Latest News

ಸ್ವಚ್ಛ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಯಾಂ ಆನಿ ವಾವುರ್ಯಾಂ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : January 1, 2015 at 5:30 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮೊಗಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್. 2015ವೆಂ ವರಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ, ಉಲ್ಲಾಸಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಜಾಂವ್.

2015 new yearನವೆಂ ವರಸ್ ಯೆತಾನಾ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಉದೆತಾ. ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ತೊ ಹುರುಪ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸಬಾರ್ ನಿಚೆವ್, ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾರಿಚ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್, ಪುಣ್ ತಿ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಅಶಿ ಜಾತಾ ಕೀ, ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ತೆಚ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಚೆ, ವಿಸರ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾತಾ. ಕೆಲ್ಲೆ ನಿಚೆವ್ ಪಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ತೆ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ದೇಶ್ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ನಿತಳಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಭಾರತ್ ನಿತಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಸ್ವಚ್ಛ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿನ್. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮೋದಿಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಘರ್, ಗಾಂವ್ ಆನಿ ದೇಶ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪುಣ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾರೊಗ್ ಜಾಡ್ನ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್, ಶೆರಾಂ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದಿಸನಾಂತ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಂನಿಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಆಂದೋಲನಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೆಚ್ವಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೋಯ್ರ್ ಜಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿತಳಾಯ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಳಿಜೆ. ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕೋಯ್ರ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್. ಹಾಕಾ ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಶಿಸ್ತ್, ನಿತಳಾಯೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಎಕಡ್ಚೊ ಕೋಯ್ರ್, ಕಸ್ತಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆನ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ನಿತಳಾಯ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?

ಆಸೊಂ. ರಸ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸುವಾತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೋಯ್ರ್ ವಾ ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲ್ಲೆ ವೆಕ್ತಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾವುರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಕಸ್ತಳ್ ನಿವಾರ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ?

ಮನಿಸ್ ಸಂಘ್ ಜೀವಿ. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಮುದಾಯ್ ಮೆಳೊನ್ ಸಮಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಸಮಾಜೆಚೊ ವಾಂಟೊಯಿ ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಭಾಗ್‍ಯಿ ವ್ಹಯ್. ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಟ್ಮಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಮುದಾಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಖೊಟೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾ ತರ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್‍ಯೀ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾ. ಅಸಲೆ ಖೊಟೆ ಮನಿಸ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹೆಳಯ್ತಾತ್. ಜಶೆಂ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಯ್ರ್ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಬಾಧಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಖೊಟೆ ಮನಿಸ್‍ಯೀ ಮನ್ಶಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಆಮಿಂ, ಕೆನರಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಆತಾಂಚೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಚಿ ಚಡ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಗೂಣ್, ಶೆಗುಣ್ ದಿಸ್ತಾತ್, ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಪೊಕೊಳ್, ಕುಂಬು. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೃಂಗಾರ್, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳೆರ್. ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ದೆಕ್ತಾತ್, ಥೊಡೆ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಜಳ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಖರ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಚೆ ತಸಲೊ ಕುಂಬು ಸಮುದಾಯ್ ಆನಿ ಕೃತಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.

ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಡ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಕರ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಯ್ ಸಂಗತ್ ನಂಯ್. ಧರ್ಮ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಳ್ ಆನಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್‍ಯಿ ವ್ಹಯ್.

Editorialನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ಜಶೆಂ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾ ಪಾಸತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಪಾಸತ್ ವಾವುರ್ತಾ, ತಾಕಾ ಕೇವಲ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮನೋರಂಜನ್ ಹೆರ್ ರಾಟಾವಳಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಾ ಚಡ್ ಅಭಿರುಚಿ ಆಸ್ತಾತ್‍ಚ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ತೊ ಆಸಕ್ತ್ ಜಾತಾ, ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತೊ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ವೃತ್ತೆ ಸವೆಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಬ್ಜತಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಹಜಾರ್ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಶೆತ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಸಂಗೀತ್, ಸಾಹಿತ್, ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತಾಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ್. ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿ ಸಮಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಕಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚೆರ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಜಾತಾ. ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮಾಜೆಚೊ ವಾಂಟೊ. ಖಂಯ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಹಾಂತುಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ ತಿ ಸಮಾಜ್ ಅಸ್ಕತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಆಮಿಂ ಬೋವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಂವ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೆಕಿಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಡಂಬರ್ ಜಾಯ್ತೊ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹೊ ಫಕತ್ ನಕ್ಲಿ ಆಡಂಬರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ರ್.

ತರ್ ಬರೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಗಿ? ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಜೊ. ಬೋವ್ ಉಣೆಂ ತರೀ, ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಕುಂಡೊ ಖಾತಲೆಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಉಂಡೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಣ್ ಲೆಕ್ತಾ. ತಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾಚಿ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹೆಳ್ಳ್ಯಾ!

ವ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಸಂಘಟನಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಆಸಾ, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಮನಿಸ್ ದಿಸನಾಂತ್. ಪ್ರಚಾರ್ ಆಸಾ, ವಾವ್ರ್ ಚಲನಾ. ಕಾರ್ಯಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಜಾತಾತ್, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡಾನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲಾ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಗಜಾಲಿಂತ್‍ಯಿ ಜಾಂವ್ ದರ್ಬಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್, ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ.

ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸಮಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾ. ತೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ಉಣೆಪಣ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಣೆಪಣಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳನಾ. ಪುಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆಸಾತ್! ದೆಕುನ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ನಾಚಯ್ತಾತ್, ನಟನ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರ್ತಾತ್! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೊಲೊ, ತಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊಲೊ, ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್ ನಾತ್ಲೊಲೊ ಹಾಂಗಾ ಫಾಮಾದ್ ಜಾತಾ. ತೊಚ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾತಾ! ಕಸಲೆಂ ದುರಂತ್!?

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿಚ್. ಪುಣ್ ಹಕೀಗತ್ ತಿ. ಕಶೆಂಯ್ ಲೋಕ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಲೆಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಪರಿಸ್ತಿತಿಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ತೆ ಪಳೆತಾತ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾತ್ (ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್). ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಕ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್, ಕಪಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಭುಲ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಅಸಲ್ಯಾಂಚೆಂಚ್ ರಾಜ್ ಚಲ್ತಾ.

ಹೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆ, ತೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ರಾ ಪರಿಂ ನಂಯ್. ತೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಪರಿಂ, ಸಂಚಿಕಾರ್ ಹಾಡಂವ್ಚೊ ರೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಹೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಬನಾವಟಿ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್. ಖೊಟೆ ಮನಿಸ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಿತ್ ತರ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಆನಿ ಹೆ ಖೊಟೆ ಮನಿಸ್ ಜರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ತಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಚಲ್ತಾ ತರ್, ತಸಲಿ ಸಮಾಜ್ ನಾಲಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಅರ್ಥ್.

ಹೊ ಅಪಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ರೊಂಬ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳನಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾ! ದೆಕುನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ನಪುಂಸಕ್ ದೆಕುನ್, ಕಪಟ್ಯಾಂಕ್, ನಾಗಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಣಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಬರೆ ಮನಿಸ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಹೊ ಸಂದರ್ಬ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರುಂಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ವೇಳ್. ಖೊಟ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸಹವಾಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೊಯ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್, ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಮಜತ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ನಿಚೆವ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರಿಜೆ. ಖೊಟೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖೊಟೆಪಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಕಯ್ನಾಂತ್. ತೆ ಬರೆಪಣಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫಟಯ್ತಾತ್, ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸುರ್ವೆರ್ ತೆ ಸಾಂತ್‍ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್, ತಶೆಂ ತೆ ಆವ್ತಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಅಸ್ಲಿಯತಾ ಕಳ್ತಾ. ಕಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ಧವೊ ರಂಗ್ ಸಾರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಗುಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾಯೆ? ಕೊಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಡೆಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಪಾಂಗುರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕೊಲೊ ನಂಯ್ ಜಾತಾಯೆ? ನಾ ನೆ?

