Latest News

ಸೌಹಾರ್ದತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ‘ಕುಸ್ವಾರ್’ ಆತಾಂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 16, 2018 at 1:24 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ! ಕುಸ್ವಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಖಾಣ್, ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರ್ತಾತ್-ಸೆವ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಕ್ ಆನಿ ಕುಸ್ವಾರಾಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅತಿಶಯ್ ನಾ.

ವ್ಹಯ್. ಕುಸ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ವಾಂಟೊ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರಬ್ ಯೆತಾನಾ ಘರಾಂನಿ ಕುಸ್ವಾರಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಆನಿ ಸ್ವಾದ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ. ಆದಿಂ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್, ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರ್ಸಿತಾಲೆ. ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಚಡಾವತ್ ಆಳ್ವಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆತಾಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೇಕರಿಂನಿ, ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ‘ರೆಡಿಮೇಡ್’ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಭೊಂಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಘಾಮ್ ಪಿಳಿಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ನಾ, ಉಜ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕಷ್ಟಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ನಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಪರಿಗತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾಖ್ಮೂಲ್ ಉದೆಲಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ. ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ನವೆಂ ವರಸ್‍ಯೀ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂದರ್ಭಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ವ್ಯಾರಾಚಿ ಗೊವ್ಜಿ ಆನಿ ಗದ್ದಾಳಾಯ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟಾಂಕ್, ರಿಯಾಯ್ತಿ-ವಿನಾಯ್ತೆಂಕ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಗಮ್ಮತ್. ವರ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕುಸ್ವಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಂತಾ ಕ್ಲೋಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ, ನೆಕೆತ್ರಾಂ, ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್, ಕೇಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಯೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಘುರ್ತ್ ವಾ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪುಣ್ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಧರ್ಮ್-ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬಾಂಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಫಲಾಣೆಂ ಖಾಣ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕುಸ್ವಾರ್’ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚೊ ಅಸಲೊಚ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ.

ಆದ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಆತಾಂ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಘರಾಂತ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರೀ, ಕುಸ್ವಾರಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್, ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಬೇಕರಿಂನಿ ಜಾಯ್ ತಸಲೊ, ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರಗ್ಳೆ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಕುಸ್ವಾರ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕುಸ್ವಾರ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ವಾಂಟುಂಕ್ ಚಡ್ ವಾಪರ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ್.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಇಷ್ಟಾಂಕ್, ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ, ಉದ್ಯಮ್-ಕೈಗಾರಿಕೆಂನಿ ನೌಕರಾಂಕ್‍ಯೀ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕರ್ನಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್) ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಕುಸ್ವಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೀಸನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಕಾಳ್. ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಹಿಂವೆಚೊ ಕಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಗಮ್ಮತ್-ಪಾರ್ಟಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್. ಸವೆಂ ಕಾಜಾರಾಂಚೆಂಯೀ ಸೀಸನ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ರಜಾ ಆಸ್ತಾ, ಗಾಂವ್-ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಲೋಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾ, ರಜೆಚೊ ಗಮ್ಮತ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಧರ್ಮ್-ಜಾತಿಂಚಿ ಗಡ್-ತಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಜ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಲಾ. ‘ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ’ಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ಹಾಂ… ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬೇಕರಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಖಾಣಾ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್‍ಯೀ ಭರ್ಪೂರ್ ಆದಾಯ್ ಜೋಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಆತ್ಮೀಯ್ ಜಾಲಾ. ತಾಂಚೊಯೀ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಲಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಸ್ವಾರಾಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ಲಾ, ವಿಕ್ರೊ ವಾಡ್ಲಾ.

ಜಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಬರಾಬರ್ ಹೆರ್ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಕುಸ್ವಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಾತಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಯೀ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾತ್! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕುಸ್ವಾರಾಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ಲಾ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬೇಕರಿಂಕ್, ಆಂಗ್ಡಿಂಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ. ಕುಸ್ವಾರಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾ. ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಬೇಕರಿಂ-ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಿಕ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಿಕಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಬೇಕರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ನಾಂತ್.

ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಕುಸ್ವಾರಾಚೆಂ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ್

ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಕುಸ್ವಾರಾಚೆಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಸೇಶನ್ ಜಾಲಾಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಕುಸ್ವಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವರ್ಸ್‍ಭರ್ ಕಾಂಯ್ ಕುಂಟೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಯಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಷ್ಟ್-ನಷ್ಟಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ದರಬಸ್ತ್ ಆದಾಯ್ ಆನಿ ಮುನಾಫೊ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್, ಕುಸ್ವಾರಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಕುಸ್ವಾರ್, ಕೇಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಾಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೇಕರಿ-ಖಾಣಾ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ಜಾಕ್‍ಪಾಟ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಸಂಸ್ಕøತಿ (ಖಾಣ್‍ಯೀ ಸಂಸ್ಕøತೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಗ್) ಉದ್ಯಮಾ ರುಪಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಕಶಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಬಳ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಂಕ್‍ಯೀ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸವೆಂ ತಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ತಾ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕುಸ್ವಾರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್, ಸಂಭ್ರಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಆನಿ ಮಾಪಾನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂದರ್ಭ್, ಆವ್ಕಾಸ್.

ಕುಸ್ವಾರಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್‍ಯೀ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಆಪುರ್ಬಾ ಯೆನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಾರತಾಂತ್ ಹೆರ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹೆಣೆಂಚೊ ಲೋಕ್ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಕುಸ್ವಾರ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ, ಕಿತ್ಲೊ ವಿಕ್ರೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮುನಾಫೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್‍ಯೀ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ರಿವಾಜಿ -ನವ್ಯಾಚ್ ಸ್ವರೂಪಾನ್ ತರೀ – ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಕುಸ್ವಾರ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ನಿದರ್ಶನ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಪರ್ಮಳ್ ಉಟವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಆತಾಂ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಸ್ವಾದ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಕುಸ್ವಾರಾಂತ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತಾ, ಥರಾವಳ್ ನಮೂನ್ಯಾಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಹಡಾಂಕ್, ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಕುಸ್ವಾರಾ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಷಣ್.

ಅಶೆಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ಸರ್ವ್ ಗಡಿ-ಮೆರೊ, ಪರಿಧ್ಯೊ ಉತ್ರೊನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್, ಸರ್ವ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಖಾಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ, ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಚಾಕೊನ್, ಸ್ವಾದ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ.

ಕುಸ್ವಾರಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಆರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್!

ಕುಸ್ವಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಾರಗ್?

ಕೆನರಾಂತ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಖಾಣಾಂಕ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ‘ಕೊಂಕಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್’. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ ತಶೆಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಖಾಣ್, ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಕ್ಕುಲಿ, ತಿಳಾ ಲಾಡು, ಚಿಪ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಣಿಂ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸಾಕ್. ಕುಸ್ವಾರ್ ಆಜ್ ಇತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸಾ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಣಿಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಆಜ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಖಾತಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಸಾಂನಿ ಕುಸ್ವಾರ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ನೌಕರಾಂಕ್, ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಭಾರಿಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾಂ, ದೆಕುನ್, ಕುಸ್ವಾರಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಚಡ್ಲಾ.

ಕುಸ್ವಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್, ಹೆರ್ ಖಾಣಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಹಾಕಾ ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಂತೋಷ್. ಕುಸ್ವಾರ್ ಸೀಸನಲ್ ಖಾಣ್, ಫಕತ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ. ಕುಸ್ವಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನೌಕರ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾತ್. ತಾಂಚೊಯೀ ವಿಪ್ರೀತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಚೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಸ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾರಗ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕುಸ್ವಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಂತೋಷ್. ಗುಳಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ, ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

ಕೊಂಕಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಖಾಣಾಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಂಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿಯೀ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಸಂತೋಷ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ ಆನಿ ತಜ್ಞ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್ ತಾಚೊ ಉಕಲ್ಲೊಲೊ ಹಾತ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಸಂತೋಷ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಲೇಖನ್ Beautiful Birds of Mangaluru

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News