ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಯೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 3, 2015 at 7:34 PM

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಥಾವ್ನ್)

Budkulo_Donald Pereira_VJP Saldanha_Series_02ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಮೈಸೂರ್ ವಚೊನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಬೋವ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಹೆರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕೀ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಭೆಟ್ ದೀಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಕೀ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಜಾಗೆ, ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಅರೆ! ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಗಿ? ವ್ಹಯ್. ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಭೆಟೆಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭೆಟೆಂಕ್ ಫರಕ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ಆದಿಂ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಪರಿಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕುತೂಹಲತಾ ಆನಿ ನವಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ನದರ್ ಆನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ್ ಮತ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಖಡಾಪ್. ವ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ‘ಖಡಾಪ್’ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದಾಳ್ಳೊ. ಖಂಚಿ ಖಡಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್‍ಗಿ? ಖಡಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ. ಎಕಾಲೆಕಾನ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಖಡ್ಪಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಬರವ್ಪಿ. ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಂ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಖಡಾಪಾವಿಶಿಂ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಉದೆಲೊ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಧರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆಂ ಖರೆಂ, ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್.

ಖಡಾಪಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದರಬಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ತಾಣೆ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಶಿಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರ್ಯೊ. ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದಗ್ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ 7 ಕಾದಂಬರಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್, ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚೆರ್ 5 ಶಿಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿ ರಚುನ್ ತಾಣೆ ದಾಕ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಖಡಾಪಾಚಿ ‘ದೆವಾಚೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚರಿತ್ರಾ ಶಿಕೊಂಕ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಜಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಖಡಾಪಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಸಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತಶೆಂಚ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ, ಗಡಾಯ್ ಫಾತೊರ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್, ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತೇಗ್ ರಾಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆ. ಚಡ್ ಉಣೆ ಎಕಾಚ್ ಕಾಳಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಿಂ ಶೂನ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಜಯ್ತ್ ಖಜಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಪಯ್ಲೊ ತರ್ (ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟನ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್), ವಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ (ಎಟ್ಯೆಲ್) ಹೆರ್ ದೋಗ್. ಜೊ.ಸಾ. ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾರ್ಖಾನೊ ಜಶೆಂ ಕಾದಂಬರಿ ಬರವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಭರುನ್ ಗೆಲೊ ತರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಶ್, ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಕಾಲೆತಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ. ಕಿತೆಂಗಿ, ಕಶೆಂಗೀ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್.

ಸರ್ವ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖಡಾಪ್ ಆನಿ ಎಟ್ಯೆಲ್ ದೊಗೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿ. ತಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಆಸಾ. ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ್ ಉತಾರ್ ನಂಯ್, ಬಗಾರ್ ವಾಸ್ತವ್, ಸತ್ ಗಜಾಲ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರಂಥಾಂಚ್ ಬರವ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಬರಪ್ ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಧ್ಯಾಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಖ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಲೇಖನಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್.

ಖಡಾಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಭಿಂವ್ಕುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತೀ ಧಯ್ರಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟ್ತಿತ್, ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಬಳ್ ದೊಡ್ತೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್, ಸನ್ನಿವೇಶ್, ಘಡಿತಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ತ್ರಾಣ್, ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರ್ತಾತ್. ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉದೆಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ತೊ ಕಸೊ ಸಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಟ್ತೆಲೆಂಚ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆನ್ ವಿಸ್ರೊನ್, ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ (ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ) ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ವಿಚಾರ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ ತಾಚೆರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಎಕಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಆಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಲೆ ವಿಚಾರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚೆರ್ ಖಡಾಪಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂಚೆರ್, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ. (ಕೆದ್ನಾ ಹಾಂವೆಂ ಖಡಾಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾವಿಶಿಂ ಥೊಡೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂಗೀ, ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಟಿಪ್ಪುಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ವಿಚಾರ್, ವಾದ್ ಆನಿ ವಿವಾದ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ – ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವಿಶ್ವ್‍ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ಕ್, ಆರೋಪ್, ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಗಲಾಟೊ ತುಮಿಂ ಜಾಣಾಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್).

‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಹೊಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ರಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಹೆತ್ ತಾಂತುಂ ಆಸಾ. ಆಂಗ್ ಮಿರ್ಮಿರಾಂವ್ಚೆ ಸವೆಂ ಅತ್ರೆಗ್ ಚಡೊನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ, ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಗು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಮಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಗಜಾಲ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಬಂದಡ್. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್‍ಪಣಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ದಗ್ದೊಣಿ ಆನಿ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಯಾಂನಿ, ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ವೆಕ್ತಿಂ ಸವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ರಚುನ್ ಖಡಾಪಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ ನೆ, ತಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅದ್ಭುತ್. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್.

ಹಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಣಿ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಮುಂದರಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ಖಡಾಪಾಚಿ ಬರ್ಪಾ ಶೈಲಿ ವಿಶಿಸ್ಟ್. ತಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಖಡಕ್ ಆನಿ sharp. ಎಕಾ concentrated ದ್ರಾವಕಾಕ್ ಸರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತಾಚಿ ಸಹಜ್ ಶೈಲಿ ಗಂಭೀರ್‍ಪಣಾಚಿ. ಶೀದಾ ವಿಶಯ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ವಿವರಣ್ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಟ್ವೆಂ ಆನಿ precise. ತಶೆಂಚ್, ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ರಮ್ಯ್, ಕಾವ್ಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಶಾಣೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಕ್ಯಾಕ್ ವಾ ಪ್ಯಾರಾಕ್ ವಿಸ್ಕಳಾವ್ನ್ ಪಾನಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿವರಾವ್ಯೆತ್. ತಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಿತ್ಲೆಂ ಬ್ರೀಫ್, ಶಾರ್ಪ್ ಬರಪ್ ತಾಚೆಂ ತರೀ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿವರ್, ವರ್ಣನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಭಾಶೆನ್ ಬರಂವ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ಕಠಿಣ್ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚಿ ನೈಜತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಭೊಗ್ಚೆಪರಿಂ ಆಸಾ ತಾಚೆಂ ಬರಪ್.

ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್: ವಿಜೆಪಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ: ವೀರಾವೇಶಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಶೆವಟ್
ಭಾಗ್ 1: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಹಕೀಗತ್
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ವಿಜೆಪಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಂ. 1 ಹೀರೊ
ಪೂರಕ್ ಲೇಖನ್: ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *