಡ್ ಘಟಾಯ್, ಆಕರ್ಷಣ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

ನಾಟಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಹಾಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾದರ್ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಿತ್ಲೊ ಜಾಣಾರಿ ನ್ಹಯ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಕೃತಿ ಬರಿ ಆಸಾ, ತೆದ್ನಾಂ ನಟನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಬರ್ಯೊ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ‘ಕೊ.ಸ.ನಾ.’ ನಾಟಕ್‍ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಆಲ್ವಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಉದೆಂವ್ದಿತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ. ಆಲ್ವಿನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ನಾ, ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಕರಪ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲೊ ತಶೆಂ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಫುಗಾರ್ತಾತ್, ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಉಲೊವ್ನ್, ಚಾರ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಎಕಾಕ್ ಹಜಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಗಾಜೊವ್ನ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆನಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಕೊಂಡಾಂತ್‍ಚ್ ಉರ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ತಸಲೆ ನಿಜಾಯ್ಕೀ Gem ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಾಧಕ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾ. ಅಪಕ್ವ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ತೊ ನ್ಹಯ್. ಆಲ್ವಿನ್ ತಿದ್ವುಂಕ್, ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ, ನವೆಂಸಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೊ, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಂವಡ್ತಾತ್.

ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂನಿ ‘ಸ್ವಕುಚ ಮರ್ದನ’ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ತೆಂ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚೆಂ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಉರ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಕಾನ್, ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ, ಕಸೊ ವಾಡ್ಲಾ, ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಯ್ತ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವಿಳಾಪಾಕ್ ಲಬ್ದಜೆ ಪಡತ್ – ‘ಲೋಕ್ ಯೇನಾ, ಲೊಕಾಕ್ ಉರ್ಬಾ ನಾ, ಟಿವಿ ಆಸಾ…’ ಇತ್ಯಾದಿ. (ಹೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ).

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ತೆಚ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಚಡಾವತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಿರಾಸ್ಪಣ್‍ಂಚ್ ಚಡ್. ಪುಣ್ ‘ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್’ ನಾಟಕಾನ್ ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಪುಣೀ ಸಮಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಂತೊಸಾಚಿ, ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಸಂತೃಪ್ತೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಡೊಲ್ಲಾಕ್.

ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್: ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಲ್ವಿನಾಚೊ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಪುಸ್ಕ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಸಮಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಹಾಂವೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜನರಲೈಸ್ ಕರುಂಕೀ ನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್‍ಯೀ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಜೆ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆಪುಣ್ ವರ್ಸಾಂ, ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಅನುಭವ್ ಆಸ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಉಲವ್ನ್‍ಯೀ ಲೋಕ್ ನಾಟಕಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀನಾಂತ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಮನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ಚುಕಿ, ಉಣೆಂಪಣ್ ವಳ್ಕನಾಸ್ತಾನಾ, ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್, ಸುಧ್ರೊಂಕೀ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ನಾಟಕ್ ಬರೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಲೊಕಾನ್ ಬರೆ ಮ್ಹಣಜೆ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರಾಸ್ ಪಡಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂಗಾಯೀ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬದ್ಧತೆನ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಲ್ಗಡೆ ತಶೆಂ ತರ್ನಾಟೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಮಿತ್ರ್‍ಚ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ, ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್, ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಆಸ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಹೊ ನೀನಾಸಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆನಿ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಭುಕೆಲ್ಲೊ ವಾಗ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದೀವ್ನ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಸಾಬಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಜೊಕ್ತೊ ಸಾಂಗಾತಿಯೀ ಮೆಳ್ಳಾ – ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ (ಹಾಣೆಂ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ನಾಟಕ್, ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆರ್, ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್/ತರ್ಜಿಲ್ಯಾತ್). ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ತಾಂತುಂ ದಿತಾಂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಎಪ್ರೆಶಿಯೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್’ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮುಖಾರ್ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಸೊಂ.

ಚಿಮ್ಟೊ: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಂವ್ ವೆಳಾಚೊ ಮಹತ್ವ್, ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ ಘಳಾಯ್, ತೆಂತೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಇಜಾ ಸಾಕ್ಸ್. ಹೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ನಾ. ಲೋಕ್ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೆತಾ, ಜಾಂವ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ವಾ ನಾಟಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್. ವೇದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಮೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೊಂಗೊಸ್ತಳ್ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಚೊ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಮಾನವ್ ಘಂಟೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲೆ ಹಜಾರಾಂನಿ ಘಂಟೆ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತಾತ್. ಲೋಕ್ ಕಸೊಯೀ ಉಲಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂಗಿ? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಜುಸ್ತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೊರಾರ್ ಯೆಯಾ, ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಕಾ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ದರ್ವಡಾಂವ್ಚೆಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಣೆಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭಾಷಣಾಂ!

ಆತಾಂ, ‘ಕೊ.ಸ.ನಾ.’ ನಾಟಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ತೊ ದೀಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾಚೊ. ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗಿ? ದುಡು ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ. ಕೆದ್ನಾಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಸಕನಾ, ತೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರಿನಾ, ತೊ ಕೊಣೀ, ಕಸಲೊಯ್ ಜಾಂವ್, ತಾಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಕ್, ಸಾದರ್ ಕಲೆಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದೇಣ್ಗಿ, ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾ ದೀಸ್ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾವೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ – ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಫುಡೆಂ ಪುಣೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಉಬೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಟಿಕೆಟಿರ್ ವಾ ಕಳವ್ಣೆಂನಿ, ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವೇಳ್ ವಿಂಗಡಣ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಜೆ. ವೇದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದವರಿಜೆ. ತಶೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜುಸ್ತ್ 6 ವೊರಾರ್, ಜುಸ್ತ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾವ್ನ್ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಘಂಟೊ, ದೇಡ್ ಘಂಟೊಭರ್ ನಾನ್‍ಸೆನ್ಸ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ದಯಾ ಕರುನ್, ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ತರೀ, ಜರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ತರ್, ತೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಕರಾ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ 6 ವೊರಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ ತರ್, 5.30 ವಾ 5 ವೊರಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ದವರಾ ಆನಿ 6 ವೊರಾರ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜಯಾ. ಹೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಬೆಜಾರ್, ನಷ್ಟ್ ನಾ. ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾಂಕ್, ಮರ್ಜೆಚ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ನಾ ತರ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂಚ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ತಾಂವ್.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’: ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ಲೆಂಟ್, ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ವಂಡರ್‍ಫುಲ್ ನಾಟಕ್

1 comment

  1. ಕೊಣೀ ಸಮಾ ನಾಂತ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಾಠಯ್ತಾಂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *