Latest News

ತುರ್ತ್ ಕರಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಸಿಟಿ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್

Media Release

Posted on : September 17, 2017 at 4:23 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಫಾಮಾದ್ ಪಯ್ಣಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಎಜಿಪ್ತ್ ಆನಿ ಜೊರ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 9 ರಾತಿಂ 10 ದಿಸಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ.

1970ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 200 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಿದೇಶಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪಯ್ಣಾಂ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಕ್ತೋಬರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೋಜಿತ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಕೆಲಾಂ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲಿಜೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸೊನ್, ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಸಿಟಿ ಖಾಲಿ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಯೆತ್.

Holy Land Tour_6 Holy Land Tour_5 Holy Land Tour_3

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಎಜಿಪ್ತ್ ಆನಿ ಜೊರ್ದಾನ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭೆಟೆಂತ್ ಅಮ್ಮಾನ್, ಟಿಬೆರಿಯಸ್, ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್, ತಾಬಾ ತಶೆಂ ಕೈರೋ ಶ್ಹೆರಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಆನಿ ವಸ್ತಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಭೆಟ್ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಗೆ ಹೆ. ಹಾಂಗಾ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೆ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಸೊನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿದೇಶಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ತಶೆಂ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಪಯ್ಣಾ ಕಾಳಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ.

Holy Land Tour_4 Holy Land Tour_1 Holy Land Tour_2

ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಂ ಎ. ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕೀನ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ತ್ ಸೆವೆ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಫಾಮಾದ್ ಆಸೊನ್ ಸಬಾರ್ ಸಾಧನಾಂ ಕರ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗಾಜವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷತಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ವಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದೇಶಾಂಕ್‍ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ವಿಸಾ ಮೆಳಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧನಾಂ ಚಾಲೂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಚೆನ್ನೈಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖರ್ಚ್, ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಉರಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿ, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖುಷಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತುರ್ತಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಸದಾಂಚ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪಯ್ಣಾಚೊ ವಿವರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿಸೋಜ ವಾ ಶಿಫಾಲಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಮೊಬೈಲ್: 9845955508 ವಾ 9008600387. ಸರ್ವ್ ವಿವರಾಂಕ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ಯೆತ್: (0824) 4244901, 4244902, 4244908. ಇಮೈಲ್: delphine@globetravels.in/ shifali@globetravels.in /beena@globetravels.in

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News