ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾಚೆಂ ಕೊಟೆಂ – ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : April 8, 2015 at 12:38 PM

ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ – ‘ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ’. ಸದಾಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ವಾ ಮನಿಸ್ ಸಸಾರ್. ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಮಿಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್. ಮೋಲ್ ಕಳ್ತಾನಾ ತಡವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಜೆಜುನೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಪಳೆ, ‘ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾನ್ ನಾ’. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗಾಂವಾವಿಶಿಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸರ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ – ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚೊ ಗಾಂವ್. ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟಾ ಮುಳಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲ್ಲೊ, ರಾನ್, ಗುಡೆ, ನಂಯೊ, ವಿಶಾಲ್ ಗಾದೆ, ಬೆಟಾಂನಿ ಸಜ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಹೊ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಿವಿತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ನಿತಳ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಪೂರಕ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಪ್ರಕೃತೆಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಆನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಪರಿಸರ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ವಾತಾವರಣ್ ಮ್ಹೆಳ್ಳಾಂ. ತರೀ ಆಜೂನ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಅಂತರ್ಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ, ಸೃಶ್ಟೆಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಸೊಭೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

Budkulo_Gadai Fator_Donald Pereira_6 Budkulo_Gadai Fator_Donald Pereira_5

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತೊರ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ ಗಂಭೀರ್‍ಪಣಿ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸತಾಂ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್. ಥಂಯ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಇರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಶಾಂತ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾ ಪರ್ವತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಗಿ ಆತ್ಮೆ ಘುಂವೊನ್, ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಾತ್.

ವ್ಹಯ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಜಾಣಾಂತ್?

ಗೊಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಖರ್ಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹಿಂದೂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಗೊಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಇಕ್ಕೇರಿಚ್ಯಾ ಕೆಳದಿ ರಾಯಾಂನಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ್ ದಿಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಶಾಣೊ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಘೊಳೊಂಕ್ ಕೃಷಿ ಜಾಗೊ ತಾಣಿಂ ದಿಲೊ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಬರಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಿ. ಇಕ್ಕೇರಿ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಉರ್ಲೆ, ತಾಂಕಾಂ ಮರ್ಯಾದ್‍ಯೀ ಬರಿಚ್ ಆಸ್ಲಿ. ದರ್ಯಾ ತಡಿಚ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಂನಿ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಕೊಟಿಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಪರಿಗತ್ ಬದ್ಲಲಿ, ವಾಯ್ಟ್ ರಾವ್ಲಿ.

Budkulo_Gadai Fator_Donald Pereira_1 Budkulo_Gadai Fator_Donald Pereira_2 Budkulo_Gadai Fator_Donald Pereira_3 Budkulo_Gadai Fator_Donald Pereira_4

ಮೈಸೂರ್ಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಕುಸ್ಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರ್ ಹೈದರಾಲಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ. ಕರಾವಳಿಚೆರ್ ತಾಕಾ ದೊಳೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಭಾತಾ ಬೆಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್, ವಿಶಾಲ್ ನಂಯೊ ಆನಿ ತಳಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ಉದಕ್ ದಿತಾಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಭಾತಾಚಿಂ ತೀನ್ ಬೆಳಿಂ ಲೋಕ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಭಾತಾಚೆಂ ಬೆಳೆಂ, ನಾರ್ಲ್, ಧಾನಿ, ರಾಂದ್ವಯ್ ತಶೆಂ ಫಳ್-ಫುಲಾಂಚಿಂ ಝಡಾಂ-ರೂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್‍ಯಿ ಸಾಧೊ, ಸತ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ರಾಯಾಂಕ್, ವಿದೇಶೀ ಸಕ್ತೆಂಕ್ ದೊಳೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ಭಾರತಾಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚಡಯ್ತಚ್, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೆಂ ಬಂದ್ರ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಾಣಿಂ ಝುಜ್ ಚಾಲು ದವರ್ಲೆಂ. ಹೈದರಾಲಿನ್ ಇಕ್ಕೇರಿಕ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾ ತಾಬೆನ್ ಘೆವ್ನ್, ಕರಾವಳಿ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂ ಮುಖಾರ್ ತಾಕಾ ಸಲ್ವಣಿ ಲಾಭ್ಲಿ. ತೊ ಮೊರ್ತಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಶಾಂತಿ-ಭದ್ರತೆನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಆಕಾಂತಾಚೆ ದೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲೆ.

ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ಆನಿ ಹಗೆಂ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮೈಸೂರ್ಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂ ತಾಬೆನ್ ಯೆತಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಕಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಭಿರಾಂತಿಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ, ಧಗ್ದೊಣಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಭಿರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಹಜ್. ದೆಕುನ್ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ, ಮಂಥನಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ಯಾಂನಿ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಕುಮೊಕ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಆರೋಪ್. ಪುಣ್ ಹೊ ಆರೋಪ್ ರುಜು ಕರ್ಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ಖಂಯ್ಸರೀ ಮೆಳನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆನಿ ತೆ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪಕ್ಷಪಾತಿ, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಚೆ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಖಡಾಖಡ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಜೆ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾ ಬರಾಬರ್ ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಕುಡಾಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಜಾರಿ ಕೆಲೆಂ. ಭಿರ್ಮತ್, ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲಿ. ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲೆ ಸರ್ವ್ ವಿದೇಶೀ, ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗಡಿಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ 1784 ಇಸ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಖರ್ಗ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಹರಾಮಿ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ತರ್ನಾಟೆ-ಮ್ಹಾತಾರೆ, ಚಲಿಯೊ-ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಗುರ್ವಾರ್ಲಿಂ-ಬಾಳಾಂತ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕುಡಾವ್ನ್ ಬಡವ್ನ್ ಆಂಬ್ಡುನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚುಕವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ಲಿ, ಪುಣ್ ತಾಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಜಿಯೆಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಟಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಟೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಏಕ್. ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾ ಮುಳಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆಂ ಠಾಣೆ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಬಂಧಿಂಕ್ ಕುಡಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಂಬ್ಡುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ಏಕ್ ಕೊಟೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೈದಿಂಕ್ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಂವ್ಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಹಜಾರೊಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ನಾಕ್, ಕಾನ್, ಹಾತ್, ಪಾಂಯ್ ಕಾತರ್ಚೆಂ, ವೋಂಟ್ ಲುಂವೊನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಮಸ್ತುಂಚೆಂ ಸದಾಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ. ಜಿವಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಜಾರಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ತವಳ್ ಕಠೋರ್ ಹಿಂಸಾ, ದಗ್ದೊಣಿ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನತ್ಲೆಲೆ ಮಾಪ್ಳಿ ಜಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಾಂ, ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ಜೀವ್ ಅರ್ಪಿಲಾ. (ಒಮ್ಜೂರ್‍ಲಾಗಿಂ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ತಳೆಂ ಆಸಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ರಗ್ತಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್).

ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ 27 ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ (ಹೊಸ್ಪೆಟ್‍ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‍ಲ್ಲಿ!). ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಜಾಗೊ, ಆಸ್ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಟಿಪ್ಪು ಮೊರ್ತಚ್, ಉರ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಲೋಕ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯ್. ಮಹಾನ್ ಬರವ್ಪಿ ಖಡಾಪ್ (ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹ) ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಏಕ್. ತಾಂತುಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಸಾ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಸುಧ್ರಾಲಿ. ದಗ್ದೊಣೆಚಿ ದೀಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಪರತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ವಾಡ್ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ 150 ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಯ್ತಿ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕ್, ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಂಯ್, ಹಾಂಗಾಚೊ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಭಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ನುನ್ಸಿಯೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಂಬ್ಲೆಮಾಂತ್ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ್. ಪುಣ್, ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ಆನಿ ಆಘಾತ್ ಆಜೂನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್. ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಖಂಡಿತ್ ತೊ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಬಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾತೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಅಶೆಂ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್, ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್.

ಕೃಷಿಕಾಂನೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್, ದಯಾ ಕರ್ನ್ ರಬ್ಬರ್ ಲಾಯ್ನಾಕಾತ್

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಳ್ಳೆಂಚೊ ಗಾಂವ್. ಜಾಯ್ತೆ ಕೃಷಿಕ್ ಆಸಾತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಆಜ್ ಕೃಷಿ ಆಳ್ವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತರೀ ನಿರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಕಿತೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಆಖ್ರೇಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊಯೀ ಏಕ್ ಜಿವಿಚ್. ತಾಕಾ ವ್ಹಾರೆಂ, ಉದಾಕ್ ಆನಿ ಖಾಣ್ ಅವಶ್ಯ್. ತೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಣೀ ವಾಂಚನಾ. ಆಜ್ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಸಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ರೈತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಚ್. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್. ಬಿಂಡಾಂ, ಮುಸ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ಸಂಜೀವಿನಿಪರಿಂ, ತಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಧರ್ಣಿರ್‍ಚ್ ರುತಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಂಯ್.

Budkulo_Land_Rubber Plantation_1
ರಬ್ಬರ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಧರ್ಣಿಚೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂಹಾರ್

Budkulo_Land_Rubber Plantation_2 Budkulo_Land_Rubber Plantation_3 Budkulo_Land_Rubber Plantation_4

ದೆಕುನ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕೃಷಿಕಾಂನೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕರಾ. ತಾಂತುಂ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್. ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಡಿ ಲಾವ್ನ್ ಜಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ರಬ್ಬರಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್. ರಬ್ಬರ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಣಿಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಜಾತಾ. ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಝಡಾಚಿ ಕುತಿ ಸಯ್ತ್ ಉರನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಮಾತ್ಯೆಚೊ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ರಬ್ಬರ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರಿಸರ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆತಾಂ ಕಳ್ಚೊನಾ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಬಾಧಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ರಬ್ಬರ್ ಕೃಷಿ ಕರ್ಚೊ ನಾ. ಆಮೊಲಿಕ್ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ಪಾಲೆ ಆನಿ ಪಾಳಾಂಚಿಂ ರೂಕ್-ಝಡಾಂ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಬ್ಬರ್‍ಚ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಗತ್ ಯೇತ್. ದೆಕುನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಾ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ, ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಪಾಸ್ಖಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ ‘ರೂಪಾಂತರ್’ 2015 ಪಾಸ್ಖಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಾಂ.)

1 comment

  1. Lovely article. Liked to read and understood our history.I advise all to know more and contribute if they have any knowledge of the past. We know some thing and our generations to come to remember the sacrifice that our ancestors made to our motherland.
    God Bless to this Editor.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *