Latest News

ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚೊ?

romanteesha@gmail.com

Posted on : April 12, 2014 at 4:47 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Romanteesha_Romanticity_Tಬ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಜೆಂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್ತಾ ನೆಂ?

ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ?

ಚಡೊಂದಿ. ಚಡೊಂದಿ.

ಕಿತೆಂ?

ತುಜೆಂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್‍ರೆ.

ಓಕೆ. ತೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್ ನೆಂ? ಬ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್.

ಛೆ ಛೆ! ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬ್ರಾ ವಾ ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಸ್ತು ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.

ದೊನೀ ಎಕ್‍ಚ್. ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ದಿಸಾನಾ.

ಹೊ ಹೊ. ಇಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂಯ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಪರಿಂ. ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್‍ರೆ.

ಶೀ ಶೀ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಸತ್ತಿ (ತೆ ಘಾತ್ಕಿ!).

ತಾಂಚೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಗುಪಿತ್ ಇಮೇಯ್ಲಾಂ ಧಾಡ್ನ್ ತುಜೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್.

ವ್ಹಯ್ಗೀ. ದಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ದಿತ್. ಗುಪಿತ್ ಖಂಯ್ ಗುಪಿತ್. ಪೆಂಕ್ಡಾಂತ್ ಬಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖುದ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಲಂವ್ದಿತ್.

ಛೆ! ತುಂ ಗರಮ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪೆಂಕ್ಡಾಂತ್ ಬಳ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ನೆಂ ಗುಪಿತ್ ಮೇಯ್ಲಾಂ ಧಾಡ್ನ್ ರಾಗ್, ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕ್ಚೆಂ. ತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾಕಾ ಆಮ್ಕಾಂ.

ವ್ಹಯ್. ಆಮಿಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಉಲವ್ಯಾಂ. ನಾಂ ತರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಗರಮ್ ಜಾಯ್ತ್.

ವ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಂ ಬಸೊನ್ ಗಪ್ಪೆ ಮಾರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಪಾದಕಾಂಪರಿಂ ಖೊರೊಜ್ ಕಾಡ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಲವ್ಯಾಂ.

ತರ್ ಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಕ್ ಯಾಗಿ?

ನಾಕಾರೆ. ತಾಂತುಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾತ್ ಚಡಾವತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಧನಿ, ಡಿಸೈನರ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ದಾದ್ಲೆಚ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಎಬ್ಬೆ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಾರೀ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್.

ಸಾದ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಪರಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಯ್? ವಾಚ್ಪಿ ಸಾದೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಚಿಂತ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಣಾಂಯೆ?

ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್ ನೆ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾದೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಬರೆಂ ಬರಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿತಾತ್ – ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್.

ಹೆ ಹೆ. ತೆ ಕೋಣ್ ಅಯೋಗ್ಯ್ ಬರವ್ಪಿ? ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ?

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತೆಲೆಚ್ ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಗತಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಾಯೆಗ್ ಮತಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕುಲು ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಂಚಿ ಗತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಭಿರ್ಮತ್.

ದೆಕುನ್‍ಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚಿನಾ.

ತುಂ ಭೆಂಕ್ರೊ. ಆಮ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂಯೀ ವಾಚಿನಾ. ತಾಣಿಂ ವಾಚ್ಚೆಂ ವಾಂಜೆಲ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್. ತ್ಯೊಯೀ ಇಂಪ್ರಿಮಾತುರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್.

ಹೋ. ತಶೆಂ ಪೂರಾ ಆಸಾಗಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಗೊತ್ತುಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ದೆಕುನ್‍ಚ್ ನೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ರೆಡ್ಯಾಪರಿಂ ಮುತ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾಂ?

ಥೊಡೆ ನವೆಚ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾಡಾರಿಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪೊಟ್ಕಾಣಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮುರ್ಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಖಂಯ್. ಪಾಪ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಸಾರ್ಕಿ ಅರ್ಥ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫರಾಮಸ್ ಜಾಲಿ.

ತೆ ಕಾಟಾಂತ್ ಪಡೊಂದಿತ್. ತುಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಉಲಯ್.

ಸದಾಂಯ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ. ಫುರ್ಸತ್‍ಯೀ ಮೆಳಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್.

ಸೀಸನ್ ನೆ. ತಶೆಂ.

ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಾವ್ನ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಜೆವಾಣ್ ವೆಳಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ವಿಶ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಪಳೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್.

ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆ ಕಡೆ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಖಂಯ್.

ದೆಕುನ್‍ಚ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೊ. ನವ್ರೊ ಪಾಪ್ ಬೊಟಾಂಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಚಾಬೊನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾತಾ.

ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಸಾಡ್ಯಾರ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಳೆ. ಮನಾಂತ್‍ಚ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೆಟ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ.

ತಡವ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ. ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಕ್ ಉಟಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚಿಂಚ್ ಚಡ್ ಜಮ್ತಾತ್ ಪಳೆಲಾಂವೆ ತುಂವೆ?

ನವ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಎಕ್ವಟ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಚಂಗಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ನಾರೆ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಕೀ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ.

ವ್ಹಯ್ಗಿ? ಘುಟಾಚಿಗಿ?

ವ್ಹಯ್. ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಕುಟಿ ಪಡ್ತಿತ್.

ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸಾಂಗಾನಾ. ಕಿತೆಂ ತೆಂ. ವ್ಹಳೂ ಸಾಂಗ್.

ಆದಿಂ ಸೈರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವಸ್ತುರ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ತಪಾಸ್ತಾಲಿಂ ಖಂಯ್ – ಆಂಗ್ ಪಾಂಗ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್.
Romanticity_Column_Cartoon_new

ತಾಂತುಂ ಲೊಜಿಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಫಜಿಂತ್ ಜಾಯ್ತ್. Prevention is better than cure ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕರೆಕ್ಟ್.

ಯೆಸ್ ಯೆಸ್ ಡಿಯರ್. ತಿ ತರೀ ವೊಪ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಚಾಕೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್.

ಕಶೆಂ ತೆಂ?

ಆದಿಂ ಖರಾರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾಂಕ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಕಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾನಾತ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್. ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್, ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್.

ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್.

ತಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಸಲೆ ಆಸ್ತಾತ್? ಗೊತ್ತಾಯೆ ತುಕಾ?

ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ನೊವ್ರೊ ವಾ ಹೊಕ್ಲೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ರಂಗ್, ಮೊಟಾಯ್, ಉಬಾರಾಯ್ ಹಾಚೆರ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫುಗಾರ್ತಾತ್, ಮೊಸೊರ್‍ಯೀ ಪಾವ್ತಾತ್. ಸೊಭಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆರೀ ಸರ್ಸರಿತ್ ಉಲಯ್ತಾತ್.

ಕರೆಕ್ಟ್. ತೆಂ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ. ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಗುಪಿತ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಾರ್ಕಿತಾ.

ಕಿತೆಂ ಬ್ರಾ ಸೈಜ್‍ಗಿ?

ತುಂ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲಾಯ್ ರೆ.

ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ.

ತಶೆಂ ಸುರು ಜಾತಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ತ್ರೀಯೊಯೀ ಹಾಂತುಂ ಪಾಟಿಂ ನಾಂತ್.

ತಾಕಾ ಆನಿ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್?

ಆಸಾರೆ ಆಸಾ. ತಿ ರಿವಾಜ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡಿಜೆಚ್. ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ತರೀ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ inspection ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹೆಂಯೀ ಏಕ್ ತಾಂತುಂ.

ತಿಕ್ಕೆ explain ಕರ್ ಪಳ್ಯಾಂ.

ಭಾರೀ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚೆಡುಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾ, ತಾಚೆಂ ಖಂಚೆಂ ಕಶೆಂ, ಕೆದೆಂ ಆಸಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಾವೊಂಕ್ ವಾ ಮೊಸೊರ್ ಭೊಗುಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್.

ವ್ಹಯ್ಗಿ?

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನೆ. ಪುಣ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ – ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾನಾಯೆ? ತಾಂತುಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್. ದೆಕುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊಕ್ಲೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಮ್ತಾತ್.

ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಆವ್ದೆ ಭಿತರ್ ಸಾಡ್ಯಾರ್ ನ್ಹೆಸವ್ನ್, ಫುಲಾಂ ಮಾಳ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಣಾಂ ನಾಕಾತ್‍ಗೀ? ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಸೆರ್ವಾತಾತ್.

ವ್ಹಯ್. ತೆಂ ಪೂರಾ ಆದಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾ’ತಾಂ ತ್ಯಾ ಬ್ಯೂಟಿಶಿಯನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಕ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಕ್, ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಪಡ್ಲಾಂ. ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ ತಿಂ ಹಾತ್ ಚರಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ.

ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಪರಿಂ ಖರ್ಚಾಚಿ ಗಾಂಟ್ ಜಮೊ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ವ್ಹಯ್. ಬ್ಯೂಟಿಶಿಯನಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್.

ಥೊಡಿಂ ಅನ್ಕೂಲ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಬ್ಯೂಟಿಶಿಯನಾಂಕ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬರೆಂ ತಾಸುಂಕೀ ಜಾತಾ, ಆದಾಯ್ ಬರೊ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಮಾತ್ರ್‍ಗಿ? ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ.

ತೆಂಯ್ ವ್ಹಯ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊಕ್ಲೆಚಿ ಆವಯ್, ಥೊಡೆ ಕಡೆ ಆಜಿಚ್ ಹೊಕ್ಲೆಪರಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಮೇಕಪ್ ಕರ್ನ್, ಸೊಭೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್‍ಗೀ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಕಾಲ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್.

ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಯ್ತಾನಾಂಯೀ ಮೇಕಪ್‍ವಾಲಿ ಆಸ್ತಾ ತರ್.

ಆನಿ ಕಿತೆಂ. ತಾಂಚೆವರ್ವಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಆಪ್ಡೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಥೊಡಿಂ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕೀ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ತಿಂಚ್ ಕರ್ತಾತ್.

ತರ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಮೇಕಪ್ ಕರ್ನ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ಸಜಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ತಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ದೀವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ಸೊಭಾಯೆನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ದಿತಾತೆ ನೆಂ, ತಶೆಂ ಹಿಂಯೀ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಆತಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ನೆ? ಭಿತರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕೀ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಬ್ರಾ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್.

ವ್ಹಯ್. ತೆಂ ಹಿಂ ಬ್ಯೂಟಿಶಿಯನಾಂ ಜಾಣಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಸೊಭವ್ನ್ ನೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲಾಂಕ್ ತಿಂ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಅರ್ಥ್.

ತರ್ ಆದಿಂ ದೊನೀ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂಚ್ ಸೊಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ನೆಂ?

ಖಂಡಿತ್.

ತರ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಿ ವಿಮರ್ಸೊ, ವಿಶ್ಲೇಶಣ್, ಠಿಕಾ ಕರುಂಕ್, ಖೊಡಿ ಕಾಡುಂಕ್, ಜಾಳ್, ನಂಜಿ ವೊಂಕೊನ್ ವಿಳಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಮುರ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉದೆಲೊ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ?

ತೆ ಚಿಂತ್ಪಿ ನ್ಹಂಯ್‍ರೆ. ತೆ ಪಿಡೇಸ್ತ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್!

ಕೊಣೀ ಆಸೊಂದಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಂಬರಾಟ ಕರುಂಕ್ ತೆ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್ ನೆಂ. ಹಾಂತುಂಯೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂದಿತ್.

ಜೋಕ್ ಬರೊ ಆಸಾ ತುಜೊ. ಹಾಂತುಂ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕರ್ಯೆತ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಬರೆಂ ಕಲೆಕ್ಶನ್‍ಯೀ ಜೊಡ್ಯೆತ್, ಪ್ರಚಾರ್‍ಯೀ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್.

ಮಾಗಿರ್ ತ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾನಾವೆ ತರ್?

ವ್ಹಯ್. ಜರೂರ್. ತೆ ವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಖನಾಂ, ವಿಚಾರ್ ಬರವ್ನ್, ಕವಿತಾ ರಚುನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ತೃಪ್ತಿ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ವಿಕೃತ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಇಮೇಯ್ಲಾಂ ಧಾಡುಂಕ್, ಭಾಗೆವಂತಾಂಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಅತೃಪ್ತ್, ಮೊಸೊರ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಕ್‍ಯೀ ಲೇಖನಾಂ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರವ್ನ್ ದಾನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಭಾರಿ ಬರೊ ಸಂದರ್ಭ್.

ವೊಟ್ರಾಶಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್‍ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಬರಾಬರ್. ಬರಾಬರ್.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಾಲೆಂ.

ತಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಯ್. ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಎಂದ್ರೆಲಾ?!

ತೆಂಯೀ ವ್ಹಯ್. ಹೆಂಯೀ ವ್ಹಯ್.

ಹ ಹ. ತತ್ವಾಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿನಾಂಯ್. ವ್ಯಾಸ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಪರಿಂ.

ವ್ಯಾಸ? ಕೋಣ್ ವ್ಯಾಸ?

ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮಹಾನ್ ತತ್ವವಾದಿ ಸಾಹಿತಿ ಆಸಾನೆ ತೊ.

ಹೊ ಹೊ ಹೊ. ತೊ ಗಿ? ತೆ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾವೆಳಿಂ ಭೆಟೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ?

ಕೊಣಾಕ್?

ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖಿರವ್ನ್ ದಿತಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೆ ದುರ್ಸಾತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್ (ಫಿಕ್ಷನ್) ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ತತ್ವಾಂ ವೊಮ್ತೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್.

ಕಸಲಿಂ ತತ್ವಾಂ?

ತಿಂ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ದುರ್ಸಾತಾತ್ ಖಂಯ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ತುಂ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್. ತೊ ಆಯ್ಕಾತ್ ತರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರೆಂವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ವಿಂಚುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಆಸಾ!

ತೊ ಕಿತೆಂ ರೇಂವ್ ವಿಕ್ಚೊ ಕೊಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‍ಗಿ?

ಎಬ್ಬೆ. ತೊ ಬಜೀ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ. ತಾಕಾ ಫಾತೊರ್, ರೇಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಆಂವಡ್ತಾ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ರೆಂವೆಂತ್ ಫಾತೊರ್ ವಿಂಚುನ್ ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ದಿಲೆಂ ಖಂಯ್. ತಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ತುಕಾ, ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೆಂವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಹೆ ಹೆ. ರೇಂವ್‍ಚ್ ಭಾರಿ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್. ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ ರೇಂವ್ ದೀತ್? ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತೊ ಬರೊ ಮನಿಸ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ ತಾಕಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ ತಾಣೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಾರ್ ತೊ.

ತುಕಾ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ?

ಶೀ…. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪಾತಳ್ ನೈಟಿ ಪಾತಳ್ ನೈಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ತೊ (ಭಾಶಣಾಂ ಕರ್ತಾನಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಖಂಯ್).

ತುಂ ಏಕ್. ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಪಾತ್ರಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾತಳ್ ನೈಟಿ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚಿ ವಾ ತಿ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ನಾಗ್ಡೆ ಕರ್ಚಿ ಸೃಜನ್‍ಶೀಲತಾ ತ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ರಚ್ಪ್ಯಾಚಿ. ತೆಂ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಪುಣ್ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಣೆ ನ್ಹೆಸಯಿಲ್ಲಿ ಪಾತಳ್ ನೈಟಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ದಾಟ್ ನೈಟಿ ನ್ಹೆಸಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

ತಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್‍ರೆ ಪಿಶ್ಯಾ. ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಪ್ರಕಾಶಕ್ ದೆಕುನ್ ಪಾತಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಘಾಲೊ ತಾಣೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನೈಟಿ, ಬ್ರಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೋವ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ನೆಂ?

ಮನ್ಶಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ನಿಸ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಯೀ ಚಲ್ತೆಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಬರವ್ಪಿ ತೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ವಾಚ್ತೆಲೆ ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಮನಾಂತ್‍ಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಶಾಭಾಸ್‍ರೆ. ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಯೆ? ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ನಾಗ್ಡೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ?

ಕಿತೆಂ? ಧಾಕ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಂಗಾರ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸಾನಾತ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಆಸಾ? ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಗ್ಡೆ ಮ್ಹಣ್. ಕಾಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ ಸಾಯ್ಬಾ?

ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಕಿತೆಂ, ಕಸಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಗ್ಡೆಚ್ ಆಸ್ತಾಂವ್!

ತುಂವೆಂ ಕೆದಾಳಾ ಪಳೆಯ್ಲಾಂಯ್?

(To be continued)

(Originally published on February 19, 2012)

ಭಾಗ್ 1:  ಬ್ರಾ ಆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್

ಭಾಗ್ 3:  ವಸ್ತುರಾ ಭಿತರ್ ಸಗ್ಳೆ ನಾಗ್ಡೆಚ್!

ಭಾಗ್ 4:  ಒರಿಜಿನಲ್ ಘಾಣ್ ಆನಿ ಕೃತಕ್ ಪರ್ಮಳ್!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News