ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 12: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : January 1, 2019 at 1:03 PM

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 12
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ವ್ಹೊಯ್, ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಖುಷೆಚೊ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್, ಪಟ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆ ಹುದ್ದೆ ಆನಿ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಂಚೆರ್ ನವೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ರಾತಾರಾತ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಪಟ್ಣಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿ ಹುಕುಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಖರಿ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾದಾಳಾಚ್ಯೊ ಸಕ್ತ್ಯೊ ಗುಪಿತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಏಕ್‍ಯೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಾಟೆರ್ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ನಿರಾಶಾಯೀ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ತಿಚೆರ್ ಪರತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಿಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಜುಗಾರೆಚೆಂ ಖತ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್’ಲ್ಲಿ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ದುಬಾವ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಜಮೆದಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಾಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಣ್ಯಾಂತ್ ತೊಚ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆಂತ್ ತೊ ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಪುರಾವೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಧಾಂತ್ ನೋವ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾಲೆಂ.

ತಾಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಜಾತಾನಾ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆಲೆ – ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ – ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಆನಿ ನಿತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಪುಣೀ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ, ತಿತ್ಲಿ ಪುಣೀ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಪುಣ್…

ತ್ಯೆ ಆಮ್ಸೊರಾಚ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ್, ತೊ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾತಿತ್ ತರ್? ವಾ ತಾಕಾ ವಳ್ಕೊಂಚೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಬಾವ್ಡೊ ಮೆಳನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?

ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ – ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅನಂತಾಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಭರ್ವಸೊ, ಬಂಟ್ವಳ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಗೆರ್ ಉಬೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತರ್ ತಾಣೆಂ ಖಬ್ರೆ ಶಿವಾಯ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಪರಿಂ ಫಾಶೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಕೊಣ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ರಡ್ಚೆಂ ನಾ.

ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ದುಬಾವ್ ತಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಚಿಂತ್ಯಾಂ ತೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿ, ತಿ ಖಬರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್‍ಯೀ ಪಾವ್ತೆಲಿ. ತೆದ್ನಾಂ ಕಿತೆಂ ತಿ ಚಿಂತಿತ್ ವಾ ಕಿತೆಂ ತಿ ಚಿಂತಿನಾ ಜಾಯ್ತ್? ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಯ್ಕಿಣ್ ತಿ, ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯಾ ವೆಸಾನ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ತಾರಿಪೊ ಕೆಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿಶಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್?

“ದೆವಾ, ಹಾಂವ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಆನಿ ಜುಗಾರೆಚಿ ಖಬರ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್, ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಪಾವಶೆಂ ಕರ್. ಆನಿ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಸುನ್ ಲಾಗಿಂ ಘೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ಭೊಂವೊನ್, ಕೆನರಾ ಮಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ವಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನೋವ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ: ಬೊಳಾರ್ ರೊಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಯಾರ್ ಮಿಲಾಗ್ರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ಪೆಜಾರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೆರ್ಸಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ಒಮ್ಜೂರ್ ಜೆಜು ಮರಿ ಜುಜೆಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ಬಂಟ್ವಳ್ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜುಚ್ಯೆ, ಆಗ್ರಾರ್ ಸೊಮಿ ಸಾಲ್ವದೊರಾಚ್ಯೆ ಆನಿ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ದೆವಾಚ್ಯೆ ಮಾಯೆಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ – ಆನಿ ಫರಂಗಿಪೆಟ್ ಮೊಂತ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಂಗಯಿಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕಾರ್ವಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸುಂಕೇರಿಂತ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಆನಿ ಹೊನ್ನಾವರ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನಿ ಮುಲ್ಕಿ ವಾರಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಬಾರಾ ಇಗರ್ಜಾಂಚೊ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್, ಥಂಯೀ ವಚೊನ್ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಂಗಯ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

ವಯ್ಲಿ ಆಂಗವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚೊ ಆನಿ ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾಚೊಯೀ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಯಿತ್ ಪೇಟ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಣೇರ್ ಛತ್ರಾಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಎಕಾ ಹಾತ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಪರತ್ ದೀಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ಅಸ್ತಮ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಪರತ್ ದೀಸ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತುವಾಲ್ಯಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಸೊಡಯ್ತಚ್ ತಾಕಾ ತಾಯಿತ್ ಪೇಟ್ ಪಳೆವ್ನ್, ರಾನಾಂತ್ಲೊ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾರ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರುಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಪುರೊ!

ಅಶೆಂ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಕೊಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಘಡಾಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಡೇಜ್ ಮೈಲಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಉದಾಕ್, ಆಹಾರ್ ತಸೊ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ರಾವ್ಣಿ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಲಾಗಿಂಚ್ ಏಕ್ ಛತ್ರ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ದೀಸ್ ಆಮೊರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ, ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಚಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಹುಕುಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಜಮಲಾಬಾದ್ ತಾಕಾ ನವೆಂ ನಹಿಂ. ಪುಣ್ ಜಮೆದಾರಾನ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವರ್ಸಿತಾನಾ ತೊ ಮಧೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಹೆಣೆಂ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾತಾನಾ, ಎಎಕ್ಲ್ಯಾ ಕೈದಿಕ್ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಪಾರೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಖುದ್ ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್‍ಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಛತ್ರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಛತ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಆವಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ.

