Latest News

ಬಸ್ರಿಕಟ್ಟೆಂತ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ಸವ್ ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೊ

Budkulo Media Network

Posted on : September 20, 2023 at 4:06 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ Budkulo.com

ಥಂಯ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆತುರಾಯ್, ಕುತೂಹಲ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ತರ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಉದ್ವೇಗ್. ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸುಸೂತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಚೆಪರಿಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ಚಿ ಉಮೆದ್ ತರ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಾಕ್ಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಥಂಯ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಆನಿ ಪೈಶಿಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಸಂತೃಪ್ತೆನ್ ದಾದೊಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ವ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ರಿಕಟ್ಟೆಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ ಎಕ್ವಟ್‍ಲ್ಲೊ, ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ಸವ್. ಘಾಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 8ವೆರ್ ಚಲ್ತಾ ತರ್, ಘಾಟಾ ವಯ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪುರ್ಸತ್ ಕರ್ನ್ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರಿಜೆ. ತಶೆಂ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 17ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಕಣ್ ಸಂಚಾಲನ್ (ರಿ.) ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ತರ್ಫೆನ್ ತಶೆಂ ಬಸ್ರಿಕಟ್ಟೆ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾ ಖಾಲ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ರಿಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಬಿಲಾಲುಕೊಪ್ಪ ಹಿಮಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟಿಚ್ಯಾ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಬಾ. ರಿಚರ್ಡ್ ಕುವೆಲ್ಲೊನ್ ಮಿಸಾಚಿ ವಿಧಿ ಚಲಯ್ಲಿ. 11 ವೊರಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಮನರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಘಟಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಪದಾಂ, ನಾಚ್, ಫೊಕಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಪೀಟರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೊಜಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಡಿವಿಟ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದಿಲಿಂ. ಸವೆಂ ಫಾಮಾದ್ ನಾಚ್ಪಿಣ್ ರಮೋನಾ ಪಿರೇರಾನ್ ನಾಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಅವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೂಜಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್‍ಯೀ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಘಟಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಒದಗ್ಸುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನವಿ ಕೆಲಿ. ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಸಕಾನ್ ಭವನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕತಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಬಳ್ ಮೆಳಜೆ ತರ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿವಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಿರಿಲ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಖಜಾಂಚಿ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಬಸ್ರಿಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶಾರನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಗಡ್ದ್ ಜೆವಣ್ ಆನಿ ಬೈಲಾ ನಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News