Latest News

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಜಿಕಯ್ಜೆಚ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : May 9, 2023 at 6:10 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ, ಗರ್ಜೆಚಿ ಆನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ. ವ್ಹಯ್, ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಹೊ ಚುನಾವ್ ಜಿಕಜೆಚ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ವಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತಿ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಧರಿಜೆ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಹೊ ಚುನಾವ್ ಜಿಕಜೆ.

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ತಶೆಂ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮುಖೆಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ-ಕಾಳಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲಿಂ ತರ್, ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆ. ಬ್ಲೇಸಿಯಸ್ ಸೊಜ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಆಜ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಾ ವಿಧಾನಸೌಧಾಂತ್ ನಾ! ಎಕಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಆನಿ ಐವನ್ ಸೊಜ್ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಲೋಬೊ ಚುನಾವ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಚುನಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿ ನಿವೇದಿತ್ ಆಳ್ವ ಕುಮ್ಟಾಂತ್ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿಕಜೆ? ವ್ಹಯ್ ಜಿಕಜೆಚ್. ಏಕ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಅನುದಾನ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಖೊಂಡುನ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಶಾಲ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ ಆಸಜೆ, ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಜಾರಿ ಕರಿಜೆ. ಹಿ ಸಕತ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಚಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಜಿಕಜೆ.

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಆಸೊನ್ ಲೋಬೊನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಯೋಜನಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂತುಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಅದ್ಭುತ್ ಯೋಜನಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

ಪಿಲಿಕುಳಾಂತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟೋರಿಯಂ ಆನಿ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರಂಜಿ ತಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಅದ್ಭುತ್ ಯೋಜನಾಂ, ಜಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಫಕತ್ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಲಾಖೊಂ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ. ಓಲ್ಡ್ ಬಂದರ್ ಏರಿಯಾಚಿ ಸಮಗ್ರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಂಗಳಾ ಕಾರ್ನಿಶ್ ಯೋಜನಾಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ರೂಪ್‍ಚ್ ಬದಲ್ತೆಲೆಂ. ತಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿ ಲೋಬೊಕ್ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಜಿಕಜೆ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚಿ ಸಿಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜರ್ ಲೋಬೊ ಜಿಕನಾ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಹಿ ಸಿಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೀ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಲೋಬೊನ್ ಹ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಜಿಕಜೆ.

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಮುಖೆಲಿನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಲೋಬೊಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್, ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೆ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್‍ಚ್ ಪಾಟಿಂ…” ಮ್ಹಳೆಂ. ಹೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ! ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್?!?

ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್‍ಚ್ ನಾಚಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಆಮಿ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳೆಯಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ರಡ್ಣೆಂ ಆನಿ ಆಂದೋಲನ್ – ‘ಮತದಾನ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ’ ರುದಾನ್! ಆಜೂನ್ ಆಮಿ 100% ಚಲಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಎಕಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಜ್!

ವ್ಹಯ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಮತದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ, ಸಂಘಟನಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂಚ್ ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಚುನಾವ್ ಯೆತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಟ್ಟಾರ್, ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ಆಂದೋಲನ್ ಚಲ್ತಾ. ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಚಿ ತರೀ ಕಶೆಂ?

ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್‍ಚ್ ಆಮಿ ಕುರ್ವತಾಂವ್ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕಶೆಂ ಮೆಳತ್? ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ 43 ಹಜಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವೋಟ್ ಆಸಾತ್. ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವೊಟಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಜಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಚಿಂತಾತ್, ವಾವುರ್ತಾತ್ ತರ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕರಿಜೆ? ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಹೆಂ ಆಮಿ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ನಿಯಾಳಿಜೆ.

ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಫುಡಾರಿ. ಏಕ್ ಸಮರ್ಥ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಅವ್ವಲ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಜಾತ್ ಧರ್ಮ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಹಕ್ಕಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ವಿಂಚಿಜೆ. ಏಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಎಕ್ವಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರಿಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯೋಗ್ಯ್, ಅರ್ಹ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ಜಿಕಂವ್ಕ್ ಹರ್ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ. ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಿಕ್ ಜಿಕಯ್ಜೆ.

ಹಿ ಫಕತ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನ್ಹಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್, ಜರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಸಲ್ವಲೊ ತರ್, ತಿ ಫಕತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ವಾ ಲೋಬೊಚಿ ಸಲ್ವಣ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸಲ್ವಣ್ ಜಾತೆಲಿ. ಫುಡಾರಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಯ್ತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ದುಬಾವಾಚೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಕ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಚುನಾವ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಹಾಚೆ ವರ್ತೊ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದುಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಘಡುಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್, ನವ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯೀ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡಿತ್ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ? ತಾಕಾ ಹೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಅವ್ಕಾಸ್. ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಜಿಕೊನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಲೊ.

ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಹೆಂ ವರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಲೋಬೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಿಕಜೆ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತದಾರಾಂನಿ ಜಿಕಯ್ಜೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮತದಾರಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಧಾರ್ ದೀಜೆ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಮತದಾರಾಂನೊ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಕ್ ಜಿಕಯಾ.

ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕಜೆ. ಜಿಕಜೆಚ್.

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿಂ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಯಾ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ವಾ ಪೇಟಿಎಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಂಬರ್ 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira, Bank: Canara Bank, A/C No: 0977101022194, Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612, MICR Code: 575015009

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News