“ನವೊ ನಿತಿದಾರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಮೆದಾರ್ ವೋಂಟ್ ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಛತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಕ್ ಗೆಲಿ.

ಸಾಲಾಂತ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಜಣ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆ ಸಿಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್, ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೋಕಾನ್ ಸುಂರ್ಗಾರೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ – ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್!

ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್, ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ – ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆಲೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಕ್ರಿಯಾಲ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್!

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ತಚ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಫುಂಕ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ತಚ್ ಖಿಣ್‍ಭರ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ನಾಕಾ ಬುಡಾಂ ಫುಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಪಡ್ದೊ ದೆಂವ್ಲೊ.

ತರೀ, “ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ಸರೊನ್. “ತುಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಶೀದಾ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಮುಖಾರ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ.

ಆಜ್ಯಾಪ್! ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಹಾತ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ ನಾ; ವಳಕ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್:

“ಆದಿಂ ಕಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್, ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಳಾವಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಸಿನ್ಹೊರ್!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. “ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆರ್, ಬಹಾದುರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ತುಜೊ ಹಾತ್ ಆಪಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಗರ್ವಿಚ್ ಸಯ್!”

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹಾಸೊಂಕ್‍ಯೀ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆರ್? ಕಸಲಿಗಾ ತಿ ನವಿ ಸ್ಥಿತಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತುಂ ವರ್ತವ್ತಾಯ್ ರಾಜ್ ದ್ರೋಹಿ, ಕೈದಿ, ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್!”

“ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಖಂಯ್! ಸರ್ದಾರ್ ಶೆಟೀ – ತುಂ ಪಿಯೆಲಾಯ್ ವಾ ಪಿಸೊ ಪುಣೀ ಜಾಲಾಯ್? ಕಸಲಿ ಹಿ ಮ್ಹೆಳಿ ಖುಶಾಲಾಯ್?” ಕಡ್ಕಡ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಹೇಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂ ರಾಜ್ ಕೈದಿಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ದಿಲಾಂ? ವ್ಹರ್ ತಾಕಾ ಪೆಲ್ಯಾನ್!”

ಎದೊಳ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬಾವ್ಡೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಂಯಮ್ ಚುಕ್ಲೆಂ.

“ನಷ್ಟ್ಯಾ!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ಹೆಂಚ್‍ಮೂ ತುಜೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಉತಾರ್?”

“ವ್ಹೊಯ್, ಆತಾಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್, ಚಡಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ – ತುಜ್ಯಾ ಅಪರಾಧಾ ಖಾತಿರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಜಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಜಮೆದಾರ್! ವ್ಹರ್ ತಾಕಾ ಪೆಲ್ಯಾನ್.”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತಾಣೆಂ ಧ್ಯಾನಿಂ, ಮನಿಂ ಆನಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಿಂ ಘಟ್ಟ್ ಘಾತ್ ಚಿಂತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ನಿತಿದಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹೆರ್ ರುಜ್ವಾತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಸಲಿ ತಾರಿಪ್ ಹಿ? ಖಂಚ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ದಾವ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ, ತ್ಯೆಚ್ ಚಲಿಯೆನ್ ತಾಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ – ಆಬ್ಳೆ, ಧಾಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್!

ವ್ಹೊಯ್, ಆತಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಆಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಖಬ್ರೆ ಶಿವಾಯ್ ಆನಿ ರಗ್ಳ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ತರ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಸಂಯಮ್ ಚುಕನಾಯೆ ಆನಿ ಕ್ರೋಧ್ ಪಾಚಾರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪುಣ್‍ಯೀ ತಸೊಚ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತೆಂ ಸೂತ್ರ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಜಾಲೆಂ. ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಖೊಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಂಡಾಪರಿಂ ತೊ ಉಸಳ್ಳೊ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್‍ಯೀ ಮಾನಾಯ್ ದಿಂಡೊಚ್, ಆನಿ ತಾಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ನಹಿಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಉಕ್ಲುನ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಡ್ಡ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಆಪ್ಟಿಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸೊಂಡ್ ತ್ಯಾ ಖರ್ಕಸ್ ಪೊಳ್ಯಾರ್ ಖುಷೆನ್ ಝರಯ್ಲೆಂ.

“ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯಾ, ತುಂ ಲುಟ್ಕಾರಾ!” ತಾಣೆಂ ಘೊರೊಜ್ ಮಾರ್ಲಿ. “ದೇವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ಘಾತ್ ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯೆ ತಿಳುವಳ್ಕೆಕ್ ಯೆತಲೊ.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೆಯೀ ಆಪ್ಟಲೆ ಆನಿ ಧಪ್ಟಲೆ. ಪುಣ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲೊ. ತಾಂಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರುಚಿ ಕಾಣಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಿ.

