Latest News

ಲೊಕಾಕ್ ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 20, 2014 at 8:46 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚೊ ವಿಂಚ್ಲಲೊ ವಾಂಟೊ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ, 2013 ಜನೆರ್ 31 ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಾ.

Dr Edward_Awardಡೊನಿ: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್, ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್’ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್. ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಹೆರಾಂನಿ ಒಳ್ಕಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಹರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯೆತಾ. ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆತಾನಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಾವ್ಜೆಣಿ ನಿವಾರುಂಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ. ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ, ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಚಡ್ ಸಮರ್ಪಣ್ ಆನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾಯ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ dedication ಆನಿ perfection, ಅಪೇಕ್ಷಿತಾತ್.

ಡೊನಿ: ತುಮ್ಚಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಥಕ್ಲಾಂ, ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಾಂಗಿ ವಾ ಆನಿಕೀ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗಿ?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರಾಸಣ್ ವಾ ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‍ಯಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ, ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಅದ್ರ್ಯಾರ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿಚೊ ಏಕ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಪಾಠ್ ಬೂಕ್ ಮುಕಾರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಡೊನಿ: ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್’ ಚಡ್ ಪಸಂದ್. ಮಾಂಯ್ ರೆತಿರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರಸರ್, ಫುಗಾಸಾಂವ್… ಅಶ್ಯೊ ಸಬಾರ್. ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್/ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಯಿ ಬರ್ಯೊ ಜಾತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ‘ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಆಪೆÇ್ಲ್ಯ ಕಾಣಿಯೊ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವೆಳಾರ್ ಬರ್ಯೊಚ್ ಭೊಗ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತೀರ್ಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ  ರುಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾ ನಾಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಧಾರಿಚೊಯಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸ್ತಾ. ಮ್ಹಜಿ ‘ಮಾಂಯ್ ರೆತಿರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ’ ಕಾಣಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗೊನ್ ಕಾಗಾದ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿ ಕಾಣಿ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರಗಟ್‍ಲ್ಲಿ ‘ಚೆಡಿಯೆಚಿ ಧುವ್’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬರಿ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ. ‘ಅಸಲಿ ಕಾಣಿ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಿಚಿ. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಬರಿ ರುಚ್ಲಿ. ಎಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರುನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ಲ್ಯಾ.

ಡೊನಿ: ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬೋವ್ ಸಾದ್ಯೊ – ನಿರೂಪಣ್, ಶೈಲಿ ಅನಿ ಭಾಶೆಂತ್. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಗೂಂಡಾಯ್ ವಿಶೇಸ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಿಣುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ವಿಶೇಶತಾ? ತುಮಿಂ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾನಾ, ಖಂಚ್ಯಾಚೆರ್ ತುಮಿಂ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್/ಒತ್ತು ದಿತಾತ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಹಾಂವ್ ಸಾಗೊಳೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಮಧೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೃತ್ತೆವರ್ವಿಂ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಚ್ಯಾ, ಥರಾವೋಳ್ ಖಾಲೆತೆಚ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಅನ್ಬೋಗ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವಿಣ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಘಡಿತಾಂ ವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪೂಣ್ ಪ್ರೇರಣ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ತಿತ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಆನಿ ನೈಜತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಜೂನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಆನಿಕೀ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸಾ.

ಡೊನಿ: ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿತೊರಾಬಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‍ಗಿ?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಫರಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತೀಯೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶ್ಯಾರ್. ಭಾಯ್ರ್ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ದಾದ್ಲೊ ತರ್‍ಯಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಾಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ನಿರ್ದಾರ್, ಯೆವ್ಜನಾಂ ತಾಚೆ ಸ್ತೀಯೆಚ್ಯಾ ಕಬ್ಲಾತೆವಿಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ವಿತೊರಾಬ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಜಾತಾ. ತಾಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ್ ಬುದಿನ್ ವಿತೊರಾಬಾಚೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ಕರ್ತಾ. ವಿತೊರಾಬ್ ತೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಅಶೆಂ ಲೆಕ್ತಾ. ಹೆಂ ಫಕತ್ ವಿತೊರಾಬಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ.

ಡೊನಿ: ತುಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲೆಂ?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಮಾರ್ಗ್‍ದರ್ಶಕ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಲೇಕನ್ ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್ ಪ್ರಗಟುನ್ ಚಡಿತ್ ಬರೊವ್ನ್ ದಾಡುಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸರಾಗ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಚಡ್ಲಿ.

ಡೊನಿ: ತುಮಿ ಆರ್ತೊಪೆಡಿಕ್ ತಜ್ಞ್, ಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಗಜಾಲೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾತ್. ಥರಾವೊಳ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾತ್. ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ವಯ್ಜಕೀಯ್ ವೃತ್ತೆಂತ್ ತೀನ್ ಗಜಾಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪಿಡೆಂವಿಶಿಂ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚಿ (consultation), ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚಿ (treatment) ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಶಿಕಪ್ (health education) ದಿಂವ್ಚೆಂ. ವಯಕ್ತಿಕ್ ಸಲಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಪರಿಣತಾಯ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಶಿಕಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಚಿ ಜೊಕ್ತಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ಕಿತೆಂ ಕಳಯ್ವೆತ್, ಕಿತೆಂ ಕಳೊಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಇತ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಶಿಕಪ್. ಹರ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಮಂಡಳ್ಯೊ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ, ಆಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್, ಯೇನಾಶೆಂ ಕಶೆಂ ಆಡಾಯ್ವೆತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಯಾಬೆಟಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಕಶಿ ಜತನ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಂ ಶಿವಾಯ್ ತಶೆಂ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿನಾ. ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ತಾಂ ಆನಿ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಫಲಾಣೆಂ ಒಕತ್ ಘೆ ವಾ ಹ್ಯಾಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರಿನಾ. ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಂ ತಿ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ನಿತಿಚ್ಯಾ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್ತಾ.

ಡೊನಿ: ಲೈಂಗಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರಪ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆತಾನಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಂನಿ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ವಿಚಾರ್, ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಚೆಡಿಯೆಚಿ ಧುವ್’, ರೆತಿರೆ ವಿಶಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೊ ಅಪಸ್ವರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ದೊಡ್ತೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ಹೆರಾಂಪ್ರಾಸ್ ‘ಶುದ್ಧ್’ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್.  ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿಂ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕುಡ್ಕುಡಾಂತ್ಲೆ ಸಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕತಾತ್.  ಗುಪಿತ್ತ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಧಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹರ್ ಸಮಾಜೆಂನಿ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜೆರಾಲ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಜ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಗಟುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೇಮ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ  ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಮಸ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಪಯ್ಲೆಂ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪ್ರಗಟುಂಕ್‍ಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪರಿಗತ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ಎಕಾನೇಕ್ ಸರ್ವಾಂಥಂಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅಸಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸಕರಾತ್ಮಕ್ ಥರಾನ್ ಘೆತಾಂ.

ಡೊನಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಜೊಸಾ, ಎಟ್ಯೆಲ್, ಖಡಾಪಾನ್ ಬೋವ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದರಬಸ್ತ್ ರಚ್ಲಾಂ. ಸಿರಿವಂತ್, ವಿಲ್ಫಿ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ. ತರೀ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಚ್ಯೊ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳನಾಂತ್… ತರ್ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊ?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ರಾಕ್ಣೊ, ಪಯ್ಣಾರಿ ತಸಲ್ಯಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೆÇೀಸ್ಟ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಲೈಬ್ರೆರಿಂನಿ ಥೊಡೆ ಬೂಕ್ ಮುಂಗಡ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಯ್ ವೋಡ್ ನಾ. ಬೆಜಾರ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕೆಚ್ ಭಾಶೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ನ್ಹಯ್. ಕನ್ನಡ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚ್ಯಾ, ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಚ್ಯಾ ದಬಾವಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕಶ್ಟತಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಚ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕಡೆ ‘ತುವೆಂ ಕುವೆಂಪು, ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ತರಾಸು ಹಾಂಕಾಂ ವಾಚ್ಲಾಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್; ತೆ ‘ಕೋಣ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ತಿತ್. ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಕಡೆಯಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಕಾದಂಬರಿ, ಮಟ್ವೆ ಕಥಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್. ಲೊಕಾಕ್ ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಉಣಿ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಹಿ ಏಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಪರಿಗತ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾನ್ ಲೋಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಆಶಾವಾದಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಗತ್ ಪರತ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಶಾ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವೋತ್ ಆಸ್ತಾ ತಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಭಾತೆಣ್ ಸುಕೊಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ವಾಚ್ತಾ ತೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಲೋಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಹೊಂದೊನ್ ಗೆಲಾ; ಆಮಿಂಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಡೊನಿ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಶ್ವ್‍ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ. ತವಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್, ಭೊಂವಾರ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಸಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ತೆ ಬರೆಂಚ್ ವಾಚ್ತೆಲೆ. ಜೊಸಾ, ವಿಜೆಪಿ, ಎಟ್ಯೆಲ್ ಹಾಂಚೆ ಕೃತಿಯೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ವಾಚ್ಪಾಚೊ ಗೂಂಡ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಬರಿಚ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಪಾಂಚ್ವೆ, ಸವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಪನ್ನಾಸಾಂವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ದೊತೊರ್ನೆಂತ್ ವಾ ಹೆರ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಲೆ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಆಯೆರ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಲೊಕಾನ್ ಬರಯ್ಣರಾಂಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಜೊಸಾ ಆಲ್ವಾರೆಸ್ 56 ಕಾದಂಬರಿ ಕಶೆಂ ಬರಯ್ತೊ? ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪಾಂಚ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಆತಾಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ವಿಕೊನ್ ವೆತಿ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್, ತಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಥಾ ಲೋಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವುನ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ಪ್ರಗಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಾ. ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂಚ್ ವಾಚಿನಾಂತ್; ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?

ಡೊನಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್. ರಾಕ್ಣೊ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ತಸಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಬರಯ್ತೆಲೆಚ್ ಉಣೆ. ವಾಚ್ಪಿಯ್ ಪಾತಳ್. ಆತಾಂಚೆಂ ಚಡಾವತ್ ಬರಪ್ ಉತಳ್. ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್:  ಮೂಟ್ ಭೊರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಮ್ಟಿಭೊರ್ ದಿವ್ಯೆತಾ. ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ? ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಠೀಕಾ ಉಚಾರಿನಾ. ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಎಕ್ ವಾತ್ ಪೆಟೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್..

ಡೊನಿ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೈಲಿಂತ್ ಥೊಡೆ similarities ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ…

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಯಿತ್ತೊ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸಾಂ. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ತಸಲೊ ಮಹಾನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ವಿಲ್ಪಿ ತಸಲೊ ಉಂಚಾಯೆಚೊ ಕವಿ/ಗೀತ್‍ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್. ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಗೂಣ್ ಸಾಮ್ಯ್ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ – ತುಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂನಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಪಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ.

ಡೊನಿ: ಎಕ್ಶೆಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮಿಂ ದೋನ್ ಕಾದಂಬರ್ಯೊ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ನಿರಂತರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಕಾದಂಬರಿ ರಚುಂಕ್ ಜಾವ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಕಾರಣ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಮ್ಹಜೆ ದೋನ್‍ಯಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಕಳ್ ಕಥಾ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಕಾದಂಬರಿ ಬರವ್ನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯೊ ವಿಕ್ಚ್ಯೊ/ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಟೀಣ್ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ನಾ. ತಿಸ್ರಿ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಅದ್ರ್ಯಾರ್ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಪುರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಗಟುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ. ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್‍ಯಿ ಆಸಾ.

ಗೊಲಿಮಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…..

ಡೊನಿ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ತುಮಿ ರಚ್ಲಾ. ಹೊ ಗಾಂವ್ ಕಸೊ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೊ?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಗಾಂವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚೆ. ಘಡಿತಾಂ ಖಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಒತ್ತು ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾಣಿಯೊ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಹೊ ಗೊಂದೊಳ್ ನಿವಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಗೊಲಿಮಾರ್ ನಾಂವ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಗಾಂವ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಗಾಂವ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿವರಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ.

ಡೊನಿ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್/ಸಂಬಂಧಾಂಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಗಾಂವಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಅನಗತ್ಯ್ ತ್ರಾಸ್ ನೆಂ?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಗೊಲಿಮಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಪರಿಸರ್ ಆಸ್ಚೊ, ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೊ ಗಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಘಡ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ಗೊಲಿಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಘಡನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ವಿವರಣಾಂನಿ ಸಮಸ್ಸೊ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಾಂವ್ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತಾಯ್ ಜೊಡಿನಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ದವರ್ತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಕೆಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಶೆರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಶೆರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊಚ್ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ತಸಲಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಉರ್ಬಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ  ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾ, ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ನಾ.

ಡೊನಿ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಪಳೆತಾತ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ವೃತ್ತಿ ಆನಿ ವೃತ್ತೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಪುರ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಥಂಯ್ ಬರೊಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಡೊ. ನಿತಿನಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಡೊನಿ: ತುಮಿ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾತ್‍ಗಿ ವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಬರವ್ಪಾಂಕ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಂತ್ ವಾ ದೊನಾಂಯ್ತ್ ಒಳ್ಕತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಂ. ಕಾಣಿ ವಾ ಕಾದಂಬರಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಕೃತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ ಬರಯ್ಣರಾಪರಿಂ ಹೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ತೃಪ್ತೆಚೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ಜಾಕೀಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್; ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾತ್. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ.

ಡೊನಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ತುಮಿಂ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕನ್ನಡ ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ತುಮಿಂ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಯಶಸ್ವಿ, ಗೌರವ್ ಮೆಳ್ತೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗ್ಲಾಂಗಿ….?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಹಾಂವೆಂ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್   ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯಿತ್ತೊ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ನೆಣಾಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೆ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಲೊಕಾಚೊ ಅಭಿಮಾನ್, ಮೋಗ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್.

ಡೊನಿ: ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಟಿಪ್ಸ್ ದಿತಾತ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕಶೆಂ ಬರಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ದಿಶ್ಟೆನ್ ವಾಚಿಜೆ. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾಂಪುನ್ ದವರ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ವಾಚುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ರುಚಾನಾ ತರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್…

ಡೊನಿ: ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್, ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾತಾ.


ಡೊನಿ:
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ತುಮ್ಚೊ ಫೇವರಿಟ್ ಬರವ್ಪಿ ಕೋಣ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ.

ಡೊನಿ: ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಯ್ಲೆ ತುಮಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಕೋಣ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಜೆಫ್ರಿ ಆರ್ಚರ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಎಸ್‍ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ  ಕಾದಂಬರೆಂ ಖಾತಿರ್, ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂವಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಡೊನಿ: ತುಮಿಂ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಖಂಚ್ಯೊ?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜೊಸಾ ಆಲ್ವಾರೆಸಾಚಿ ‘ಆವಿಲಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್’, ಎಡ್ವಿನಾಚಿ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್’ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಭೈರಪ್ಪಚಿ ‘ಗೃಹಭಂಗ’. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಬರ್ಯೊ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್.

ಡೊನಿ: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸಾಹಿತಿ ನಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್?

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್: ಫಕತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೊ!

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News