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ವಿಚಾರಿತ್. ಕಾರಣಾಂ ಜರೂರ್ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಕಿತೆಂ, ಗಜಾಲ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಶಿನ್ ಆಸೊಂ. ಏಕ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಥೊಡೆ ದುಶ್ಟ್ ಮನಿಸ್, ಜೆ ಚಿಂತ್ನಾನ್, ಸಬ್ದಾನ್ ಆನಿ ಕರ್ನ್ಯಾನ್ ಖೊಟೆ, ನೀಚ್, ಕೃತಘ್ನ್, ತಾಣಿಂ ಜೀಣ್‍ಭರ್, 24×7 ಕರ್ಚೆಂ ಆಣ್ವೆಂಪಣ್, ಆಧಾರ್ಚೆಂ ವಿಕೃತ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ವಿಕಾಳ್‍ಪಣ್‍ಚ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ತೆ, ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಂತಾ ಹಂತಾರ್ ಆಪುಣ್ ಬೋವ್ ಸತ್ತಿ, ಸಾಂತ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಗವ್ನ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ, ಆಪ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಬಾನಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ಜಾಗೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್!

ಹಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಅವ್ವಲ್ ಮಾಲ್‍ಕ್ರಿಯಾದ್ ಎಕ್ಲೊ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೆಂಬೆವ್ನ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಇತ್ಲೊಚ್‍ಗೀ, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ಚೊ. ತವಳ್ ಜಣ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್! ಬರ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾತ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತೊ ಅಚಾನಕ್ ತಾಂತುಂ ಘುಸ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಕ್, ಸಭ್ಯತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಘಾತ್ಕಿ, ಖೊಟ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಥರಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿತೈಶಿಂನಿ ತಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪೊನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ರುಪಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಹಾಂವ್ ನಂಯ್. ತೆಂ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗರ್ವ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾಂ.

ಹಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಹೆರಾಂನಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ತಾಂಗೀ, ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಕರ್ತಾಂ ದೆಕುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನೈತಿಕತಾ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾ.

ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ – ಖಡಾಖಡ್ ಸಂದರ್ಶನ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಿಭಾಗ್ ಮೆಚ್ವೊನ್ ಆಮ್ಚಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂದಿ. ಉದ್ಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂ ವೇಳ್ ಉರವ್ನ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಚಲಯ್ತಾತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಶೆತಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ (ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೆಂ ಲಾಯಿಕಾನಿಂಚ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ). ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ್ ಬೋವ್ ಉಣೆ ಹಾಂಗಾ (ಆದಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ – ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ನಿದರ್ಶನ್). ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಅಆಇಈ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ (ಫಕತ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್ ನಿಂದಾ, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ, ಆಕ್ಮಾನ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್, ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್!), ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿ ವಳಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ಆಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ್, ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ನಾಗಯ್ತಾತ್. ಆಸೊಂ ತಾಂಕಾಂ ಪೋಟ್ ಭರ್ಚಿ ಖಂತ್! ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್‍ಯೀ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆಸಾ ತ್ಯಾಚ್ ಪಾಸತ್.

Sharp Interview_Budkuloಜಾಗೃತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಕ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಸಾಹಿತಿ ತಶೆಂ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸೊತ್ ತಾಳೊ ಉಟಯ್ತಾ ಆನಿ ಬರಯ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಮಾನ್. ತೆಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ ಆಸಜೆ, ತಶೆಂಚ್ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಬದ್ಧತಾ ಆಸಜೆ. ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಗೌರವ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ. ಹಾಂಗಾ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ವಾ ಬರಂವ್ಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ನಾಂತ್. ಪತ್ರಕರ್ತ್ ದಿಸೊಂಕ್‍ಚ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಲೆಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್! ಅಸಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಉರ್ಬೆವಂತಾಂಕ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರಾಂಕ್ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆತಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಹಾಂಗಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ.

“ಸಮಾಜ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖೊಟ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ನಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಬರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಮೊನೆಪಣಾನ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಚಮ್ಕೊಂಕ್, ಧಯ್ರಾನ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾಕೀ, ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ತೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿತಳಾಯ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಆಮಿಂಯ್ ಹೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂವ್. ಬರ್ಯಾ ಮನಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಜತ್ ದಿತಲೊ.

ಪತ್ರಿಕಾರಂಗಾಂತ್ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಚಲ್ತಾ, ಕೊಣಾಯ್ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶಾಕಡೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಧುಂಪವ್ನ್ ಪಾನಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ನಂಯ್. ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚಿ ತಾಂಕ್, ಧೋರಣ್ ಆನಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿಚ್. ಕೊಣೀ ದಾನಿ ದುಡು ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕ್, ಸಾಧಕ್, ಮ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಗುಮಟ್ ವ್ಹಾಜಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್/ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣನಾಂತ್.

ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಥೊಡಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಂ ಜೆರಾಲ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂ. ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಆಮಿ ಖಡಾಖಡ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಭಾಗ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂತುಂ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತೆಲಿ. Unbiased ಸವಾಲಾಂಕ್ straightforward ಜಾಪಿ. ಸಂದರ್ಬ್ ಆನಿ ವೆಕ್ತಿಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲಂವ್ಕೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ ವಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಜೆರಾಲ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಅಸಲೆಂ ಖಡಾಖಡ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲಂವ್ಕೀ ಜಾತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿ ಘಡ್ತಾತ್, ಸಬಾರ್ ವೆಕ್ತಿ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಸಾಧನಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಚೆಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಥೊಡೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ತಾತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್‍ಚ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ತ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕೀ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ version ಉಚಾರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ವಿಡಂಬನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಿಖ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಂದರ್ಶಕ್ ಅಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಸಾಂಗಜೆ. ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಾನಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ದುಡು ಬುಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜನಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್/ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಶೆತಾಚೆಂ ಅಆಇಈ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಮಿ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಪತ್ರಕರ್ತಾಕ್ ಬಾಂಧ್ತಾಚ್. ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾಪ್ ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೊರೊಡೊಂ ರುಪಯ್ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ (ವ್ಹಯ್, ಎಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಅಶೆಂ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ) ದೀಜೆಚ್. ಜರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾ ಮಧೆಂ ಕಸಲೊ ಮನಸ್ತಾಪ್ ವಾ ತಕ್ರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಚಾರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಮನಿಸ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಲಾಗಿಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್, ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಪವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ರಚನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಜೆಚ್. ದೊತೊರ್ ವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತೊ ತಾಚೆಂ ಒರ್ತೊಗ್ರಾಫಿ ಆನಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ್‍ಪಣ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥಾಪ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ವ್ಯರ್ಥ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆವಿಶಿಂ, ಸಾಧನಾಂವಿಶಿಂ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿ, ವಿವಾದಾಂವಿಶಿಂ, ಜಿಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಿಚಾರಿಜೆಚ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಲಾಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಚ್. ಅಸಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಮಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ totally impartial.

ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಖುಶೆನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಹೊ ವಿಭಾಗ್ ಮೆಚ್ವತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.

ಹೆರ್ ದುಸ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ವಿಭಾಗ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

ನವೆಂ ವರಸ್ ಬರೆಂ ವರಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಯಾಂ. ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೊ ಕೋಯ್ರ್, ಕಸ್ತಳ್, ಮ್ಹೆಳೆಂಪಣ್, ತೆಂ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ರುಪಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ನಿವಾರುಂಕ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧ್ಯಾಂ. ಜೆಜುನ್‍ಯೀ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಟ್ಯೆಚೆ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ನೆ? ಹೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಧಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ನಂಯ್ವೆ ತಾಣೆ ದೇಕ್ ದಿಲ್ಲಿ!?

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News