“ಖಬಡ್ದಾರ್!” ಘೊರೊಜ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. “ಹುಜೂರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಖಬಡ್ದಾರ್!”

ಆಪ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಝಳ್ಕವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಡ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಠೊಲಿಯೆಂತ್ಲೆಯೀ ಧಾ-ಬಾರಾ ಶಿಪಾಯ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ.

ಕ್ರೋಧಾನ್ ಆನಿ ದುಕಿನ್ ಧಾಪೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸಳ್ತಾಲಿಂ, ಪುಣ್ ತೊಂಡಾಚಿ ಕಾತ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ಜೆಂಜರ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿ ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಪಾಜರ್ತಾಲೆಂ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ-ಹ್ಯಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಭಾಷೆನ್, ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾ ಕಡೆನ್.

“ಮನ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕುಸ್ ಮೆಂದೊಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ಚೊ – ಸಾಯ್ಬಾ.”

“ಕೊಣಾಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆನ್ ತುಂ ಕೈದಿಂಕ್ ಅಸಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾಯ್?”

“ತಸಲಿ ಹುಕುಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ನಾ – ಸಾಯ್ಬಾ.”

“ಗರ್ಜ್ ನಾ? ರಾವ್ ಆನಿ ಪಳೆ – ಗುಲಾಮಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್. ಗಾಳ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೆಂದೊಸಾಚೆಂಯೀ ಭರ್ಮ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಗುಲಾಮ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಫಲಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವಾಬ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಅಮಿಲ್ದಾರ್, ಜನಾಬ್ ಗುಲಾಮ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಶಿ ಪಾಳಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಬಚಾವೆಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾನ್, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಕೊಟ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ತಸೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೈದಿಂಕ್ ಛತ್ರಾಂತ್ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೈದಿ ಆನಿ ಶಿಪಾಯ್ ಘೊರೆತಾಲೆ, ಪುಣ್ ಹಾಂಕಾಂ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ದೀಸ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ, ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಆಟೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ಆಪಾಪಿಂಚ್, ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಆನಿ ಬರಂವ್ಕ್, ಕಂತಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ವಿಗಾರಾಂಚೊ – ಪಯ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಗೋಮ್ಸ್ ದೆ ಲೂತೆಲಿಮಾಚೊ. ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್ಲೆ ದಿಂಡೆ ಮಾನಾಯ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರ್ ಲೂತೆಲಿಂ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲೇಕ್‍ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಭುಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತವಳ್ ತಾಂಗೆರ್ ಮೊಂತ್ ಮರ್ಯಾನ್ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಪಾದ್ರ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದ್ ಯೇವ್ನ್-ವಚೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯೆ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್‍ಯೀ ವೆತಾಲೊ. ಜಸೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಆಂತೊನ್ ಜುಜೆ ದೆ ನೊರೆನ್ಹ್ ತಸೊ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದ್, ಹೈದರಾಲಿಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ, ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಹೈದರಾಲಿಚ್ಯಾ ಫೌಜೆಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್?”

ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೋವ್ ಆಪಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ತುಜೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಗರ್ವಿ ನಿತಿದಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪುಜಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್…”

“ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ?”

“ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ತುವೆಂಚ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲೆಂಯ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಜಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾತೆಲಿ ನಿಬಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ – ಕಸಲಿಚ್ ಕಾಕ್ಳುತ್ ತುಕಾ ತೆ ದಾಕಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ತುಜಿ ವಳಕ್ ತ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಸಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚೆಂ ನಾ. ಶಿವಾಯ್, ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಉಪ್ಕಾರ್ ಲಾಭಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ತಶಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲೆಂ.

“ಇಷ್ಟಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪೊರೊಬ್…”

“ಯೇ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರಾಸ್ಕ್ ಸಾಯ್ಬಾ!” ಆಕಾಂತ್ಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಆನಿ ಇಚ್ಚು ಚಾಬ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. “ತರ್… ತರ್.”

“ತರ್ ಆಯ್ಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಆನಿ ಪಟ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

“ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ – ಆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ದಿರ್ವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಾವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಜುಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಸಂಪೊ ಉಪಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಪಳೆ, ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಆದಿಂ – ತುವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುರ್ತ್ ಕೆಲೆಂ.”

ಜುಗಾರೆಚಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕಸಲಿ ಜುಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೊ ವಿವರ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ.

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುವೆಂ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ತುಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಕಾಮ್ತಿಗೆಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಮುಗ್ದಿಲ್ಯಾರೀ ಪಾತಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾ.”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತರೀ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಆಸಾ, ಜೊ ತುಜ್ಯೆ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 11: ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನೊವ್ರೊ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *